Meclisi M e b u s a n
İ : 6 12 Teşrinievvel 1327 (1911)
Riyaset-i Celileye
K ı s m ı Evvel efradı, Tertib-i Evvel ve Sani n a m -
N u m a r a keşidesinin ilgasiyle ber mucib-i Kısm-ı
l a n y l a ikiye ayrılır.
(Tertib-i Evvel), Kıtaat-ı
ve
Bahriyyeden
C :2
her
sene
Nizamiyye-i
hizmet-i
Berriyye
Nizamiyyelerini
Evvel ve Kısm-ı Sani efradı tefrik edildikten
eğer
Kısm-ı
Evvel
efrad-ı
aded-i
sonra
matlubdan
fazla
ikmal ile terhis o l u n a c a k efradın yerlerini d o l d u r m a k
z u h u r ederse, k a n u n e n m u a y y e n olan bir tertibi tef­
için silah altına celbedilmesi lâzım gelen efraddır.
rikan, meselâ, evvelâ peder ve m a d e r i n i n
(Tertib-i Sani) efradı, Kısm-ı Evvel efradı meyanmda
haneleri ve işleri beraber o l m a k şartiyle, bir
b a b a n ı n veya dul o l m a k l a b e r a b e r 60 yaşım
ikmal
etmemiş pederi veya biraderi dahi b u l u n m a y a n
bir
kendisin­
den başka erkek evlâdı olmayanlar, saniyen hizmet-i
askeriyyede bir biraderi vefat etmiş veyahut silah al­
tında b u l u n m u ş olanlar ilâhirihi, derece derece tefrik
ve Kısm-ı Saniye terk o l u n a r a k aded-i m a t l u b a ka­
validenin bir oğlu ve müstakil h a n e sahibi olup d a
dar varılmalıdır. 5 inci m a d d e n i n bu surete
hanesi u m u r u n a b a k a c a k kayınpeder ve kayınbirader­
teklif ediyorum.
lerden yalnız birisi b u l u n a n tek muinlilerdir.
Bunlar ledelhâce P i y a d e
kıtaat-ı
ifrağını
•
Halep Mebusu
Artin Boşgezenyan
nizamiyyesini
takviye etmek ve Tertib-i Evvele tari olan
Riyaset-i Celileye
noksanı
5 inci m a d d e n i n fıkra-i saniyesinin ahirinde bitter­
ikmal eylemek üzere memleketlerinin civarında bulu­
n a n P i y a d e T a b u r l a r ı n d a yalnız altı ay talim ettiril­
his hanelerinde m e v k u f
dikten sonra bitterhis hanelerinde mevkuf
kelimesini kaldırarak, terhis olunur denilmesini teklif
Tertib-i Evvel ve Sani efradının
tutulur.
her ikisine
de
tutulur k e l â m ı n d a n
mevkuf
eylerim.
ayrı ayrı n u m a r a l a r çektirilerek, hizmet-i Nizamiyye
Konya Mebusu
n u m a r a l a r ı sırasiyle sevk olunurlar. Meselâ bir Ahz-ı
Mehmet Vehbi
Asker
miktarı
Y O R G O B O Ş O E F E N D İ (Serfice) — Birinci tek­
aded-i m a t l u b ve m ü r e t t e p t e n fazla bulunursa, aded-i
Dairesinde
Tertib-i
Evvel
efradının
lifim, h e m Redif T a b u r u bir Ahz-ı A s k e r Dairesi de­
m a t l u b ve m ü r e t t e b n u m a r a sırasiyle celb ve sevk
niliyor. Bendenize g ö r e Daire, d a h a vasi bir m a n a ­
olunarak, fazlası, k a r y e ve k a s a b a l a r ı n d a mevkuf tu­
dadır. Buna Ahz-ı A s k e r Şubesi diyelim.
tulur. N o k s a n olduğu halde, aded-i m a t l u b ve m ü ­
retteb, Tertib-i Saniden, kezalik n u m a r a sırasiyle alı­
nacak
efrad
ile ikmal
edilir. Kıtaat-ı
Nizamiyyeyi
takviye için celp o l u n a c a k Tertib-i Saniler h a k k ı n d a
dahi aynı veçhile m u a m e l e olunur.
Kısm-ı evvel efradından,
m u h a r r e r olanlara Efrad-ı
S Ü L E Y M A N B E Y (Dedeağaç) — B u r a d a Redif
Dairesi demek, bir Redif T a b u r u Dairesi
demektir.
Yani, T a b u r u n kendisi, bir Şubedir. O n u n için bu­
r a d a bir T a b u r Dairesi, bir Ahz-ı Asker Dairesi iti­
bar olunur.
evsafı
6 ncı
maddede
Y O R G O B O Ş O E F E N D İ (Devamla) — Biz, ahz-ı
Müeccele ve n u m a r a ke­
şidesinden sonra muinsiz k a l a n ve işbu k a n u n u n m e -
asker m u a m e l â t ı n d a b ü t ü n Devleti
vadd-ı muhtelifesinde gösterilen e s b a b t a n dolayı m e ­
birkaç kıtaata taksim etmemiz icap edecektir. -Redif
zun en hanelerinde bırakılanlara Efrad-ı M e z u n e n a m ı
Müfettişliği üzerine birer D a i r e teşkil edersek ve o
verilir.
D a i r e üzerinde her bir Redif T a b u r u M e r k e z i n d e bi­
İhtiyaçtan fazla b u l u n m a k t a n dolayı m u v a k k a t e n
hanelerinde bırakılan Tertib-i Evvel ve Sani
hanelerinde bulundukları m ü d d e t ç e , Efrad-ı
efradı,
birkaç Daireye,
rer Şubesi diyecek olursak, bendenize göre d a h a m u ­
vafık olur. Bu, lakırdı üzerine bir mübarezedir.
F a k a t şundan m a k s a d ı m , D a i r e , d a h a vasi m a n a ­
Mevkufe
dadır, Şube, ise, d a h a kısa, d a h a dar bir
n a m ı n ı alırlar.
manada­
dır. Sonra, b u n d a n en m ü h i m teklifim de, Kısm-ı Ev­
R E İ S — Takrirleri o k u y u n u z .
vel, Tertib-i Evvel efradını tayin etmek için deniliyor
Riyaset-i Celileye
5 inci m a d d e d e Ahz-ı A s k e r Dairesi yerine Şube
denilmesini, her sene celbedilmesi lâzım gelen
efra­
ki b u r a d a : «Her sene hizmet-i nizamiyyelerini i k m a l
edip terhis olunacak efradın yerlerini d o l d u r m a k için
dın tayini Meclis-i M e b u s a n ı n karariyle olmasını ve
silah altına celbedilmesi lâzım gelen.» Şimdi
Meclis-i M e b u s a n ı n karar-ı m a h s u s u olmadıkça hiçbir
d a bir «lâzım gelen» tabiri var. B u n u n l ü z u m u n u tak­
D a i r e müstesna tutulmayacağının ilâvesini teklif ede­
dir edecek, tabiî, E r k â n - ı Harbiyyedir.
rim.
Fakat
Serfice M e b u s u
Y o r g o Boşo
mademki
biz
Meclis-i
Mebusan,
bura­
Maliye
Nazırının tasvip ettiği bütçeyi b u r a d a n tasdik etme­
dikçe hiç kimseye vergi verdirmeyiz ve hiçbir
— 119 —
me-
Download

Meclisi Mebusan İ : 6 12 Teşrinievvel 1327 (1911) C : 2 Kısmı Evvel