DEN ZL MERKEZ ATIKSU ARITMA TES S
Denizli’nin evsel atıksuyu ile ön arıtmadan geçmi sanayi atıksuları bu tesiste
arıtılmaktadır. Tesis 1. Kademede 380 bin ki inin 1.690 lt/sn’lik debideki evsel atıksuyunu
arıtmaktadır.
Tesise gelen atıksu debisi kuru havalarda ortalama 90.000 m3/gün civarlarındadır. Yeni
kanalizasyon hatlarının arıtma tesisine ba lanmasıyla debi miktarı devamlı artı
göstermektedir.
Atıksu Arıtma Tesisinin projelendirmeye esas olan parametreleri unlardır:
Tablo 1 : 2005 yılı için proje debileri
2005 Yılı
Nüfus = 378.353 ki i
Debiler
Debiler
lt/sn
m3/saat
Proje debi
1.692
6.091
Max. debi
2.123
7.642
Min. Debi
736
2.649
Ortalama debi
1.333
4.798
Tablo 2 : 2005 yılı için Toplam Kirlilik Yükleri
2005 YILI NÜFUS = 378.353 ki i
PARAMETRE
Birim
Evsel
Sanayi
BOI5
kg/g
18.633,13 5.736
Azot-N
kg/g
3.450,58
1.220,06
Fosfor-P
kg/g
690,11
54,20
AKM
kg/g
48.308,11 5.075,06
m3/gün
146.184
183.408
63.576
115.152
Toplam
24.369
4.670,64
744,31
58.383,17
Konsantrasyon
240
46
7,33
526
Denizli Merkez Atıksu Arıtma Tesisi 6 üniteden olu an kentsel atıksu arıtma tesisidir. Bu
üniteler a a ıda listelenmi tir.
1. Fiziksel üniteler
1.1 Kaba ızgara
1.2 nce ızgara
1.3 Havalandırmalı kumtutucu – blower
1.4 Step-screen
1.5 Parshall sava ı ve da ıtım yapısı
2. Biyolojik üniteler
2.1 Ön çökeltim havuzları
2.2 Havalandırma havuzları
2.3 Son çökeltim havuzları- çıkı debimetresi
1.1 Köpük terfi havuzu
2. Dezenfeksiyon ünitesi
2.1 Klor temas havuzları
3. Biyogaz ünitesi
3.1 Yo unla tırma Havuzları
3.2 Isı binası
3.3 I. Kademe çamur çürütücüler
3.4 II. Kademe çamur çürütücüler
3.5 Gaz balonları
3.6 Desülfirizasyon bölümü- gaz motoru
3.7 Flayer (gaz yakma birimi)
4. Çamur susuzla tırma ünitesi
4.1 Belt filtre press - kireç silosu
5.
dari kısımlar
5.1 letme Binası- lojmanlar
Online izleme binası
!
Download

denizli merkez atıksu