ORTA ANADOLU
HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR
VE MAMULLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2013 YILI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
Sayın Üyelerimiz,
Birliğimizin 30 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan
Genel Kurul Toplantısı’nda dört yıl süre ile seçilen Yönetim Kurulumuz,
çalıĢmalarında siz üyelerimizin değerli öneri, katkı ve katılımlarını dikkate
alarak, ortak hedeflerin gerçekleĢtirilmesi, ortak çıkarların gözetilmesi
yönünde sektörümüze yol gösterici, destekleyici çalıĢmalar yapmıĢtır.
Bu dört yıllık dönemin 2013 yılını kapsayan dördüncü yılına ait
faaliyetlerimizi aĢağıda özetle bilgilerinize sunmak üzere, huzurlarınıza
gelmiĢ bulunuyoruz.
Sayın Üyelerimiz,
2013 yılı içerisinde Yönetim Kurulumuz, aylık mutad toplantılarını
kesintisiz biçimde yapmıĢtır. Bu toplantılarda alınan kararlardan bazılarını
ve bu kararlar doğrultusunda gerçekleĢtirilen faaliyetleri Ģu Ģekilde
özetleyebiliriz:
 ENDONEZYA
TĠCARET
BAKANLIĞI’NIN
“BUĞDAY
UNU”
ĠTHALATINA KARġI 24 AĞUSTOS 2012 TARĠHĠNDE AÇMIġ OLDUĞU
KORUNMA ÖNLEMĠ SORUġTURMASI KAPSAMINDA BĠRLĠĞĠMĠZ VE
UN VE UNLU MAMULLER TANITIM GRUBU (UTG) TARAFINDAN
YÜRÜTÜLEN ÇALIġMALAR

17 Ocak 2013 tarihinde Cakarta/Endonezya’da bir “hearing
(dinleme)” toplantısı gerçekleĢtirilmiĢ olup, soruĢturmaya iliĢkin
olarak avukatlık hizmeti alınan firmadan bir temsilci Hububat,
Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektöründe faaliyet gösteren
6 Ġhracatçı Birliği adına söz konusu toplantıya katılmıĢ ve sektör
adına savunmada bulunmuĢtur. Ayrıca, Ekonomi Bakanlığı Ġhracat
Genel Müdürlüğü’nden yetkililer de toplantıya katılarak ülke
savunması gerçekleĢtirmiĢtir.

Söz konusu soruĢturmaya yönelik olarak UTG tarafından yürütülen
PR çalıĢması kapsamında uluslararası ticaret, DTÖ, korunma önlemi
ve anti-damping soruĢturmaları vb. konularda uluslararası tecrübe
ve saygınlığa sahip bir bir danıĢmandan mevcut soruĢturmaya
iliĢkin görüĢ alınarak basında kullanılmılĢtır.

Korunma önlemi soruĢturmasına iliĢkin sürecin değerlendirilmesi
amacıyla 15 Mayıs 2013 tarihinde UTG BaĢkanı Turgay ÜNLÜ, UTG
Üyeleri YaĢar SERPĠ ve Haluk TEZCAN, Ekonomi Bakan Yardımcısı
Sayın Mustafa SEVER’i makamında ziyaret etmiĢtir. Toplantıya
ayrıca Ġhracat Genel Müdürü Sayın Tarık SÖNMEZ, Ġthalat Genel
Müdürü Sayın Mehmet AZGIN, AnlaĢmalar Genel Müdürü Sayın
Hüsnü DĠLEMRE, Ġhracat Genel Müdür Yardımcısı Sayın Volkan
AĞAR, Mevzuat Daire BaĢkanı Sayın Recep ASLAN, Ġhracat Genel
Müdürlüğü Tarım Dairesi BaĢkanı Sayın Tayfun KILIÇ, Ġthalat Genel
Müdürlüğü Tarım Dairesi BaĢkanı Sayın Mehmet IġKIN katılmıĢ
olup Endonezya’nın yanı sıra yerli alımlardaki fatura uygulamaları,
telafi edici vergi, TMO’nun buğday alımları ve Nijer çalıĢması
konuları görüĢülmüĢtür.

Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu adına Tanıtım Grubu BaĢkanı
Turgay ÜNLÜ, BaĢkan Yardımcısı Cansın KAVUKÇU ĠNAN, Tanıtım
Grubu Üyeleri YaĢar SERPĠ, Hakan ESEN, Buğday Unu ÇalıĢma
komitesi Üyesi AvĢin KAġIKÇI ve avukatlık hizmeti alınan Trade
Resouces firması temsilcisi 14 Haziran 2013 tarihinde Ġhracat Genel
Müdürlüğü Daire BaĢkanı SavaĢ MALKOÇ ile Endonezya buğday
unu korunma önlemi soruĢturması konusunda bir görüĢme
gerçekleĢtirmiĢtir.

SoruĢturma ile ilgili olarak bilgi alıĢveriĢinde bulunulmak üzere
ihracatçı firma temsilcileri, Ekonomi Bakanlığı Ġhracat Genel Müdür
Yardımcısı Aytaç YENAL ve Bakanlık ilgili personeli ve Yönetim
Kurulumuzun katılımıyla 04 Temmuz 2013 tarihinde Genel
Sekreterliğimizde bir bilgilendirme toplantısı gerçekleĢtirilmiĢtir.

01 Ekim 2013 tarihinde soruĢturma ile ilgili olarak Ekonomi
Bakanlığı Ġhracat Genel Müdür Yardımcısı Aytaç YENAL ile yapılan
görüĢmeye UTG BaĢkanı Turgay ÜNLÜ, UTG BaĢkan Yardımcısı
Cansın KAVUKÇU ĠNAN ve UTG Üyesi YaĢar SERPĠ katılmıĢtır.
 FĠLĠPĠNLER UN ÜRETĠCĠLERĠ BĠRLĠĞĠ’NĠN (PAFMIL) BAġVURUSU
ÜZERĠNE FĠLĠPĠNLER TARIM BAKANLIĞI TARAFINDAN ÜLKEMĠZ
MENġELĠ “BUĞDAY UNU” ĠTHALATINA KARġI 10 HAZĠRAN 2013
TARĠHĠNDE AÇILAN ANTĠ-DAMPĠNG SORUġTURMASI KAPSAMINDA
BĠRLĠĞĠMĠZ VE UN VE UNLU MAMULLER TANITIM GRUBU (UTG)
TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIġMALAR

Filipinli buğday unu üreticilerinin Türk menĢeili buğday unu
ithalatına karĢı bir ticaret politikası önlemi alınması yönündeki
baĢvurularına iliĢkin hızlıca tavır almak adına hem Filipinler Devleti
nezdinde yetkililerle hem de ilgili özel sektör temsilcileri ile görüĢmek
ve Filipinler’de yürütülecek tanıtım faaliyetlerine yönelik çalıĢmalar
(yerel PR firmaları ile görüĢme) yapmak amacıyla 28 Nisan-02 Mayıs
2013 tarihleri arasında Filipinler’e bir heyet düzenlenmiĢ olup, söz
konusu heyete UTG BaĢkanı Turgay ÜNLÜ, Buğday Unu ÇalıĢma
Komitesi üyeleri AvĢin KAġIKÇI ve Yüksel TEZCAN, Genel
Sekreterliğimiz ve UTG iletiĢim danıĢmanı temsilcileri katılmıĢtır.
Söz konusu heyetin değerlendirmelerine iliĢkin bilgi vermek
amacıyla 13 Mayıs 2013 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürü makamında ziyaret
edilmiĢ olup, yapılan görüĢmeye UTG BaĢkanı Turgay ÜNLÜ
katılmıĢtır.

20 Haziran 2013 tarihinde Genel Sekreterliğimizde Filipinler buğday
unu anti-damping soruĢturmasıyla ilgili olarak ihracatçı firmaların
katılımıyla bir bilgilendirme toplantısı gerçekleĢtirilmiĢtir. Söz
konusu toplantıya Yönetim Kurulu ve UTG BaĢkanı Turgay ÜNLÜ,
BaĢkan Yardımcısı Cansın KAVUKÇU ĠNAN, UTG Üyeleri YaĢar
SERPĠ, Surur AYDIN, Haluk TEZCAN, Hakan ESEN ile Ekonomi
Bakanlığı Ġhracat Genel Müdürlüğü ġube Müdürü Selçuk ÜN,
Uzman Ali Cem ERSOY katılmıĢtır.

04 Temmuz 2013 tarihinde Genel Sekreterliğimizde soruĢturma
çerçevesinde ihracatçı firmaların avukatlık hizmeti alımıyla ilgili
olarak ilgili firmaların ve Birliğimiz tarafından alınan avukatlık teklifi
veren
firmaların
katılımıyla
bir
bilgilendirme
toplantısı
gerçekleĢtirilmiĢtir. Söz konusu toplantıya Yönetim Kurulu ve UTG
BaĢkanı Turgay ÜNLÜ, BaĢkan Yardımcısı Cansın KAVUKÇU ĠNAN,
UTG Üyeleri YaĢar SERPĠ, Hakan ESEN, Buğday Unu ÇalıĢma
Komitesi Üyeleri, AvĢin KAġIKÇI ve Yüksel TEZCAN, Ekonomi
Bakanlığı Ġhracat Genel Müdürlüğü ġube Müdürü Selçuk ÜN,
Uzman Ali Cem ERSOY katılmıĢtır. Söz konusu toplantıda alınan
teklifler değerlendirilmiĢ ve firmaların avukatlık firmalarıyla
doğrudan iletiĢime geçmesi sağlanmıĢtır.

Anti-damping soruĢturmasıyla ilgili olarak firmaların doldurması
gereken soru formlarının teslim tarihinin uzatılması için Birliğimiz
tarafından giriĢimlerde bulunulmuĢ ve süre 16 Ağustos 2013
tarihine kadar uzatılmıĢtır.

Söz konusu soruĢturmayla ilgili olarak Birliğimiz Yönetim Kurulu ile
UTG tarafından ortak bir avukatlık/danıĢmanlık hizmeti alınmasının
uygun olacağı yönünde görüĢ birliğine varılarak konu Sektör
Kurulu’na iletilmiĢtir. Bu itibarla Söz konusu avukatlık/danıĢmanlık
hizmetinin masraflarının ilgili ürünlerin ihracatındaki payı oranında
tüm Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Ġhracatçıları
Birlikleri tarafından ortaklaĢa karĢılanabilmesi için konunun Sektör
Kurulu tarafından da değerlendirilmiĢ ve Birliğimiz görevlendirilmiĢ.
Bu itibarla avukatlık firmalarından teklifler istenmiĢtir.

21 Ağustos 2013 tarihinde soruĢturma ile ilgili olarak görüĢmede
bulunmak üzere ABD Ankara Büyükelçiliği Tarım MüĢaviri
makamında ziyaret edilmiĢ ve söz konusu görüĢmeye UTG BaĢkanı
Turgay ÜNLÜ, UTG BaĢkan Yardımcısı Cansın KAVUKÇU ĠNAN, UTG
üyesi YaĢar SERPĠ, UTG üyesi Hakan ESEN ve Buğday Unu ÇalıĢma
Komitesi üyesi AvĢin KAġIKÇI katılmıĢtır.

SoruĢturmayla ilgili olarak firmaların doldurması gereken soru
formlarının teslim tarihinin uzatılması için Birliğimiz tarafından
giriĢimlerde bulunulmuĢ ve süre 16 Eylül 2013 tarihine kadar
uzatılmıĢtır.
 UN
VE
UNLU
FAALĠYETLERĠ
MAMULLER
TANITIM
GRUBU(UTG)’NUN
04 Nisan 2012 tarih ve 323 sayılı Ekonomi Bakanlığı Makam Onayı ile
kurulan ve sekreterya hizmetleri Genel Sekreterliğimiz tarafından
yürütülen Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu (UTG)’nun faaliyetleri
aĢağıda yer almaktadır.

19 ġubat 2013 tarihinde Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu (UTG)
BaĢkanı Turgay ÜNLÜ Skytürk 360 TV’de canlı yayına katılmıĢtır.

Japonya’nın Tokyo yakınlarındaki Chiba kentinde 05-08 Mart 2013
tarihleri arasında düzenlenen “FOODEX JAPAN 2013 – 38.
Uluslararası Gıda ve Ġçecek Fuarı”na bir info stand ile katılım
sağlamıĢtır. Fuara UTG’yi temsilen Tanıtım Grubu Üyesi YaĢar
SERPĠ ve Genel Sekreterliğimiz personeli katılmıĢ olup info stantta
baĢta Türk un sektörü olmak üzere niĢasta, maya, ekmek vb.
sektörlerin tanıtımı yapılarak ziyaretçilere çeĢitli unlu mamul ikram
edilmiĢtir.

UTG BaĢkanı Turgay ÜNLÜ, UTG Buğday Unu ÇalıĢma Komitesi
Üyesi AvĢin KAġIKÇI ve Trade Resources avukatlık firması temsilcisi
18 Mart 2013 tarihinde Ġstanbul'da Reuters Haber Ajansı temsilcileri
ile Endonezya'daki koruma önlemi davası ile ilgili bir görüĢ
gerçekleĢtirmiĢtir. Reuters Haber Ajansı tarafından hazırlanan
Türkçe ve Ġngilizce basın bültenleri çeĢitli ulusal ve uluslararası
medyada yayınlanmıĢtır.

02-06 Nisan 2013 tarihleri arasında Trablus–Libya’da düzenlenen
“41. Trablus Uluslararası Genel Ticaret ve Sanayi Ürünleri
Fuarı”na bir info-stand ile katılım sağlanmıĢ olup, fuar
ziyaretçilerine UTG kataloğu ve unlu mamuller yemek kitabı
dağıtılmıĢ ve çeĢitli unlu mamuller ikram edilmiĢtir. Fuara UTG’yi
temsilen Tanıtım Grubu Üyesi Orhan ĠLHAN ve Genel Sekreterliğimiz
personeli katılmıĢtır. Fuarla eĢzamanlı olarak Kerimiye Toptancılar
Sitesi ziyaret edilmiĢ, ayrıca Trablus Ticaret ve Sanayi Odası üyesi
firmalarla yemekli bir toplantı gerçekleĢtirilmiĢtir.

04-07 Nisan 2013 tarihleri arasında Ġstanbul’da düzenlenen
“5.Uluslararası Un, Ġrmik, Pirinç, Bulgur, Yem Değirmen Makineleri
ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı”na UTG’yi temsilen
UTG BaĢkanı Turgay ÜNLÜ, UTG üyeleri Nurettin DEMĠRPOLAT ve
Orhan ĠLHAN katılmıĢtır.

12 Nisan 2013 tarihinde Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve
Mamulleri Ġhracatçıları Birlikleri Sektör Kurulu tarafından GDO
bulaĢığı konusunda yaĢanan sorunlarla ilgili olarak Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Sayın Mehdi EKER ve MüsteĢarı Nihat PAKDĠL
ile yapılan görüĢmelere Birliğimizi ve UTG’yi temsilen Yönetim
Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ, Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı
Cansın KAVUKÇU ĠNAN ile UTG Üyeleri YaĢar SERPĠ ve Hakan
ESEN katılmıĢtır.

TURYID’in sahipliğinde, Türk Mutfağı Derneği’nin (TMD) desteği ve
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayelerinde 09-12 Mayıs 2013
tarihleri arasında Türk gıda ürünlerinin etkin bir Ģekilde tanıtımı
amacıyla Küçük Çiftlik Park’ta gerçekleĢtirilen Gastro Ġstanbul
Gastronomi Festivali’ne bir info stand ile katılım sağlanmıĢtır.

11 Mayıs 2013 tarihinde Mersin’de Ekonomi Bakanı Sayın Zafer
ÇAĞLAYAN’ın koordinasyonunda Batı Afrika’ya yönelik olarak
baĢlatılan “yardım kampanyası” çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı
koordinatörlüğü, Genel Sekreterliğimiz bünyesindeki Un ve Unlu
Mamuller Tanıtım Grubu (UTG) ve Türk Kızılayı organizatörlüğünde,
Batı Afrika Ġnsani Yardım Operasyonu kapsamında “Ġyilik Gemisi
Batı Afrika Yolunda” isimli gemi uğurlama töreni düzenlenmiĢ olup,
törene UTG BaĢkanı Turgay ÜNLÜ, BaĢkan Yardımcısı Cansın
KAVUKÇU ĠNAN ve UTG Üyeleri Nurettin DEMĠRPOLAT, YaĢar SERPĠ
ve Orhan ĠLHAN katılım sağlamıĢtır. Törene Ekonomi Bakanlığı’nın
temsilcilerinin yanı sıra Mersin Valisi Sayın Hasan Basri
GÜZELOĞLU, Türk Kızılayı Genel BaĢkan Vekili Sayın Nihat
ADIGÜZEL, Mersin’de bulunan resmi kurum ve kuruluĢ temsilcileri,
yardım kampanyasına katılan firmalar ve basın mensupları iĢtirak
ederken yardımda bulunan firmalara ve Türk Kızılayı ile TĠKA’ya
birer plaket takdim edilmiĢtir. UTG, yardım yapılan 3 ülkeden biri
olan Nijer’e gerçekleĢtirilen buğday unu yardımını organize etmiĢtir.
Toplam 25 buğday unu ihracatçısı firma ve 13 nakdi yardım yapan
firmadan yaklaĢık 3.000 ton buğday unu temin edilerek Türk
Kızılay’ına teslim edilmiĢtir.

