T.C.
DiNARKAYMAKAMLIGI
IlCeMilliEgitimMudurlugh
Sayl:82203202/903・99/651308
21/01/2015
Konu:Karamame.
MUDURLUGUNE
ilgi :ilMEM20.01.2015tarihve34691520−903・99/62652lsaylllyaZllan・
Nom kadro fazlasl Ogretmen atamasI SOnuCu atamaSl yaPllan okulunuz
6gretmenlerinin atama karamamesii19eVeOkulMudurlukleritaranndan MEBBISSisteminden
(AtamaMod嗣(Kadrolu),Iste雪eBa軌−iIici)DesimalKod(34691520/903.99)vei函mKodu
girilerek allnaCakdr・Karamameler almarakilgililere teblig edilip ayrllma/baJamaiSle中
yaplldlktan sonra avrllma/baslama tarihleri okul/Kurum Mtidurlukleri tarahndan MEBBIS
Sistemineislenecektir・Atamasl yaPllan6gretmenleriniliSik kesme ve bailamaiSlemleriyanyll
tatildeyapllacakolup;
Ilgili鴫retmenIeI・in ayrIlma/baSlama nrmlarlnln doldurularak 6z鵬k dosyaslna
konmakHzereM同軸I鴫nmnZinsanKaynaklan(Atama)Subesineg6mderilmesihususunda;
Bilgilerinizivegereginiricaederim
HasanTAHTAOGLU
ileeMilliEgitimMudtm
EKLER:
1−ilgiyazIVeeklerininsureti(2adet)
DAGITIM:
−TumOkulveKurumMd.
−Mudurl噂timuzweb“sayfaslna・
Buevr諒n捉/’LJS㍉言。出1訪韓旧Ce
(iiCeMEM)82203202−insanKaynaklar一Sb・
AdllyeMah・AdllyeCad・HukumetKonaglO3400DiNAR
Te上02723536020(1205)SeflR.CAGLAYANFax:02723534577
e−POSta:dinarO3@meb・gOV・tr−KurumKodu:115605
1darlBirim KlmlikKodu:79038795
E−imzaikimzaianc席直asdikOlunur
.虹../‥C.し../201.三
千
Buevrakguve面elektroniklmZail’言mza−anmIStlrhttp′′evraksorgu・mebgov・tradresllldenaO78−3325−3ab7−9e84−dlf2kodulleteylted−leb−1−r
T.C.
AFYONKARAHmSARVALILIGI
IlMilliEgitimMiidiir1時ii
20/01/2015
Sayl:34691520/903.99/626521
Konu:Kararname
……:……………・KAYMAKAMLIGINA
(IleeMilliEgitimM並d組rl噂n)
MUDURLUGUNE
Nom kadro fazlasl噌retmen atamasI SOnuCu atamaSl yaPllanIlCeniz/Okulunuz
6gretmenlerinin atama kararnamesiilce ve okul Mudnrlnkleri taraflndan MEBBIS
Sisteminden(Atama Mod揃(KadroIu),istege Bagh−iIici)Desimal Kod
(34691520/903.99)VeisIem Kodu giriIerck allnaCaktlr.Karamameler allnarakilgililere
tebIigedilip ayrllma化aSlamaiSlemlyaPlldlktansonra avrllma/baslamatarihleriokul/Kurum
MndurltikleritaranndanMEBBissistemineislenecektir.AtamaslyaPllan6gretmenleriniliSik
kesmevebaかama函emlerlyarlylltatildeyapllacakolup;
Ilgili6gretmenlerinayrllmaルasIamaR)rmIarlnlndolduI・ulaI・ak 6zliikdosyaslna
konmak Hzere MndHrl鴫nmnzinsan KaynakIarI(Atama)Subesine g6mderilmesi
hususunda;
Bilgilerinizivegereglnlricaederim
MetinYALCIN
Valia.
ilMilliEgitimMuduru
NOT:MEBBIS Sisteminden kararname allndlktan sonra∴ayrllma veya ba担manln
islenmesIgerekmektcdir・Kararname sistemdenaIlnmadan6mCeayrllma veya baslama
SistemeiSlenirsekararnamesistemdenallnamamaktadIr.
lIM冊egitimMudurl堕u/AFYONK^R∧HisAtく
LiIektr。llik∧空:www.af)′Onmeb.gov互
e−POSla言1lSankaynaklariO3@meb.gov.tr
OgretmenAtamaMemur∧.TUNC
Tel:(0272)2!37603/′246
Faks:(0272)2137603/333
l丸IC、r諒gL・VenlieJektronlklmZallemZalanmStlrhttp//evraksorgumcbgovtradreslndene8bc−C54C−3fa5−blce−C2b8kodL一nCtey−ted−lc帥lr
手
KARARNAMECIKARMA
哩d嗣蜘mdzcevap一一anatamaIarda6計etmenlerinkararnameleriniokui/kurumv6neticiieriMEBBis
ten:kendileriaiacakiardlr・lmlnl
avHCabelitiIecekolup;Miid加i融和miizceva剛ianatamalarsadecemebbistenallnabiimektedir.
1−MEBBisKullamcIadiVeSifreyiegirisyaplnlZ.501dakimenuden‘’Atama
縛融融函
Mod証u(KadroIu〉’’seGeneginiseciniz・
盛ぬ翻凄鮮諷鶉騨経緋璃鵬的軸
鈍翻磯雄務愛鮭事網離船搬軽薄
随弼樹聡緩鮭鱒窓壷
2−A可anekranInSOiyamndaki当stegeBagh一帖ci’’seCen〔埴nitlklay…Z,aitmenuaellacakt−r・Aitmenuden‘’Tayin
Listesini′′secinizvesoitaraftaki‘’Ara’’butonunutiklayarakatamaslVaPIian6gretmenleriniistesiaclnIZ・
灘 擬態言霊鼠 驚
向 洋擁痔急 く洞 r蛸飯と \贈 く
鯨
明年油初日擁
Å薙
恕舶泳法碕舗船
{‘∼待命 ̄賀ゝ
艦蛭田陸田調
醜淡く鞭も法統8〉
駁鞍細線愁塵
吟淑祭細波
葱囲田圃
3−′′Ara′′butonutIkIamnCaaSagldakiekranacIIacaktlr.AtananveyaayrlIanOgretmenIerinlistesiekrana
gelecektir.OgretmeninT.C’S面nyamdakiiSlemkod’nunotallnIZ・Asi淘dakiekranlndsttarafIndaki‘’Yazdlr’’butonu
tIkIay刑Z.
最悪葉慕褒詞
紙をも穀:もま
巌数多褒多く緩勧
め蜜淘’約
〇,鮎$凄′
納鰭涌猛毒虜
田熊田〇〇四躍
り英治◆一席鴎激)
渉融唾努車高陶冶
だ朝}激的ノ
臓筏遊園錐
毯耗◆駁誇草か鶏
‡∀‘タ_奇滅
i/,タ,//ノ{ノく購〝i′
勝紙擁鋤勅‘
函
○○
5−A到anaS;蘭dakjekrana′’DesimaIKod’’(degiSmeyenaSagIdakikod〉ve‘’lslemKod’’ugiriniz(3・MaddebeIirt蘭miz
notolarakaidlglnIZ)ve′′Tamam’’butonubas刑ZVeatamaSlyaP−ianegretmen/6gretmeniereaitkararnameIerso同St
kOiedekiiiarettlkIanakyazIC−dancIktlaiinarVekararnameeldeedilmiSOiur・
6−Aiinankararnameler彊retmenIereteblBedilerekayrlima/bailamaiSIemleriyapiIIr・’’TayinListesi’’niaclnCaatanan
6gretmenIerinlistesiningeld蘭nidaha6ncesOyiemiStik・Kararnametebleediidiktensonra6gretmenayrilmaiSIemini
yaptiglndaaSagldakig6steriIenlistedenisiemkodununOnundeki′’kutucuk’’tikIanarakegretmeneaitkayItaeIIIr・
紬緋鵜殖蟹油滴藍
一説窮範綺羅
∴↓1 :一∴∴↑
ミ 「.言「∴箪車料
7−AcIlankayIttaaltklSmlndaayrIIma/basiamaiilenecekk−5−mlarvardIr“Ogretmenayr−I鴫IndaokuI/kurumyetk硝si
MEBBis′ebukayItaayrIlmatarihinig−rIPuSttaraftaki‘’KAYDET’’butonunabasarakiiIeyecektir・OgretmenatandIgl
yenigerevyerinebaslad蘭ndaokuI/kurumyetk硝siise6gretmeninbaiiamatarihinigirip‘’KAYDET’’buto…nabasar
iSieyecektir,NOT:AY航MA/BASLAMAi$LENDitiiNDEOGRHMENEAiTKAYITSiLiNECEKVEOGRHMENMEBBisTE
YENiGOREVYERiNDEBASLAMlSOLACAKTIR−
撥勝機
饗麗願醗躍灘醗
ィ
ィ
=緬細帥短冊潤下郡臨il l
掛軸芭軸細aT一計柾目 !
∴勇実勢亨亨,,’“’““:∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ 一一一∴∴
↓ ●=ml
蟄
8−SUNUNUNUTULMAMAS−GEREKMEKl惟DiR・ATANANOGRETM帥VEYA鵬RETM帥LEREAiTKARARNAMELER
MEBBissisTEMiNDENAY削LD嶋lOKUL/KURUMVEATANDlalQKUL/KURUMYeNETiciLERiTARA印的DAN
ALINDIKTANSONRAAYRiLMA/BA LAMATARiHLERiM職BisEiSL帥MELiDiR.YOKSAAYRlLMA/BA LAMAisLENip
KAY汀SiLiNDiKTENSONRAKARARNAMEKESiNLiKLESisTEMDENALINAMAMAKTADIR.
Notl:KararnameIerdeimzaninOIupolmad一glnIkontroiediimeIidir・BirisIemkoduylabirGgretmenatamasl
yapIlabiIecegigibibirislemkoduilebirdenfazIae打etmenindeatamasiyaPilabiImektedir・
NOT2‥DAHAONCEDEGONDERiLDiGiGiB上BASLAMA/AYRILMAYAPANOGRHMENLERiNBASLAMA/AYRiLMA
FORMLARIOGRHMENLERiNOzLOKDOSYASINAKONMAKUzEREiLMiLLiEGmMMODURLO(誼−iNSANKAYNAKLARl
(ATAMA)糾BESiNEGONDERiLECEKHR・
66RETMENL[RiNAYRlLMA−BASLAMATARiHLERiNiNMEBBisEisLENMESi
白kAtama.BransDensiki蘭,OzurAtamasl.iiiciveilierArasliste露veZorunluCalISmaYukuml…卸neBa釦
AtamalardaO計etmenIerinAvrllma−BasiamaTarihieriOkul/I(urumY6neticileriTarafIndanMEBBisseisIenecektir.
1−MEBBis KullamcI adl Ve Sifreyle giriS yaPInlZ.SoIdaki Mendden ′′Atama
Modd刷Kadrolu)’’seceneginiseciniz.AcIIanekrandan‘’Ara’’butonunutlkIayinIZ.
2−SoldakiacIianmenudenatamaeeiidiniseCerektIkiayIniZ.ACiIanaIt
Sekmesinden‘’TayinListesi’’tIkIay刑Z.AcIIanekrandan′’Ara’’butonunu
● ̄um ata調ai
.航∩、輔、tIkIadlgInIZdaatamasiVaPIIanavriianveatanan6gretmenIeriniistesiaCiIacaktlr
…豪亜暁田圃圏
・Sraler,Hは,
重責重責垂園田
3−Listea可dIktansonraayrIimaveya
badamatarihiiSienecekOgretmenin
kaydlaCIIarakayrIImaveyabasIama
tarihiisIenirvesayfanlnuStundeki
kaydetbutonuiIekaydetmeIilemi
yapillr.
闇聞落難波
熊的∴;∴∴∴∴∴窮師部■ α よ 徽JYや シ姦
:・1
1‘浸 く小 を高めへざ
ま∼萄 ヽ ,当部文 か(
4−AyrIImaveyabasIamatarihIeri6gretmeninaCllankaydlndakisoIdaki
H
resimdekikISmaliienir.Tarihislendiktensonramutlaka …《kaydet
鰯仰面的A南関南船
butonuilekaydedilmeIidir.
68reWBかmaT湘i
NOT:MEBBisDEKiBiLGiLERiNEBAKARGOREVDEOLANOGRETMENiNAYRILMABASLAMASiMEBBisE
i乳ENEBiLiR・OcRETSiziziN,ASKERLjKizNiGiBiNEDENLERDENDOLAYjzNEAYRILANLARAYRILMA/BASLAMA
iiLENDiGiNDESjsTEMHATAVERiR・MEBBisEAYRiLMA/BALAMAisLENMEDENMEBBisTTEOGRETMENiN
BILGiLERINDEN′′GOREVDE’’oLDUGUNADIKKATEDINIZ
ACIKLAMA:Ayrllma−baiIamatarih−eri6meginokulunuzOgretmeniokuIu…ZdanbaSkabirokula厘eYe′jleatanmlS
iseayrllamtarihiiSlenipkaydediIdiktensonrakayltIistededurmaktadlr,anCak6gretmenyeniokulunagidip
basIadiktanveatand蘭Oku=daresitaraf…daba函matarihiislendiktensonrakayltSizinsayfasmdas帖necektir・
0計etmenMEBBisteyeniokulunaaktariimliOlacaktIr・AynISekildebaSkaokul,iiceveyaildenokulunuzaatanan
egretmeninayrlldlgl0kulidaresitarafindaayrllmatarihiisIendiktensonrabaSlamatarihikISm−SizeaktifoiacakVe
ba担matarihin時eyincekav−tS帖ipOgretmenMEBBisteokulunuzmevcudunakayltOlacakt,r・
iNSANKAYNAKLARi(ATAMA)SUBESi
Download

ilgi yazı için tıklayınız - Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü