18.7.2014
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BİNALARDA
ENERJİ
PERFORMANSI
Haziran 2014
1
www.bep.gov.tr
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Enerji Nedir?
İş yapabilme kabiliyetidir.
Enerji Verimliliği Nedir?
Yaşam kalitemizden ve üretimimizden ödün vermeden, enerji
tüketiminin azaltılmasıdır.
Binalarda Enerji Verimliliği Nedir?
Bina konforundan ödün vermeden
kullanmaktır.
www.bep.gov.tr
enerjiyi
tasarruflu
2
1
18.7.2014
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ENERJİ TÜKETİM ORANLARI
Sanayi
37%
Ulaştırma
18%
Diğerleri
10%
Binalar
35%
3
www.bep.gov.tr
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BİNALARDA ENERJİ TÜKETİM DAĞILIMI
15%
Isıtma, Soğutma,
Havalandırma
20%
65%
Aydınlatma
Diğer
www.bep.gov.tr
4
2
18.7.2014
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ HEDEFLERİMİZ
NELERDİR?
• Yeni yapılacak binaların enerji tüketimleri mevcut binalara
göre %40 azaltılacaktır,
• Ülkemizin toplam enerji ihtiyacı %10 azaltılacaktır,
• Binalarda yenilenebilir enerjinin kullanım oranı en az %23
seviyesine çıkartılacaktır,
• Binalarda
ısıtma-soğutma,
sıcak
su,
aydınlatma
sistemlerinde potansiyeli yüksek yerli kaynaklara dayalı
enerji üretimi özendirilecektir,
• Gelecek nesiller enerji verimliliği kültürüyle yetiştirilecektir.
5
www.bep.gov.tr
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU
(2 Mayıs 2007)
Kanunun Amacı Nedir?
 Enerjinin etkin kullanılması,
 Enerji israfının önlenmesi,
 Enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün
hafifletilmesi,
 Çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve
enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır.
www.bep.gov.tr
6
3
18.7.2014
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Enerji Verimliliği Kanunu Gereği Bakanlığımızca Hazırlanan
Yönetmelikler Nelerdir?
-Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi
Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik
(Enerji Verimliliği Kanununun 16 ncı maddesi gereği 14 Nisan
2008 tarih ve 26847 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.)
-Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
(Enerji Verimliliği Kanununun 7/ç-d maddesi gereği 05 Aralık 2008
tarih ve 27075 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.)
7
www.bep.gov.tr
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MERKEZİ ISITMA VE SICAK SU
SİSTEMLERİNDE
ISINMA VE SICAK SU GİDERLERİNİN
PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
(MISSGP)
www.bep.gov.tr
8
4
18.7.2014
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MISSGP Yönetmeliği
Ana Hedefi Nedir?
Merkezi sistemli binalarda
verimliliğin sağlanması
Merkezi
sistemle
ısıtılan
binalarda ‘Isı Kontrol ve Ölçüm
Ekipmanları’’nın kullanımı ile
her bağımsız bölüm;
 kullandığı kadar enerji
ücreti ödeyecek.
 daha kontrollü ısı ve
sıcak su tüketecek.
-Merkezi ısıtma sistemli bina sayımız
yaklaşık :2.000.000
- Bu sistemin verimlilik potansiyeli
ortalama :%30
- Mevcutta israf edilen enerji miktarı :
600.000 merkezi ısıtma sistemli bina
- Yaklaşık 2.500.000 nüfuslu bir
şehir.
9
www.bep.gov.tr
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MISSGP Yönetmeliği
İçeriğinde Neler Vardır?
 Uygulama, işletim ve denetim ile ilgili hükümler.
 Gider paylaşım hesaplamalarının nasıl yapılacağına
ilişkin hesaplamalar.
 İlgili kurum, kuruluş,
sorumlulukları.
kişilerin
görev,
yetki
ve
 Yetkilendirilmiş ölçüm kuruluşlarının nitelikleri,
yetkilendirilmeleri ve denetlenmeleri ile ilgili hususlar.
www.bep.gov.tr
10
5
18.7.2014
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MISSGP Yönetmeliği
Uygulama Nasıl Olmaktadır?
Isıtma ve sıhhî sıcak su tüketimlerini ölçmek için mahaller
ölçüm ekipmanları ile donatılır.
