T.C.
BAŞBAKANLlK
SOSYAL HİzMETLER
VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU (SHÇEK)
GENEL MÜDÜRLÜCÜ
İLE
ANKARA ÜNİvERSİTESİ
(AÜ) REKTÖRLÜGÜ ARASINDA
"ÇOCUK DOSTU ÜNİvERSİTELİ" PROJESİNE DAİR iŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ
AMAÇ:
MADDE 1:
Bu protokol ün amacı; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı çocuk evlerinde koruma
ve bakım altında bulunan çocukların nitelikli eğitim hizmeti almış, psiko-sosyal uyumu tam anlamıyla
gerçekleştirmiş, sağlıklı ve toplumsal yaşama hazır bireyler olarak yetişmelerini sağlamak evlerde
hizmet veren personelin bilgi, beceri ve değer temelinde niteliklerinin arttırılması ve güçlendirilmesi
amacıyla SHÇEK Genel Müdürlüğü ile AÜ arasında gerçekleştirilecek işbirliğini düzenlemektir.
KONU:
MADDE 2:
Bu Protokol SHÇEK'e bağlı çocuk evlerine yönelik düzenlenecek
projesine ilişkin işbirliğinin esaslarını belirlemektedir.
"Çocuk
Dostu Üniversiteli"
YASAL DAY ANAK:
MADDE 3:
2828 sayılı SHÇEK Kanununun 4.maddesinin (b) bendinde ifade edilen; "sosyal hizmetler alanında
faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği
tesis edilerek güç birliği sağlanır ve mevcut kaynaklara en verimli şekilde işlerlik kazandırılır" hükmü
protokolün yasal dayanağını oluşturur.
TANıMLAR
MADDE 4:
ve KıSALTMALAR:
a) Devlet Bakanlığı: SHÇEK'in bağlı olduğu Devlet Bakanlığını
b) SHÇEK
: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü
c) n Müdürlüğü: iı Sosyal Hizmetler Müdürlüklerini
ç) Çocuk Evleri: SHÇEK Genel Müdürlüğüne
bağlı olarak hizmet veren çocuk evlerini
d) Üniversite: Ankara Üniversitesini
ifade eder.
ADRES VE TEBLİGAT:
MADDE 5:
a) SHÇEK Genel Müdürlüğü
Adres : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü,
Ulus/ANKARA
Tel: (0312) 310 24 60
Anafartalar Cad. No: 70
b) Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
Adres: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü. Dögol Caddesi 06100 Tandoğan / ANKARA
Telefon: (0312) 2126040 (9 Hat)
Faks: (0312) 2126049
Q.
/)
J/ /
/
''':''
./" / i
/
/
/
.»
İş bu protokolde yer alan hususların yerine getirilmesi, gerekli ihbar ve tebligatların yapılabilmesi
için; tarafların yer alan adresleri yasal tebligat adresi olarak kabul edilir. Taraflar, adres değişikliklerini
yazılı olarak karşı tarafa bildirmedikleri
takdirde bu protokolde yer alan adreslere yapılacak ihbar ve
tebligatların geçerli olacağını taahhüt ederler.
TARAFLARıN
MADDE 6:
YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
6.1. Genel Müdürlüğün
Yükümlülükleri
a) Projeye ilişkin her türlü görsel, sözel ve yazılı kayıtlar ile çocukların yaptıkları resim ve objelerin
kullanımına ilişkin İl Müdürlüklerince iletilen talepleri değerlendirerek uygun bulunanlara onay
vermek,
b) Proje kapsamında çocuklarla röportaj yapılmak istenmesi halinde röportaj ve konuların içeriğini
değerlendirmek, uygun bulunanlara onay vermek,
c) Proje hakkında yazılan ve yayınlanması planlanan makale, dergi, kitap, broşür, fotoğraf, video, film
vs. yayımlanmak üzere yapılan talepleri değerlendirmek,
d) Üniversitenin hizmet içi programlarının konusu ve içeriğini değerlendirerek onay verir.
