T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- İ U Z L Konu: Konyaaltı 20073 ada 6 parsel, 20074 ada 2 p. UİP.
<
T
EXP02016
J
ANTALYA
Z i /07/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Konyaaltı Belediye Meclisinin 04.07.2014 gün ve 96 sayılı kararı ile reddedilen,
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 20073 ada 6 parsel ile 20074 ada 2 parsellerin
Belediye Semt Spor Alam kapsamından çıkartılması konusunun incelenerek, karara
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
Hüsamettin
İmar ve Şehircilik Düğ
Uygun görüşle/ ay. ederim^.
^ ç ı o ııı
Bedrullah Eî|ÇIN
Genel Sekreter/ Yardımcışı V.
Uygun görüşle arz ederim.
......,/07/2.01^
“Faruk KARAÇAY
Genel Sekreter V.
BELEDİYE MECLİSİNE
r -&/.../&K/2014
Menderes TÜREL
.........
/e Başkanı
EK:-İlçe Belediye Meclis Kararı
-2 adet 1/1000 ölçekli UİP. fot.
-Gençlik Hiz.ve Spor İl Müd’nün 2 adet yazı fot.
A d res: A ntalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
A yrıntılı bilgi için irtibat: A. Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
F ax : 0 242 243 06 28
W eb: w w w .antalva.bel.tr
E -posta: info@ antalva-bld.gov.tr
planlam a@ antal ya .bel ,tr
"c & '■ /
K *
^016
KONY,*&LTC
T.C.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
MECLİS BAŞKANI: Muhittin BÖCEK
DONEMİ
TARİHİ
DİVAN KATİBİ
b ir l eşim
: Busra DİRGEN
BELEDİYESİ
TEMMUZ/2014
04/07/2014
1
2
29
OTURUM
KATILAN UYE SAYISI
MÜDÜRLÜĞÜ Plan ve Proje Müdürlüğünün 27/06/2014 tarih ve 682 sayılı yazısı.
Antalya Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor 11 Müdürlüğünün; Arapsuyu 20074 ada 02 ve
ÖZÜ
20073 ada 06 parsellerde imar planı değişikliği ile Belediye Semt Spor Alanı dışma
çıkarılması talepleri, imar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile ret edilmiştir.
DİVAN KATİBİ
: Önder ÖNEN
GÜNDEM NO
12
KARAR NO
96
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYE MECLİSİ’NİN 04/07/2014 TARİH,
96 SAYILI KARARIDIR
Konu: İlgi (a) : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 28.04.2014 gün ve 4484 sayılı yazısı,
İlgi (b): Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 21.04.2014 gün ve 4221 sayılı yazısı,
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün ilgi yazılan ile 20074 ada 02 parsel ve 20073
ada 06 parsellerde bulunan Belediye Semt Spor Alanı olarak planlı alanların bu kapsamdan
çıkarılması talep edilmektedir.
Konu 06.06.2014 gün ve 80 sayılı Konyaaltı Belediye Meclisi Karan ile İmar Komisyonuna
havale edilmiştir.
9
İmar Komisyonunun 26.06.2014 gün ve 109 sayılı toplantı tutanağı yazımız ekinde olup,
konunun görüşülmek üzere meclise havalesini arz ederim.” Plan ve Proje Müdürlüğünün 27/06/2014
tarih ve 682 sayılı yazısı.
Büro Görevlisi Mustafa MEYVECİOĞLU: “Plan ve Proje Müdürlüğünün 27/06/2014 tarih ve
682 sayılı yazısı ekinde bulunan İmar Komisyonu raporu;
İMAR KOMİSYON RAPORU
KOMİSYONA HAVALE EDİLEN
KOMİSYON TOPLANTISININ
MECLİS KARARININ
Karar Tarihi
06.06.2014
Karar Tarihi
26.06.2014
Karar No
80
Karar No
109
Müdürlüğü
Plan ve Proje Müdürlüğü
Gençlik Hizmetleri ve Spor H Müdürlüğü’nün 20074 ada 02 parsel ve
20073 ada 06 parsellerde bulunan Belediye Semt Spor Alanı olarak
ÖZÜ
planlı alanların bu kapsamdan çıkarılmasına yönelik yazılarının
görüsülmesi,
Mahallesi/Köyü
Ada Parsel/No
im ar P a Ç ^ y l
—
A
fencisi
slo; 2 7 3 4
94<fc387£.FR.26/R.01/ 1.2
KARAR
Komisyonumuzca Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait 2 adet yazı incelenmiş
olup,
a- 20073 ada 06 nolu parsel alanı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut kullanımda
ve yapılanma E=2.00 dir. Ancak kurum tarafından başvuru dilekçesinde talepe konu parsel alanı
“Belediye Semt Spor Alanı” olarak bahsedilmekte olmasına rağmen parselin konut parseli olduğu
anlaşıldığından talep uygun bulunmamıştır.