 Isı Ölçer
 Isı Sayaçları
 Termostatik Vana
 Sıcak Su Sayacı
11
www.bep.gov.tr
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MISSGP Yönetmeliği
Merkezi Isıtma Gider Paylaşım Oranları:
BİNA TOPLAM ISI GİDERİ
(%100)
%30
Ortak ısı kullanım ve işletme gideri
Olarak kullanım alanları oranında,
bağımsız bölümlere, paylaştırılır.
%70
Bireysel ısı kullanım gideri olarak,
ısı tüketimleri oranında, bağımsız
bölümlere, paylaştırılır.
Bölgesel ısıtma sistemlerinde bu
oran % 20 olarak belirlenmiştir.
www.bep.gov.tr
12
6
18.7.2014
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MISSGP Yönetmeliği
İDARELER
DİKKAT!!!
 Merkezi ısıtma ve sıhhi sıcak su tesisat projeleri, diğer
kanunlarda yer alan hükümlere ve bu Yönetmelikte
öngörülen şartlara uygun değil ise, yapı ruhsatı verilmez.
 Yeni bina tasarımında, mevcut binaların proje değişikliği
gerektiren esaslı onarım ve tadilat projelerinde
Yönetmelik dikkate alınır.
13
www.bep.gov.tr
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MISSGP Yönetmeliği
Gider Paylaşımı Kimler Tarafından Yapılır?
 Bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu, enerji yöneticisi,
 Bakanlıkça Yetkilendirilmiş Ölçüm Şirketleri tarafından
yapılır.
Gider paylaşımı yapacak olan şirketler,
Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde
belirtilen şartları sağlaması halinde
Bakanlığımızca yetkilendirilir.
www.bep.gov.tr
14
7
18.7.2014
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MISSGP Yönetmeliği
 Yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri, yetkilendirildikleri
il sınırları içerisinde ticarî faaliyetlerini sürdürürler.
 Yetkilendirilmiş şirket bulunmayan illerde, herhangi
bir şirket yetkilendirilinceye kadar, başka bir ilde
yetkilendirilmiş şirket, aynı yetki belgesi ile şube açarak
ticari faaliyetlerini sürdürebilir.
 Yetkilendirilmiş ölçüm
adresinde listelenmektedir.
şirketleri,
www.bep.gov.tr
15
www.bep.gov.tr
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Isı kontrol ve ölçüm cihazlarının kullanılmaya başlandığı beş ildeki 361
adet binada bulunan toplam 11.000 konut dikkate alınarak yapılan
kullanım öncesi ve kullanım sonrası enerji tasarruf oranlarının
kıyaslamasında; ısı pay ölçüm sonrası ortalama %27,5 enerji tasarrufu
sağlandığı belirlenmiştir.
www.bep.gov.tr
16
8
18.7.2014
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BİNALARDA ENERJİ PERFORMANS
YÖNETMELİĞİ
(BEP)
17
www.bep.gov.tr
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BEP Yönetmeliği











Mimari tasarımı,
Isı yalıtımı,
Mekanik tesisatı,
Otomasyonu,
Aydınlatmayı,
Yenilenebilir enerji kullanımını,
Kojenerasyon sistemlerini,
Asgari performans kriterlerini,
Enerji performansı hesaplama usullerini,
Enerji Kimlik Belgesi Düzenlenmesini,
Yetkilendirmeleri,
www.bep.gov.tr
KAPSAR
18
9
18.7.2014
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BEP Yönetmeliği
 Sanayi alanlarında üretim faaliyeti yürüten binaları,
 Kullanım ömrü 2 yıldan az olan binaları,
 Toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binaları,
 Isıtılma ve soğutulmasına ihtiyaç duyulmayan depo,
ardiye, atölye vb. binaları,
KAPSAMAZ
19
www.bep.gov.tr
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BEP Yönetmeliği
Yeni bina ve önemli tadilat geçirecek mevcut
bina projeleri, yönetmeliğe uygun yapılmalıdır.
İDARELER
DİKKAT!!!
Yönetmeliğe uygun olmayan projelere, yapı
ruhsatı verilmez.
Projesine uygun imalat yapılmayan binalara, yapı
kullanım izni verilmez.
Tereddüde düşülen konularda Bakanlığın yazılı görüşü
alınır.
www.bep.gov.tr
20
10
18.7.2014
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BEP Yönetmeliği
Bina Tasarımında Hangi Hususlar Dikkate Alınır?