6.2. İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinin
r>.
Yükümlülükleri
a) Çocuklara yönelik düzenlenecek etkinliklerin gerçekleşmesine ilişkin Valilik onayı almak,
b) Protokol süresince Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinden bir personeli proje sorumlusu olarak
görevlendirmek,
c) Yapılacak etkinliğin türüne göre projeden yararlandırılacak
uygun çocukların zamanında
belirlenmesine ilişkin gerekli talimatları Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine vermek,
ç) Etkinlik süresince en az lO (on) çocuğa ı (bir) personel refakat edecek şekilde görevlendirme
yapılmasını sağlamak,
d) Çocukların ve refakat edecek personelin etkinliğe katılmak üzere belirlenen saatte ve eksiksiz
olarak hazır olmalarını sağlamak üzere gerekli talimatları kuruluşlara vermek,
e) Etkinliğe katılacak çocuk sayısını eksiksiz olarak tespit edip katılımı sağlamak,
f). Çocuk Evlerinde görevli personele yönelik verilecek hizmet içi eğitimler konusunda Üniversite ve
SHÇEK ile koordineli çalışmak,
g) Personelin hizmet içi eğitimine ilişkin katılımcı personel sayısı, yer ve zaman konusunda Çocuk
Evleri sorumlularını bilgilendirmek, eksiksiz katılım sağlamak, evlerde hizmetin aksamaması için
gerekli önlemleri almak,
ğ) Yapılan çalışmaların içeriği ve katılımcı sayısı konusunda değerlendirme raporlarını Genel
Müdürlüğe iletmek,
h) Projede görevalacak
Üniversite personeli ve öğrencilerin SHÇEK'in yürürlükteki Gönüllülük
Mevzuatı hükümleri kapsamında gerekli başvuru ve işlemlerini yürütmek.
6.3. Üniversitenin
Yükümlülükleri
a) Projede görevalacak eğitici, personel ve üniversite öğrencilerine proje öncesi gerekli eğitimleri
vermek,
b) Etkinliklere katılacak çocuk ve refakatçilerin ulaşım, iaşe ve ibate giderlerini karşılamak,
c) Projenin gerçekleştirilmesi planlanan rnekanlara ilişkin gerekli izinlerin alınması, varsa kiralama
ücretinin ödenmesi, etkinliklerde kullanılacak gerekli malzeme ve materyalin temini ile etkinliğe
uygun fıziksel ortamın sağlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
d) Etkinliklerde varsa dışarıdan görevalacak diğer personelin giderlerini karşılamak,
e) Çocuklar için verilecek yemeklerin listelerinin önceden İl Müdürlüğü diyetisyenleri tarafından
kontrolüne ve düzenlenmesine izin vermek, her öğünde verilen yemeklerin numunelerini buzdolabında
24 saat süreyle saklamak,
f) Aktivitelerin yapılacağı mekanlarda olası tehlikelere, kaza ve yaralanmalara karşılık gerekli
tedbirleri almak,
g) Çocukların
etkinliğin yapılacağı
rnekanlara ulaşımını ve transferini
uygun araçlar ile güvenli
şekilde sağlamak,
2
/
lı) Projede yararlanılacak her türlü eğitim ve kırtasiye malzeme ve giderlerini karşılamak,
i) Çocuk Evlerinde kalan tüm çocukların sağlık izlemlerini 6 (altı) aylık periyotlarla AÜ Tıp
Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hasralıklan Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanlığınca
yürütmek, yaşanan sağlık sorunlarında öncelikli kabul ve yönlendirmelerde bulunmak,
j) Proje ile i19ii i olarak kamuya yapılacak her tür! ü açıklama muhteviyatın ın, açıklama yapı lmadan
evvel SHÇEK Genel Müdürlüğüne bildirilmesi ve Genel Müdürlük ile işbirliği halinde bulunulduğu
bilgisini vermek,
k) Hizmet içi eğitim programlarının içeriği konusunda Genel Müdürlüğe bilgi vermek,
i) Hazırlanacak ihtiyaç programı konusunda SHÇEK Genel Müdürlüğü ve Ankara Çocuk Evleri
Koordinasyon Merkezi ile koordineli çalışmak,
m) Proje sırasında karşılaşılabilecek olası aksaklıklar konusunda SHÇEK'i bilgilendirmek.
n) Çocukların yüzlerinin ve isimlerinin medyada, bilişim ortamında Üniversiteye ait web sayfasında
yayınlanmasının, deşifre olmalarının, çocuk hakları açısından uygun olmayacağının bilincinde olup,
bu hususla ilgili olarak projede görevalacak eğiticileri öğrencileri ve medyayı bilgilendirmek ile
sorumludur.
o) Çocukların özel yaşamlarının gizliliği nedeniyle kişisel haklarına zarar verecek konulara ilişkin
makale, dergi, kitap, broşür, fotoğraf, video, film, medya ve üniversiteye ait web sayfasında yayınlar
yapılmamasına ilişkin gerekli özeni gösterir.
p) Gönüllülerin Çocuk Evlerinde değil, ev dışında etkinliklerde bulunması yönünde program
yapılması esastır.
q) Çocuk Evlerinin işleyişine ilişkin olası aksaklıklara ve hizmetten yararlanan ve sunanların olumsuz
etkilenmemeleri, gerekli katkı ve katılırnda bulunmaları amacıyla çocuk evleri Koordinasyon Merkezi
ile koordineli çalışır. ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket eder.
r) Kurumundan hizmet alanların ve personelin olumsuz etkilenmemesi amacıyla Kurumun
kamuoyunda itibarını zedeleyici beyanatlar verilmesini engeller.
GENEL HÜKÜMLER:
MADDE 7:
İş bu protokol kapsadığı konular itibarıyla taraflar arasındaki yegane sözleşme olup, hiç bir maddesi
karşılıklı ve yazılı olarak anlaşıp imzalanmadıkça değiştirilemez.
SÜRE VE YENİLEME:
MADDE 8:
İşbu protokol taraflarca imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süre ile geçerlidir. Taraflar arasında
karşılıklı mutabakat sağlanması halinde aynı koşullar ile 3 yıl daha uzatılabilir.
EK PROTOKOL VE FESİH:
MADDE 9:
İş bu protokol taraftann karşıhklı anlaşmalan suretiyle;
a) Protokol güncelleştirilebilir, değiştirilebilir.
b) Ek protokol yapılabilir.
c) Taraflar yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilir. Ancak
planlanan sosyal etkinlikler ve eğitimlere ı (bir) aydan az bir süre kala sözleşme feshedilemez.
ANLAŞMAZLıKLARıN ÇÖZÜMÜ:
MADDE 10:
a) Protokolün uygulanmasından
kaynaklanan anlaşmazlıklar, tarafları temsilen üçer kişiden
oluşturulan bir komisyon tarafından çözülmeye çalışılır.
b) Anlaşmazlık çözülemediği takdirde, Devlet Bakanlığının hakemliğine müracaat edilir.
c) Anlaşmazlığın bu yolla da çözülememesi halinde genel hükümler uygulanır ve Ankara
Mahkemeleri yetkilidir.
3
(
,
L
\,
/
YÜRÜTME:
MADDE 11:
Bu protokol hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgerne
Üniversitesi Rektörlüğü yürütür.
Kurumu Genel Müdürlüğü ile Ankara
YÜRÜRLÜK:
MADDE 12:
Üç nüsha olarak düzenlenen ve 12 (oniki) maddeden ibaret işbu protokol Devlet Bakanının onayından
sonra yürü"
.
/
('
J.~
'It./ ız /2010
Selma Aliye KA VAF
Devlet Bakanı
4
/
/~~,//
i
i
J'1/
--Z--z..------ =--,
L
r. İsmail BARIŞ
I~HÇEK Genel Müdürü
f~
)
-'
/
Download

ankara ünv.rek. ile shcek arasında işbiliği protokolü