b- 20074 ada 02 nolu parsel alanı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Belediye Semt Spor
Tesisleri Alanı, TİA=200 m2 ve maxh=l kattır.. Kuramca talep edilen plan değişikliği; Mekansal
Alan Yapım Yönetmeliği’nin, Mekânsal Kullanım Tanımlan ve Esasları Başlığının Madde 5’de yer
alan Sosyal altyapı alanları (Birey ve toplumun kültürel, sosyal ve rekreatif ihtiyaçlarının
karşılanması ve sağlıklı bir çevre ile yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik kamu veya özel sektör
tarafından yapılan eğitim, sağlık, dini, kültürel ve idari tesisler, açık ve kapalı spor tesisleri ile park,
çocuk bahçesi, oyun alanı, meydan, rekreasyon alanı gibi açık ve yeşil alanlara verilen genel
isimdir.) tanımına girmekte olup plan değişikliğinde aynı yönetmeliğin İmar Planı Değişiklikleri
başlığında yer alan Madde:26 b bendinde “İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı
alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi
ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle
yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların
yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge
içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin
yapılmasına müsait olması zorunludur.” denildiğinden parsel alanında yapılacak plan değişikliği yasa
ve yönetmeliklere göre uygun değildir.
Açıklanan gerekçeler çerçevesinde her iki talep konusu komisyonumuzca incelenmiş ve
uygun olmadığına karar verilmiştir.” İfadeli, 26.06.2014 tarihli, Komisyon Başkam Cansel TUNCER
(imzalı), Başkan Vekili Taner CIHANTIMUR (imzalı), Sözcü Mehmet HACIARIFOĞLU (imzalı),
Üye Şafak OTUZALTI (imzalı), Üye Osman Ali ECİŞ (imzalı) İmar Komisyonu raporunu okudu.
Başkan; konuyu müzakereye açtı. Yapılan müzakereler sonucunda oylamaya geçildi.
Yapılan oylama sonucunda;
Antalya Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün; Arapsuyu 20074 ada 02 ve
20073 ada 06 parsellerde imar planı değişikliği ile Belediye Semt Spor Alanı dışma çıkarılması
taleple
m
m
ŞB M T SP m rs.
v n m
tm
fo
E=2.00
max h=9kat °
E=2
max h
>• • • •
...
••*
•••
:TjEğfs;:AtM v
:/\n r ^ h § t:kSt:;
*•*' E=2.00
(Zemin kat h=5.50m E=0.50)
lOOOrrı2 den^ a k ^ ffltHkiy.gtlefde
irfpk uyytifpTa^ ^p'amaz'
KANALİZASYC
ARITMA TES
\ POMPA İST
T.C.
ANTALYA VALİLÎĞİ
Gençlik Hizmetleri ve Spor Î1 Müdürlüğü
İADELİ TAAHHÜTLÜ
28.04.2014
SAYI :780392171/H.78
KONU : Arapsuyu Mah. 20073 ada,6 parsel.
\ l p KYAftCT l BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE
ANTALYA
İlgi:Av.Ramazan Aslan’ın 24.04.2014 tarihli uzlaşma dilekçesi.
Konyaaltı İlçesi, Arapsuyu Mahallesi 20073 ada, 6 parsel sayılı taşınmaz maliki İbrahim
KURULUOĞLU ve arkadaşları vekili Av. Ramazan ASLAN tarafından, Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğümüze uzlaşma talebinde bulunulmuştur.
Antalya İli Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi 20073 ada,6 parsel numaralı taşınmazın
mevcut imar planmda “BELEDİYE SEMT SPOR TESİS ALANI” olarak ayrılması ile ilgi yazılara
istinaden yapılan incelemede söz konusu taşınmaz üzerinde herhangi bir tesisimizin olmadığı
ve herhangi bir şekilde taşınmaza el atılmadığı, İmar planmda taşınmazın “spor alanı” olan
kullanımın Belediyenizce yapılacak işlem ile değiştirilebileceği anlaşılmaktadır. Söz konusu
alanın “spor alanı” olarak ayrılmasına yönelik Genel Müdürlüğümüzün herhangi bir talebi
olmadığı gibi, bahse konu taşınmaz üzerine tesis yapılmak suretiyle herhangi bir
kamulaştırma yapılması idaremiz planlan içerisinde yer almamaktadır.
