SUÇLA İLİŞKİLİ BİR BÖLGE OLARAK OKMEYDANI ve PİRİ PAŞA İLKÖĞRETİM OKULUNDA RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR Yasemin Çakırer Özservet
1
Evrim Doğan2
Yapılan araştırmalar “Suçlu çocuk yoktur, ancak suça itilmiş çocuk vardır” sonucuna ulaşmaktadır. Çocuğun yaşadığı fiziksel
ve sosyal çevre aracılığıyla suça itilmesi de bu noktada söz konusu olabilmektedir. Sosyal bir varlık olan insan, sosyal ve
fiziksel çevresi ile sürekli bir etkileşime sahiptir. Suçun yoğun olarak yaşandığı bölgelerde bu anlamda kişinin suçla
tanışması, gözü önünde işlenen suçlara bir müddet sonra kayıtsız kalması ya da suçun bir beceri olarak görülmesi sonucunu
doğurabilmektedir. Böyle bir ortamda çocuk, çevresinden en çok etkilenen ve yaşadığı çevreyi diğer yaş gruplarına göre en
çok kullanan olarak oldukça risk altındadır. Suç ve suçun meydana geldiği mekanla ilgili olarak suçları önlemek, suçluyu
tespit etmek ve yakalamak üzere mekana dair bilgiler önem kazanmaktadır.
Bu çalışmada, İstanbul’da suçla ilişkili bölgelerden biri olan ve çocukların da suça dahil olduğu algısının medyada yoğun
verildiği Okmeydanı bölgesi ve orada yaşayan çocuklar ele alınmaktadır. Okmeydanı bölgesindeki Piri paşa ortaokulu 7.
Sınıfta okuyan 33 öğrenciyle “çocuk ve kent ilişkisi” konulu iki atölye çalışması sonuçları bu bağlamda değerlendirilecektir. İlk
olarak, çocukların yaşadıkları sokak ve/veya mahaleleri resmederken suçla bağlantıyı kurup kurmadıkları yorumlanacaktır.
İkinci olarak çocuklara yaşadıkları bölgenin haritası üzerinde okulları, yaşadıkları yeri ve evlerinden okula giden yolları
işaretlemeleri istendi ve bölgede bildikleri suçla ilişkili yerler, alanların işaretlemesi istenmiştir. İki atölyenin ardından
çocuklarla bölge hakkında kısa görüşmeler yapılmış ve kendilerini risk altında hissedip hisstemeidkleri ortaya çıkarılmıştır.
Resim yaptırma tekniğinin çalışmada kullanılma nedeni, çocukların bilinçaltını en iyi resim yaparak sergilemesidir. Ortaokul
döneminin seçilme nedeni ise, resim yaparken çocuğun gerçeklik döneminde yaşayan ve gerçek yaşamından ipuçları
verebilen bir dönemde olmasıdır.
Atölyeye katılan çocuklar görece okula gidebilen, suçla daha az ilişkide olan çocuklardır, ancak suça bulaşma riski altında
oldukları için, suçla ilişkili verdikleri bilgi suçu önleme politikaları için önem arz etmektedir. Çocukların yaşadıkları bölgeyi
hangi düzeyde güvenli buldukları ya da bulmadıkları çalışma sonucunda görülmüştür. Çocukların suçluya, suç işlenen
bölgelere oldukça yakın oldukları, kendilerini suçtan korumaya çalıştıkları, tüm risklere ragmen bölgeyi sevdikleri ve pek de
terk etmeyi düşünmedikleri ortaya çıkan sonuçlardandır. Çocukları geleceğimiz olarak görüyorsak, onların güvenli, kendilerini
rahatlıkla ifade edebilecekleri, kentin hayatına katılım sağlayabilecekleri mekanlara sahip olmaları birincil önceliğimiz
olmalıdır. Suçun yoğun olarak yaşandığı bölgelerin çocuklar üzerindeki etkilerini ölçmek, suçu önlemek üzere bizlere önemli
ipuçları vermektedir.
Anahtar Kelimeler: Risk altındaki Çocuklar, Suç Bölgeleri, Okmeydanı, Piri Paşa İlköğretim Okulu
OKMEYDANI AS A REGION IN RELATIONSHIP WITH CRIME AND THE
CHILDREN UNDER RISK AT
PİRİ PAŞA SECONDARY SCHOOL
The researches done reach to the result that “There are no guilty children but there are children who are pushed into crime”.
It can be discussed at this point that children are pushed into crime through the physical and social environment they live in.
Human being who is a social creature has a continuous interaction with his social and physical environment. At places where
crimes are experienced densely, the person meeting with crime may create the result that he stands idly to the crimes
committed in front of his eyes after some time or that he sees crime as ability. In such an environment, the child is under
enormous risk as the one who is mostly affected from his environment and who uses the environment he lives mostly relative
to the other age groups. Related to crime and to the place crime is committed, the information about the place gains great
importance in order to prevent crimes and to detect and capture the criminal.
In this study, Okmeydanı region which is one of the regions of Istanbul related to crimes and where the perceiving that
children are also involved in crimes is given densely in the media and the children living there are taken at hand. The results
of two workshops with 33 students who continue Piri Paşa Secondary School 7th Grade which have the subject “the
relationship of children and the city” shall be evaluated in this context. First of all, it shall be interpreted that whether the
children make connections with crime or not while they are picturing the streets and / or districts they live in. Secondly, it has
been asked from the children to mark up the places they live and the roads which go from their houses to their school and it
has been asked from them to mark up the places and areas at the region that they know which are related to crimes. After
these two workshops, short interviews have been made with children about the region and it has been extracted whether
they feel themselves under risk or not. The reason of using the picture making technique in the study is that the child is at a
period of his life when he lives at a reality process and at a period when he may give clues about his real life while making
pictures.
The children who attend the workshops are children who can go more to the school relatively and who are in lesser
relationship with crime however as they are under the risk of joining to crime, the information they give related to crimes has
a great importance for policies in preventing crimes. It has been seen as a result of the study that the children find the region
they live secure at which level or not. These are among the results occurring that the children are very close to the region of
crime and the criminals and that they like the region despite all risks and that they don’t really want to leave this place. If we
see children as our future, it should be our primary concern that they have places which are secure and where they can
express themselves conveniently and that they may attend the city life securely. Measuring the effects which regions where
crimes are densely lived have on children give us important clues in preventing crimes.
Key Words: The children under risk, Crime areas, Okmeydanı, Piri Paşa Secondary School
1
2
Yrd.Doç.Dr., Marmara Üniversitesi, Yerel Yönetimler Bölümü, ([email protected])
Evrim Doğan, Beyoğlu Belediyesi- Beyoğlu Belleği Ķoordinatoru ([email protected]) 
Download

SUÇLA İLİŞKİLİ BİR BÖLGE OLARAK OKMEYDANI