KARADENIZ’DE AĞ KAFESLERDE YETIŞTIRILEN GÖKKUŞAĞI
ALABALIKLARIN (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)’DA GÖRÜLEN
VIBRIO ENFEKSIYONU VE TEDAVISI
KARADENIZ’DE AĞ KAFESLERDE YETIŞTIRILEN GÖKKUŞAĞI
ALABALIKLARIN (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)’DA GÖRÜLEN
VIBRIO ENFEKSIYONU VE TEDAVISI
Fikri BALTA, Zeynep DENGİZ BALTA, Sevki KAYIŞ, Zeynep Zehra İPEK, Akif ER
Fikri BALTA, Zeynep DENGİZ BALTA, Sevki KAYIŞ, Zeynep Zehra İPEK, Akif ER
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi
Su ürünleri Yetiştiriciliği Böl. Hastalık ABD - RİZE
Su ürünleri Yetiştiriciliği Böl. Hastalık ABD - RİZE
-Bildiri ÖzetiBu çalışmada Karadeniz’de kültürü yapılan gökkuşağı alabalıkların (Oncorhynchus mykiss
Walbaum, 1792)’da görülen vibrio enfeksiyonlarından izole edilen vibrio türlerinin identifikasyonu APİ 20E test kitleri kullanılarak yapılmıştır. Tipik hastalık semptomları gösteren
ölmek üzere olan balıkların böbreklerinden %1,5 tuz içeren triptik soy agara (TSA) ekilerek
20±2°C de 48 saate soğutmalı etüvde inkubasyona bırakıldı. İzole edilen koloniler thiosulphate citrate bile salts sucrose agara (TCBS) ekilerek saflaştırıldı. TCBS agarda üreyen saf
sarı koloniler yeniden %1,5 tuzlu TSA’ya geçildi. Bakteri suşlarının hareketli olduğu, Gr(-),
katalaz ve oksidaz testi pozitif, O/129 (150µg) testine duyarlı, OF testinin fermantatif olduğu
tespit edildi. Bakteri izolatları steril %1,5 tuzlu suda McFarland 0,5 standart bulanıklığına
ayarlanılarak APİ 20E test kitine inokulasyonu yapıldı. Biyokimyasal ve aglütinasyon test
sonuçlarına göre suşların Vibrio anguillarum olduğu tespit edildi. Yapılan antibiyogram test
sonuçlarına göre florfenikol ve enrofloksasin en etkili kemoterapotik olarak tespit edildi.
-AbstractIn this study, identification of isolated species from infected rainbow trout (Oncorhynchus
mykiss Walbaum, 1792) cultured in the Black Sea was performed using API 20E test kits.
Samples were taken from kidney of infected fish sowed typical disease symptoms was
spreaded with the help of loop over the surface of tryptic soy agar (TSA) added with 1.5 %
sodium chloride. The plates were incubated in the cooled incubator at 20±2°C for 48 hours.
Colonies were purified by spreading on thiosulphate citrate bile salts sucrose agar (TCBS).
Pure yellow colonies on TCBS agar was passaged to 1.5 % salt supplemented TSA. Bacterial
strains were founded to be moving, gram-negative, positive of catalase and oxidase testes,
sensitive of O/129 (150μg) test and fermentative of OF test. Bacterial isolates were inoculated
in API 20E test kits by adjusting to a turbidity matching a 0.5 McFarland standard in sterile
1.5% saline water. According to the result of agglutination and biochemical tests, isolated
bacteria were determined as Vibrio anguillarum. Results of the testing susceptibility to
antibiotics were shown that florfenicol and enrofloxacin were found to be the most effective
Anahtar kelimeler: Listonella anguillarum, levrek, gökkuşağı alabalığı, Karadeniz
chemotherapeutic.
Keywords: Listonella anguillarum, rainbow trout, black sea
118
119
Download

ÖZET (PDF) - Akuademi.Net