Tayland’ın Bangkok’ta kentinde 22-26 Mayıs 2013 tarihleri arasında
düzenlenen “THAIFEX 2013 – World of Food Asia Fuarı”na bir
info stand ile katılım sağlanmıĢtır. Fuara UTG’yi temsilen Tanıtım
Grubu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ ve Tanıtım Grubu Üyesi M.Surur
AYDIN ile Genel Sekreterliğimiz personeli katılmıĢ olup, info stantta
baĢta Türk un sektörü olmak üzere niĢasta, maya, ekmek vb.
sektörlerin tanıtımı yapılarak ziyaretçilere çeĢitli unlu mamul ikram
edilmiĢ, Tanıtım Grubu kataloğu dağıtılmıĢtır.

Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği tarafından 31 Mayıs-02 Haziran
2013 tarihinde Mardin’de gerçekleĢtirilen “Hasat Öncesi Buğdayın
Geleceği” konulu toplantıya UTG adına UTG Üyeleri Surur AYDIN ve
Nurettin DEMĠRPOLAT katılım sağlamıĢtır.

Meksika’nın Mexico City kentinde 04-06 Haziran 2013 tarihlerinde
13. kez gerçekleĢtirilen “Alimentaria Mexico 2013 Fuarı”na bir
info stand ile katılım sağlanmıĢtır. UTG’nin ilk kez katıldığı ve ABD,
Arjantin, Çek Cumhuriyeti, Çin, El Salvador, Endonezya, Fransa,
Guatemala, Güney Kore, Hindistan, Hong Kong, Ġspanya, Ġtalya,
Kolombiya, Meksika, Polonya, Portekiz, San Salvador, Sri Lanka,
ġili, Tayland, Tayvan, Türkiye ve Vietnam olmak üzere 24 ülkeden
200 firmanın katılım sağladığı fuarda baĢta un olmak üzere maya,
niĢasta ve diğer ihraç ürünlerinin ve Türkiye’nin potansiyelinin
tanıtımı gerçekleĢtirildi. UTG’nin info standını gezen ziyaretçilere
Ġspanyolca ve Ġngilizce dillerinde hazırlanan ve tatlı ve tuzlu unlu
mamuller tariflerini içeren yemek kitabı ile sektörü tanıtan katalog
dağıtılmıĢtır. Aynı zamanda, fuar süresince çeĢitli unlu mamuller
fuar ziyaretçilerine ikram edilmiĢ ve Tanıtım Grubu’nun ismi ve
logosu bulunan mutfak önlüğü ve çanta dağıtılmıĢtır.

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda, TUSKON tarafından 16-23
Haziran 2013 tarihleri arasında 1.000 yabancı iĢadamının
katılımıyla Ġstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleĢtirilen “TürkiyeDünya Ticaret Köprüsü 2013-ĠnĢaat Programı” kapsamında 19-20
Haziran 2013 tarihlerinde kurulan Tanıtım Grupları standında Un
ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu’nun temsilen de görev alınmıĢ ve
tanıtım materyalleri dağıtılmıĢtır.

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde Expo Center Norte’de 25-28 Haziran
2013 tarihlerinde Fispal Food Service Fuarı ile aynı anda ve 29. kez
gerçekleĢtirilen “Sial Brazil 2013- Uluslararası Otel, Restoran
Ekipmanları, Dondurma Teknolojileri ve Gıda-Ġçecek Fuarı”na
bir info stand ile katılım sağlanmıĢtır. 32 ülkeden 500 firmanın
katıldığı fuara TÜYAP tarafından 13 firmanın katılımıyla Türkiye’nin
Milli Katılım Organizasyonu gerçekleĢtirilmiĢtir. UTG’nin ilk kez
katıldığı fuarda iĢtigal alanında yer alan baĢta un olmak üzere maya,
niĢasta ve diğer ihraç ürünlerinin ve Türkiye’nin potansiyelinin
tanıtımını gerçekleĢtirmiĢtir. Tanıtım Grubu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ
ile Buğday Unu ÇalıĢma Komitesi Üyesi AvĢin KAġIKÇI’nın iĢtirak
ettiği fuara info standımızı Sao Paulo BaĢ Konsolosu Sayın Mehmet
Özgün ARMAN ve Ticaret MüĢavirleri Sayın Ramazan KISA ve Sayın
Canan GÜRHAN da ziyaret etmiĢ, standı gezen ziyaretçilere
Portekizce ve Ġngilizce dillerinde hazırlanan ve tatlı ve tuzlu unlu
mamuller tariflerini içeren yemek kitabı ile sektörü tanıtan katalog,
aynı zamanda, fuar süresince çeĢitli unlu mamuller fuar
ziyaretçilerine ikram edilmiĢtir. Ayrıca, Tanıtım Grubu’nun ismi ve
logosu bulunan mutfak önlüğü ve çanta dağıtılmıĢtır.

ABD’nin New York kentinde 30 Haziran-02 Temmuz 2013
tarihlerinde gerçekleĢtirilen “Fancy Food Show Fuarı”na bir info
stand ile katılım sağlanmıĢtır. UTG BaĢkanı Turgay ÜNLÜ ile
Tanıtım Grubu Üyesi Surur AYDIN’ın iĢtirak ettiği ve 80’in üzerinde
ülkeden gıda sektöründe faaliyet gösteren 2.400 firmanın katıldığı
fuarda Türkiye etkili bir tanıtım faaliyeti yürütmüĢtür. UTG
tarafından standı gezen ziyaretçilere, Tanıtım Grubu’na ve Tanıtım
Grubu kapsamındaki ürünlere iliĢkin bilgiler içeren kataloglar ve söz
konusu ürünlerle yapılabilecek yemek tariflerinin bulunduğu yemek
kitapları dağıtılırken, fuar süresince çeĢitli unlu mamuller fuar
ziyaretçilere ikram edilmiĢtir. Ayrıca, Tanıtım Grubu’nun ismi ve
logosu bulunan mutfak önlüğü ve çantalar dağıtılmıĢtır.

Türkiye Milli Katılım organizasyonu Genel Sekreterliğimiz tarafından
yapılan ve 31 Temmuz-3 Ağustos 2013 tarihlerinde Manila World
Trade Center'da gerçekleĢtirilen “WOFEX Fuarı”na Un ve Unlu
Mamuller Tanıtım Grubu bir info stand ile katılım sağlamıĢtır. UTG
BaĢkanı Turgay ÜNLÜ, UTG Üyesi Hakan ESEN, Buğday Unu
ÇalıĢma Komitesi Üyeleri AvĢin KAġIKÇI ve Yüksel TEZCAN’ın
katıldığı fuarla eĢ zamanlı olarak PR çalıĢması sürdürülmüĢtür. Bu
kapsamda basın mensupları, ithalatçı firmalar, dernek temsilcileri,
Büyükelçi Hatice Pınar IġIK, Ticaret MüĢaviri Cezmi BEġOĞUL’un
katılımıyla bir yemekli toplantı gerçekleĢtirilerek sektör hakkında ve
soruĢturma iliĢkin bilgilendirme yapılmıĢtır. Ayrıca UTG BaĢkanı
Turgay ÜNLÜ Tarım Bakanı MüsteĢarı ile bir görüĢme
gerçekleĢtirerek süre uzatımı talebinde bulunulmuĢtur. Tarım
Bakanı MüsteĢarı konuya sıcak baktıklarını belirtmiĢtir.
UTG, fuarla eĢzamanlı olarak Filipinler’de yürütülmekte olan PR
faaliyetleri kapsamında 2 Ağustos 2013 tarihinde Manila Shangri-La
Otel’de çok sayıda basın mensubunun katıldığı bir yemek
organizasyonu gerçekleĢtirmiĢtir. Manila Büyükelçisi Hatice Pınar
IġIK’ın açılıĢ konuĢmasını yaptığı etkinlikte UTG BaĢkanı Turgay
Ünlü ve UTG üyesi Hakan ESEN’in yaptığı konuĢmalar ve sunumlar
ile anti-damping soruĢturması kapsamında gündeme gelen sorular
yanıtlanmıĢtır. Söz konusu toplantıda, Türkiye’nin ve Türk buğday
unu sektörünün “değer”i vurgulanmıĢ ve soruĢturma ile gündeme
getirilen iddiaların asılsızlığı ortaya konmuĢtur. Basının oldukça
yoğun ilgi gösterdiği yemeğin oldukça etkili olduğu değerlendirmesi
yapılmıĢtır.

06 Ağustos 2013 tarihinde Ekonomi Bakanlığı MüsteĢarı
baĢkanlığında gerçekleĢtirilen Sektörel Tanıtım Grupları IV.
Koordinasyon Toplantısı’na UTG’yi temsilen UTG BaĢkanı Turgay
ÜNLÜ katılmıĢtır.

28 Ağustos 2013 tarihinde UTG BaĢkanı Turgay ÜNLÜ, Bloomberg
HT TV’de canlı yayına katılmıĢ ve Un ve Unlu Mamuller Tanıtım
Grubu’nun faaliyetleri hakkında bilgi vermiĢtir.

17-19 Eylül 2013 tarihleri arasında Brezilya Makarna Üreticileri
Birliği (ABIMA)’nin davetine istinaden ikili iĢ görüĢmelerinde
bulunmak üzere Brezilya/Sao Paulo’ya UTG tarafından bir heyet
düzenlenmiĢ olup, söz konusu heyete UTG’yi temsilen UTG üyeleri
YaĢar SERPĠ ve Nurettin DEMĠRPOLAT ile Buğday Unu ÇalıĢma
Komitesi Üyesi AvĢin KAġIKÇI ve Genel Sekreterliğimiz personeli
katılım sağlamıĢtır.
Türkiye’den 8 firma, Brezilya’dan ise 6 firma temsilcisinin katılım
sağladığı heyet kapsamında 18 Eylül 2013 tarihinde Un ve Unlu
Mamuller Tanıtım Grubu ile ABIMA/ANIB arasında bir toplantı
gerçekleĢtirilmiĢ olup, 19 Eylül 2013 tarihi ikili iĢ görüĢmelerine
ayrılmıĢtır. Heyete Ticaret MüĢavirleri Canan GÜRHAN ve Ramazan
KISA da eĢlik etmiĢtir.

20 Eylül 2013 tarihinde Sabah Gazetesi ile Ġstanbul’da yapılan
röportaja UTG’yi temsilen UTG BaĢkanı Turgay ÜNLÜ katılmıĢtır.

23-25 Eylül 2013 tarihlerinde Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi
Sarayı’nda FAPRA (Asya-Pasifik Perakende Dernekleri Federasyonu)
tarafından düzenlenen Asya-Pasifik bölgesinin en büyük perakende
organizasyonu olan “16. Asya Pasifik Perakendeci Birlikleri
Kongresi ve Fuarı”na bir info-stand ile katılım sağlanmıĢtır. APRCE
2013, BaĢbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Ekonomi Bakanı
Sayın Zafer ÇAĞLAYAN, AMPD BaĢkanı Mehmet T. NANE ve FAPRA
BaĢkanı Jannie CHAN'in konuĢmaları ile baĢlamıĢtır. AçılıĢ
konuĢmalarının ardından Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN
fuarın resmi açılıĢını gerçekleĢtirdikten sonra UTG’nin info-standını
ziyaret etmiĢtir. Stantta UTG kapsamındaki ürünler yerli ve yabancı
ziyaretçilere tanıtılarak Türk unundan yapılan kek, börek, kurabiye,
pasta vb. unlu mamul ikram edilmiĢ, aynı zamanda sektörün
ihracatı ve potansiyeli hakkında bilgi verilmiĢtir.

UTG tarafından Filipinler’de yürütülen PR faaliyetleri kapsamında,
Ağustos ayı içinde Manila ve çevresinde gerçekleĢen sel felaketi
dolayısıyla Tanıtım Grubu olarak 4.000 Filipinli aileye gıda paketi
dağıtımı yapılmıĢtır. UTG’nin bu yardım organizasyonuna
Türkiye’nin Manila Ticaret MüĢaviri Cezmi BEġOĞUL da katılırken,
afet mağdurlarına hazır gıda ve ĢiĢe sudan oluĢan paket
dağıtılmıĢtır. Söz konusu dağıtıma Filipin-Türk ĠĢ Konseyi BaĢkanı
Ernesto Chua ve Filipin-Çin Fırıncılar Birliği BaĢkanı Benito LĠM de
eĢlik etmiĢtir.

05-09
Ekim
2013
tarihleri
arasında
Almanya/Köln’de
gerçekleĢtirilen ANUGA Fuarı’na Tanıtım Grubu adına ziyaretçi
olarak UTG adına UTG BaĢkan Yardımcısı Cansın KAVUKÇU ĠNAN
ve UTG Üyesi Haluk TEZCAN katılmıĢtır.

25 Ekim 2013 tarihinde Makarna Sanayicileri Derneği tarafından
Ġstanbul’da düzenlenen “Dünya Makarna Günü” toplantı ve gala
yemeğine UTG BaĢkanı Turgay ÜNLÜ, BaĢkan Yardımcısı Cansın
KAVUKÇU ĠNAN, UTG üyeleri Nurettin DEMĠRPOLAT, M.Surur
AYDIN, Adnan HEKĠMOĞLU ve Erol CEYLAN ile Genel
Sekreterliğimiz personeli katılım sağlamıĢtır.

Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde, Orta Anadolu Ġhracatçı
Birlikleri Genel Sekreterliği ile Un ve Unlu Mamuller Tanıtım
Grubu’nun organizasyonunda “buğday unu” alımına yönelik olarak
Brezilyalı 3 firma yetkilisinin katılımı ile 24–28 Ekim 2013 tarihleri
arasında Ġstanbul’da Özel Nitelikli Alım Heyeti Programı
gerçekleĢtirilmiĢtir.
Alım heyeti programı katılımcısı 3 firma temsilcisinin 25 Ekim 2013
tarihinde Çırağan Sarayı’nda düzenlenen “Dünya Makarna Günü”
etkinliklerine katılmaları sağlanmıĢtır. Söz konusu heyet programı
çerçevesinde, 26 Ekim 2013 tarihinde Birliğimiz Yönetim Kurulu
BaĢkanı ve UTG BaĢkanı Turgay ÜNLÜ’nün katılımcı Türk firmalara
yaptığı bilgilendirme toplantısı akabinde 17 Türk ihracatçı firması
Brezilyalı firma yetkilileri ile ikili iĢ görüĢmesi yapma imkanı
bulmuĢtur. Oldukça verimli geçen ikili iĢ görüĢmelerinin ardından
tüm heyetin katılımı ile bir akĢam yemeği organizasyonu
gerçekleĢtirilmiĢtir.
Yapılan organizasyonların akabinde Türk un ihracatçıları Brezilyalı
firmalarla bağlantıya geçerek Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu ülkeye
buğday unu ihracatı yapılmıĢtır.

Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın koordinasyonunda Batı
Afrika’ya
yönelik
olarak
baĢlatılan
“yardım
kampanyası”
çerçevesinde Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu ve Türk Kızılayı
organizatörlüğünde Nijer’e yönelik düzenlenen yardım kampanyası
ile ilgili olarak 28-30 Ekim 2013 tarihleri arasında Niamey/Nijer’de
TĠKA tarafından düzenlenen teslim törenine Un ve Unlu Mamuller
Tanıtım Grubu’nu temsilen UTG BaĢkanı Turgay ÜNLÜ katılmıĢtır.

03 Aralık 2013 tarihinde Toprak Mahsulleri Ofisi yetkilileri ile
yapılan görüĢmeye UTG’yi temsilen UTG BaĢkanı Turgay ÜNLÜ, UTG
BaĢkan Yardımcısı Cansın KAVUKÇU ĠNAN, UTG Üyeleri YaĢar
SERPĠ ve Adnan HEKĠMOĞLU katılmıĢtır.

Hedef pazar olarak belirlenen Filipinler’de CID Communication
firmasından PR danıĢmanlık hizmeti alınmıĢtır.

UTG’nin info-stand ile katılacağı fuarlarda Tanıtım Grubu
kapsamındaki ürünlerin tanıtımına yönelik olarak 5 ayrı dilde
(Ġngilizce, Fransızca, Ġspanyolca, Portekizce ve Arapça) yemek kitabı
hazırlanmıĢtır. Ayrıca sektörün tanıtımına yönelik olarak Ġngilizce
katalog çalıĢması yapılmıĢtır.

TĠM Report Dergisi ve AkĢam Gazetesi UTG BaĢkanı Turgay ÜNLÜ ile
buğday unu sektörü ve UTG’nin faaliyetlerine iliĢkin röportaj
yapmıĢtır.

FCBAI (Filipin-Çin Fırıncılar Birliği) ile Filipinler'de Türk unu ve unlu
mamullerinin tanıtılmasına yönelik yapılacak iĢbirliği çerçevesinde
FCBAI’ya 2 yıllığına üye olunmuĢtur.

Tanıtım faaliyeti yürütülen ülkelerde sektörle doğrudan iliĢkili
kiĢilere (fırıncılar, vb.) hediye edilmesi amacıyla “eldiven, önlük ve
Ģapka”dan oluĢan promosyon seti hazırlatılmıĢ, ayrıca UTG
logosunun yer aldığı mutfak önlüğü ve çanta yaptırılmıĢtır.

UTG’nin logo tescilinin Türk Patent Enstitüsü tarafından
reddedilmesine itiraz edilmesine iliĢkin Ankara Patent Bürosu'ndan
vekillik hizmeti alımı gerçekleĢtirilmiĢtir.

UTG’nin faaliyetlerinin firmalara duyurulması amacıyla e-bülten
çalıĢması ile sosyal medyada UTG adına hesaplar açılarak hayata
geçirilmiĢtir. Sosyal medya entegrasyonu projesi için Wag the Dog
firması ile çalıĢılmaya baĢlanmıĢtır.

Tanıtım filmi hazırlanmasına iliĢkin olarak çalıĢmalar baĢlanmıĢ ve
bir firma ile anlaĢma sağlanmıĢtır.

Tanıtım faaliyetleri kapsamında 2014 yılında info-stand ile katılacağı
fuarlarda “kum sanatı”nın kullanılmasına karar verilmiĢ olup, bu
çerçevede kum sanatçısı Veysel ÇELĠKDEMĠR ile anlaĢma
sağlanmıĢtır. Kum sanatçısı tarafından 22 Kasım 2013 tarihinde
Genel Sekreterliğimiz Hizmet Binası’nda UTG üyelerine ve Genel
Sekreterelik personeline (buğday unu kullanarak) örnek bir gösteri
sunulmuĢtur.
 KURUM VE KURULUġLARA ZĠYARETLER
Sektörün yaĢadığı çeĢitli sorunların gündeme getirilerek çözüme
kavuĢturulması amacıyla Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğimiz
tarafından çeĢitli kurum ve kuruluĢlara ziyaret gerçekleĢtirilmiĢtir.
Bunlar:

Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ 21 Mart 2013 tarihinde
Dahilde ĠĢleme Ġzin Belgelerine iliĢkin süre uzatımı hususunda
Ekonomi Bakanlığı Ġhracat Genel Müdürü Sayın Tarık SÖNMEZ ile
bir görüĢme gerçekleĢtirmiĢtir.

06 Haziran 2013 tarihinde sektöre iliĢkin değerlendirmelerde
bulunulmak üzere ġeker Fabrikaları Genel Müdür Vekili ve Ankara Ġl
Tarım Müdürü makamında ziyaret edilmiĢ olup, görüĢmelere
Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ ve
Yönetim Kurulu
sağlamıĢtır.
BaĢkan
Yardımcısı
Uğur
DURUKAN
katılım

29 Ağustos 2013 tarihinde Gıda, Tarım ve
Ekonomi Bakanlığı yetkilileri ile Hububat,
ve Mamulleri sektörüne iliĢkin yaĢanan
görüĢmelere Birliğimiz temsilen Yönetim
ÜNLÜ katılmıĢtır.
Hayvancılık Bakanlığı ve
Bakliyat, Yağlı Tohumlar
sorunlarla ilgili yapılan
Kurulu BaĢkanı Turgay

11 Eylül 2013 ve 18 Eylül 2013 tarihlerinde Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı yetkilileri ile yem ve
bitkisel yağ sektörlerine iliĢkin ihracat uygulamaları, Dahilde ĠĢleme
Rejimi, vb. konularda yaĢanan sorunlarla ilgili olarak yapılan
görüĢmelere Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ katılım
sağlamıĢtır.

18 Eylül 2013 tarihinde yurt dıĢındaki devlet ihalelerine katılan
bitkisel yağ sektörü ihracatçılarının Dahilde ĠĢleme Rejimi
kapsamında önceden ithalata iliĢkin yaĢadığı sorunlarla ilgili olarak
Ekonomi Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa SEVER ile yapılan
görüĢmeye Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ katılım
sağlamıĢtır.

21-22 Ekim 2013 tarihleri arasında Ekonomi Bakanlığı Ġhracat
Genel Müdürü Sayın Tarık SÖNMEZ ile makarna sektöründe
yaĢanan sorunlarla ilgili olarak ilgili olarak yapılan görüĢmeye
Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ katılım sağlamıĢtır.

24 Ekim 2013 tarihinde Ekonomi Bakanlığı Ġhracat Genel Müdürü
Sayın Tarık SÖNMEZ ile makarna sektöründe yaĢanan sorunlarla
ilgili olarak ilgili olarak yapılan görüĢmeye Yönetim Kurulu BaĢkanı
Turgay ÜNLÜ katılım sağlamıĢtır.

30 Ekim 2013 tarihinde Ekonomi Bakanlığı yetkilileri ile sektöre
iliĢkin yaĢanan ihracat sorunlarına dair yapılan görüĢmeye Yönetim
Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ katılım sağlamıĢtır.

06 Kasım 2013 tarihinde Gümrükler Genel Müdürü, ġeker Kurumu
BaĢkanı ve Toprak Mahsulleri Ofisi yetkilileri sektöre iliĢkin
sorunlarla ilgili olarak yapılan görüĢmelere Yönetim Kurulu BaĢkanı
Turgay ÜNLÜ ve Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Uğur
DURUKAN katılmıĢtır.

25 Kasım 2013 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
yetkilileri ile börülce ihracatı ve GDO’ya ile iliĢkin konularla ilgili
olarak yapılan görüĢmelere Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ
katılmıĢtır.

26 Kasım 2013 tarihinde makarna ihracatı ile ilgili sorunlara iliĢkin
olarak Ġhracat Genel Müdürü Sayın Tarık SÖNMEZ ile yapılan
görüĢmeye Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ, Yönetim Kurulu
BaĢkan Yardımcısı Cansın KAVUKÇU ĠNAN ve Yönetim Kurulu üyesi
Nihat UYSALLI katılmıĢtır.

03 Aralık 2013 tarihinde Ekonomi Bakanlığı Ġhracat Genel
Müdürlüğü
tarafından
düzenlenen
Dahilde
ĠĢleme
Rejimi
kapsamında bitkisel yağlara yönelik uygulamalara iliĢkin toplantıya
Yönetm Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ katılmıĢtır.

10 Aralık 2013 tarihinde GDO kullanımına iliĢkin yasal
düzenlemeler hususunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
yetkilileri ile yapılan ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Selim ÇETĠNER’in de katıldığı görüĢmeye Yönetim Kurulu BaĢkanı
Turgay ÜNLÜ katılmıĢtır.
 TĠCARET HEYETĠ ORGANĠZASYONLARI
Türkiye’nin ticari ve ekonomik iĢbirliği imkanlarının artırılması ve
ihracatçı firmalarımızın dıĢ pazar paylarında artıĢ sağlanması amacıyla,
Ekonomi Bakanlığı’nın koordinasyonu ve TĠM’in organizasyonunda
gerçekleĢtirilen aĢağıdaki ticaret heyeti organizasyonlarına katılım
sağlanmıĢtır:

06-11 Ocak 2013 tarihleri arasında BaĢbakan Sayın R. Tayyip
ERDOĞAN
baĢkanlığında,
Ekonomi
Bakanı
Sayın
Zafer
ÇAĞLAYAN'ın katılımları ile Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda;
Türkiye Ġhracatçılar Meclisi (TĠM), Türkiye ĠĢadamları ve Sanayiciler
Konfederasyonu
(TUSKON) ve Müstakil Sanayici ve ĠĢadamları
Derneği (MÜSĠAD) organizasyonunda ve Ġstanbul Maden ve Metaller
Ġhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği iĢbirliğinde Gabon ve
Senegal'e yönelik düzenlenen Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti’ne
Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ
katılmıĢtır.

Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN baĢkanlığında, Ekonomi
Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye Ġhracatçılar Meclisi (TĠM) ve Genel
Sekreterliğimiz organizasyonunda, 12 ġubat 2013 tarihinde Libya’ya
(Trablus) yönelik olarak 110 iĢadamı katılım sağladığı bir Ticaret ve
Müteahhitlik Heyeti gerçekleĢtirilmiĢtir. Söz konusu heyet
programına Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay
ÜNLÜ, Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. Cansın KAVUKÇU ĠNAN ve
Yönetim Kurulu üyesi Nurettin DEMĠRPOLAT katılmıĢtır.

BaĢbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın resmi ziyareti ile eĢ
zamanlı olarak, Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın katılımı,
Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye Ġhracatçılar Meclisi (TĠM)
ve Türkiye ĠĢ Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON)
organizasyonu ile Orta Anadolu Ġhracatçı Birlikleri (OAĠB) iĢbirliğiyle,
09-10 Nisan 2013 tarihleri arasında Kırgızistan’a yönelik olarak bir
düzenlenen Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti programına Birliğimizi
temsilen Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ katılmıĢtır.

14-17 Mayıs 2013 tarihleri arasında BaĢbakanımız Sayın Recep
Tayyip ERDOĞAN’ın resmi ziyareti ile eĢ zamanlı olarak, Ekonomi
Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın katılımıyla, Ekonomi Bakanlığı
koordinasyonu, Türkiye Ġhracatçılar Meclisi (TĠM) ve Genel
Sekreterliğimiz
organizasyonunda
“ABD
Ticaret
Heyeti”
düzenlenmiĢ ve söz konusu heyete 100’ün üzerinde iĢadamı
katılmıĢtır.
Anılan heyet programı çerçevesinde; Sayın BaĢbakanımız Recep
Tayyip ERDOĞAN’ın iĢtirak ettiği ABD Ticaret Odasında düzenlenen
yuvarlak masa toplantısına iĢadamlarımız katılmıĢ ve ABD’li CEO ve
iĢadamları ile birebir görüĢmeler yapmıĢlardır. Ayrıca T.C.
VaĢhington Büyükelçiliğimizde heyet onuruna bir resepsiyon
verilmiĢtir.
 FUARLAR

02-06 Nisan 2013 tarihleri arasında Trablus–Libya’da düzenlenen ve
genel nitelikli milli katılım organizasyonu Genel Sekreterliğimiz
tarafından gerçekleĢtirilen “41. Trablus Uluslararası Genel Ticaret
ve Sanayi Ürünleri Fuarı”na Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu
BaĢkanı Turgay ÜNLÜ, Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Cansın
Kavukçu ĠNAN ve Yönetim Kurulu üyesi Nurettin DEMĠRPOLAT
katılmıĢ olup, toplam 29 firmanın ürünleri standlarda sergilenmiĢ ve
Türk holünün açılıĢını Libya Büyükelçisi Sayın Ali Kemal AYDIN
tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir.

31 Temmuz-03 Ağustos 2013 tarihlerinde Manila-Filipinler’de
düzenlenen “WOFEX Dünya Gıda Fuarı 2013”’ün Milli Katılım
organizasyonu Genel Sekreterliğimiz tarafından gerçekleĢtirilmiĢ
olup, 6 Türk firması toplam 144 m² stand alanı ile iĢtirak etmiĢtir.

02–07 Eylül 2013 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti’nin
Sincan-Uygur Özerk Bölgesi Urumçi’de düzenlenen “3.Çin-Avrasya
Expo” Fuarı’nın Milli Katılım Organizasyonu 3. kez Genel
Sekreterliğimiz tarafından 10 adet Türk firmasının katılımı ile
gerçekleĢtirilmiĢtir. Söz konusu fuarın açılıĢ törenine katılan
Ekonomi Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa SEVER, Türk firmaların
standlarını ziyaret ederek sergilenen ürünler hakkında bilgi almıĢtır.

05-09
Ekim
2013
tarihleri
arasında
Almanya/Köln’de
gerçekleĢtirilen “ANUGA Fuarı”na Birliğimiz adına ziyaretçi olarak
Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Uğur DURUKAN katılmıĢtır.
 ALIM HEYETLERĠ

21-28 Ekim 2013 tarihleri arasında Etiyopyalı 5 firma temsilcisinin
katılımı ile Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda Özel Nitelikli
Alım Heyeti Programı gerçekleĢtirilmiĢtir. Bahse konu Alım Heyeti
Programı kapsamında yabancı firma ile Türk firma temsilcilerinin
birebir
görüĢme
imkanı
buldukları
ikili
iĢ
görüĢmeleri
gerçekleĢtirilmiĢtir.

12–16 Kasım 2013 tarihlerinde ABD Özel Nitelikli Alım Heyeti
Programı gerçekleĢtirilmiĢtir. Söz konusu Alım Heyeti Programı’na
uluslararası pazarda en çok satıĢı gerçekleĢtiren Budweiser ve BudLight biralarının üreticisi olan “Anheuser-Busch” firmasının iki
yetkilisi katılmıĢtır. Özel Nitelikli Alım Heyeti Programı çerçevesinde,
Ankara’da 12 Kasım 2013 tarihinde Genel Sekreterliğimiz hizmet
binasında yabancı firma ile Türk firma temsilcilerinin birebir
görüĢme imkanı buldukları ikili iĢ görüĢmeleri gerçekleĢtirilmiĢtir.
Heyet katılımcısı firma temsilcilerinin, Türkiye Tohumcular Birliği,
Bitki Islahcıları Alt Birliği, Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt
Birliği, Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği, Tarım ĠĢletmeleri Genel
Müdürlüğü ve Ekonomi Bakanlığı yetkilileri ile görüĢmeler
yapmaları, Türkiye’de biralık arpa üretimi konusunda bilgi almaları
sağlanmıĢtır.
 DAHĠLDE ĠġLEME REJĠMĠ

Dahilde ve Hariçte ĠĢleme Rejimi Tebliğlerine dayalı olarak Ekonomi
Bakanlığı’nın Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine verdiği yetki
ve görevler çerçevesinde, Dahilde ve Hariçte ĠĢleme Ġzin Belgeleri’ne
ek süre verilmesi, revize yapılması ve ihracat taahhüt hesaplarının
kapatılması iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesine 2013 yılında da devam
edilmiĢtir. Bu kapsamda, 2013 yılında Genel Sekreterliğimiz Mevzuat
ve TeĢvik ġubesi tarafından sonuçlandırılan müracaatların dağılımı
aĢağıdaki tabloda yer almaktadır.
Taahhüt Hesabının
Kapatılması
TMO
Süt Tozu
DĠR Otomasyon Sistemine
Tanımlama
Nüsha Belge Döküm
Diğer (G.Gelen, AracıTemsilci Tanımlama)
SONUÇLANAN
(2012 Yılı)
SONUÇLANAN
(2013 Yılı)
DEĞĠġĠM
(%)
679
676
-0,4
199
83
236
95
18,59
14,46
1.441
1.605
11,38
2.319
1.760
-24,11
1.571
2.754
75,30

Genel Sekreterliğimizin düzenlediği eğitim seminerlerine, DĠR ile ilgili
konularda bilgilendirme sunumları yapılmıĢtır.
 DEVLET YARDIMLARI VE FUAR TEġVĠKĠ

Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulaması Ġhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliklerine verilen, ihracata yönelik devlet yardımları ve
destekleri kapsamındaki müracaatlar değerlendirilmiĢ ve

2004/6 ve 2009/5 sayılı “Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar
Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Tebliğler”

2010/6 sayılı “Yurt DıĢı Birim, Marka
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”,

97/5 Sayılı “Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında
Tebliğ”,

2008/2 sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” ,

2011/1 sayılı “Pazar AraĢtırması ve Pazarlama Desteği
Hakkında Tebliğ” leri kapsamında eksiği olmayan dosyalar
sonuçlandırılarak, hakediĢ miktarları ilgili kurumlara ve
ihracatçı firmalara bildirilmiĢtir. 2013 yılında baĢvurusu
yapılan ve sonuçlandırılan dosya sayılarına iliĢkin tablo
aĢağıda sunulmaktadır:
2012 YILINDA
SONUÇLANDIRILAN
DOSYA SAYISI
Milli Katılım Fuarları
(Firma + Organizatör)
Bireysel Fuarlar
Çevre Maliyetleri Destekleri
YurtdıĢı Birim, Marka ve
Tanıtım Faaliyetleri Destekleri
Diğer Devlet Yardımları
(Tasarım +Pazar)
TOPLAM

ve
Tanıtım
2013 YILINDA
DEĞĠġĠM
SONUÇLANDIRILAN
(%)
DOSYA SAYISI
803
979
22
1222
241
1271
242
4
239
254
6
33
43
30
2.538
2.789
10
Devlet yardımları konusunda yürürlükteki mevzuat, tebliğ ve
Ekonomi Bakanlığı talimatları çerçevesinde, gelen talepler
değerlendirilerek, bekletilmeden ilgili kurum, kuruluĢ ve talep sahibi
firmalara kısa sürede cevapları intikal ettirilmiĢtir. Ayrıca bu
konuda, firmalara talepleri halinde, öncelikle Genel Sekreterliğimiz
merkezinde, zaman zaman da firma merkezlerinde ilgili uzmanlar
aracılığıyla gerekli bilgilendirme toplantıları düzenlenmiĢtir.
 TÜRK ÜRÜNLERĠNĠN YURT DIġINDA MARKALAġMASI, TÜRK MALI
ĠMAJININ
YERLEġTĠRĠLMESĠ
VE
TURQUALITY®NĠN
DESTEKLENMESĠ

2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurt DıĢında MarkalaĢması, Türk
Malı Ġmajının YerleĢtirilmesi ve TURQUALITY®nin Desteklenmesi
Hakkındaki Tebliğ”e iliĢkin olarak aĢağıdaki tabloda yer alan
Birliklerimiz üyesi 18 firma, 20 markası ile söz konusu Tebliğ
hükümlerinden faydalanmaktadır. 2013 yılı içerisinde bu kapsamda
973 adet dosya müracaatı olmuĢ ve yine 2013 yılı içerisinde daha
önceki yıllardan devam eden dosyalarla beraber toplam 948
dosyanın iĢlemi sonuçlandırılmıĢ ve 16.682.979,72 TL destek
hesaplaması yapılmıĢtır.
SIRA
NO
FĠRMA
MARKA
1
2
3
4
5
6
7
Durukan ġekerleme San. ve Tic. A.ġ.
EczacıbaĢı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.ġ.
Erkunt Traktör Sanayi A.ġ.
Genpower Jeneratör San. ve Tic. A.ġ.
GentaĢ Genel Metal San. ve Tic. A.ġ.
Hidromek Hidrolik ve Mekanik Mak. Ġm. San. ve Tic. A.ġ.
Ġpek Kağıt San. ve Tic. A.ġ.
8
Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.ġ.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Matel Hammadde Sanayi ve Ticaret A.ġ.
MitaĢ Enerji Ve Madeni ĠnĢaat ĠĢleri Türk A.ġ.
Nurus Nurettin Usta Pr. D. Mob. ve P. Ġth. Ġhr. ve Nak. A.ġ.
OrtaDoğu Rulman Sanayi ve Ticaret A.ġ.
PaĢabahçe Cam San. ve Tic. A.ġ.
Sarsılmaz Silah Sanayi Anonim ġirketi
Termikel Madeni EĢya San. A.ġ.
Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.ġ.
Uğur Soğ. Mak.Teks. Serig.Baskı Mad. ve Mer.San.Tic. A.ġ.
Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Tur. ĠnĢ San Tic A.ġ.
Gelen Dosya
Sonuçlandırılan Dosya

2012 YILI
673
796
2013 YILI
973
948
Durukan
Vitra
Armatrac
Genpower
GentaĢ
Hidromek
Selpak /Solo
Çanakkale Seramik
/Kalebodur
Serel
MitaĢ
Nurus
Ors
PaĢabahçe
Sarsılmaz
Termikel
Burotime
Uğur
Yiğit Akü
DEĞĠġĠM (%)
45
19
Turquality Tebliği kapsamındaki firmalarımızdan gelen soru, görüĢ
ve yaĢanan sorunların giderilmesine yönelik olarak alınan talepler,
ilgili tebliğ kapsamında ve Ekonomi Bakanlığı talimatları
çerçevesinde değerlendirilerek firmalarımız bilgilendirilmiĢtir. Genel
Sekreterliğimiz merkezinde, zaman zaman da firma merkezlerinde
ilgili Ģube uzmanları aracılığıyla gerekli bilgiler verilmiĢtir.

10 Ocak 2013 tarihinde Ekonomi Bakanlığı yetkilileri, Birliğimizi
temsilen Genel Sekreter Özkan AYDIN, Genel Sekreter Yrd.V. Esra
ARPINAR ve ilgili personel ile ilgili Tebliğ kapsamındaki desteklerden
yararlanmakta
olan
Birliğimiz
üyesi
firma
yetkililerinin
katılımlarıyla, Genel Sekreterliğimiz binası konferans salonunda bir
toplantı gerçekleĢtirilmiĢtir. Toplantıya 17 üye firmamız 36 yetkilisi
ile katılım sağlamıĢtır.

08 Mayıs 2013 tarihinde Genel Sekreterliğimizde 2006/4 sayılı
Turquality Tebliği kapsamında Ģirketlerin desteklenmesine iliĢkin
iĢlemlerin bilgisayar veri iĢleme tekniği yoluyla yapılmasına ve
mevzuata yönelik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleĢtirilmiĢtir.
 Ġhracat
Yönetmeliği
çerçevesinde;
gümrük
beyannamelerinin
onaylanması, alıcısı tarafından kabul edilmeyen malların baĢka bedel
ve Ģartlarla satıĢına iliĢkin taleplerin değerlendirilmesi, Gümrük
mevzuatı
kapsamında
“Performans
ve
Güvenilirlilik
Formu”
düzenlenmesi, Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun Tarımsal
Ürünlerde Ġhracat Ġadesi Yardımlarına ĠliĢkin 2010/13, 2012/02 ve
2013/04 sayılı kararları gereği baĢvuruların sonuçlandırılması iĢlemleri
gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu kapsamda 2013 yılında Genel Sekreterliğimiz
Ġhracat Uygulamaları ġubesi tarafından sonuçlandırılan müracaatların
dağılımı aĢağıdaki tabloda yer almaktadır.
SONUÇLANAN
(2012 YILI)
Genel Sekreterlik ve E-Birlik
sistemi üzerinden onaylanan GB
257.649
sayısı
Genel Sekreterlik ve E-Birlik
sistemi üzerinden onaylanan
10.669.175.426
Ġhracat Tutarı (USD)
Ġhracat Yönetmeliğine göre Alıcı
10
DeğiĢikliği
OnaylanmıĢ KiĢi Statü Belgesi
145
Tarımsal ürünlerde Ġhracat
15087
Ġadesi ĠĢlemleri (GB sayısı)
SONUÇLANAN
(2013 YILI)
DEĞĠġĠM
(%)
263.353
2,2
11.246.508.003
5,4
14
40,0
147
1,4
14360
-4,8
 Konsinye ihracatların kesin satıĢından sonraki iĢlemler, e-Birlik
kapsamında sisteme vekaletname giriĢleri, e-Birlik üzerinden ihracatı
gerçekleĢtiren firmalara iliĢkin haftalık, 15 günlük ve aylık olarak nispi
aidat makbuzlarının ilgili Gümrük MüĢavirliklerine teslimi ile iptal
edilen beyannamelerin nispi aidat iadesi iĢlemleri yürütülmektedir.
 135/1 Sayılı ġeker Kurulu Kararı’na istinaden C ġekeri imalatçı ve
Ġhracatçılarının ġekerli Mamül Ġhracatı karĢılığında C ġekeri
taleplerinin karĢılanması iĢlemleri 9 Ağustos 2011 tarihinden itibaren
Bilgi Sistemleri ġube Müdürlüğünce yürütülmeye baĢlamıĢ olup, bu
tarih itibarıyle 92 adet baĢvuru dosyası “C ġekeri” tahsis edilmesi için
ġeker Kurumu’na gönderilmiĢtir.
 EĞĠTĠMLER
 Genel Sekreterliğimizce üye firmalarımızı ihracata yönlendirmek ve
dünya pazarlarında rekabet gücü kazanmalarına destek vermek
amacıyla 2013 yılında Ankara, Çorum, Konya ve Afyonkarahisar’da
aĢağıda yer alan eğitim seminerleri gerçekleĢtirilmiĢtir:
EĞĠTĠM KONUSU
Otonom Bakım
DıĢ Ticaret Eğitim
Programı
DıĢ Ticaret Eğitim
Programı
Planlı Bakım
Yönetimi
Basel II Kriterlerinin
Bankacılık Sistemine
ve Ġhracatçılara
Yansımaları
Ekonomi Bakanlığı
DıĢ Ticaret
Bilgilendirme
Semineri
ABD GenelleĢtirilmiĢ
Tercihler Sistemi
(GTS/GSP)
DERS ĠÇERĠĞĠ
Ġlk Temizlik ve incelemenin
gerçekleĢtirilmesi, Problem
kaynakları için (Kir ve toz) karĢı
tedbirlerin alınması, Temizlik ve
yağlama standartlarının
oluĢturulması, Genel kontrolmuayene eğitimlerinin yönetimi,
Ekipman kontrollerini- muayenelerini
yapmak, ĠĢyeri yönetimi ve kontrolü
(standardizasyon), Sürekli geliĢimi
sağlamak
KüreselleĢmenin DıĢ Ticarete Etkileri,
Üretim Faktörü Olarak Bilgi ve
Bilginin Serbest DolaĢımı, Katma
Değeri Yüksek Ürünler ve Ülkelerin
GeliĢmiĢlik Düzeyi, Yeni Ekonomi
ve/veya Bilgi Ekonomisi, E- Ticaret
Kavramı, Oyun Teorisi ve Uygulama
Ġhracatta KDV Ġadesi, Eximbank
Kredi ve Sigorta Programları, KDV’de
Ġndirim ve Ġstisnalar, Mal Ġhracı,
Hizmet Ġhracı, Tecil-Terkin Sistemi,
Dahilde ĠĢleme Rejiminde TecilTerkin Sistemi, Bavul Ticareti, Yolcu
Beraberi EĢyanın Ġhracı, KDV
Uygulamasındaki Özellikli Durumlar,
KDV Ġadesi (Ġade Yöntemleri)
Doğru ĠĢlem, Doğru set-up / ayar ,
Temizlik, Yağlama, Yeniden sıkma,
Küçük kusurların geri bildirimi ve
onarımı, Kaliteli yedek parçalar
Basel 2-3 nedir? Finans Kesimine
Getirdiği DeğiĢiklikler ve Reel Sektöre
Olası Etkileri, Yeni TTK’nın ticaret
hayatına getirdiği yenilik ve
yükümlülüklerin kısa
değerlendirmesi, Türk Eximbank
Kısa Vadeli Ġhracat Kredi Sigortası
Uygulamaları
T.C. Ekonomi Bakanlığı – Vizyon,
Bölgenin BaĢarılı ĠĢ Adamı/
Ġhracatçılarından Tecrübe
PaylaĢımları, Ġhracat Mevzuatı /
Dahilde ve Hariçte ĠĢleme Rejimleri,
ĠĢ Dünyası Ġçin Ticari Bilgiye EriĢim,
Ġhracatta Sağlanan Devlet Yardımları,
Ülke Masaları, Pazar AraĢtırması,
Pazara GiriĢ Engelleri ve Çözüm
Yolları
ABD GenelleĢtirilmiĢ Tercihler
Sistemi (GTS/GSP)
EĞĠTMEN
EĞĠTĠM TARĠHĠ
VE YERĠ
Selami Güven Antal
03 Ocak 2013/
OAĠB
Aydın Sezer
08 Ocak
2013/OSTĠM
Bahattin Akçay
Maliye Bakanlığı
15 Ocak
2013/OSTĠM
Selami Güven Antal
17 Ocak 2013/
OAĠB
AyĢegül Çakır –
Risk Yöneticileri
Derneği, Erdem
Demirkan –
Deloitte, Uğur
Sandalcı – Türk
Eximbank
05 ġubat 2013/
OAĠB
Ekonomi Bakanlığı
06 ġubat 2013/
OAĠB
Marin Weaver ABD Ticaret Ofisi
08 Mart 2013/
OAĠB
EĞĠTĠM KONUSU
TURQUALITY®
Desteği Bilgilendirme
Toplantısı
Çorum DıĢ Ticaret
Eğitim Programı
DERS ĠÇERĠĞĠ
TURQUALITY® Desteği Bilgilendirme
Toplantısı
Çorum DıĢ Ticaret Eğitim Programı
EĞĠTMEN
OAĠB Uzmanları
Çorum DıĢ Ticaret
Eğitim Programı
Nilüfer Arıak,
Neylan Ege, Devrim
Erol, Türk
Eximbank, OAĠB
Uzmanları
Konya DıĢ Ticaret
Eğitim Programı
Konya DıĢ Ticaret Eğitim Programı
Ġhracata Yönelik
Devlet Yardımları ve
Dahilde ĠĢleme
Rejimi
Ġhracata Yönelik Devlet Yardımları ve
Dahilde ĠĢleme Rejimi
OAĠB Uzmanları
Afyonkarahisar DıĢ
Ticaret Eğitim
Programı
Afyonkarahisar DıĢ Ticaret Eğitim
Programı
Nilüfer Arıak,
Neylan Ege, Türk
Eximbank, OAĠB
Uzmanları
Ticari Ġstihbarat
Kanalları
DıĢ Ticaret Eğitim
Programı
DıĢ Ticaret Eğitim
Programı
Brezilya Pazarında
Fırsatlar, Zorluklar
Sunumu
DıĢ Ticaret Eğitim
Programı
DıĢ Ticaret Eğitim
Programı
DıĢ Ticaret Eğitim
Programı
DıĢ Ticaret Eğitim
Programı
Ticari Ġstihbarat Kanalları Hakkında
bilgi
DıĢ Ticarete GiriĢ; BaĢlangıç ve Temel
Kavramlar, Ġthalat ve Temel
Kavramlar, Ġhracat ve Temel
Kavramlar, DıĢ Ticaret Mevzuatı,
Standardizasyon ve Denetleme
Mevzuatı
Ġhracat Pazarlaması ve Uluslararası
Pazarlama; Hedef Pazarın
Belirlenmesi, Rakip Analizi ve Risk
Analizi, Pazarlama Stratejilerinin
GeliĢtirilmesi Dağıtım AnlaĢmaları ve
Dağıtım Kanallarının Belirlenmesi,
Pazarda Ürünün Konumlandırılması
(Tanıtım ve Fiyatlandırma),
AnlaĢmazlıkların Çözümü, Müzakere
Teknikleri, SipariĢ Süreçleri
Brezilya’nın dıĢ ticareti ve mevzuatı,
ikili ticarette yaĢanan geliĢmeler,
ihracatımızda potansiyel ürünler,
iĢadamlarımıza öneri ve tavsiyeler vs.
DıĢ Ticarette Teslim ve Ödeme
ġekilleri; PeĢin Ödeme, Mal Mukabili
Ödeme, Vesaik Mukabili Ödeme,
Akreditifli Ödeme, Kabul Kredili
Ödeme, Akreditif, INCOTERMS 2010
Kurallar Bütünü, Teslim ve Ödeme
ġekillerinin Mevzuatla ĠliĢkisi
DıĢ Ticarette Kullanılan Belgeler;
DıĢ Ticarette Kullanılan Belgelerin
Önemi, Faturalar, Sevk Belgeleri,
DolaĢım Belgeleri, Malın MenĢeine
ĠliĢkin Belgeler, Kalite Belgeleri
Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları;
Gümrük Nedir, Gümrük Mevzuatı ve
Gümrük Mevzuatı Uygulamaları
Gümrük Rejimleri, Gümrük
Beyannamesi Önemi ve
Doldurulması
EĞĠTĠM TARĠHĠ
VE YERĠ
14 Mart 2013/
OAĠB
25-29 Mart
2013/ Çorum
01-05 Nisan
2013/Konya
18 Nisan 2013/
OAĠB
20-24 Mayıs
2013/
Afyonkarahisar
Yaman KOÇ
24 Haziran
2013/OAĠB
Nilüfer ARIAK
19 Eylül 2013/
OSTĠM
Nilüfer ARIAK
26 Eylül 2013/
OSTĠM
Esin ġEN,
Ekonomi Bakanlığı
01 Ekim 2013/
OAĠB
Nilüfer ARIAK
10 Ekim 2013/
OAĠB
Nilüfer ARIAK
22 Ekim 2013/
OAĠB
Neylan EGE
24 Ekim 2013/
OAĠB
Neylan EGE
31 Ekim 2013/
OAĠB
EĞĠTĠM KONUSU
Marka
DiĢ Ticaret
Eğitimi/KONYA
DıĢ Ticaret Eğitim
Programı
DıĢ Ticaret Eğitim
Programı
DıĢ Ticaret Eğitim
Programı
OAĠB de ĠĢe Yeni
BaĢlayanlara Yönelik
Olarak Hazırlanan
Eğitim Programı
Çerçevesinde
KiĢisel GeliĢim
OAĠB de ĠĢe Yeni
BaĢlayanlara Yönelik
Olarak Hazırlanan
Eğitim Programı
KiĢisel GeliĢim
DERS ĠÇERĠĞĠ
Temel Pazarlama Stratejileri,
Bölümlendirme, Hedef Kitle,
Konumlandırma, Marka Kavramı,
KiĢi, Yer, Ürün/Hizmet, Fikir
Markaları, Lüks Markacılık, NöroPazarlama
DıĢ Ticarete GiriĢ, Ġhracat
Pazarlaması ve Uluslararası
Pazarlama, DıĢ Ticarette Teslim ve
Ödeme ġekilleri, DıĢ Ticarette
Kullanılan Belgeler, Gümrük
Mevzuatı ve Uygulamaları, DıĢ
Ticarette Lojistik ve Nakliye, Sigorta
ve Navlun; Ġhracata Yönelik Devlet
Yardımları, Dahilde ĠĢleme; Türk
Eximbank Kredi ve Sigorta
Uygulamaları, Ticari Ġstihbarat
Kanalları
Akreditif;
Akredif nedir, Akreditifin Yararları,
DıĢ Ticarette Akreditif ÇeĢitleri,
Akreditifli Ödemede Taraflar,
Akreditifin ĠĢleyiĢ ġekli, Akreditif
Belgesi Örnekleri ve Bu Belgelerin
Analizi
Lojistik ve Nakliye;
Lojistik, Nakliye ve Gümrük
ĠĢlemlerinde Lojistik ve Nakliyenin
Önemi
DıĢ Ticarette Sigorta ve Navlun;
DıĢ Ticarette Sigorta ve Navlun’un
Önemi
Protokol ve Kurumsal DavranıĢ
Becerilerini GeliĢtirme,
Temel Protokol Bilgileri ve Giyim
KuĢam Kuralları,
Kurumlarda Ast-Üst ĠliĢkilerinde
DavranıĢ Modelleri
Toplantı Katılımcısı Olma ve
Toplantılarda Kurumsal DavranıĢ
Modelleri,
Makam Odası ve Ġç Mekan Kuralları,
Telefonla KonuĢmada Temel Protokol
Bilgileri
EĞĠTMEN
EĞĠTĠM TARĠHĠ
VE YERĠ
“TOBB ETÜ Sürekli
Eğitim AraĢtırma ve
Uygulama Merkezi
01 Kasım 2013/
OAĠB
Nilüfer ARIAK,
Neylan EGE,
Yaman KOÇ,
Türk Eximbank,
OAĠB
04-08 Kasım
2013/Konya
Nilüfer ARIAK
07 Kasım 2013/
OAĠB
Neylan EGE
14 Kasım 2013/
OAĠB
Neylan EGE
21 Kasım 2013/
OAĠB
Acar ACARTÜRK
21 Kasım 2013/
OAĠB
Acar ACARTÜRK
22 Kasım 2013/
OAĠB
OAĠB de ĠĢe Yeni
BaĢlayanlara Yönelik
Olarak Hazırlanan
Eğitim Programı
DıĢ Ticarete GiriĢ, Ġhracat
Rejimi,Ġthalat Rejimi, Ġhracat
Yönetmeliği ve Tebliğleri,DıĢ Ticarette
Diğer Mevzuat, Gümrük
Nilüfer ARIAK
25 Kasım 2013/
OAĠB
OAĠB de ĠĢe Yeni
BaĢlayanlara Yönelik
Olarak Hazırlanan
Eğitim Programı
DıĢ Ticaret Riskleri ve Riskten
Korunma Yöntemleri, DıĢ Ticarette
Teslim ġekilleri, Ġncoterns 2011
Nilüfer ARIAK
26 Kasım 2013/
OAĠB
Türkiye Kalite
Derneği (KalDer) ile
OAĠB Arasında
Yapılan ĠĢbirliği
Neticesinde
Düzenlenen Eğitim
Programları
Çerçevesinde
SatıĢ Yönetimi
Ġyi Bir Satıcı Olabilmek, MüĢteriyi
Anlamak, Etkin ĠletiĢim, SatıĢ
Süreçleri,Aktif Pazarlama,Kampanya
Yönetimi,Pazarlık Becerileri, SatıĢta
Maliyet Muhasebesi, Risk Yönetimi,
Etik ve Uyumluluk
Eren GÜNDÜZ
26 Kasım 2013/
OAĠB
EĞĠTĠM KONUSU
DERS ĠÇERĠĞĠ
EĞĠTMEN
EĞĠTĠM TARĠHĠ
VE YERĠ
OAĠB de ĠĢe Yeni
BaĢlayanlara Yönelik
Olarak Hazırlanan
Eğitim Programı
DıĢ Ticarette Sigorta, Gümrük,
Nakliye, Finansman
Nilüfer ARIAK
27 Kasım 2013/
OAĠB
Ülke Sohbet
Toplantıları
Çerçevesinde Rusya
Fedarasyonu ve
Polonya Ġhracat
Ġmkanları
Rusya Federasyonu Ülke Bilgileri,
Polonya Ülke Bilgileri, Rusya
Federasyonu ve Polonya ile Ġhracat
Ġmkanları
AyĢe Oya BENLĠ
Songül
BEġTAġOĞLU
28 Kasım 2013/
OAĠB
DıĢ Ticaret Eğitimi
E Ticaret ve E Ticarete Verilen
Destekler”
Zeynep ĠYĠLER
05 Aralık 2013/
OAĠB
DıĢ Ticaret Eğitimi
Turquality ve Ġhracata Yönelik Devlet
Yardımları
Turquality ġubesi
Ġhracata Yönelik
Devlet Yardımları
ġubesi
12 Aralık 2013/
OAĠB
Özel Eğitim
Ufuk Turu Karlı Büyüme Vizyonu
Rönesans
DanıĢmanlık
18 Aralık 2013/
OAĠB
DıĢ Ticaret Eğitimi
Eximbank Kredileri ve Sigortalar
Esin YERTUTANOL
Özlem AYDIN
Eximbank
19 Aralık 2013/
OAĠB
Özel Eğitim
Yöneticiler Ġçin Liderlik Eğitim
Programı
Focus Grup ÇalıĢması
Dale Carnegie
Training
25 Aralık 2013/
OAĠB
DıĢ Ticaret Eğitimi
DıĢ Ticaret SözleĢme Teknikleri ve
Uygulamalı Ġhracat-Ġthalat
SözleĢmeleri
Asım ÇALIġ
Ekonomi Bakanlığı
26.12.2013/
OAĠB
DĠĞER FAALĠYETLER
 03 Ocak 2013 tarihinde Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve
Mamulleri sektöründe ihracata iliĢkin yaĢanan sorunlar Ekonomi
Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa SEVER, Ekonomi Bakanlığı MüsteĢar
Yardımcısı Ġbrahim ġenel ve Ekonomi Bakanlığı Ġhracat Genel
Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirilmiĢtir.
 04 Ocak 2013 tarihinde 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin YurtdıĢında
MarkalaĢması, Türk Malı Ġmajının YerleĢtirilmesi ve Turquality’nin
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında Sektör Kurulu’nda yer
alan Birliklerin katılımıyla ortaklaĢa bir proje yapılması hususunda
görüĢ alıĢveriĢinde bulunmak üzere Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar
ve Mamulleri sektöründe faaliyet gösteren Birlik temsilcilerinin
katılımyla Ankara’da düzenlenen toplantıya Birliğimizi temsilen Yönetim
Kurulu Üyesi Mehmet KARAKUġ katılmıĢtır.
 19 ġubat 2013 tarihinde Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın
Libya BaĢbakanı Sayın Ali ZAYDAN’ın onuruna Ġstanbul’da verdiği
yemek organizasyonuna Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ
katılmıĢtır.
 21 ġubat 2013 tarihinde, Genel Sekreterliğimiz Merkez Binası’nda
Nakliye ve Demiryolları toplantılarının altıncısı gerçekleĢtirilmiĢ olup,
anılan toplantıya TCDD Genel Müdürlüğü yetkilileri, Birliğimizi
temsilen Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ, Ekonomi Bakanlığı
temsilcisi, Genel Sekreterliğimiz ve Yönetim Kurullarımız katılımcıları
ile üyelerimiz olan firma temsilcileri katılım sağlamıĢtır. Toplantı
sonrasında ortaya çıkan rapor üyelerimiz ve katılımcılarla paylaĢılmak
adına web sitemizde yayımlanmıĢtır.
 19 Nisan 2013 tarihinde Birliğimizin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısı yapılmıĢ ve 2012 Yılı Faaliyet Raporu ile 2013 Yılı ÇalıĢma
Programı ve sektöre iliĢkin değerlendirme raporu hazırlanmıĢtır.
 28 Mayıs 2013 tarihinde World Profile Group “Turkey in Foreign Affairs
Magazine” Dergisi Yönetim Kurulu Turgay ÜNLÜ ile bir röportaj
gerçekleĢtirmiĢtir.
 23 Ekim 2013 tarihinde ATO DıĢ Ticaret ve Uluslararası ĠĢbirliği Özel
Ġhtisas Komisyonu Toplantısı Genel Sekreterliğimiz toplantı salonunda
Birliklerimiz Koordinatör BaĢkanı Ahmet KAHRAMAN BaĢkanlığında
gerçekleĢtirilmiĢtir.
 08 Kasım 2013 tarihinde, Dahilde ĠĢleme Rejiminde karĢılaĢılan
sorunlar ile ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla
Genel Sekreterliğimiz toplantı salonunda ġube Müdürleri Toplantısı
düzenlenmiĢtir.
 16-17 Kasım 2013 tarihlerinde Antalya’da Orta Anadolu Ġhracatçı
Birlikleri Genel Sekreterliği organizasyonunda, sektörde faaliyet
gösteren 6 Ġhracatçı Birliği’nden, Türkiye Ġhracatçılar Meclisi’nden ve
Türkiye ġeker Kurumu’ndan 50’ye yakın katılımcıyla birlikte “Hububat,
Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörü 2023 Ġhracat Stratejisi
ÇalıĢtayı” düzenlenmiĢtir.
ÇalıĢtay sonucunda hem sektörün genelinin hem de alt sektörler olan
değirmencilik ürünleri, pastacılık ürünleri, yağlı tohumlar ve meyveler,
bitkisel yağlar, Ģeker ve Ģekerli mamuller, kakaolu mamuller, bakliyat,
baharatlar ve diğer gıda müstahzarları sektörlerinin 2023 Ġhracat
Stratejisi hedefleri ve eylemleri güncellenmiĢtir. Hububat, Bakliyat,
Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörünün 2023 ihracat hedefi, 13,7
milyar $’dan 19,3 milyar $’a çıkarılmıĢtır.
 Ġhracata kredi, sigorta ve garanti programları ile destek veren Türk
Eximbank ile Orta Anadolu Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekterliğinin
giriĢimleriyle, 16 Aralık 2013 tarihinde Genel Sekreterliğimiz Merkez
Binasında “Marka Kredisi Programı” adlı bir çalıĢma toplantısı
düzenlenmiĢtir. Toplantıya Türk Eximbank’ı temsilen ġevket Ersin
KAPLAN, Funda BAYDAR, Aynur YILMAZ ve Fatih ÖZER, Genel
Sekreterliğimiz adına ise Genel Sekreter Yrd.V. Esra ARPINAR
katılmıĢtır.
 23 Aralık 2013 tarihinde, Orta Anadolu Ġhracatçı Birlikleri BaĢkanları
ve Genel Sekreteri, Ankara Sanayi Odası BaĢkanı Nurettin ÖZDEBĠR’i
ziyaret etmiĢtir. Söz konusu ziyarette Ankara’nın geliĢme potansiyeli,
güçlü yönleri ve liderlik için attığı önemli adımlar, Ankara’nın ihracatçı
firmaları ve bu alandaki konular görüĢülmüĢtür. Ankara sanayisi ve
ihracatının hak ettiği düzeye getirilmesi için önemli bir adım olan bu
ziyaret, her iki tarafın Ankara ve Türkiye ekonomisi için yapılacak her
türlü desteği vermeye hazır olduğu görüĢlerini belirtmesi ile
sonuçlanmıĢtır.
 Birliğimiz üyeleri için web sitelerinden eriĢebildikleri ücretsiz on-line
gümrük ve dıĢ ticaret konularında danıĢmanlık hizmeti sunulmuĢtur.
Üye firmalar web sayfası üzerinden danıĢman firmaya sorularını online iletebilmekte ve yanıtlarını da aynı Ģekilde alabilmektedirler.
 Sektöre iliĢkin olarak Birliğimiz tarafından yürütülen faaliyetlerin
planlanması ve daha etkin bir Ģekilde sektör ve kamuoyu ile
paylaĢılmasını teminen alınması planlanan kurumsal ajans hizmeti
alınmıĢtır.
 TĠM Report Dergisi Ģekerli mamuller sektörüne iliĢkin Yönetim Kurulu
BaĢkan Yardımcısı Uğur DURUKAN ile Temmuz ayı sayısı için röportaj
yapmıĢtır.
 Genel Sekreterliğimiz web sitesinde yayınlanmak ve üyelerimize
gönderilmek üzere dünya ekonomisine iliĢkin notlar hazırlanarak revize
edilmiĢtir. Diğer taraftan, Genel Sekreterliğimiz AR-GE ġubesi’nce,


Buğday Unu Sektör Raporu
Bitkisel Yağ Sektörü Raporu
baĢlıklı raporlar hazırlanarak web sitemizde yayınlanmıĢ ve tüm ilgili
üyelerimize e-posta yoluyla ulaĢtırılmıĢtır.
 Ocak-ġubat 2013 dönemine yönelik olarak Ankara’nın ihracat profili ile
Irak ve Ġngiltere’ye Birliğimiz kanalıyla gerçekleĢtirilen ihracata iliĢkin
bilgi notları hazırlanmıĢtır.
 Dünya Gazetesi yurt içi ve yurtdıĢı ekinde yayınlanmak üzere Irak,
Ġngiltere, Katar, Romanya, Rusya Federasyonu, Ġtalya, Avusturya,
Belçika, Kazakistan, Norveç, Ġsveç, Finlandiya ve Danimarka’ya yönelik
ihracat değerlendirme notları hazırlanarak Türkçe ve Ġngilizce
versiyonları Dünya Gazetesi’ne iletilmiĢtir.
 Birliğimiz iĢtigal alanına giren ürünlerin ihracat kayıt rakamları OAĠB
ve Türkiye geneli bazında her ay sektörlere ve ülkelere göre kümülatif
olarak takip edilmiĢtir. Ayrıca, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve
Mamulleri sektörünün Türkiye geneli gerçekleĢen dıĢ ticaret verileri de
hazırlanmıĢtır.
 Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu kapsamına giren ürünlerin
ihracat kayıtları her ay ülkelere göre kümülatif olarak takip edilmiĢtir.
Ayrıca UTG Ġngilizce ve Türkçe web sitelerinde ilgili ürünlerin dıĢ ticaret
verileri aylık olarak güncellenmiĢtir.
 Genel Sekreterliğimiz yönetimindeki Orta Anadolu Ġhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliği web sitesi ve Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve
Mamulleri Ġhracatçıları Birliği web sitesi internet projelerinin içerik
yönetim ve güncellemeleri gerçekleĢtirilmiĢtir.
 ABD Doları, Euro, Enflasyon (ÜFE) artıĢ oranları takip edilmiĢ ve söz
konusu parametreler arasındaki puan farkları her ay düzenli olarak
tablo ve grafik halinde hazırlanmıĢtır.
 Yurt dıĢı Ticaret MüĢavirliklerimiz kanalıyla Genel Sekreterliğimize
ulaĢan ithal talepleri, ihraç ve iĢbirliği teklifleri, fuar ve ihale duyuruları
derlenerek web sitemizde yayınlanmıĢtır.
OAİB GENELİNDE KATILIM SAĞLANAN TOPLANTI, SEMİNER
VE KONFERANSLAR
TĠM Aylık Basın Toplantısı: TĠM tarafından her ay farklı bir ilde
yapılmakta olan basın toplantılarından 02 Ocak 2013 tarihinde Ekonomi
Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın katılımıyla Ankara’da gerçekleĢtirilen
basın toplantısı ile DıĢ Ticaret ve Güncel Ekonomik GeliĢmelerin
değerlendirildiği GeniĢletilmiĢ BaĢkanlar Kurulu Toplantısı’na Birliğimizi
temsilen Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ katılmıĢtır.
Üniversite-Sanayi ĠĢbirliği Merkezleri Platformu (ÜSĠM Platformu)
Toplantıları: 09-10 Ocak 2013 tarihlerinde ODTÜ’de düzenlenen
“Üniversite-Sanayi ĠĢbirliği BaĢarılı Uygulamalar ÇalıĢtayı”na Genel
Sekreterliğimiz tarafından katılım sağlanmıĢtır
Devlet Destek ve TeĢviklerinde YaĢanan Sorunlara ĠliĢkin Toplantı: 14
Ocak 2013 tarihinde Ekonomi Bakanlığı’nda Ġhracat Genel Müdür
Yardımcısı
Sayın
Volkan
AĞAR
baĢkanlığında
gerçekleĢen
ve
firmalarımızın devlet destek ve teĢviklerinden yararlanırken karĢılaĢtıkları
sorunlar ve ĠSĠB isteklerinin görüĢüldüğü toplantıya Genel Sekterliğimizi
temsilen Genel Sekreter Özkan AYDIN ile Genel Sekreterlik ilgili personeli
katılım sağlamıĢtır.
YurtdıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine
iliĢkin 2009/5 Sayılı Tebliğ’e ĠliĢkin Toplantı: 2009/5 sayılı Tebliğ ve
prosedürlerin sadeleĢtirilmesi, Birlikler arası uygulamalarda yeknesaklığın
sağlanması, destek taleplerinin en kısa sürede sonuçlandırılabilmesi
amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi ve halen yürürlükte olan
mevzuatta yaĢanan sorunların görüĢülmesi amacıyla tüm Ġhracatçı
Birlikleri Genel Sekreterliklerinin temsilcilerinin katılımı ile 18 Ocak 2013
tarihinde Ġstanbul’da DıĢ Ticaret Kompleksi’nde gerçekleĢtirilen toplantıya
Genel Sekreterliğimizi temsilen katılım sağlanmıĢtır.
“Ekmek Ġsrafını Önleme Kampanyası” Toplantısı: Toprak Mahsulleri
Ofisi tarafından adı geçen kampanyanın baĢlatılmasına yönelik olarak 17
Ocak 2013 tarihinde Ankara’da düzenlenen toplantıya Birliğimizi temsilen
Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ katılmıĢtır.
Ġhracatçı Birlikleri Tohumculuk ve AraĢtırma San. ve Tic. A.ġ.
(ĠTAġ)’nin Genel Kurul Toplantıları: 18 Ocak 2013 tarihinde
Girne/Kıbrıs’ta gerçekleĢtirilen ĠTAġ Yönetim Kurulu toplantısına
Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ katılmıĢtır.
Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterleri Toplantıları: 28 Ocak 2013
tarihinde TĠM’de gerçekleĢtirilen toplantıya Birliğimizi temsilen Genel
Sekreter Özkan AYDIN, 11 Mayıs 2013 tarihinde Ġstanbul’da ve 04 Ekim
2013 tarihinde Ġstanbul’da yapılan toplantılara ise Genel Sekreter V. Esra
ARPINAR katılmıĢtır.
Tarım Sektörü Toplantıs: 12 ġubat 2013 tarihinde tarım sektörlerinin
ihracat iĢlemlerinde karĢılaĢtığı sorunların çözümüne yönelik olarak
düzenlenen ve Ekonomi Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa SEVER’in
baĢkanlık yaptığı toplantıya Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkan
Yardımcısı Uğur DURUKAN katılım sağlamıĢtır.
Libya 7. Değerlendirme Toplantısı: Türkiye Ġhracatçılar Meclisi’nin
organizasyonunda
Ekonomi
Bakanı
Sayın
Zafer
ÇAĞLAYAN’ın
baĢkanlığında 12 ġubat 2013 tarihinde Libya’ya düzenen ziyaret ve Libya
BaĢbakanı Sn.Ali ZAYDAN’ın 19-20 ġubat 2013 tarihlerinde ülkemize
gerçekleĢtirdiği ziyaretler sonrasında Libya’daki son duruma iliĢkin görüĢ
alıĢveriĢinde bulunmak ve Libya’da iĢi olan ve projeleri askıda bulunan
firmaların sorunlarına iliĢkin görüĢmelerde kaydedilen geliĢmeler
hakkında Ekonomi Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla 07 Mart 2013
tarihinde Ġstanbul TOBB Plaza’da gerçekleĢtirilen toplantıya Birliğimizi
temsilen Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ katılmıĢtır.
“Forum Ġstanbul 2013”: Türkiye Ġhracatçılar Meclisi ev sahipliğinde 0708 Mayıs 2013 tarihlerinde Ġstanbul Swissotel The Bosphorus’da
gerçekleĢtirilen kamu yetkilileri ve iĢ dünyası için önemli konuĢmacıların
katıldığı “Forum Ġstanbul 2013” etkinliğine Birliğimizi temsilen Yönetim
Kurulu Üyesi Adalet ĠNANÇ katılım sağlamıĢtır.
2023 Sektör Liderleri Toplantısı: 09 Mayıs 2013 ve 15 Ağustos 2013
tarihlerinde TĠM’de gerçekleĢtirilen toplantıya sektörümüzü temsilen
Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ iĢtirak etmiĢ ve bir sunum
gerçekleĢtirmiĢtir.
Ankara Kalkınma Ajansı Toplantıları: 14 Mayıs 2013 tarihinde Ankara
Kalkınma Ajansı’nın düzenlediği “Ankara’da ÇalıĢmak” konulu odak
toplantısına, 15 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen eğitim seminerine, 30
Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen “Ortak Akıl Toplantısı”na, 24 Eylül 2013
tarihinde gerçekleĢtirilen 2013 yılı ikinci Kalkınma Kurulu Toplantısı’na
Genel Sekreterliğimizi temsilen katılım sağlanmıĢtır.
TĠM 2012 Yılı Olağan Genel Kurulu: 01 Haziran 2013 tarihinde
Ġstanbul’da gerçekleĢtirilen Genel Kurula Birliğimiz Yönetim Kurulu
BaĢkan ve Üyelerince katılım sağlanmıĢtır.
Uluslararası Rekabetçilik ve ĠĢbirliği Konferansı: 04-05 Haziran 2013
tarihinde Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın himayelerinde,
Ankara’da düzenlenen konferansa Genel Sekreterliğimizi temsilen katılım
sağlanmıĢtır.
ĠstiĢare Platformu Toplantısı: 12 Haziran 2013 tarihinde TEPAV Gıda ve
Tarım Politikaları AraĢtırma Enstitüsü Türkiye Ekonomik AraĢtırmalar
Vakfı bünyesinde kurulan Tarım ve Gıda Politikaları AraĢtırma Enstitüsü
faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kooperatif ve birlik temsilcileri,
sektörün önde gelen sanayicileri, özel sektör temsilcileri, kamu görevlileri
ve akademisyenlerden oluĢturulan ĠstiĢare Platformu toplantısına Yönetim
Kurulu Turgay ÜNLÜ katılmıĢtır.
Türkiye-Dünya Ticaret Köprüsü 2013-ĠnĢaat Programı: Ekonomi
Bakanlığı koordinasyonunda, TUSKON tarafından 16-23 Haziran 2013
tarihleri arasında 1.000 yabancı iĢadamının katılımıyla Ġstanbul Fuar
Merkezi’nde gerçekleĢtirilen programa Genel Sekreterliğimizce katılım
sağlanmıĢtır.
“Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel Programı (BROP)” Proje
Değerlendirme Bilgilendirme Toplantısı: 27 Haziran 2013 tarihinde
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın organizasyonunda Ankara Hilton
Otel’de gerçekleĢtirilen Sektörel Ġzleme Komitesi 12.Toplantısı’na Birliğimizi
temsilen katılım sağlanmıĢtır.
“Public Hearing”: ABD tarafından ülkemiz menĢeili makarnaların
ithalatına karĢı 1996 yılından bu yana uygulanan anti-damping vergisi ve
sübvansiyona karĢı telafi edici vergi önlemlerinin gerekliliğini incelemek
amacıyla yürütülen nihai gözden geçirme soruĢturması (Sunset Review
2012) kapsamında 11 Temmuz 2013 tarihinde ABD/Washington’da
gerçekleĢtirilen “Public Hearing”e Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu
Üyeleri Nihat UYSALLI ve Mehmet KARAKUġ katılmıĢtır. 19 Ağustos 2013
tarihinde, nihai gözden geçirme soruĢturmasında Uluslararası Ticaret
Komisyonu(ITC)’nun önlemin kaldırılması durumunda ABD yerli
endüstrisinin zarar görüp görmeyeceğine iliĢkin nihai toplantısı
gerçekleĢtirilmiĢ ve önlemin kaldırılması durumunda ABD yerli
endüstrisinin zarar göreceği hususu hükme bağlanmıĢtır.
“2013 Sektör Değerlendirmesi Toplantısı” ve “Resim ve Kompozisyon
YarıĢması Ödül Töreni”: Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 19 Temmuz 2013
tarihinde düzenlediği “2013 Sektör Değerlendirmesi Toplantısı” ile “Ekmek
Ġsrafı ve Önlenmesi” konulu “Resim ve Kompozisyon YarıĢması Ödül
Töreni”ne Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ
katılmıĢtır.
"Halka Arz Vizyonu ve Borsa Ġstanbul'un Sunduğu Fırsatlar” Paneli: 10
Eylül
2013
tarihinde
Türkiye
Ġhracatçılar
Meclisi
ve Borsa
Ġstanbul iĢbirliğiyle düzenlenen panele Birliğimizi temsilen Yönetim
Kurulu BaĢkan Yardımcısı Uğur DURUKAN katılmıĢtır.
Türkiye Markası ÇalıĢtayı: 21 Eylül 2013 tarihinde Türkiye Ġhracatçılar
Meclisi tarafından düzenlenen çalıĢtaya Birliğimizi temsilen Yönetim
Kurulu BaĢkanı Turgay ÜNLÜ katılmıĢtır.
FAO-UNIDO Toplantısı: 12 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da yapılan
toplantıya Genel Sekreterliğimiz tarafından katılım sağlanmıĢtır.
“Marka Kredisi Programı” ÇalıĢma Toplantısı: Ġhracata kredi, sigorta ve
garanti programları ile destek veren Türk Eximbank ile Genel
Sekterliği’mizin
giriĢimleriyle
16
Aralık
2013
tarihinde
Genel
Sekreterliğimiz merkez binasında bir toplantı düzenlenmiĢtir. Toplantıya
Türk Eximbank’ı temsilen ġevket Ersin KAPLAN, Funda BAYDAR, Aynur
YILMAZ ve Fatih ÖZER, Genel Sekreterliğimiz adına ise Genel Sekreter
Yrd.V. Esra ARPINAR katılmıĢtır.
ORTA ANADOLU
HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR
VE MAMULLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI
 FUARLAR
2014 yılında Birliğimiz organizasyonunda milli katılım veya info stand
ile katılım gerçekleĢtirilmesi planlanan fuarlar Ģunlardır:

21-25 Mayıs 2014 tarihleri arasında Bangkok/Tayland’da
düzenlenecek olan “THAIFEX 2014 Fuarı”na yönelik olarak bir milli
katılım organizasyonun Genel Sekreterliğimizce gerçekleĢtirilmesi
planlanmaktadır.

06–09 Ağustos 2014 tarihleri arasında Manila/Filipinler’de
düzenlenecek olan “WOFEX 2014 Fuarı”na yönelik olarak bir milli
katılım organizasyonun Genel Sekreterliğimizce gerçekleĢtirilmesi
planlanmaktadır.
UN VE UNLU MAMULLER TANITIM GRUBU (UTG) FAALĠYETLERĠ
YurtdıĢı Tanıtım Faaliyetleri
 2014 yılında info-stand ile katılım gerçekleĢtirilmesi ve/veya tanıtım
faaliyetleri düzenlenmesi planlanan uluslararası fuarlar aĢağıda
sıralanmaktadır.
Fuar Adı
Yer
Tarih
Gulfood 2014
Dubai/B.A.E.
23-27 ġubat 2014
THAIFEX 2014
Bangkok/Tayland
21-25 Mayıs 2014
Alimentaria México 2014
Mexico City/Meksika
03-05 Haziran 2014
SIAL Brazil 2014
Sao Paulo/Brezilya
24-27 Haziran 2014
Uluslararası Luanda Fuarı 2014
Luanda/Angola
15-20 Temmuz 2014
WOFEX 2014
Manila/Filipinler
6-9 Ağustos 2014
SIAL Paris 2014
Ingredients Middle East 2014
Fuarı
Paris/Fransa
19-23 Ekim 2014
Dubai/B.A.E.
09-11 Kasım 2014
Interfood Indonesia Expo 2014
Cakarta/Endonezya
12-15 Kasım 2014
* Diğer fuarlar (2 fuar daha eklenebileceği öngörülmektedir.)
 Yurt dıĢı tanıtım faaliyetlerinde, fuarlarda, toplantılarda sunulmak
üzere bir tanıtım filmi hazırlanacaktır. Diğer taraftan, UTG
faaliyetlerinde dağıtılmak üzere katalog, vb. tanıtım materyalleri ile
promosyon malzemeleri yaptırılacaktır.
 Hedef ülke olarak belirlenen Filipinler’de Filipino-Chinese Association,
Inc ile birlikte Türk unu ve Türk unlu mamulleri (simit, ekmek, vs.) ve
Filipinler’e özgü ürün ya da ürünlerin hazırlanıĢına iliĢkin
demolar/eğitim seminerleri verilecek ve afiĢ, tanıtıcı broĢür, promosyon
ürünleri, vb. yaptırılacaktır.
 Filipinler’de baĢta Türk unu olmak üzere UTG kapsamı ürünlerin
tanıtılması amacıyla pozitif anlamda yürütülecek PR çalıĢmaları
kapsamında yazılı ve görsel basında ilan/reklam (sektörel yayınlarda
ilan verilmesi, bilboard çalıĢmaları vb.) çalıĢması yapılacaktır.
 Filipinler’de yerleĢik bir danıĢmalık firmasından PR hizmeti alınacak ve







Medya buluĢmaları/toplantıları,
Filipinler’deki UTG kapsamı ürünlerin ithalatçılarına veya
kullanıcılarına (fırıncılar, restoran sahipleri, vb.) yönelik yemek
daveti gerçekleĢtirilmesi,
Filipinler’deki blog yazarlarına yönelik yemek daveti verilmesi,
Filipinler’de ünlü bir aĢçının UTG kapsamı ürünleri (buğday
unu, maya, vb.) ile yemek piĢirmesi/medyaya yönelik yemek
daveti,
Filipinler’de reklam verilmesi,
Yazılı ve görsel basına ilan ve röportaj verilmesi,
Düzenli olarak Filipinler medyasına yönelik basın bülteni
hazırlanması
çalıĢmaları yapılacaktır.
 Endonezya’da korunma önlemi soruĢturması sonrasında baĢta Türk
unu olmak üzere UTG kapsamı ürünlerin tanıtılması amacıyla PR
çalıĢmaları yürütülecektir.
 Uluslararası basında tanıtım/reklam faaliyetleri yapılacaktır.
 Hedef ülkelerde ve mevcut pazarlarda PR çalıĢmaları ile pazar
araĢtırmaları yapılacaktır.
 Türk ürünlerine yönelik karalama kampanyalarının engellenmesine
iliĢkin faaliyetler yürütülecektir.
 Sektördeki diğer
sağlanacaktır.
tanıtım
grupları
ile
ortak
faaliyetlere
katılım
 YurtdıĢından dergi/gazete temsilcileri ülkemize davet edilecek, bu
itibarla ülkemiz un ve unlu mamuller sektörüyle ilgili haber yapılması
temin edilecektir.
 Uluslararası kongre ve muhtelif etkinliklerde tanıtım çalıĢmaları
yapılacaktır.
Yurtiçi Tanıtım Faaliyetleri
 Yurtiçi fuarlar, kongreler ve sektörel organizasyonlara katılım ve destek
verilmesi planlanmaktadır.
 Medya organlarında UTG’nin ve çalıĢmalarının tanıtılmasına yönelik
çalıĢmalar yürütülecektir.
 UTG kapsamındaki ihracatçı firmalara yönelik eğitim seminerleri
düzenlenecek ve ilgili kuruluĢlarla birlikte tanıtım faaliyetleri
gerçekleĢtirilecektir.
DĠĞER FAALĠYETLER
 Endonezya’nın buğday unu ithalatına karĢı açmıĢ olduğu korunma
önlemi soruĢturması çerçevesinde yürütülen ülke savunmasına yönelik
çalıĢmalara devam edilecektir.
 Filipinler tarafından ülkmemizden yapılan buğday unu ithalatına karĢı
açmıĢ olduğu anti-damping soruĢturması çerçevesinde yürütülen ülke
savunmasına yönelik çalıĢmalara devam edilecektir.
 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörünün 2023
Ġhracat Stratejisine iliĢkin çalıĢmalara devam edilecektir.
 Sektör Kurulu’nun Birliğimize vermiĢ olduğu görev çerçevesinde; 5977
sayılı Biogüvenlik Kanunu ve yönetmelikleri ve uygulamalarının ihracat
üzeründeki olumsuz sonuçlarıyla ilgili olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’na sunulmak üzere Sabancı Üniversite’ne hazırlatılan teknik
rapor çalıĢmalarına devam edilecektir.
 Ege Ġhracatçı Birlikleri tarafından organize edilen Gıda Ar-Ge Proje
Pazarı etkinliğine katılım sağlanacaktır.
 Sektörlerimiz ile ilgili olarak çeĢitli kurum ve kuruluĢlardan alınan
duyuruların üye firmalarımıza sirküle edilmesine devam edilecektir.
 Birliğimiz üyeleri için web sitelerinden eriĢebildikleri ücretsiz on-line
gümrük ve dıĢ ticaret konularında danıĢmanlık hizmeti verilmesine
devam edilecektir.
 Birliğimizin ve Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu kapsamı ürünlerin
ihracat kayıt rakamlarına iliĢkin raporlar ile gerçekleĢen ihracat ve
ithalat rakamlarının hazırlanmasına devam edilecektir.
 Genel Sekreterliğimiz ve Ekonomi Bakanlığı web sitelerinde
yayınlanmakta olan DıĢ Talepler Bülteni uygulaması giriĢ sayfasında
karĢılaĢılan sorunlarla ilgili,
mesajları cevaplandırılacaktır.
ihracatçı
firmalardan
gelen
e-posta
 Genel Sekreterliğimiz yönetimindeki web projelerinin içerik yönetim ve
güncellemeleri
gerçekleĢtirilecektir.
Bunun
yanı
sıra
Genel
Sekreterliğimiz resmi web sitesi için (www.oaib.org.tr) yeni bir tasarım
ve yazılım yaptırılarak hizmete açılacaktır.
 Sektörlerimiz ile ilgili olarak çeĢitli kurum ve kuruluĢlardan alınan
duyuruların üye firmalarımıza sirküle edilmesine devam edilecektir.
 Ġhtiyaç duyulan ülke ve sektörlerle ilgili olarak değerlendirme raporları
hazırlanmaya devam edilecektir.
 Gümrük Beyannamesi onaylama, Ekonomi Bakanlığı Ġhracat Genel
Müdürlüğü’nün talimatları ile yürürlükteki ihracat mevzuatı
çerçevesinde verilen görevlerin yerine getirilmesi çalıĢmalarının yanı
sıra, gerek Birlik merkez veya irtibat bürolarından gerekse de e-Birlik
üzerinden
beyanname
onay
iĢlemlerinin
en
kısa
sürede
sonuçlandırılması, günümüz teknolojisine uygun programların
geliĢtirilmesi çalıĢmaları yapılacaktır. Ayrıca Para Koordinasyon Kurulu
Kararları çerçevesinde belirli tarımsal ürün ihraç eden firmalar için
gerekli mahsup iĢlemleri yapılması çalıĢmalarına devam edilecektir.
 Para Koordinasyon Kurulu Kararları çerçevesinde belirli tarımsal ürün
ihraç eden firmalar için gerekli mahsup iĢlemleri yapılması
çalıĢmalarına devam edilecektir.
 135/1 Sayılı ġeker Kurulu Kararı’na istinaden C ġekeri imalatçı ve
Ġhracatçılarının ġekerli Mamül Ġhracatı karĢılığında C ġekeri
taleplerinin karĢılanması iĢlemleri gerçekleĢtirilerek, baĢvuru dosyaları
“C ġekeri” tahsis edilmesi için ġeker Kurumu’na gönderilecektir.
 Dahilde ve Hariçte ĠĢleme Rejimi Tebliğlerine dayalı olarak Ekonomi
Bakanlığı’nın Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine verdiği yetki ve
görevler çerçevesinde;

Dahilde ve Hariçte ĠĢleme Ġzin Belgeleri’ne ek süre verilmesi, revize
yapılması ve ihracat taahhüt hesaplarının kapatılması iĢlemlerinin
gerçekleĢtirilmesine devam edilecektir.

DĠR Otomasyon Sistemine, firma evraklarının aktarılması, aracı
ihracatçı, temsil ithalatçı bilgilerinin girilmesi, DĠĠB belgelerinin
basılı nüshalarının düzenlenmesi iĢlemlerinin yapılmasına devam
edilecektir.
 Ġhracat Yönelik Devlet Yardımları ġube Müdürlüğümüzce; Devlet
yardımları kapsamında, yurt dıĢı milli veya bireysel düzeyde
gerçekleĢtirilen fuar katılımlarına iliĢkin müracaatların, 2009/5 sayılı
“Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine
iliĢkin Tebliğ”; 2010/6 sayılı “Yurt DıĢı Birim, Marka ve Tanıtım
Faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında Tebliğ”; 97/5 sayılı “Çevre
Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”; 2008/2 sayılı “Tasarım
Desteği Hakkında Tebliğ” kapsamında incelenmesi ve müracaatlara
konu
hakediĢlerin
Türkiye
Cumhuriyeti
Merkez
Bankası’na
bildirilmesine devam edilecektir.
 Yurt dıĢı bireysel fuarlara katılım için yapılan ön baĢvuruların 2014
takvim yılı teĢvik verilecek fuarlar listesine göre değerlendirilerek ilgili
Ģube kayıtlarına alınmasına devam edilecektir.
 Devlet yardımlarıyla ilgili ihracatçıların sorularının yanıtlanmasına,
toplantı, seminerler düzenlenmesine, seminer ve toplantılara iĢtirak
edilerek katılımcı firmaların bilgilendirilmesine devam edilecektir.
 Turquality ġube Müdürlüğümüzce; 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin
Yurt DıĢında MarkalaĢması, Türk Malı Ġmajının YerleĢtirilmesi ve
TURQUALITY®nin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ” çerçevesinde, ilgili
Tebliğ kapsamındaki firmaların baĢvuru dosyalarının otomasyondan ve
manuel ortamda incelenmesine ve söz konusu dosyaların iĢlemlerinin
sonuçlandırılmasına devam edilecektir.
 Turquality mevzuatı ile ilgili olarak Tebliğ kapsamındaki firmalar ve
programa katılmak isteyen ihracatçı firmaların bilgilendirilmesine,
firmalarımızın gerek mevzuat, gerekse iĢleyiĢ açısından karĢılaĢtıkları
sorunların çözümüne iliĢkin firma ziyaretleri yapılmasına ve Turquality
mevzuatı ile ilgili toplantı ve seminerler düzenlenmesine devam
edilecektir.

Genel Sekreterliğimizce düzenlenen 5.Dönem DıĢ Ticaret Eğitim
Programı “19.09.2013-23.01.2014” tarihleri arasında yapılarak, eğitim
sonunda hak kazanan katılımcılara sertifikaları verilecektir.

Ayrıca, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile yapılan bir protokol
kapsamında, müsteri iliĢkilerinin
etkili yönetimi crm uygulamaları,
kurum kültürü, süreç yönetimi, kaizen (Sürekli GeliĢim, ĠyileĢtirme)
gibi konular ve teknik konularda bir dizi eğitime baĢlanmıĢ olup, 2014
döneminde de devam edecektir.
 Firmalarımız ve çalıĢanlarının çalıĢma hayatında ihtiyaç duyacağı
ticari, teknik konular ile iletiĢim ve yönetim becerileri konularında
eğitim programları ve bağımsız ve kiĢisel geliĢim eğitimlerinin
düzenlenmesi planlanmaktadır.
 Genel Sekreterliğimizce firmalarımızı ihracata yönlendirmek ve dünya
pazarlarında rekabet gücü kazanmalarına destek vermek amacıyla
firmaların ihtiyaç ve taleplerine göre düzenlenen DıĢ Ticaret
Eğitimlerine devam edilecek ve katılan üye firmalarımızın yetkililerine
Katılım Belgesi verilecektir.
HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR
VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ
I- DÜNYA DEĞĠRMENCĠLĠK ÜRÜNLERĠ TĠCARETĠ
2012 yılında dünya değirmencilik sektörü ihracatı bir önceki yıla göre %3,5
oranında düşüş göstererek 17,3 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir. 2012
yılı itibariyle, dünya değirmencilik ihracatında ilk beş ülke Almanya, Fransa,
Tayland, Belçika ve Türkiye’dir. Türkiye, 179 ülke arasında %5,9 pay ile
dünyanın en çok değirmencilik ürünleri ihracatı yapan 5. ülkesi olarak
yerini almıştır.
Grafik 1.Dünya Değirmencilik Ürünleri Sektörü Ġhracatında BaĢlıca Ülkeler
(2012)
Kaynak: TradeMap
Aynı yıl dünyanın toplam değirmencilik ürünleri ithalatı bir önceki yıla göre
%2,5 azalarak 18,5 milyar $ olmuştur. Değirmencilik ürünlerinde en önemli
ithalatçı ülkeler ABD, Hollanda, Brezilya, Belçika ve Almanya’dır. Türkiye
ise, değirmencilik ürünleri ithalatı yapan 226 ülke arasından en fazla ithalat
yapan 53. ülke olup, aldığı pay %0,4’tür.
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİ Ğİ
Grafik 2. Dünya Değirmencilik Ürünleri Sektörü Ġthalatı-BaĢlıca Ülkelerin
Aldığı Pay (2012)
Kaynak: TradeMap
Dünya değirmencilik sektörü içindeki en önemli ürün olan buğday unu
ihracatı, 2012 yılında bir önceki yıla göre %7,4 oranında düşüş göstererek
5,1 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir. 2012 yılı itibariyle, buğday unu
ihracatında ilk beş ülke Türkiye, Kazakistan, Arjantin, Almanya ve
Fransa’dır. Türkiye, 140 ülke arasında %16,5 pay ile dünyanın en çok
buğday unu ihracatı yapan ülkesidir.
Grafik 3.Dünya Buğday Unu Sektörü Ġhracatında BaĢlıca Ülkeler (2012)
Kaynak: TradeMap
Aynı yıl dünya buğday unu ithalatı bir önceki yıla göre %9,3 azalarak 4,9
milyar $ olmuştur. Buğday ununda en önemli ithalatçı ülkeler, Irak,
Özbekistan, Hollanda, Brezilya ve Angola’dır.
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİ Ğİ
Grafik 4. Dünya Buğday Unu Sektörü Ġthalatı-BaĢlıca Ülkelerin Aldığı Pay
(2012)
Kaynak: TradeMap
II- DÜNYA BĠTKĠSEL YAĞ TĠCARETĠ
Dünya bitkisel yağ ihracatı 2012 yılında bir önceki yıla göre %5,3 azalarak
67,2 milyar $ olmuştur. Endonezya ve Malezya, bitkisel yağ sektöründe
dünyanın en büyük iki ihracatçısı (sırasıyla 1. ve 2. sırada) konumundadır.
2012 yılında 18,4 milyar $’lık ihracat yapan Endonezya, dünya bitkisel yağ
ihracatının %27,4’ünü gerçekleştirmiştir. Malezya ise 16 milyar $ ihracat ile
%23,9 paya sahiptir. Dünya bitkisel yağ ihracatında Endonezya ve
Malezya’yı sırasıyla Arjantin, Hollanda ve Kanada takip etmektedir. Türkiye
ise 2012 yılında 164 ihracatçı ülke arasında 35. sırada yer almıştır.
Grafik 5. Dünya Bitkisel Yağ Sektörü Ġhracatında BaĢlıca Ülkeler (2012)
Kaynak: TradeMap
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİ Ğİ
Dünya bitkisel yağ ithalatı 2012 yılında %3 azalarak 68,8 milyar $
gerilemiştir. Dünyanın en büyük bitkisel yağ ithalatçısı Çin, 10,9 milyar $’lık
ithalatı ile 2012 yılında dünya bitkisel yağ ithalatının %16’sını
gerçekleştirmiştir. Çin’den sonra dünyada en fazla bitkisel yağ ithalatı yapan
ülkeler Hindistan, Hollanda, ABD ve Almanya’dır.
Grafik 6. Dünya Bitkisel Yağ Sektörü Ġthalatı-BaĢlıca Ülkelerin Aldığı Pay
(2012)
Kaynak: TradeMap
III- DÜNYA ġEKER VE ġEKERLĠ MAMULLER TĠCARETĠ
2012 yılında, dünya şeker ve şekerli mamuller sektörü ihracatı %3,4
oranında azalarak 51,7 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. Şeker ve şekerli
mamuller sektörü ihracatında önde gelen ülkeler Brezilya, Tayland, Fransa,
ABD ve Almanya’dır. Türkiye 177 ülke arasında dünyanın en çok şeker ve
şekerli mamuller ihracatı yapan 19. ülkesidir.
Grafik 7. Dünya ġeker ve ġekerli Mamuller Sektörü Ġhracatında BaĢlıca Ülkeler
(2012)
Kaynak: TradeMap
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİ Ğİ
2012 yılında dünya şeker ve şekerli mamuller ithalatı %6,4 azalarak 53
milyar $ olmuştur. Anılan yıl itibariyle sektörün ithalatına bakıldığında en
önemli ithalatçıların ABD, Çin, Almanya, Endonezya ve İngiltere’nin olduğu
görülmektedir. Türkiye ise sektör ithalatında dünya sıralamasında 228 ülke
arasından 83. ülke konumundadır.
Grafik 8. Dünya ġeker ve ġekerli Mamuller Sektörü Ġthalatı-BaĢlıca Ülkelerin
Aldığı Pay (2012)
Kaynak: TradeMap
Dünya şeker ve şekerli mamuller sektörü içindeki en önemli ürün olan
kakaosuz şekerli mamuller ihracatı, 2012 yılında bir önceki yıla göre %0,2
oranında düşüş göstererek 9,8 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir. 2012 yılı
itibariyle, kakaosuz şekerli mamuller ihracatında ilk beş ülke Almanya, Çin,
Belçika, Hollanda ve Meksika’dır. Türkiye, 159 ülke arasında %4,1 pay ile 9.
sırada yer almaktadır.
Grafik 9. Dünya Kakaosuz ġekerli Mamuller Sektörü Ġhracatında BaĢlıca
Ülkeler (2012)
Kaynak: TradeMap
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİ Ğİ
Aynı yıl dünya kakaosuz şekerli mamuller ithalatı bir önceki yıla göre %0,1
oranında azalarak 9,4 milyar $ olmuştur. Kakaosuz şekerli mamullerde en
önemli ithalatçı ülkeler ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve Kanada’dır.
Grafik 10. Dünya Kakaosuz ġekerli Mamuller Sektörü Ġthalatı-BaĢlıca Ülkelerin
Aldığı Pay (2012)
Kaynak: TradeMap
IV- DÜNYA PASTACILIK ÜRÜNLERĠ TĠCARETĠ
2012 yılında, dünya pastacılık ürünleri sektörü ihracatı %2,1 artarak 57
milyar $ olarak gerçekleşmiştir. Pastacılık ürünleri sektörü ihracatında önde
gelen ülkeler Almanya, İtalya, Fransa, ABD ve Hollanda’dır. Türkiye 198 ülke
arasında %2,2 pay ile dünyanın en çok pastacılık ürünleri ihracatı yapan 14.
ülkesidir.
Grafik 11. Dünya Pastacılık Ürünleri Sektörü Ġhracatında BaĢlıca Ülkeler
(2012)
Kaynak: TradeMap
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİ Ğİ
2012 yılında dünya pastacılık ürünleri ithalatı %4,4 azalarak 56,2 milyar $
olmuştur. Anılan yıl itibariyle sektörün ithalatına bakıldığında en önemli
ithalatçının aynı zamanda sektördeki önemli ihracatçılardan biri olan ABD
olduğu görülmektedir. ABD’yi sırasıyla İngiltere, Almanya, Fransa ve Kanada
takip etmektedir. Türkiye ise sektör ithalatında dünya sıralamasında 226
ülke arasından 52. ülke konumundadır.
Grafik 12. Dünya Pastacılık Ürünleri Sektörü Ġthalatı-BaĢlıca Ülkelerin Aldığı
Pay (2012)
Kaynak: TradeMap
Dünya pastacılık ürünleri sektörü içindeki önemli ürünlerden biri olan tatlı
bisküvi ihracatı, 2012 yılında bir önceki yıla göre %2 artış göstererek 25,8
milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir. 2012 yılı itibariyle, tatlı bisküvi
ihracatında ilk beş ülke Almanya, Belçika, Fransa, ABD ve İtalya’dır.
Türkiye, 184 ülke arasında %2,8 pay ile 10. sırada yer almaktadır.
Grafik 13. Dünya Tatlı Bisküvi Sektörü Ġhracatında BaĢlıca Ülkeler (2012)
Kaynak: TradeMap
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİ Ğİ
Aynı yıl dünya tatlı bisküvi ithalatı bir önceki yıla göre %3,8 artarak 26,2
milyar $ olmuştur. Tatlı bisküvi ithalatında en önemli ülkeler ABD, İngiltere,
Fransa, Almanya ve Kanada’dır.
Grafik 14. Dünya Tatlı Bisküvi Sektörü Ġthalatı-BaĢlıca Ülkelerin Aldığı Pay
(2012)
Kaynak: TradeMap
Dünya pastacılık ürünleri sektörü içindeki önemli ürünlerden bir diğeri olan
makarna ihracatı, 2012 yılında bir önceki yıla göre %0,2 düşüş göstererek
8,1 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir. 2012 yılı itibariyle, makarna
ihracatında ilk beş ülke İtalya, Çin, ABD, Tayland ve Türkiye’dir. Türkiye,
161 ülke arasında %4,4 pay ile 5. sırada yer almaktadır.
Grafik 15. Dünya Makarna Sektörü Ġhracatında BaĢlıca Ülkeler (2012)
Kaynak: TradeMap
2012 yılında dünya makarna ithalatı bir önceki yıla göre %31,8 azalarak
yaklaşık 7,7 milyar $ olmuştur. Makarna ithalatında en önemli ülkeler ABD,
Almanya, Fransa, İngiltere ve Kanada’dır.
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİ Ğİ
Grafik 16. Dünya Makarna Sektörü Ġthalatı-BaĢlıca Ülkelerin Aldığı Pay (2012)
Kaynak: TradeMap
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİ Ğİ
II- HUBUBAT, BAKLĠYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERĠ
SEKTÖRÜ 2013 YILI ĠHRACAT DEĞERLENDĠRMESĠ
2013 yılında genel ihracatımız içinde tarım ürünleri ihracatı %14,7 pay
alırken, tarım ürünleri ihracatı içinde Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve
Mamulleri ihracatımızın payı %38,9 düzeyindedir. İşlenmiş tarım ürünleri
grubu içinde yer alan Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
Sektörü’nün Türkiye’nin to plam ihracatından aldığı pay 2013 yılında %4,5
olmuştur.
TÜİK verilerine göre, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
Sektörü’nün 2013 yılı Türkiye geneli ihracatı bir önceki yıla oranla %12,8
oranında artarak 6,6 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiş, Irak, Suriye,
Almanya, Suudi Arabistan, Libya, İsrail, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri,
Lübnan ve Angola en çok ihracat yapılan ülkeler olmuştur.
Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları
Birliği'nin 2013 yılı ihracat kaydı ise %25 artarak 746 milyon $ seviyesinde
gerçekleşmiştir. Birliğimizin Türkiye geneli sektör ihracatından aldığı pay
%11,3’tür.
Grafik 17. Türkiye Geneli Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
Ġhracatında Ġlk 10 Ülke
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları
DEĞĠRMENCĠLĠK ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ ihracatımız 2013 yılında %9,2
oranında azalarak 1,1 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.
Değirmencilik ürünleri sektörünün en önemli kalemi olan buğday unu
ihracatı söz konusu dönemde miktar bazında %7,5 ve değer bazında %12,6
oranında artış göstermiş ve sırasıyla 2,2 milyon ton ve 947 milyon $ olarak
gerçekleşmiştir. En fazla buğday unu ihracatı yapılan ülkeler Irak, Suriye,
Filipinler, Angola, Endonezya, Gine, Sudan, Madagaskar, Filistin ve Birleşik
Arap Emirlikleri olmuştur.
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİ Ğİ
Grafik 18. Türkiye Geneli Buğday Unu Ġhracatı (Bin $)
Kaynak: TÜİK
2012 yılında dünya buğday unu ihracatı 5,1 milyar $ seviyesinde
gerçekleşirken, dünya buğday unu ihracatından %16,5 pay alan ülkemiz
841 milyon $’lık ihracatı ile birinci sırada yer almıştır.
BĠTKĠSEL YAĞ SEKTÖRÜ ihracatımız 2013 yılında bir önceki yıla göre %2,5
oranında düşüş göstererek 1,1 milyar $’a gerilemiştir.
Rafine ayçiçek yağı ihracatımız söz konusu dönemde %8,2 azalarak 816
milyon $ seviyesinde gerçekleşmiştir. Irak, Suriye, Lübnan, İsrail, Tayland,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yemen, Afganistan, Gana ve Etiyopya en
çok ihracat yapılan ülkeler olmuştur.
Grafik 19. Türkiye Geneli Rafine Ayçiçek Yağı Ġhracatı (Bin $)
Kaynak: TÜİK
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİ Ğİ
ġEKER VE ġEKER MAMULLERĠ SEKTÖRÜ ihracatımız 2013 yılında %25,5
oranında artarak 633,4 milyon $ seviyesinde gerçekleşmiştir. Kakaosuz
Ģekerli mamuller ihracatı miktar bazında %18,7 oranında artarak 172,6 bin
ton olurken, değer bazında %21,6 artışla 489,8 milyon $ olarak
gerçekleşmiştir.
En çok şeker ihracatı yapılan ülkeler Irak, ABD, İngiltere, Rusya
Federasyonu, Almanya, Cezayir, İsrail, Romanya, Suudi Arabistan ve
Libya’dır.
Grafik 20. Türkiye Geneli Kakaosuz ġekerli Mamuller Ġhracatı (Bin $)
Kaynak: TÜİK
2012 yılında dünya kakaosuz şekerli mamuller ihracatı 9,8 milyar $
seviyesinde gerçekleşmiştir. Türkiye 2012 yılında 403 milyon $ kakaosuz
şekerli mamuller ihracatı ile dünya ihracatından %4,1 pay almıştır.
PASTACILIK ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ ihracatımız 2013 yılında %25,1 artış
göstererek 1,5 milyar $ olmuştur.
En önemli kalem olan tatlı bisküvi ve gofret ihracatı söz konusu dönemde
%11,3 artış göstermiş ve 572,9 milyon $ değerinde gerçekleşmiştir. En çok
ihracat yapılan ülkeler Irak, Yemen, Suudi Arabistan, Suriye, Libya,
Azerbaycan, İsrail, Cezayir, Lübnan ve Filistin’dir.
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİ Ğİ
Grafik 21. Türkiye Geneli Tatlı Bisküvi ve Gofret Ġhracatı (Bin $)
Kaynak: TÜİK
Makarna; söz konusu dönemde makarna ihracatı miktar bazında %37,1
oranında değer bazında ise %38,1 oranında artış göstermiş ve 494 milyon $
seviyesinde gerçekleşmiştir. En çok ihracat yapılan ülkeler Benin, Angola,
Libya, Irak, Togo, Nijer, Japonya, Kongo, Birleşik Arap Emirlikleri ve Cibuti
olmuştur.
Grafik 22. Türkiye Geneli Makarna Ġhracatı (Bin $)
Kaynak: TÜİK
Dünya makarna ihracatı 2012 yılında 8,1 milyar $ seviyesinde
gerçekleşmiştir. Ülkemiz makarna ihracatı ise 2012 yılında 358 milyon $
seviyesinde gerçekleşirken, dünya makarna ihracatından %4,4 pay alarak 5.
sırada yer almıştır.
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİ Ğİ
III. BAZI MAL GRUPLARI ĠÇĠN SON ON YILLIK ĠHRACAT ve
BĠRĠM FĠYAT DEĞĠġĠMLERĠ
Grafik 23. Ġhracat: Buğday Unu Ġhracat ve Birim DeğiĢimi
(Kaynak: TÜİK Verileri)
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİ Ğİ
Grafik 24. Ġhracat: Makarna Ġhracat ve Birim DeğiĢimi
(Kaynak: TÜİK Verileri)
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİ Ğİ
Grafik 25. Ġhracat: Ayçiçeği Yağı Ġhracat ve Birim DeğiĢimi
(Kaynak: TÜİK Verileri)
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİ Ğİ
Grafik 26. Ġhracat: ġeker Ġhracat ve Birim DeğiĢimi
(Kaynak: TÜİK Verileri)
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİ Ğİ
Grafik 27. Ġhracat: ġekerli Mamuller Ġhracat ve Birim DeğiĢimi
(Kaynak: TÜİK Verileri)
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİ Ğİ
Grafik 28. Ġhracat: Tatlı Bisküvi Ġhracat ve Birim DeğiĢimi
(Kaynak: TÜİK Verileri)
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİ Ğİ
IV. ENERJĠ FĠYATLARI, ĠHRACAT ve DOLAR KURU DEĞĠġĠM
ORANLARI (%)
Grafik 29. Enerji Fiyatları, Buğday Unu Ġhracatı, Buğday Unu Fiyatı ve Dolar
Kuru DeğiĢim Oranları (%)
(Kaynak: TÜİK Verileri)
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİ Ğİ
Grafik 30. Enerji Fiyatları, Makarna Ġhracatı, Makarna Fiyatı ve Dolar Kuru
DeğiĢim Oranları (%)
(Kaynak: TÜİK Verileri)
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİ Ğİ
Grafik 31. Enerji Fiyatları, ġeker Ġhracatı, ġeker Fiyatı ve Dolar Kuru DeğiĢim
Oranları (%)
(Kaynak: TÜİK Verileri)
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİ Ğİ
Grafik 32. Enerji Fiyatları, Tatlı Bisküvi Ġhracatı, Tatlı Bisküvi Fiyatı ve Dolar
Kuru DeğiĢim Oranları (%)
(Kaynak: TÜİK Verileri)
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİ Ğİ
TABLO 1- HUBUBAT, BAKLĠYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERĠ SEKTÖRÜ
TÜRKĠYE GENELĠ 2012-2013 YILLARI OCAK-ARALIK DÖNEMĠ ĠHRACATI
2012
Miktar (kg)
KURU BAKLAGĠLLER SEKTÖRÜ
% DeğiĢim
2013
Değer ($)
Miktar (kg)
Değer ($)
Miktar
Değer
248.501.883
209.380.351
232.994.644
211.634.254
-6,2
1,1
25.336.943
31.010.523
19.241.743
19.546.526
-24,1
-37,0
1.379.775
2.562.177
2.517.189
5.404.550
82,4
110,9
197.369.080
161.300.486
178.540.845
167.813.454
-9,5
4,0
24.416.085
14.507.165
32.694.867
18.869.724
33,9
30,1
HUBUBAT SEKTÖRÜ
339.099.769
170.357.869
495.576.109
175.616.476
46,1
3,1
5. BUĞDAY VE MAHLUT
116.078.680
34.247.624
275.131.812
79.317.367
137
132
6. ARPA
100.771.014
26.414.501
110.148
54.088
-100
-100
7. MISIR
20.359.191
33.820.170
210.927.335
88.149.484
936,0
160,6
8. PİRİNÇ
98.612.580
74.160.122
8.443.420
7.563.120
-91,4
-89,8
3.278.304
1.715.452
963.394
532.417
-70,6
-69,0
DEĞĠRMENCĠLĠK ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ
2.304.816.961
1.020.557.585
2.394.625.520
1.114.091.848
3,9
9,2
10. BUĞDAY UNU
1.993.012.248
840.816.569
2.142.771.040
946.751.827
7,5
12,6
56.993.951
29.486.370
28.324.348
15.520.874
-50,3
-47,4
298.708
190.180
4.190
12.433
-99
-93
22.857.424
13.260.957
63.399.423
34.650.349
177,4
161,3
14. DİĞERLERİ
262.212.457
125.059.707
229.138.382
111.788.588
-12,6
-10,6
YAĞLI TOHUM VE MEYVELER SEKTÖRÜ
103.524.673
226.404.073
95.936.072
265.063.627
-7,3
17,1
15. SOYA FASULYESİ
13.095.810
10.724.682
16.619.182
12.472.290
26,9
16,3
16. AYÇİÇEĞİ TOHUMU
40.147.907
101.082.003
32.289.683
101.059.297
-19,6
-0,02
17. DİĞERLERİ
50.280.956
114.597.388
47.027.207
151.532.040
-6,5
32,2
713.020.275
1.113.292.355
772.308.863
1.085.141.019
8,3
-2,5
18. SOYA YAĞI
3.348.071
4.619.969
9.827.330
13.121.852
193,5
184,0
19. PALM YAĞI
2.940.317
4.720.885
2.314.665
3.433.689
-21,3
-27,3
342.177
444.276
22.876
39.807
-93,3
-91,0
21. AYÇİÇEK YAĞI (RAFİNE)
561.544.926
889.119.339
569.212.069
815.979.385
1,4
-8,2
22. MARGARİN
109.166.271
152.585.771
153.447.116
189.124.587
40,6
23,9
23. MISIR YAĞI
25.143.299
44.682.222
30.296.548
49.309.965
20,5
10,4
24. DİĞERLERİ
10.535.214
17.119.893
7.188.259
14.131.734
-31,8
-17,5
1- NOHUT
2- FASULYE
3- MERCİMEKLER
4. DİĞERLERİ
9. DİĞERLERİ
11. İRMİK (BUĞDAYDAN)
12. MALT
13. NİŞASTALAR, İNÜLİN
BĠTKĠSEL YAĞ SEKTÖRÜ
20. AYÇİÇEK YAĞI (HAM)
Devamı diğer sayfadadır
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİ Ğİ
2012
Miktar (kg)
ġEKER VE ġEKER MAMÜLLERĠ
SEKTÖRÜ
25. ŞEKER
26. KAKAOSUZ ŞEKER MAMÜLLERİ
27. DİĞERLERİ
% DeğiĢim
2013
Değer ($)
Miktar (kg)
Değer ($)
Miktar
Değer
266.975.068
504.689.437
346.814.688
633.394.773
29,9
25,5
33.448.035
25.436.725
63.839.529
44.374.588
90,9
74,5
145.415.829
402.853.174
172.550.203
489.825.561
18,7
21,6
88.111.204
76.399.538
110.424.956
99.194.624
25,3
29,8
KAKAO VE KAKAO MÜSTAHZARLARI
SEKTÖRÜ
173.197.959
550.006.297
198.838.849
612.369.396
14,8
11,3
PASTACILIK ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ
973.593.804
1.234.702.228
1.263.863.090
1.544.981.463
29,8
25,1
28. MAKARNA
505.613.401
357.850.408
693.214.431
494.037.280
37,1
38,1
29. TATLI BİSKÜVİ VE GOFRETLER
230.185.235
514.562.000
255.426.983
572.857.851
11,0
11,3
30. BULGUR
122.678.035
69.502.330
160.087.746
97.210.712
30,5
39,9
31. DİĞERLERİ
115.117.133
292.787.490
155.133.930
380.875.620
34,8
30,1
DĠĞERLERĠ
471.972.091
858.903.437
655.700.607
1.001.878.202
38,9
16,6
32. KAHVE VE BAHARAT
9.036.847
34.886.467
14.184.810
50.972.565
57,0
46,1
33. YENİLEN ÇEŞİTLİ GIDA
MÜSTAHZARLARI
202.059.891
699.258.262
220.334.308
750.272.360
9,0
7,3
34 GIDA SANAYİNİN KALINTI VE
DÖKÜNTÜLERİ, AYVANLAR İÇİN
HAZIRLANMIŞ KABA YEMLER
260.875.353
124.758.708
421.181.489
200.633.277
61,4
60,8
5.594.702.483
5.888.293.632
6.456.658.442
6.644.171.058
15,4
12,8
TOPLAM
Kaynak: TÜİK
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİ Ğİ
Download

Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları