GÜNLÜK EĞİTİM PLANI
Tarih :13.10.2014 PAZARTESİ
TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ
*Öğretmen konuya baĢlamadan VÜCUDUM PROJESĠNE ön hazırlık olarak çocuklara onların küçük
bir ressam olduklarını söyledi ve kendi vücutlarını çizmelerini istedi.(Proje Öncesi İlk Resim)
*
Daha sonra öğretmen çocuklara insan vücudu ile ilgili resimler göstererek insan vücudunun
bölümlerini; baĢ,gövde
kollar - bacakları ve görevlerini anlatır.Ardından BEDENĠM adlı parmak oyununu söylendi.Elif
Duyu Organlarını Öğreniyor adlı slayt izlendi.Çocuklar proje ile ilgili evde aileleri ile hazırladıkları
sunumları arkadaĢlarına yaptılar.Öğretmen sınıfa konu ile ilgili veli davet edildi.
BEDENĠM
El çırpmak için iki elim var, (iki el çırpılır.)
Koklamak için burnum, (koklama hareketi yapılır.)
Düşünmek için başım, (baş sallanır.)
Nefes almak için ciğerlerim, (nefes alınır.)
Görmek için gözlerim, (gözler gösterilir.)
İşitmek için kulaklarım var, (kulaklar gösterilir.)
Benim işte böyle,
Güzel bir bedenim var. (beden gösteri
SANAT ETKİNLİĞİ
*Duyu organlarımız
boyama-kesme tekniği ile çalıĢılarak çomak kuklası yapıldı.
Aile katılımı:Sınıfa sağlıkla ilgili meslek sahibi olan veli davet edildi.
GÜNLÜK EĞİTİM PLANI
FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ-OYUN ETKİNLİĞİ
*Bütün öğrenciler yerlerinde oturdular. Bir öğrenci seçilir. Diğerlerine arkası dönüktür ve
gözlerini kapatır. Diğer bir çocuğu dıĢarı çıkarırlar. Öbür çocuklar da yerlerini değiĢtirerek
karıĢık otururlar. Bundan sonra tahtada bekleyen öğrenciye "Kim saklandı " derler. Gözlerini
yuman çocuk arkasını dönerek kimin dıĢarıya çıktığını bulmaya çalıĢır. Bulamazsa ebe
değiĢtirilerek , böylece oyuna devam edildi.
*Etkinliğin ardından ellerini yakmayacak sıcaklıktaki su kaplarında sıcak-soğuk-ılık deneyi
yapıldı.
1. Ġçinde sıcak, soğuk ve ılık su bulunan kapları alalım.
2. Sağ elimizi soğuk suya, sol elimizi sıcak suya batıralım. Ellerimizi yarım dakika kadar suda
tutalım.
3. Sağ ve sol elimizi sudan çıkarıp, ikisini birden ılık suya batıralım.
4. Ne hissediyorsunuz? Hangi eliniz suyu soğuk hissediyor? Sıcak hisseden eliniz hangisi?
5. Her iki elinizi de aynı suya soktuğunuz halde, neden birini sıcak, diğerini soğuk hissediyor
olabilirsiniz?
DENEYİN SONUCU
Soğuk elimiz ılık suyu soğukmuĢ gibi hissederken, sıcak elimiz sıcakmıĢ gibi hisseder (Sağ
elimizde ki soğuk alıcılar ılık suya sokulduklarında ilk defa etkinleĢirler. Bu duruma sıcak
alıcılardan daha kuvvetli tepki verirler. Sıcak alıcıların soğuk alıcılardan daha kuvvetli tepki
verdiği sol elimizde ise bunun tam tersi olur.).
MÜZİK ETKİNLİĞİ
*Etkinliğin ardından çocuklarla bedenlerini kullanarak ELLERĠM PARMAKLARIM adlı Ģarkı
söylendi.