Yenilenebilir
Enerji
Kojenerasyon
Mimari proje
tasarımı ve
uygulamalar
Ne kadar CO2
salımı?
Ne kadar enerji
tüketimi?
Bina ve
Tesisat
Yalıtımı
Aydınlatma
www.bep.gov.tr
Isıtma, soğutma,
havalandırma,
sıcak su,
otomatik kontrol
21
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BEP Yönetmeliği
Enerji Kimlik Belgesi Nedir?
Enerji Kimlik Belgesi, binanın enerji performansını ve
CO2 salımını gösteren bir belgedir. Bu da;
 Binanın m2 başına düşen yıllık enerji tüketiminin
belirlenmesi,
 Bu değere göre CO2 salımının hesaplanması,
 Bu değerlerin referans binanınki ile kıyaslanması,
 Kıyaslama sonucuna göre binanın A-G arası bir enerji
sınıfına yerleştirilmesi ile gerçekleşir.
www.bep.gov.tr
22
11
18.7.2014
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BEP Yönetmeliği
Enerji Kimlik Belgesi Düzenlenmesi:
 Enerji Kimlik Belgesi düzenlenirken BEP-TR programı kullanılır.
 Düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir.
 Enerji kimlik belgesi, yetkili kuruluş tarafından hazırlanır.
 Yapı Kullanım İzin Belgesinin ekidir.
 Bir nüshası, bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yere asılır.
 Binanın tamamı için hazırlanır.
 Enerji Kimlik Belgesi alacak olan yeni binalar, D sınıfı ve daha fazla
enerji tüketimine ve CO2 salımına sahip olamaz.
23
www.bep.gov.tr
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BEP Yönetmeliği
Enerji Kimlik Belgesi:
 Yeni binalarda 01.01.2011 tarihi itibarıyla
 Mevcut binalarda 02.05.2017 tarihine kadar
Enerji Kimlik Belgesi alınması zorunludur.
www.bep.gov.tr
24
12
18.7.2014
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BEP Yönetmeliği
Enerji Kimlik Belgesi:
 Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve
bağlı kuruluşları, Milli İstihbarat Teşkilatı
Müsteşarlığı binaları ile
 Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı
1.000 m2’den az olan binalar için Enerji Kimlik
Belgesi düzenlenmesi zorunlu değildir.
25
www.bep.gov.tr
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BEP Yönetmeliği
Enerji Kimlik Belgesini Kimler Düzenler?
Mevcut Binalar:
Bünyesinde EKB
Uzmanı mühendis veya
mimar bulunduran
Enerji Verimlilik
Danışmanlık Şirketleri,
mevcut binalara Enerji
Kimlik Belgesi Vermeye
Yetkili Kuruluş sayılır.
www.bep.gov.tr
Yeni Binalar:
Yapı Ruhsat
Tarihi
<
01.01.2011
<
Bünyesinde EKB
Uzmanı olan ve meslek
odalarından alınmış
Serbest Müşavir
Mühendis belgesine
sahip olan mühendis
veya mimar
bulunduran tüzel
kişiler, yeni yapılacak
olan binalara Enerji
Kimlik Belgesi Vermeye
Yetkili Kuruluş sayılır.
26
13
18.7.2014
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Düzenlenir?
BAKANLIK
Şifre ve
kullanıcı adı
Bina
bilgileri
İnternet
Hesaplama
Veri Tabanı
EKB
Sistem
Onayı
Hesap
Sonuç
Formu
BELEDİYE
27
www.bep.gov.tr
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bina Genel Bilgileri
Bina resmi veya modeli
Enerji tüketim sınıfı
CO2 salımı sınıfı
Yenilenebilir Oranı
Isıtma Enerji tüketim sınıfı
Sıcak su Enerji tüketim sınıfı
Soğutma Enerji tüketim sınıfı
Havalandırma Enerji tüketim sınıfı
Aydınlatma Enerji tüketim sınıfı
Yalıtım durumu, alınacak tedbirler
vb. açıklamalar
www.bep.gov.tr
EKB ve EKB Uzmanı ile ilgili bilgiler28
14
18.7.2014
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Sorgulanır?
www.bep.gov.tr
29
www.bep.gov.tr
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İlginiz için teşekkür
ediyoruz…
www.bep.gov.tr
30
15
Download

Binalarda Enerji Performansı