Bu nedenle plan değişikliği yapılarak bu alanlann spor alanı dışma çıkanlması,
dilekçede belirtilen plan değişikliği talebinin yerine getirilmesi, aksi halde hukuki
sorumluluğun Belediyenize ait olacağı hususunda,
EKİ: a) Genel Müdürlüğümüzün 24.04.2012 tarih, 3610 sayılı talimatı.
b)Genel Müdürlüğümüzün 01.08.2013 tarih, 13248 sayılı talimatı.
c)Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Hukuk Müşavirliğimize talimatı (2 sh)
KONYAALTI BELEDİYESİ
GENEL E^ŞâK KAYIT
H o s u .h ğ J g  ........
DAĞITIM:
12-Antalya Büyükşehir Belediyesi
TarM:&Z.<üS.jg.<2^
ÎV n
^
^
Yardımcısı
Doğuyaka Mh. 1219 Sok.No:6 (07025) lOO.yıl spor tesisleri Muratpaşa/ ANTALYA
Tel. (242) 3117373 -111-112-117 Fax.(242) 3127373
E-Posta : [email protected] E-Ağ : www.antalya-gsim.gov.tr
,
L e v s ııt
.
^
• -i Y
T
T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
,
n t
SAYI : 78039217/ 74
KONU :Arapsuyu Mah.20074 ada,2 p. imar değişikliği talebi.
i!wU
İADELİ TAHHUTLU
21.04.2014
l ÇL- BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE
ANTALYA
İlgi:a)Spor Genel Müdürlüğümüzün 24 Nisan2012 tarih, 3610 sayılı oluru.
b)Genel Müdürlüğümüzün 01.08.2013 tarih, i 3248 sayılı talimatı.
c)Genel Müdürlüğümüzün 05.08.2013 tarih,13370 sayılı emsal yazıları.
Konyaaltı İlçesi, Arapsuyu Mahallesi 20074 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz maliki Adile
YALÇIN ve arkadaşları vekili Av.Nihal KUŞÇU tarafından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze
uzlaşma talebinde bulunulmuştur.
Antalya İli Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi 20074 ada,2 parsel numaralı taşınmayın
mevcut imar planmda “BELEDİYE SEMT SPOR TESİS ALANI” olarak ayrılması ile ilgi yazılara
istinaden yapılan incelemede söz konusu taşınmaz üzerinde herhangi bir tesisimizin olmadığı
ve herhangi bir şekilde taşınmaza el atılmadığı, İmar planmda taşınmazın “spor alanı” olan
kullanımın Belediyenizce yapılacak işlem ile değiştirilebileceği anlaşılmaktadır. Söz konusu
alanın “spor alanı” olarak ayrılmasına yönelik Genel Müdürlüğümüzün herhangi bir talebi
olmadığı gibi, bahse konu taşınmaz üzerine tesis yapılmak suretiyle herhangi bir
kamulaştırma yapılması idaremiz planlan içerisinde yer almamaktadır.
Bu nedenle plan değişikliği yapılarak bu alanlann spor alanı dışma çıkanlması,
dilekçede belirtilen plan değişikliği talebinin yerine getirilmesi, aksi halde hukuki
sorumluluğun Belediyenize ait olacağı hususunda,
EKİ: a) Genel Müdürlüğümüzün 24.04.2012 tarih, 3610 sayılı talimatı.
b)Genel Müdürlüğümüzün 01.08.2013 tarih, 13248 sayılı talimatı.
c)Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Hukuk Müşavirliğimize talimatı (2 sh)
." O
U I6*ı.
2-Antalya Büyükşehir Belediyesi
Doğuyaka Mh. 1219 Sok.No:6 (07025) lOO.yıl spor tesisleri Muratpaşa/ ANTALYA
Tel. (242)3117373 -111-112-117 Fax.(242) 3127373
E-Posta : [email protected] E-Ağ : www.antalya-gsim.gov.tr
Ayrıntılı Bilgi ve İrtibat
«Cin* *
Download

TC ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi