26.01.2015
PAZARTESİ
A5
10:00
SHMY140
DAVRANIġ BĠLĠMLERĠ
11:00
SHMY 190
FĠZĠK
10:00
TDS225-01
Hastane Bilgi Sistemleri
11:00
SHMY 131 ELEKTRĠK
ELEKTRONĠK
10:00
FT-103
Fizik Ted. Uyg. ve Prensipleri
A6
10:00
TDS105-01
Sekreterlik Teknikleri
11:00
SHMY213
MESLEK ETĠĞĠ
11:00
SHMY160-02
Sağlık Hizmetlerinde
Halkla ĠliĢkiler
13:30
SHMY129
MESLEKĠ UYGULAMALAR
15:00
SHMY 125
TIBBĠ TERMĠNOLOJĠ
13:30
SHMY150
TEMEL MĠKROBĠYOLOJĠ
SHMY135
BĠYOKĠMYA
TGT115
KĠMYA
SHMY217
Sistem Hastalıkları
ANES111
Anestezi Uygulama I
ANES113
Anestezi
Cihazı ve Ekipmanlar
SHMY129
Mesleki
Uygulamalar
ANES211
Klinik Anestezi I ANES213
Reanimasyon I
15:00
SHMY250-01
Protokol Bilgisi
10:00
ĠAY115
Acil Sağlık Hizmetleri I
DİĞER
09:30
ENG 127
YER: HAZIRLIK
BİNASI
ĠAY215
Güvenli Ambulans SürüĢleri
ĠAY2214
Travma
11:00
TDS219-01
Bilgisayar II
14:00
AME215
ANESTEZĠYE GĠRĠġ
YER:
HASTANE/AMELİYATHAN
E
16:00
ATA
YER: HAZIRLIK BİNASI
ĠAY217
Mesleki uygulama I
YER:BECERİ LABORATUVARI
10:00
AME109
AMELĠYATHANE TEKNOLOJĠSĠ
A5
10:00
AME219
CERRAHĠ HASTALIKLAR BĠLGĠSĠ
II
11:00
SHMY 127-02
TEMEL MESLEKĠ
UYGULAMALAR (DR.
ġEYDA ÖKDEM)
11:00
PLT107
Genel Patolojide Temel
Kavramlar
14:00
SHMY123
FĠZYOLOJĠ
TDS10701
Tıbbi Dokümantasyon I
27.01.2015
SALI
PLT105
HĠSTOLOJĠ
10:00
DIT107
Diyalizde Temel Kavramlar
A6
DIT213
DĠYALĠZ
DIT211
DĠYALĠZ EKĠP. KUL. Ve BAKIMI
11:00
SHMY127
TEMEL MESLEKĠ
UYGULAMALAR (DR.
EMĠNE AVCI)
11:00
AME217
AMELĠYATHANE
UYGULAMALARI II
14:00
SHMY211
SAĞLIK YÖNETĠMĠ
14:00
TDS221
Biyoistatistik
15:00
SHMY215
ENFEKSĠYON
HASTALIKLARI
10:00
ĠAY113
Acil Hasta Bakımı I
DİĞER
ĠAY223
Acil Hasta Bakımı 3
16:00
TÜRK DĠLĠ
YER:HAZIRLIK BİNASI
ĠAY219
Acil Sağlık Hizmetleri 2
YER: BECERİ LABORATUVARI
FT209
MASAJ (Yer:SBF)
28.01.2015
ÇARŞAMBA
A5
A6
10:00
PLT210
Ġmmünohistokimya Teknikleri
11:00
PLT215
Genel Sitoteknoloji
10:00
TDS223
Büro ve Malzeme Yönetimi
11:00
TDS227-01
Tıp Kütüphaneciliği ve
ArĢiv Bilgisi
10:00
TGT113
TIBBĠ GÖRÜNTÜLEME I
DİĞER
10:00
FT211
FT213
FT215
TGT219
RADYOTERAPĠ
TGT217
TIBBĠ GÖRÜNTÜLEME III
YER: 16. SOKAK
14:00
SHMY127
ANATOMĠ
14:00
PLT213
Patoloji Lab.Tek.Uyg.II
15:00
PLT211
Özel Histokimya
Teknikleri
Download

26.01.201 5 P A Z A RTE Sİ 27.01.201 5 SA L I 28.01.201 5 ÇA RŞA