ELLERĠM PARMAKLARIM
Sağ elimde beĢ parmak
Sol elimde beĢ parmak
Say bak say bak say bak
Hepsi eder on parmak
Sende istersen saymak
Say bak say bak say bak
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10
*OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIġMALI
Yarım-bütün, dikdörtgen, içinde-dıĢında, uzak- yakın, eksik tamamlama, ön-arka çalıĢma
sayfaları yapıldı.
GÜNLÜK EĞİTİM PLANI
Tarih:14.10.2014 SALI
FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ-TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ
*Öğretmen sınıfa getirdiği ayna ile çocukların vücutlarını incelemelerini istedi.Daha sonra GözKulak-Burun-Dil –Deri duyu organlarının görevlerini örnekler ile anlatıldı. Öğretmen çocuklara ;
*Kendilerin ve baĢkalarının farklı özelliklerini kabul etmelerini,
*Gözlerimi kısarak TV seyrediyorsalar, göz doktoruna gitmelerini,göz sağlıklarını
korumalarını? TV ne kadar uzaktan
seyretmeleri gerektiğini?
* Kulaklarımız vücudumuzun neresinde? Ne iĢ yapıyor? Kulak sağlığımızla hangi doktor
ilgileniyor? Kulağımızın
Sağlığı için yapılması-yapılmaması gerekenleri söyledi.
*DiĢ fırçalamanın önemli olduğu diĢ sağlığı için diĢ doktoruna gidilmesi gerektiğini söyledi.
Ardından duyu organları ile ilgili bilmeceler soruldu.Elif' in Ağız ve DiĢ Sağlığı adlı slayt
izlendi.Çocuklar proje ile ilgili evde aileleri ile hazırladıkları sunumları arkadaĢlarına yaptılar.
*Her Ģeyi görür
Kendisini göremez(GÖZ)
*Yarım kaĢık
Duvara yapıĢık(KULAK)
*Biz biz idik
Otuz iki kız idik(DĠġ)
*Küçücük bakkal
Dünyayı yutar(AĞIZ)
*Ġki damım var
Bir de direği((BURUN)
*Ben giderim o gider
Göğsümde tık tık eder(KALP)
SANAT ETKİNLİĞİ
*DiĢler-diĢ fırçası ve diĢ macunu resmi boyama –kesme tekniği ile taç yapıldı.
GÜNLÜK EĞİTİM PLANI
DRAMA ETKİNLİĞİ
*Öğretmen çocukları sınıfın ortasında toplar ve drama yapacaklarını söyledi.
Isınma: sınıfta serbest yürünür Liderin komutu ile vücut parçalarını sıra ile kullanarak havada daire
çizme çalıĢması yapılır( baĢ ile omuzlar ile el bilekleri ile parmaklar ile gövde ile kalça ile diz ile
ayak parmakları ile)
KaynaĢtırma: sınıf içinde serbest yürünür liderin komutuyla önce kendi vücut parçalarına sonra
arkadaĢlarının vücut parçalarına dokunurlar (ellerine yüzlerine kollarına bacaklarına sırtına kafalarına
burunlarına)
Rahatlama: lider çocuklardan sırt üstü yere yatıp gözlerini kapatmalarını istedi.Çok güzel bir mekana
gideceklerini orda gökyüzünde pırıl pırıl güneĢ olduğunu ,mis gibi kokan çiçeklerin arasında çok
lezzetli pastalar yediklerini, çok güzel müzikler dinlediklerini ama çiçeklerden koparırken ellerine
diken battığını düĢünmelerini istedi.Daha sonra gözlerini açmalarını ve neler hissettiklerini tek tek
çocuklara sordu.
FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ
*Dramanın ardından sınıfa getirilen yiyeceklerle TAT DENEYĠ yapıldı.
DENEYĠN AMACI: Yiyeceklerin tadına bakarak tanıma, acıyı, tatlıyı, eksiyi tanıma
KULLANILAN ARAÇ GEREÇLER: Tuz, Ģeker, limon, biber
DENEYĠN YAPILIġI: Çocuğun gözleri bağlanır ve tek tek tattırılır
DENEYĠN SONUCU: Yiyecekleri ayırt etmeleri sağlanır.
* OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIġMALARI
Sudoku, uzun-kısa, labirent, eĢleĢtirme, yarım kavramı, 3 rakamını tanıma, sayı kadar çarpı koyma, azçok çalıĢma sayfaları yapıldı.
GÜNLÜK EĞİTİM PLANI
Tarih:15.10.2014 ÇARŞAMBA
FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ-OYUN ETKİNLİĞİ
*Öğretmen çocuklarla sınıf içinde ileri geri koĢma hareketleri yaptırdı. Daha sonra çocuklara ellerini
göğüslerinin üzerine koymalarını kalp atıĢlarını ve ciğerlerinin nasıl ĢiĢip geri indiğini hissetmelerini
istedi.
*Daha sonra öğretmen çocukları
okul laboratuarına götürerek insan maketi incelendi.Ceviz
çocuklarla incelenerek beyin ile aralarındaki benzerlikleri anlatıldı.
TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ
*Öğretmen çocuklara organ önlüğü yardımı ile iç organları ve görevlerini anlattı.
*Akciğerlerime balon gibi hava dolar.
*Kalbim bir pompa gibi çalıĢarak kanımı vücuduma gönderir.
*Böbreklerim çay süzgeci gibi çalıĢır.Kanımdaki zararlı maddeleri ayırır.
*Midem mikser gibi yediğim yemekleri küçücük parçalara ayırır.
*Beynimiz öğrendiklerimiz kaydeder.Tüm organlarımızı yönetir.
Ardından ĠÇĠMDE TIK TIK adlı parmak oyunu söylendi. Çocuklar proje ile ilgili evde aileleri ile
hazırladıkları sunumları arkadaĢlarına yaptılar.
ĠÇĠMDE TIK TIK
Ġçimde tık tık bir ses var(kalbe vurulur)
Ġçimde hangi organ var(soru sorma ifadesi)
Tık tık,tık tık, bir kalp var(kalp gösterilir)
Ġçimde gar gur bir ses var(midede el gezdirilir)
Ġçimde hangi organ var(soru sorma ifadesi)
Gar gur,gar gur, midem var(mide gösterilir)
GÜNLÜK EĞİTİM PLANI
DRAMA ETKİNLİĞİ
*Öğretmen çocuklarla birlikte bir halka oluĢturdu.Çocuklara her birinin bir ayna olduğunu söyler ve
çocuklardan kendisinin hareketlerini istendi.
Örneğin ‘Ben çok tok bir dinozorum’ der ve karnını ovalar.
‘Ben üzüm yiyen bir çocuğum’ der ve ellerini havaya kaldırarak, salkımdan üzüm yer gibi
davranır.
Öğretmen çocuklara vücudun organlarından ve onların iĢlevlerinden bahsetti. Ardından her bir
çocuğa bir organ rolü verildi.Ġki kiĢi alt ve üst diĢ olmak üzere karĢılıklı dururlar.Bir kiĢi boğaz
olur.Boğazın ardından bir çocuk yemek borusu olur.4 çocuk küçük bir halka oluĢturarak mide
olurlar.Midenin ardından 5 çocuk yan yana dururlar ve bağırsak olurlar.Diğer çocuklar da çeĢitli
yiyecek rolleri üstlenirler.(Üzüm,et muz,marul v.s.)
Yemek olan çocuklar, Sırasıyla diĢ rolündeki çocukların arasından geçerlerken,diĢler bir adım öne,
bir adım arkaya giderek yemeği çiğniyormuĢ gibi yaparlar.Ardından boğaza gelirler.Boğaz yutkundum
deyince yemekler yemek borusuna geçerler.Oradan da mideye inerler ve halka Ģeklindeki mide
küçülüp, büyüyerek yemeği sindirir.
Yemek bağırsağa geçer ve oradan da geçip vücuttan çıkar.
Ardından çocuklarla konu hakkında sohbet edildi. Herkese bir parça yemek verildi ve yemeğin
nerelerden geçtiği soruldu.
SANAT ETKİNLİĞİ
*Ġç organlarımız kesme yapıĢtırma çalıĢılarak çomak kuklası yapıldı.
* OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Ġki resim arasındaki farkı bulma, eksik çizgileri tamamlama, yarım resmi tamamlama çalıĢma sayfaları
yapıldı.
GÜNLÜK EĞİTİM PLANI
Tarih
: 16.10.2014 PERŞEMBE
TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ
*Öğretmen çocuklarla masalarda oyun hamuru dağıttı ve oyun hamurundan insan figürü yapmalarını
istedi.Daha sonra yaptıkları insan figürünü ayakta durdurmalarını istedi.Öğretmen çocuklara neden
ayakta durduramadıklarının açıklamasını yaptı ve çocuklara verdiği kürdanı hamura takmalarını ve
figürünün Ģimdi ayakta durabileceğini söyledi, iskelet sistemimizin vücudumuzun dik
durmasını,kafatasımızı,beynimizi,göğüs kafesimizi ve iç organlarımızı koruduğunu
anlattı.Kaslarımızın da hareket edebilmemizi ve vücudumuza Ģekil verdiğini söyledi.Daha sonra
öğretmen ‘ Ġskelet Dansı’ adlı animasyonu izletti. Çocuklar proje ile ilgili evde aileleri ile
hazırladıkları sunumları arkadaĢlarına yaptılar.
GÜNLÜK EĞİTİM PLANI
OYUN ETKİNLİĞİ
*Öğretmen çocukları sınıf içinde bir alana toplar ve vücudumuzu kullanarak nasıl ses çıkarabildiğini
anlattı.
Ellerimizi birbirine vurarak
Ellerimizi bacaklarımıza vurarak
Ellerimizi bir nesneye vurarak
Ellerimizi arkadaĢımızın sırtına vurarak
Ellerimizi birbirine sürterek
MÜZİK ETKİNLİĞİ
*Ardından ELLERĠM TOMBĠK TOMBĠK adlı Ģarkı söylendi.
ELLERĠM TOMBĠK TOMBĠK
ELLERİM TOMBİK TOMBİK,
KİRLENİNCE ÇOK KOMİK!
KİRLİ ELLER SEVİLMEZ!
GÜZELLİĞİ GÖRÜLMEZ,
SAÇLARIM BAKIM İSTER
HELE DİŞLER, HELE DİŞLER
UZAYINCA TIRNAKLAR
KİRLENİNCE KULAKLAR,
BİZE PİS DERLER,PİS DERLER!
BİZE PİS DERLER,PİS DERLER!
* OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIġMALARI
Resmi tamamlama, kirli-temiz, farklı olanı bulma, mor rengini tanıma, 6 rakamını tanıma, üstündealtında çalıĢma sayfaları yapıldı.
GÜNLÜK EĞİTİM PLANI
Tarih :17.10.2014 CUMA
TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ-FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ
*Öğretmen çocuklara “Pasak ile Yunak Sağlıklı YaĢam “adlı videoyu çocuklara izletti ve ardından
video hakkında sohbet edildi.Sağlık olmak için neler yapılması gerektiği hakkında çocuklara bilgiler
verildi , VÜCUDUM adlı parmak oyunu oynandı.Çocuklar proje ile ilgili evde aileleri ile
hazırladıkları sunumları arkadaĢlarına yaptılar.
Sağlıklı olmak için beslenme
Sağlıklı olmak için spor yapma
Sağlıklı olmak için temiz olma
Sağlıklı olmak için uyku
VÜCUDUM
BaĢ, gövde, bacaklar, (Vücudun bölümleri sırasıyla gösterilir.)
Hepsi benim vücudumda var. (Vücut bütün olarak gösterilir.)
Ona iyi bakarım,
Her gün spor yaparım.( Kollar omuz hizasında açılıp kapanır.)
