GÜMRÜK MEVZUATI VE
UYGULAMALARINDA
SON 4 AYLIK DÖNEMDE
YAŞANAN GELİŞMELER
KASIM 2013 – ŞUBAT 2014
1
GÜMRÜK MEVZUATINDAKİ
DEĞİŞİKLİKLER
2
SON 4 AYLIK DÖNEMDE
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE
HAZIRLANAN MEVZUAT DÜZENLEMELERİ
KASIM 2013 - ŞUBAT 2014*
BKK
YÖNETMELİK
TEBLİĞ
GENELGE
TOPLAM
3 adet
2 adet
7 adet
16 adet
28 adet
* 24 Şubat 2014 tarihi itibarıyla.
3
Yeni Gümrük Kanunu Hazırlıkları:




Avrupa Birliği gümrük mevzuatını yeniden düzenleyen ve “Birlik Gümrük
Kodu” olarak adlandırılan 952/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi
Tüzüğü (AB Resmi Gazetesi: 10 Ekim 2013 tarihli / L269 sayılı)
1 Haziran 2016 tarihinde yürürlüğe girecek olan bu yeni düzenleme için, üye
ülkelerin bilgisayar sistemi altyapılarının geliştirilmesi için en geç 31 Aralık
2020 tarihine kadar da bir geçiş dönemi öngörülmüştür.
Gümrük Birliğine ilişkin 1/95 sayılı AT-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı
hükümleri uyarınca ve Avrupa Birliği (AB) üyeliğine yönelik müktesebat
uyumu çerçevesinde Birlik Gümrük Koduna uyum yükümlülüğümüz
bulunmaktadır.
Bu kapsamda, Birlik Gümrük Kodu hükümlerinin ulusal mevzuatımıza
yansıtıldığı yeni bir Gümrük Kanunu hazırlanmasına yönelik çalışmalara, 9
Kasım 2013 tarihi itibarıyla başlanmıştır.
4
MUAFİYETLER VE HIZLI KARGO
5
8 Kasım 2013 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı değişikliği ile;
 Hava yolu şirketlerinin yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerinde kullanmak üzere
ithal edecekleri hava taşıtlarına muafiyet tanınarak; sektörün, maliyetlerinin
düşürülmesi yoluyla desteklenmesi sağlanmıştır.
 Ülkemiz ihracatının ivmesinde azalmaya ve firmaların yarattığı katma değerde
düşüşe yol açmamasını teminen, hızlı kargo firmaları için suç ve ceza orantısı
sağlanarak; daha ağır yaptırım gerektirmeyen olası mevzuat ihlalleri için
usulsüzlük cezası öngörülmüştür.
 Kargo firmalarının, yetkileri kapsamındaki eşyanın gümrük işlemleri için ordino,
terminal ücreti vb. adlar altında ücretler almalarının önüne geçilmiş; ayrıca, ilk üç
gün ardiye ücreti de almamaları sağlanmıştır. Böylece, ticaret erbabının bu yolla
gelen numune ve diğer eşyasında, maliyetler düşürülmüştür.
6
TARİFE SINIFLANDIRMASI
7
 2014 yılı Türk Gümrük Tarife Cetveli, uluslararası yükümlülüklerimiz
ve sektör talepleri doğrultusunda güncellenerek yılbaşında
yayımlanmıştır,
 Sadece eşya sınıflandırmasının kolaylaştırılması değil; aynı zamanda
uygulamada yeknesaklığın sağlanması açısından da önem arz eden
«Dünya Gümrük Örgütü Sınıflandırma Kararları ve Avileri»
yayımlanmıştır,
 Hazırlanan muhtelif genelgelerle; gerek gümrük idareleri gerekse
ticaret erbabı sınıflandırılmasında tereddüt yaşanan eşyaya ilişkin
bilgilendirilmiştir.
8
GÜMRÜK LABORATUVARLARININ
MODERNİZASYONU
9
 Gümrük laboratuvarlarında (G.T.İ.P) belirlenmesine ve LPG ’ nin kalitesine yönelik
analizler (Bakanlığımız ile EPDK arasındaki protokol uyarınca) ile 2013 yılı Ocak ayından
itibaren piyasa gözetim ve denetimine tabii bazı kırtasiye ürünlerinde, azo boyar
maddeler, ithalatlar ve ağır metallerin analizleri.
 Hedef: Gümrük laboratuvarlarımız modernize edilerek uluslararası standartlara
kavuşturulması ve laboratuvarlarımızın TS EN ISO/IEC 17025 “deney ve kalibrasyon
laboratuvarlarının yeterliliği” standardında akredite olması.
 Akreditasyon,
 Uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla
bu çalışmalar sonucunda düzenlenen uygunluk teyit belgelerinin güvenilirliğini ve
geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısı,
 Teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi olarak hem ulusal hem de uluslararası
platformda yüksek saygınlığın ifadesi,
 Akredite edilen laboratuvarlarca düzenlenen belgelerin uluslararası düzeyde
geçerliliği.
10
 Ankara Laboratuvar Müdürlüğü, ISO EN 17025 standardının
gerekliliklerini tamamlayarak 22 Ocak 2013 tarihinde gıda
ürünlerindeki 4 metotta; İzmir Laboratuvar Müdürlüğü 6 Eylül
2013 tarihinde petrol ürünlerindeki 2 metotta akredite
olmuştu,
 Bursa’daki laboratuvarımız da 14 Kasım 2013 tarihi itibarıyla
metal ve tekstil ürünlerindeki 3 metotta akredite olmuştur.
11
YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK
MÜŞAVİRLERİ İLE
GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ
12
 Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sisteminin daha etkin ve verimli işlemesini
teminen, 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nde değişiklik:
 Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetki belgelerinin gümrük
müşavirinin kayıtlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce
teslimi,
 Takas işlemleri kapsamında yapılan ithalat ve ihracatların farklı gümrük
idarelerinden yapılması durumunda düzenlenecek tespit raporlarının usul ve
esaslarının belirlenmesi
 Nihai kullanım kapsamında söküm amacıyla gelen gemiler için tanzim edilen
tespit raporlarının limite bakılmaksızın düzenlenmesi esası
 Sözleşme nüsha sayısının belirlenmesi konusunun taraflara bırakılması.
13
 4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6 ncı maddesinin 10 uncu fıkrası
uyarınca;
 2014 Yılı «Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi» için
2013/57 sayılı Genelge;
 2014 Yılı «Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi'' ve ''Gümrük
Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Uygulama Esasları» için ise 2013/58 sayılı
Genelge
14
ÖZET BEYAN EKSİKLİĞİ
15
Dökme gelen eşyada ortaya çıkan özet beyan eksiklik ve
fazlalıkları ile ilgili olarak, Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen
oranlar dahilinde işlem yapılması hususuna açıklık getirilmiş;
takibat ve cezai işlemin, eksiklik veya fazlalığın tamamı yerine;
Kararda belirlenen oranları aşan kısmı için uygulanması
yönünde düzenleme yapılmıştır.
(Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Yönetmelik – RG: 21 Kasım 2013 / 28828).
Dair
16
ANTREPOYA EŞYA ALINMASI
17
Antrepoya birden fazla taşıtla peyderpey sevk edilen ve tek
sevkiyatın parçası olup tamamı bir seferde antrepoya
alınamayacak olan eşyanın antrepoya alınmasına yönelik işlemlere
açıklık getirilerek; ilk eşyanın antrepoya girişinden itibaren beş iş
günü içerisinde beyannamenin verilmesi koşuluyla, eşyanın,
peyderpey
antrepoya
alınmasına
izin
verilebileceği
düzenlenmiştir.
(Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –
RG: 21 Kasım 2013 / 28828).
18
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
19
 Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithali yapılan eşyanın aynı
zamanda İthalat Rejimi Kararının nihai kullanım hükümlerine tabi kılınan eşyadan olması
halinde, bu eşyanın kullanımıyla elde edilecek eşyanın, tercihli rejimden yararlanmak
suretiyle anlaşmalara taraf ülkelere ihracatında; bunların bünyesine giren üçüncü ülke
girdisine ilişkin telafi edici verginin tahsilinde, nihai kullanıma ilişkin hükümlerin
uygulanması mümkün kılınmıştır (4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin
Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - RG: 8 Kasım
2013/28815).
 Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması hedefi doğrultusunda, dahilde
işleme izni kapsamında sözlü beyanın kapsamı genişletilmiştir (Tamir ve bakım işlemine
tabi tutulacak gemilere ait malzeme ve ekipmanlar ile tamir ve bakım amaçlı ülkemize
gelen motorlu nakil vasıtaları, tarım makineleri ve bunların parçaları için),
 Sözlü beyana konu olan tamir ve bakım amaçlı ülkemize gelen motorlu nakil vasıtaları,
tarım makineleri ve bunların parçalarına ilişkin dahilde işleme rejimi kapsamında
gerçekleştirilecek gümrük işlemlerinin, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı
kara hudut kapılarındaki gümrük müdürlüklerinden yapılabilmesine ve gümrük idarelerine
verilmesi gereken teminatın, işlemin yapılacağı gümrük idaresinin bulunduğu il veya ilçe
Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ve/veya Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca verilecek
20
toplu teminat kapsamında da gerçekleştirilebilmesine imkan sağlanmıştır.
GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA
İŞLEME REJİMİ
21
 Sınır gümrük müdürlükleri dışındaki tüm gümrük müdürlükleri, gümrük
kontrolü altında işleme rejimi izni vermeye yetkili hale getirilmiştir (12
Şubat 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6 Seri No.lu Tebliğ ile).
 Amaç:
 Yüksek vergili hammaddenin teminata bağlanarak gümrük
gözetiminde işlenmesi ve düşük vergili işlenmiş ürünün serbest
dolaşıma girişi esasına dayanan gümrük kontrolü altında işleme
rejimin işlerliği ile verimliliğinin artırılması,
 Gümrük işlemlerinin daha kolay ve daha hızlı tamamlanması
 İşlem maliyetlerinin düşürülmesi.
22
SEKTÖREL DESTEKLEME
23
 Sektörel Destekleme Faaliyetlerinin Amacı: Gümrük politikalarının uygulanması ve
geliştirilmesi ile gümrük hizmetlerinin süratli, etkili, verimli, belirlenmiş standartlara uygun
şekilde yürütülmesinin sağlanması,
 Sektörel destekleme hizmetlerinden yararlanabilecekler:
 Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip firmalar,
 Gümrük işlemlerinin kullanımını zorunlu kılan proje yürüten firmalar,
 Gümrük ve Ticaret Konseyinde temsil edilen Sivil Toplum Kuruluşları,
 Bu çerçevede sunulacak hizmetler:
 Kişilere mevzuat desteği sağlanması,
 Proje ve yatırımların gümrük mevzuatı ve uygulamaları boyutuyla desteklenmesi,
 Genel nitelikteki ve süreklilik arz eden konuların tek noktadan koordinasyonunun
sağlanması ve sonuçlandırılması,
 Gümrük iş ve işlemleriyle ilgili başvuru mercileri hakkında bilgilendirme ve yönlendirme
yapılması,
 Sektörel destekleme faaliyetleri, 1 Seri No.lu Sektörel Destekleme Gümrük Genel Tebliği ile
düzenlenmiştir (RG: 4 Ocak 2014 – 28872),
 Tebliğ kapsamında Gümrükler Genel Müdürlüğü koordinesinde Bakanlığımızca yapılacak
24
işlemler ise 2014/3 sayılı Genelge ile belirlenmiştir.
GÜMRÜK İDARELERİ
25





Gümrük hizmetlerini çok daha hızlı ve etkin bir şekilde sürdürmek için ihtiyaç
duyulan yerlerde yeni gümrük idareleri açıyor ve mevcut kapılarımızı yeniliyoruz,
Çıldır/Aktaş, Dilucu, Esendere ve Kapıköy Hudut Kapıları ile Halkalı Gümrük
İdaresinin yenilenmesi için uygulama sözleşmesi imzalandı; 17 Eylül 2013
tarihinde yapılan Halkalı Gümrük İdaresinin temel atma törenine ilaveten,
Çıldır/Aktaş Hudut Kapısının temel atma töreni, 16 Kasım 2013’te
gerçekleştirilmiştir,
Dereköy, Karkamış, Akçakale, Yayladağı, Öncüpınar, Pazarkule, Türkgözü Hudut
Kapılarının ise «Yap-İşlet-Devret Modeli»yle yenileme çalışmaları devam
etmektedir,
2013/5249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (RG: 31 Ağustos 2013/28751) ile Muratlı
Gümrük Müdürlüğünün kurulmasına ilaveten; 2013/5677 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile de (RG: 17 Aralık 2013/28854) Gürcistan sınırında Muratlı, kara hudut
kapısı olarak belirlendi ve Muratlı Gümrük Müdürlüğü tesisleri için Gürcistan ile
birlikte yer belirleme çalışmaları devam etmektedir,
Niğde’nin artan dış ticaret hacmi göz önüne alınarak bölge ekonomisi ve
ihracatçımıza katkı ve kolaylık sağlamak üzere, Niğde Gümrük Müdürlüğü yapılan
fiziki ve altyapı çalışmaları sonrasında 14/1/2014 tarihinde faaliyete geçmiştir. 26
SURİYE’YE YÖNELİK İHRACATTA EŞYA
AKTARILMASINDA KOLAYLIK
27
 Suriye’de yaşanan karışıklıklar nedeniyle Suriye ile ülkemiz arasındaki ticaret güvenlik temelli
tedbirler çerçevesinde yürütülmektedir (Kara hudut kapılarına yönelik ve esasen gümrük
hizmetlerinin yeniden planlanmasını içeren),
 Bölge koşullarına uygun yeni tedbirler,
 Cilvegözü, Öncüpınar, Karkamış ve Akçakale Kara Hudut Kapılarında gümrük hizmetleri yeniden
planlanmıştır,
 Halen, Suriye vatandaşlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak hudut kapılarımızdan
ülkemize giriş ve çıkış gümrük hizmetleri ile üçüncü ülke vatandaşlarının ülkemize girişleri
sağlanmaktadır,
 Güvenlik temelli gümrük uygulamaları sebebiyle Türk plakalı araçlar ve şoförlerimizin Suriye’ye
geçişlerine izin verilmemesi sebebiyle ülkemizden ihraç edilen eşya, gümrük sahalarında veya ara
bölgelerde Suriye’den gelen araçlara aktarılmakta ve işlem ise, hem ihracatçımıza ve taşıyıcımıza ek
maliyet getirmekte; hem de gümrüklerde araç kuyruklarının oluşmasına neden olmaktaydı.
 Bu itibarla, sahada yaşanan araç kuyruklarının önlenmesi, aktarma işlemlerinin daha hızlı ve
güvenli sonuçlanmasını teminen, “Cilvegözü”, “Öncüpınar” ve “Akçakale” kara hudut
kapılarımızda; talep olması durumunda ve sorumluluğun talep sahibine ait olması kaydıyla,
aktarma işlemine konu Türk plakalı TIR dorselerinin Suriye plakalı çekicilere takılarak, karşı taraftaki
Suriye sınır kapısına götürülmek suretiyle boşaltma işlemlerinin yapılması ve yükünü boşaltan
dorselerin yeniden ülkemize getirilmesine 15/11/2013 tarihi itibarıyla izin verilmiştir.
28
İLGİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER
29
Download

download - Doğan Gümrük Müşavirliği