Prof. Dr. H. Tanju Besler
H. Tanju Besler, 1986 yılında Hacette-
Professor Besler completed his undergradu-
pe
Diyeyetik
ate study (BSc) in the Nutrition and Dietetics
Bölümünü(BSc), 1988 yılında Hacettepe
Department at Hacettepe University in 1986
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslen-
and he graduated (MSc) from Nutrition and
me ve Diyetetik Programını (MSc) ve 1995
Dietetics Programme in Health Sciences Ins-
yılında da Southamton Üniversitesi Tıp Fa-
titute at Hacettepe University in 1988. He
kültesi İnsan Beslenmesi programlarını(PhD)
commenced at Department of Human Nutri-
tamamlanmıştır.Uzmanlık temel alanları ara-
tion of Medical Faculty of Southampton Uni-
sında “beslenme ve diyetetik”,”beslenme ve
versity in 1995.
Üniversitesi
Beslenme
ve
besin biyokimyasi” bulunmaktadır.
His areas of expertise are including “nutrition
Başta Sağlık ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık
and dietetics” and “nutrition and nutritional
Bakanlıkları olmak üzere birçok kamu ve
biochemistry”. He has board memberships
kamu dışı kurumlarda beslenme, besin ve
and consultancies in many public and non-
temel sağlık alanlarında kurul üyelikleri ve
public institutions, in particular Ministry of
danışmanlıklar yapmaktadır. Birçok ulusal ve
Health and Ministry of Food, Agriculture and
uluslararası yayın sahibi olan H.Tanju Bes-
Animal Husbandry, in the matters of nutriti-
ler, Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması
on, food and health care areas. He has many
2010, Ulusal Obezite Eylem Planı gibi bazı
national and international publications and
araştırma ve çalışmalarda koordinatörler
he is one of the coordinators of Turkey Nut-
arasında yer almıştır.
rition and Health Survey 2010 and National
ObesityAction Plan.
Download

Prof. Dr. H. Tanju Besler - İstanbul Sağlık ve Beslenme Bienali