ÖZET
İLK ÇAĞ ANADOLU MEDENİYETLERİNDE EKONOMİK HAYATIN
GELİŞİM SÜREÇLERİ
İlk çağ döneminde her dönem olduğu gibi insanların coğrafi şartlara uygun
yaşadıkları ve geçim kaynaklarının o şartlara uygun olduğu görülmektedir. İlk çağda
Anadolu’da yaşamlarını sürdüren uygarlıklar, çevre uygarlıklar ve diğer etkileyen
uygarlıkların yaşam tarzları bulundukları bölgenin iklim şartları ve coğrafi şartlarına
göre şekillendi. Bu dönemde yaşayan devletlerin geçim kaynakları çoğunlukla tarım
ve hayvancılıktı. Tarım ve hayvancılığın yanı sıra; madencilikte, kara ve deniz
ticaretiyle de yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Öyle ki kral yolunu inşa etmişlerdir.
Günümüzde kullandığımız birçok nesne, o dönemden günümüze gelişerek gelmiştir.
O dönemde ticarette ilk başlarda takas sistemi varken, Lidyalıların parayı icadıyla
takas yerini sikkeler almıştır ve para kullanılmaya başlanmıştır. Yapılan ticaret
sonucunda o dönemlerde de rüşvetin olduğu görülmektedir, bunun yanı sıra
tüccarlardan belirli oranlarda vergilerde alınmaktaydı. En önemli icatlardan biriside
yazının bulunmasıdır. Sümerlerin yazıyı bulması o dönemler hakkında bilgi sahibi
olmamızı sağlamıştır. Bugün kullandığımız takvim, matematiğin gelişmesi gökbilimi
hakkında çalışmalar hepsi o devirlerde günümüze kadar gelişerek gelmiştir. Bu
amaçla ilk bölümde ilk çağ Anadolu uygarlıklarının ekonomik hayatı, çevre
uygarlıkları ve Anadolu’ya etkileri, bu uygarlıkların geçim kaynakları ikinci
bölümün konusu olmuştur. Çalışmanın son bölümünde ise etkileyen diğer uygarlıklar
üzerinde durulmuştur.
Anahtar
Kelimeler:
İlk
Çağ
Ekonomileri
iii
Anadolu
Uygarlıkları,
Uygarlıkların
ABSTRACT
DEVELOPMENT PROCESS OF ECONOMIC LIFE IN THE ANATOLIAN
CIVILIZATIONS IN THE ANTUQUITY
Like in every period, it is also seen in the antiquity (ancient times) that
people lived in accordance with geographical conditions and their means of
livelihood were conformed to those conditions. Civilizations who survived in
Anatolia, surrounding civilizations and other influential civilizations were shaped
their life styles in accordance with climate conditions and geographical conditions of
region where they were. Means of livings of states lived in this period of time were
mostly agriculture and stockbreeding. Beside agriculture and stockbreeding, they
also maintained their life with mining, land and sea trade. So they built the Royal
Road. Many objects that we have been using now came from that period by
developing until today. While there was exchange system in trade at the beginning,
coins replaced with exchange due to the invention of money by the Lydian and it was
initiated to use money. As a result of trade made, it was seen that there was
corruption at that period of time. In addition to that, a certain amounts of tax were
taken from merchants.
One of the most important inventions was the writing.
Invention of writing by the Sumerians provided us to have knowledge of those
periods. Calendar that we are using today, development of mathematics, studies
about astronomy all came from those periods by developing until today. For that
purpose, in the first part, it was emphasized on economic lives of Anatolian
civilizations in the antiquity, surrounding civilizations and their influences on
Anatolia,
and the means of livelihood of these civilizations was the topic of the
second part. In the last part of the study, other influential civilizations were
discussed.
Keywords: Anatolian Civilizations in the antiquity, Economies of
Civilizations
iv
Download

İlk Çağ Anadolu Medeniyetlerinde Ekonomik Hayatın Gelişim Süreçleri