Yararlı besinlerle, (Yeme hareketi yapılır.)
Vücuduma sağlık katarım. (Pazular gösterilerek güçlü olma hareketi yapılır.)
SANAT ETKİNLİĞİ
*Sonrasında proje sonrası 2.resim yapmak için çocuklara resim kağıdı dağıtıldı ve
yapmalarına rehberlik edildi.Ardından uyuyan çocuk resminin boyanıp, artık materyallerle süslendi.
FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ
ETKİNLİK ADI:Yoğurt Mayalıyoruz.
YAŞ GRUBU:5-6 yaş
MATERYALLER:Çocuk sayısı kadar, kaşık, kapaklı kap, örtü, ılık süt, yoğurt, kavanoz inek, keçi, koyun
ve süt ve süt ürünleri ile ilgili resimler
UYGULAMA: { Uygulamaya başlamadan önce, çocuklara inek, keçi, koyun ve süt ve süt ürünleri ile
ilgili resimler gösterilerek “sütü hangi hayvan ya da hayvanlar yapar?, sütten hangi besinleri elde
ederiz?, süt ve süt ürünlerinin faydaları nelerdir?” gibi sorular sorulur. { Sorular sorulduktan sonra,
çocuklara nasıl bir etkinlik yapılacağı anlatılır ve “ hiç annenizi ya da başka birini yoğurt mayalarken
gördünüz mü?” diye sorularak konu ile ilgili deneyimleri alınır ve konu hakkında konuşmaları sağlanır.
{ Sohbetten sonra, etkinliğe geçilir ve etkinlik için gerekli olan kap, kaşık,kavanoz gibi malzemeler
çocukların önüne konulur.Öğretmenlerin gözetiminde, ılık süt kaplara boşaltılır ve yoğurt ve süt
kavanozda karıştırılarak maya hazırlanır. { Hazırlanan maya, yine öğretmenlerin gözetiminde süt dolu
kaba boşaltılır.Daha sonra, kabın kapağı kapatılarak örtü ile sarılır. { Çocuklara da birkaç saat sonra
hazırladıkları bu karışımın yoğurda dönüşeceği söylenir. { Mayalanan yoğurt dinlenirken, çocuklara
yoğurt çeşitleri gösterilir, yoğurttan yapılan besinler ile ilgili çocukların tahminleri alınır ve bu konu
hakkında sohbet edildi.
GÜNLÜK EĞİTİM PLANI
OYUN ETKİNLİĞİ
*Öğretmen çocukları sınıf içinde bir alana topladı ve BU KĠM OYUNU oynayacaklarını söyledi ve
oyunun kurallarını anlatarak oyuna baĢlandı.
Bu Kim Oyunu
Çocuklar, yarım halka biçiminde ( yere ta da iskemleye ) otururlar.Öğretmen sorar :"-Ben kara
gözlü, kıvırcık saçlı bir kız görüyorum; kim bu ?" Çocuklar, öğretmenin bakmakta olduğu
çocuğa bakarak, sorduğu kızın kim olduğunu bulurlar, adını söylerler.Aynı oyun, çocukların
aĢağıda gösterilen baĢka özellikleri sorularak da oynandı:
a) Göz renkleri ve biçimleri ( mavi, kahverengi, yeĢil, kara, iri, küçük…vb )
b) Yüz biçimleri ( yuvarlak, uzun…vb )
c) Saç rengi ve biçimi ( kara, sarı, kahverengi, kıvırcık, düz, dalgalı ; uzun, kısa…vb Bu tür
oyunlar, usandırmamak koĢuluyla, arkadaĢlarının çeĢitli özelliklerini ( ve bu arada renkleri )
çocuklar öğreninceye kadar sürdürüldü.
* OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIġMALARI
Kirli-temiz, grafik, örüntü,para sayma, sayıları tanıma, sayıların sıralanıĢı çalıĢma sayfaları yapıldı.
Download

GÜNLÜK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM PLANI *Bütün öğrenciler