ÜCRETLİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRME ÇİZELGESİ
S.NO ADI SOYADI
ALANI
GÖREVLENDİRİLDİĞİ
OKULU
NEDENİ
1
Hayriye ÇĠNĠ
Okul Öncesi
Merkez-Sultanhanı Ortaokulu
BoĢ kadroya
2
Ayla KARAKAYA
Okul Öncesi
Merkez-Küçük Pörnekler Ayten
TekıĢık Ġlkokulu
BoĢ kadroya
3
Hava ALAV
Okul Öncesi
Merkez-Ekecik Gödeler Ġlkokulu
BoĢ kadroya
4
Semiha ÇAVUġ
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
Merkez-Karaören
Ortaokulu/Ġlkokulu
BoĢ kadroya
5
Mehmet ALDIRMAZ
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
Merkez-Sultanhanı Ortaokulu
BoĢ kadroya
6
Tahire BÖGE
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
Merkez-YeĢiltömek
Ortaokulu/Ġlkokulu
BoĢ kadroya
7
Nuray ÇALIġKAN
Fen ve
Teknoloji/Fen
Bilgisi/Ġngilizce
Merkez-Nurgöz Ortaokulu/Ġlkokulu BoĢ kadroya
8
Mücahit CERĠTLĠ
Almanca/Ġngilizce
Merkez-Sultanhanı-Ġmam Hatip
Ortaokulu
BoĢ kadroya
9
Hatice AYGÜN
Coğrafya
Merkez-Helvadere Çok Proğramlı
Anadolu Lisesi
BoĢ kadroya
10
Rabia ERĠġ
Fen ve
Teknoloji/Fen
Bilgisi
Merkez-Alayhan ġehit Yıldırım
Aras Ortaokulu
BoĢ kadroya
11
Fen ve
AyĢegül ALTINDAĞ Teknoloji/Fen
Bilgisi
Merkez-Yenikent ġehit Recep Ġnce
Asker öğretmen Tarık ESEN'in yerine
Oraokulu
12
Kübra ATĠK
Matematik
Merkez-Sultanhanı Ortaokulu
BoĢ kadroya
13
Zarife DÖLEK
Matematik
Merkez-Sultanhanı 75.Yıl
Cumhuriyet Ortaokulu
BoĢ kadroya
14
RüĢtü YAVUZ
Matematik
Merkez-Altınkaya Fatih Çok
Programlı Anadolu Lisesi
BoĢ kadroya
15
Pınar ALTAN
Türk Dili ve
Edebiyatı
Merkez-TaĢpınar Çok Programlı
Anadolu Lisesi
BoĢ kadroya
16
Gülsüm ġEN
Türk Dili ve
Merkez-Ġncesu Çok Programlı
Edebiyatı/Türkçe Anadolu Lisesi/Ġncesu Ortaokulu
BoĢ kadroya
17
Elvan YILDIRIM
Türkçe
18
Nesrin BOZTOPRAK Sınıf
Merkez-YeĢilova Ġbrahim Ethem
Baysal Ortaokulu
Raporlu Türkçe öğretmeni Hatice
DARILMAZ'ın yerine
Merkez-100.Yıl Türk Eğitim Vakfı
BoĢ kadroya
Ġlkokulu
19
Sevda GÜVENÇ
Sosyal
Bilgiler/Sınıf
Merkez-Armutlu Ġlkokulu
Doğum izinli sınıf öğretmeni Sevda
GÜMÜġSOY'un yerine
20
Nejla VURGUN
Sosyoloji/Sınıf
Merkez-Karacaören Ġlkokulu
Müdür vekili Hakan ÇEVĠK'in yerine
21
Ġzzet OLGUN
Sosyal
Bilgiler/Sınıf
Merkez-TaĢpınar Ġlkokulu
Müdür vekili Mustafa KÜTÜK'ün
yerine
22
Zeycan YEġĠLDAL
Biyoloji/Sınıf
Merkez-Kutlu Ġlkokulu
Müdür vekili Ersoy GÜLER'in yerine
23
Zehra TOPAL
Sosyal
Bilgiler/Sınıf
Merkez-Kutlu Kocatepe Ġlkokulu
Müdür vekili Ümmet OK'unyerine
24
Gülfidan ĠZ
Sosyal
Bilgiler/Sınıf
Merkez-Bağlı Ġlkokulu
Aylıksız izinli sınıf öğretmeni Nida
BÜYÜKTOKATLI'nın yerine
25
Hülya YILMAZ
Kamu
Yönetimi/Sınıf
Merkez-Necip Münire Önemli
Ġlkokulu
Müdür vekili Halil KART'ın yerine
26
Özlem DENĠZ
Sosyal
Bilgiler/Sınıf
Merkez-Altınkaya Ġlkokulu
BoĢ kadroya
27
Mustafa Cem
KARACA
Arkeoloji/Sınıf
Merkez-Gözlükuyu Ġskanevleri
Ġlkokulu
Müdür vekili Adnan GEZER'in yerine
28
Mustafa ALTIN
Tarih/Sınıf
Merkez-Akçakent Ġlkokulu
Müdür vekili HaĢim DAĞ'ın yerine
Ġlimiz merkez ve merkeze bağlı eğitim kurumlarında ücretli öğretmen görevlendirilmesi yukardaki Ģekilde belirlenmiĢtir.
ÜYE
ÜYE
BAġKAN
Osman TORUN
Yasin ġĠMġEK
Hacı Ömer KARTAL
Ġnsan Kaynakları ġefi
ġube Müdürü
Ġl Millî Eğitim Müdürü
Download

S.NO ADI SOYADI ALANI GÖREVLENDİRİLDİĞİ OKULU NEDENİ 1