— 838 —
Adli Sicil Kanunu
(Resmî
No.
4664
Gazete ile neşir ve ilânı: 12 • IX . 1944 - Sayı : 5806)
Kabul tarihi
6.IX.1944
Adli sicil
BİRİNCİ MADDE — Adliye Vekilliği tarafından bu kanun
hükümlerine göre merkezde bir adli sicil tutulur.
Adli sidh geçinİKİNCİ MADDE — AdJı sicille aşağıda yazılı büküm ve kalerek Jıiiküm ve ha- rarlar geçirilir:
rarlar
A) Türk mahkemelerinden verilip katileşen bütün mah­
kûmiyet hükümleriyle - Fer'i cezalar dahil - emniyet tedbirlerine
müteallik kararlar;
B) Türk kanımlarma güre suç teşkil eden bir fiilden dolayı
Türk vatandaşları hakkmcla yabancı bir Devlet mahkemesince
yerilerek katileşen ve J esmen Türkiye Hükümetine bildirilen
mahkûmiyet hükümleri;
C) Türkiye Devletinin şahsiyetine karşı işlenen bir cürüm­
den veya Kadın veva Çocuk Ticaretinin Metline dair 18 . V . 1904,
4 . V . İ910 ve 30 . İX . 1921 tarihli ve Sahte Para İmalinin Meni­
ne müteallik 20. IV .1929 tarihli milletlerarası mukaveleler şü­
mulüne giren suçlardan dolayı yabancı bir Devlet mahkemesince
Verilip katileşen \e resmen Türkiye Hükümetine bildirilen mah­
kûmiyet hükümleri.
Adli sicile geçiriÜÇÜNCÜ MADDE — İkinci maddede > azılı hüküm \e kaIrerk tali kararlar a r l a r d a n başka aşağıda yazılı hususlar dahi adli sicille kayıt
re diğer hususlar v e işaret olunur:
A) Meşruten tabii) eve ve geri alınmasına mütedair karar­
lar;
B) Tecil edilmiş cezaimi Türk Ceza Kanununun 95 ne i
maddesine göre tenfızi hakkındaki kararlar;
C) Memuu hakların iadesine müteallik kararlar;
(J) Umumi ve hususi af, müruruzaman \ e şikâyetten vaz­
geçme gibi sebeplerle aslî ve fer'i cezaimi ve emniyet tedbirleri­
nin ortadan kalkması, değişmesi veya azalması halleri;
D) Muhakemenin iadesine dair kararla bunun neticesinde
verilen hüküm ve kararlar;
E) Tashihi karar veya yazılı emir talebinin kabulüne mü­
tedair kararlarla tashihi karar üzerine mahkemelerce verilen
hüküm ve kararlar;
P) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 402 ve 403 ııcü
maddelerine göre verilen ve eski hüküm ve kararlarda değişiklik
yapan kararlar;
Gr) Hürriyeti bağlayıcı cezalarla para cezalarının infaz edil­
diği tarihler;
H) Fer'i cezalarda ve emniyet tedbirlerinde müddetin bit­
tiği tarihler;
No. 4664
— 839
12. I X . 1944
DÖRDÜNCÜ MADDE — ikinci ve üçüncü maddeler muci­ Bildirme mükelle­
fiyeti
bince adli sicille geçirilecek hüküm ve kararlat 1 ile sair hususlar
alâkalı Cumhuriyet Müddeiumumiliklerince doğrudan doğruya
adli sicil dairesine bildirilir. Para cezalarının ödendiğini alâkalı
daireler Cumhuriyet Müddeiumumiliklerine bildirirler.
İkinci maddenin (B) ve (C) bentlerine göre yabancı Devlet­
lerce Türkiye Hükümetine resmen bildirilen mahkûmiyet hü­
kümleri aynen adli sicil dairesine tevdi olunur.
Askerî mahkemelerce verili}) katileşen mahkûmiyetlere mü­
teallik hüküm ve kararlardan, infaz için Cumhuriyet Müddei­
umumiliklerine tevdi edilenler bu Cumhuriyet müddeiumumilik­
lerince bildirilir.
Bildirmenin usulü,
BEŞİNCİ MADDE — Bildirme:
bildirme isleri
A) İkinci maddenin (A) bendinde vazıh hüküm ve kararlar
için bir «Ceza fişi» nin;
B) Üçüncü maddenin (A,B.C,Ç.D,E, ve F) bentlerinde ya­
zılı kararlar için bir «Tali karar fişi» nin;
C) Üçüncü maddenin (O) ve (H) bentlerinde yazılı husus­
lar için bir «İnfaz fişi» nin;
Her mahkûm ve her mahkûmiyet için ayrı olmak üzere dol­
durulacak üç gün zarfında doğruca adli sicil dairesine gönderil­
mesi suretiyle yapılır.
Bildirme fişleri Adliye Vekilliğince tertip ve tabettirilerek
alâkalı dairelere gönderilir.
Cezalıların içtimaî halinde mahkûmun çekeceği ceza ile bir­
likte her suç için hükmolunan cezalılar dahi ayrı ayrı bildirme
fişinde gösterilir.
ALTINCI MADDE — Bildirme fişleri okunaklı el yazısiyle Bildirme fişlerinin
doldurulması
doldurulur.
Cumhuriyet Müddeiumumimi fişleri kontrol ettikten sonra
resmî mühürle mühirliycrek imza eder. Birinci kısmı doğruca
adli sicil dairesine gönderir. Zımbalı bulunan alt kısmını da kezalik mübürleyip imzaladıktan sonra mahkûmun dosyasına koy­
durur.
YEDİNCİ MADDE — Adli sicil dairesine gelen bildirme fiş­ Yanlış veya eksik
leri bu dairece tetkik olunarak muhteviyatında herhangi bir yan­ bildirilen fişler
lışlık veya eksiklik bulunduğu takdirde gönderen makama iade
edilir.
Bu suretle iade edilen fişler, üzerinde tashih ve ilâveler yapılmıyarak bunlar imha olunur ve yellerine yeni ve doğru fişler
tanzim edilerek üc gün zarfında adli sicil dairesine gönderilir.
SEKİZİNCİ MADDE — Adli sicil dairesince tetkik edilerek Adli sicil bülteni
nmhte\ iyatmda her hangi bir yanlışlık veya eksiklik olmadığı
anlaşılan bildirme fişlerinin hulâsaları «Adli sicil bülteni» nde
basılır.
Hülâsaları bültene geçen bildirme fişleri biriktirilerek her üç
ayda bir İstatistik u m u m Müdürlüğüne gönderilir.
No. 4664
— 840 —
12. I X . 1944
Ceza haberi
DOKUZUNCU MADDE — Bültende yazılı olan ceza fişi hu­
lâsalarına «Ceza haberi» denir.
Her ceza haberi sırasiyle aşağıda yazılı unsurları ihtiva eder:
1. Haber sıra numarası;
2. Mahkûmun soyadı r e adı;
'!. Baba r e anasının adları;
4. Doğum tarihi;
5. Doğum yeri;
fi. Nüfusta kayıtlı olduğu yer;
7. Bültende çıkmış olan son haberin sıra numarası;
8. (En son) suyun işlendiği tarih;
9. Cezanın istinat ettiği kanun ve maddesi;
10. Hüküm veya kararı veren merci;
11. Ceza;
12. Hüküm veya karann tarih ve numarası;
13. Hüküm veya kararın katileştiği tarih;
14. Cezanın tecil edilip edilmediği.
Tâli karar haberi
ONUNCU MADDE — Bültende yazılı olan tâli karar fişi hü­
lâsalarına «Tâli karar haberi» denir.
n e r tâli karar haberi sırasiyle aşağıda yazılı unsurları ihtiva
eder:
1. Haber sıra numarası;
2. Mahkûmun soyadı ve adı;
3. Baba ve anasının adlan;
4. Doğum tarihi;
5. Doğum yeri;
6. Nüfusta kayıtlı olduğu yer;
7. Bültende çıkmış olan son haberin sıra numarası;
8. Asıl hüküm veya kararı veren merci;
9. Asıl hüküm veya kararın tarih ve numarası;
10. Ceza;
11. Tâli kararın mahiyeti;
12. Tâli kararı veren merci;
13. Tâli kararın tarih ve numarası.
infaz haberi
ON BtRÎNCÎ MADDE — Bültende yazılı olan infaz fişi hü­
lâsalarına «İnfaz haberi» denir.
Her infaz haberi sırasiyle aşağıda yazılı unsurları ihtiva eder:
1. Haber sıra numarası;
2. Mahkûmun soyadı ve adı;
3. Baba ve anasının adları;
4. Doğum tarihi;
5. Doğum yeri;
6. Nüfusta kayıtlı olduğu yer:
7. Bültende çıkmış olan son haberin sıra numarası;
8. Asıl hüküm veya kararı veren merci;
9. Asıl hüküm veya kararın tarih ve numarası;
10. Ceza;
11. infazın bittiği tarih;
No. 4664
—841—
1 2 . I X . 1944
12. Fer'i ceza ve emniyet tedbirlerinde müddetin bittiği
tarih.
ON İKİNCİ MADDE — Yanlışlığı veya asıl ve esası olmadığı Haberlerin tashih
ve iptali
anlaşılan haberler tashih veya iptal edilerek keyfiyet adli sicil
bültenine dercohmur.
Bir haberin tashih veya iptali Adliye Vekilliği Müdürler He­
yeti karariyle olur.
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Adli sicü bülteni lüzumu kadar Adli sicil bülteni­
nin basılması
adedde biri tek taraflı ve biri çift taraflı olmak üzere ikişer nüs­
ha basılır. Çift taraflı bültenlerden bütün Cumhuriyet Müddei­
umumiliklerine birer nüsha gönderilir. Tek taraflı bültenler
23 ncü madde mucibince alâkalı Cumhuriyet Müddeiumumilik­
lerine gönderilir. Bülten bir nüshayı tamamen dolduracak ka­
dar haber toplandıkça basılır.
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Adli sicil bülteni mahrem ve Adli sicil bülten­
ifşası memnudur. Cumhuriyet Müddeiumumilikleri kendilerine lerinin muhafazası
gönderilen iki tarafı basılı bültenleri muntazam bir şekilde muha­
faza ederler. Her takvim yılı sonunda o yıla ait bültenler sulh
hâkimi tarafından mahremiyeti muhafaza edileceğine dair yemin
ettirilecek bir mücellide ciltletilerek muhafaza edilir."
Bir tarafı basılı bültenlerde 23 ncü madde gereğince lüzumlu
haberler kesildikten sonra bunlar günü gününe imha olunur.
ON BEŞİNCİ MADDE — Adliye Vekilliğinde her mahkûm
için ayrı bir «Sicil varakası» tanzim edilir ve adli sicil bülteninde
o mahkûm hakkında çıkmış haberler bir tarafı basılı bültenlerden
kesilerek bu varakaya yapıştırılır.
Sicü varakası
ON ALTINCI MADDE — Sicil varakalarının mahkûmun hü­ Sicil varakalarının
doldurulması
viyetine ait kısmı el yazısiyle ve sabit nıürekeple doldurulur. Bu­
ralarda hak ve silinti bulunması caiz değildir.
Mahkûmiyetlere ait kısma el veya makine ile yazı yazılamaz.
Bu kısma ancak bültenden kesümiş matbu haberler yapıştırılabilir.
ON YEDİNCİ MADDE — Sicil varakaları mahkûmların soy- Sicil varakalarının
adlarına, aynı olduğu takdirde adlarına, onlar da aynı ise doğum tasnif ve muhafa­
tarihlerine göre tasnif edilerek mahsus dolaplarda muhafaza edi­
zası
lir. Bu suretle tasnif ve muhafaza edilen sicü varakalarının he­
yeti mecmuası adli sicili teşkil eder.
ON SEKİZİNCİ MADDE — Ölen veya seksen yaşını ikmal Sicil varakalarının
eden mahkûmlara ait sicil varakaları ile münhasıran iptal edil- adli sicilden çikamiş haberleri ihtiva eden sicil vrakaları adli sicilden çıkarılarak
rilmast
imha olunur.
Cumhuriyet Müddeiumumilleri ve cezaevi müdürleri bir mah­
kûmun öldüğünü öğrendiklerinde keyfiyeti derhal adli sicil da­
iresine bildirirler.
ON DOKUZUNCU MADDE— Adli sicil kayıtları mahrem ve Adli sicilden veriifşası memnudur. Herhangi bir şahsa ait sicil varakası muhtevikcek bilgiler
No. 4664
12. I X . 1944
— 842 —
yatı hakkında ancak Cumhuriyet Müddeiumumiliklerine ve mah­
kemelerle hâkimlere bilgi verilebilir.
Yabancı Devletler tarafından resmen istenilen bilgiler müte­
kabiliyet şartiyle verilebilir.
Adli sicilden bil­
YİRMİNCİ MADDE — Adli sicilden herhangi bir şahıs hak­
gi istenmesi
kında bilgi istenmesi, Adliye Vekilliğince hazırlanacak örnekle­
re uygun bir «Bilgi isteme kâğıdı» nın doldurularak doğruca ad­
li sicil dairesine gönderilmesi suretiyle yapılır.
Acele hallerde bilgiler telgrafla dahi istenebilir. Ancak meş­
hut suçlarda âmme dâvasının açılması bilginin gelmesine bağlı
tutulmaz.
Cumhuriyet Müd­
YlRMÎ BÎRÎNCÎ MADDE — Cumhuriyet Müddeiumumilik­
deiumumiliklerine
lerinden gelen bilgi isteme kâğıtlarına, hakkında bilgi istenen
bilgi verilmesi
şahsa ait sicil varakasma yapıştırılmış olan en son haberin haber
sıra numarasını bildirmek suretiyle cevap verilir.
Mahkemeler ve hâ­
kimlere verilecek
bilgiler
YİRMİ LKlNCİ MADDE — Mahkeme ve hâkimlerden gelen
bilgi isteme kâğıtlarına, hakkında bilgi istenen şahsa ait sicil
varakası muhteviyatı tamamiyle bildirilmek suretiyle cevap ve­
rilir.
Mahallî adli sicü
Y l R M t ÜÇÜNCÜ MADDE — Cumhuriyet Müddeiumumilik­
leri, adli sicil dairesince kendilerine gönderilen bir taraflı adli
sicil bültenlerini tetkik ile bunlardaki haberlerden, kendi me­
muriyet bölgeleri dahilinde doğmuş veya ora nüfusunda mukay­
yet bulunan şahıslara ait haberleri bir tarafı basılı bültenlerden
kesip, mahkûmun hüviyetini ihtiva eden kartonlara yapıştır­
mak ve bu kartonları mahkûmlarm soyadlarma göre tasnif ve
muhafaza etmek suretiyle mhallî mahiyette bir adli sicil teşkil
ederler.
Mahallî adli sicil­
lerden verilecek
bilgiler
YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — 18,19,20,21 ve 22 nci mad­
deler Cumhuriyet Müddeiumumiliklerindeki mahallî siciller hak­
kında da caridir.
YİRMİ BEŞİNCİ MADDE
mer'idir.
Bu kanun
neşri
tarihinden
YÎRMI ALTINCI MADDE — Bu kanunun tatbikına Adliye
Vekili memurdur.
8 Eylül 1944
Cumhuriyet Reisliğine yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
Bu. kanunun neşir ve Hânının Başvekilliğe bildi­
rildiğine dair Cumhur Reisliğinden gelen tezkere­
nin tarih ve numarası
Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların
cilt v$ sayfa numaraları
7.IX.
1944 ve 1/282
8.IX. 1944 ve 4/790
Cilt
Sayfa
11
54
13 ^ 58,117:122,140:141
Download

— 838 — Adli Sicil Kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 12 • IX