REFERANS AYET: HİCR 87
Hicr Suresi’nin 87’nci ayeti Tekrarlanan İkilinin verildiğini ve verilen iki sayıdan birinin 7 olduğunu bildiren
tek ayettir. Ayrıca bu ayet peygambere indirilen vahyin hem sayısal boyutunun hem de sözel boyutunun
olduğunu beyan eder.
“Andolsun Biz sana
Tekrarlanan İkili-den 7’yi
SAYISAL
ve
Yüce Kuran’ı verdik.”
SÖZEL
Bu ayette geçen “Yedi” kelimesi Kuran’daki diğer “Yedi” kelimelerinden farklı bir biçimde kullanılmıştır.
Kuran’da onlarca defa yedi gök, yedi sümbül, yedi kişi veya yedi kapı gibi ifadelerde kullanılan “yedi”
kelimesi “seb’e” ( ‫) سبع‬, “seb’etu” (‫ )سبعة‬gibi formlarla kullanılmışken Hicr Suresi’nin 87’nci ayetinde
farklı ve özel olarak “seb’an” ( ‫ ) سبعا‬formuyla zikredilmiştir. Bu farklılığın nedeni ise “seb’an” formunda
“Yedi” kelimesinin 19 sayısıyla direkt olarak sayısal bir bağ kurmasıdır. Yani “Seb’an” formunda
yazıldığında “yedi” kelimesinin sayısal değeri 133 (7x19) olmaktadır .
Kelime
YEDİ
Harfler
-
‫سبعا‬
Sin -
Be -
Ayn -
Elif -
‫س‬
‫ب‬
‫ع‬
‫ا‬
60
2
70
1
Sayısal Değerleri
133 =
TOPLAM
7 x19
133 sayısı 7 ve 19’un ilk ortak katıdır. Yani 133
sayısından önceki hiçbir doğal sayı hem 7’ye hem
19’a bölünmez. Referans ayette iki şeyin verildiğine
değinmiştik. Birincisi tekrarlı-ikili sayısal bir sistem
diğeri ise bu sayısal sistem ile kuşatılmış olan Büyük
Kuran’dır. İşte ayette sayısal bir sistemin verildiğini
bildiren cümledeki kelimelerin sayısal değerlerini
incelediğimizde ayetin öne sürdüğü 7 sayısıyla tam
bir uyum içinde olduklarını görürüz. Referans ayette
sayısal sistemin verildiğini bildiren cümlenin sayısal
değeri 1477’dir. (7x211)
Tekrarlanan
Sana Andolsun TOPLAM
Yedi’yi
İkiliden
verdik
1477 sayısının rakamları toplamı ise 19’dur.
(1+4+7+7= 19)
7
‫من المثانى‬
‫سبعا‬
‫آتيناك‬
‫ﻮلقد‬
1477
722
133
482
140
7 x 211
Ayrıca bu kelimelerin sayısal değerlerinde
öyle bir ahenk bulunmaktadır ki kelimelerin sayısal değerlerinin iki yönlü ardışık dizilimleri 7’nin tam katını
vermektedir.
‫من المثانى‬
Tekrarlanan İkili-den
722
‫سبعا‬
‫آتينناك‬
Yedi’yi
133
Sana verdik
482
Kelimelerin sayısal değerlerinin sağdan sola doğru ardışık dizilimleri:
140 482 133 722 = 7 x 20.068.876.246
Kelimerin sayısal değerlerinin soldan sağa doğru ardışık dizilimleri:
722 133 482 140 = 7 x 103.161.926.020
‫ولقد‬
Andolsun
140
Bu değerlerin ters dizilimlerinin de 7’nin katı olan bir sayıyı vermesi matematiğin bir özelliğine denk
getirilmiştir. Bununla birlikte cümledeki harflerin toplamının da 7’nin katı olması ve bu toplamın rakam
değerlerinin 1+4+7+7=19’u vermesi işi biraz daha zorlaştırmaktadır. Bir insanın yukarıdaki oluşumun bir
benzerini gerçekleştirmek için ne kadar uğraşabilir ki? Sayısal olarak başarsa bile oluşturacağı kelimeler
anlamca uyuşmayacak ve çıkmaza girecektir; sayıları denkleştireyim derken kelimelerin anlamı bozulacak,
kelimeleri uyarlayayım derken kelimeleri oluşturan harflerin sayısal değerlerinde bozulmalar olacaktır.
İLGİNÇ NOKTALAR
Sayısal sistemin bildirildiği Hicr Suresi’nin 87’nci ayetinde insanı derinden düşünmeye itecek ilginç bir
durum vardır. Şöyle ki, Kuran’ın indirildiği dönemde Arap alfabesindeki harflerin noktaları yoktu ve
Kuran’ın kitap haline getirilmesinden uzun bir süre sonra, bazı harflerin birbirlerine benzemeleri nedeniyle
Arap olmayan toplumların bu harfleri kolayca ayırt edip okuyabilmeleri için harflere noktalar eklendi. İşte
“ikiliden 7’yi verdik” ifadesinin aktarıldığı referans ayette tam 19 tane nokta mevcuttur. Herhangi bir
Kuran nüshasından Hicr Suresi’nin 87’nci ayetinde geçen noktaları sayabilirsiniz.
‫ولقداتيناك سبعا من المثاﻨى والقرآن العظيم٭‬
İkili kodlamanın ve 7’nin bildirildiği ayetteki 19 nokta
Müddessir Suresi’nin 30’uncu ayetinde belirtilen ve kodlamanın diğer sayısı olan 19’un üzerinde ise tam 7
nokta vardır.
‫تسعةعشر‬
Ondokuz’un üzerinde 7 nokta
Referans ayette 19 nokta bulunurken, 19’u ifade eden kelimelerin üzerinde 7 nokta olması bir simetri
oluşturmaktadır. Acaba Kuran’ın inişinden sonraki dönemlerde Arap alfabesinin noktalama işaretlerini
düzenleyen âlimlerin 7 ve 19’dan haberleri mi vardı? Var idiyse neden hiçbir kitapta bu haberleri
bulamıyoruz? Hayır, bu gerçekten Allah’ın kitabıdır ve O’nun kontrolünde ve hâkimiyetindedir. Eğer
öncekiler 7 ve 19’u keşfetmiş olsalardı muhakkak Allah’ın matematiksel mucizesini sonraki nesillere de
aktarırlardı. Öyle anlaşılıyor ki harflere konulan ayırt edici noktalarda bile Allah’ın Kuran’ı koruduğuna dair
işaretler mevcuttur.
7 & 19’UN SAYISAL DEĞERLERİNDE 7 & 19 SİMETRİSİ
İkili kodlamada ana sayılardan birinin 7 olduğunu ve bunun “seb’an” kalıbıyla ifade edildiğini gördük.
Ayrıca “seb’an” kelimesinin sayısal değeri olan 133’ün, 7 ile 19’un ilk ortak katı olduğunu belirttik. Şimdi
de ONDOKUZ ifadesinin sayısal değerine bakacağız. Görüleceği üzere “Yedi” ve “Ondokuz” kelimelerinin
sayısal değerlerinde de 7 ve 19 simetrisi vardır. Referans ayette kod olarak verilen YEDİ kelimesinin sayısal
değeri 19’un tam katı iken ONDOKUZ ifadesini veren iki kelimenin sayısal değeri de 7’nin tam katıdır.
TEKRARLANAN İKİLİ KOD KELİMELERİ
( Yedi )
(Ondokuz)
‫سبعا‬
7
‫ تسعةعشر‬19
SAYISAL DEĞERLERİ
133 =
1505 =
19 x 7
7x 215
REFERANS AYET 15:87 VE TEVBE 128-129 İLE İLİŞKİSİ
Hicr Suresi’nin 87’nci ayeti Tekrarlanan İkilinin verildiğini ve verilen iki sayıdan birinin 7 olduğunu bildiren
tek ayettir. Ayrıca bunun Peygamber’e indirilen vahyin hem sayısal boyutunun hem de sözel boyutunun
olduğunu ifade eden bir ayet olduğunu kitabın başında değinmiştik.
“Andolsun Biz sana
İkili-den 7’yi
ve
Yüce Kuran’ı verdik.”
SAYISAL
SÖZEL
Kelime
YEDİ
Harfler
Sin ‫س‬
Sayısal Değerleri
60
‫سبعا‬
-
Be ‫ب‬
Ayn ‫ع‬
2
70
133 = 7 x19
Elif ‫ا‬
Ayette “Yedi” kelimesinin 19 sayısıyla direkt olarak
sayısal bir bağ kurması için “seb’an” formunda
geçmekteydi. Seb’an formunda yazıldığında “yedi”
kelimesinin sayısal değeri 133 (7x19) olmaktadır.
1
TOPLAM
Tekrarlanan
Sana Andolsun TOPLAM
İkiliden
Yedi’yi verdik
7
‫من المثانى‬
‫سبعا‬
‫آتيناك‬
‫ﻮلقد‬
722
133
482
140
‫من المثانى‬
1477
7 x 211
‫سبعا‬
Tekrarlanan İkili-den
722
Yedi’yi
133
Ayrıca sayısal 7’nin verildiğinin ifade eden
cümledeki kelimelerin sayısal değerlerinde 7
üzerine matematiksel ahenk bulunmaktadır ki,
kelimelerin sayısal değerlerinin iki yönlü ardışık
dizilimleri 7’nin tam katını vermektedir.
‫آتيناك‬
Sana verdik
482
‫ولقد‬
Andolsun
140
Kelimelerin sayısal değerlerinin sağdan sola doğru ardışık dizilimleri:
140 482 133 722 = 7 x 20.068.876.246
Kelimelerin sayısal değerlerinin soldan sağa doğru ardışık dizilimleri:
722 133 482 140 = 7 x 103.161.926.020
Kelimelerin sayısal değerlerinden oluşan dizilim 7’nin matematiksel bir özelliğine denk getirilen bu vahy
cümlesi, kelime sayısal değerlerinin kümülatif diziliminde 7’nin matematiksel özelliğinden bağımsız olarak
tekrar 7’nin katını vermekte ve bu dizilim ters yazılması halinde de yine 7nin katını oluşturmaktadır.
ARDIŞIK:
140 482 133 722 = 7x…
722 133 482 140 = 7x… TERS DİZİLİM
KÜMÜLATİF: 140 622 755 1477 = 7x…
1477 755 622 140 = 7x… TERS DİZİLİM
Kelimelerin sayısal değerlerinden oluşan dizilim 7’nin matematiksel bir özelliğine denk getirilmiş olması,
sadece 7’ye işaret edilmesi nedeniyledir. Oysa cümlenin harf diziliminin de tamamen yeni ve bağımsız bir
sayı olarak 7’nin katı çıkması bunun tesadüf eseri olmadığını bir kez daha kanıtlamaktadır.
KELİMELERİN sayısal değerlerinin sağdan sola ve soldan sağa doğru ardışık dizilimleri:
140 482 133 722 =…x7x…= 227331284041
HARFLERİN sayısal değerlerinin sağdan sola ve soldan sağa doğru ardışık dizilimleri
6 30 100 4 1 400 10 50 1 20 60 2 70 1 40 50 1 30 40 500 1 50 10 =…x7x…=01051005040310504107206021050100414001036
Sayısal Sistemde 7’nin Beyan Edildiği Cümle
Referans ayette sayısal sistemi belirten cümledeki 4 kelimenin hem toplamı hem sayısal değerleri hem de
kümülatif dizilimi daima 7’nin katını verdiğini gördük. Şimdi, o cümlenin tüm elemanlarının 6 madde ile
nasıl bir SİSTEM verildiğini aşağıda inceleyelim:
Bir cümlenin matematiksel yönünü incelerken sistem için cümlede beliren 2 doğal kriter ele alınabilir.
1) Kelimelerin sayısal değerleri ve sıraları
2) Harflerin sayısal değerleri ve sıraları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Her 4 kelimesinin sayısal değerleri olan İLK dizilim
Her 4 kelimenin harflerinin dizilimi
Her 4 kelimenin sıra numaraları ile birlikte, toplam sayısal değerleri ve harflerinin dizilimi
Her harfin sıra numaraları ile birlikteki dizilimi
Her kelimenin ve her harfin sıra numaraları ile birlikteki dizilimi
Sayısal sistemi belirten cümledeki tüm elemanların fonksiyona girdiği SON dizilim
1. …………..………………………………………………… ………………..….140 482 133 722 =7x…
2. …………..………….…..6 30 100 4 1 400 10 50 1 20 60 2 70 1 40 50 1 30 40 500 1 50 10 =7x…
3. …1 140 6 30 100 4 2 482 1 400 10 50 1 20 3 133 60 2 70 1 4 722 40 50 1 30 40 500 1 50 10 =7x…
4. 16230310044516400710850911020 11601221370141 15401650171183019402050021122502310 =7x…
5. 116230310044 2516400710850911020 311601221370141 415401650171183019402050021122502310 =7x…
6. 114016230310044 2482516400710850911020 313311601221370141
472215401650171183019402050021122502310 =7x...
Kuran’ın korunduğunu beyan eden ayet (15:9) ile, sayısal sistemin verildiğini bildiren ayet (15:87) Hicr
Suresi’nde geçer. Bu nedenle sure sayısal açıdan önem kazanır. Kuran’ı gereği gibi anlamadan sayısal
sistem hakkında öngörüde bulunmak veya araştırma yapmak yanıltıcı olacaktır. 19’u kabul etmeyenlerin
yanı sıra, 19’u saplantı haline getirmiş olanlar da Kuran’ın sayısal sistemi hakkında Kuran’ın beyanlarını
önemsememekte ve hevalarına uydukları anlaşılmaktadır. Sayısal sistemin bir parçasını bilmek onu tam
anlamıyla kavramak demek değildir. Öncelikle ayetlerin beyanını dikkate alarak bu doğrultuda sayısal
sistemi araştırıp TESPİT etmek gerekir. İşin özü, herhangi bir hayal ürünü olabilecek sayısal sistemi
Kuran’dan üretmek değil, Kuran’ın anlatımları ile birlikte, O’nda var olanı tespit etmek ve ortaya
çıkarmaktır.
Şimdi, Sayısal sistemi belirten Referans Ayeti kelime bazında iki şekilde inceleyeceğiz.
1. Referans ayet 15:87’deki kelimelerin Hicr Suresindeki tekrarları
a. Referans ayette sayısal sistemi bildiren cümledeki kelimelerin Hicr suresindeki tekrarları
b. Referans ayetindeki kelimelerin tamamının Hicr suresindeki tekrarları
2. Referans ayet 15:87’deki kelimelerin Kuran’daki tekrarları
a. Referans ayette sayısal sistemi bildiren cümledeki kelimelerin Kuran’daki tekrarları
b. Referans ayetindeki kelimelerin tamamının Kuran’daki tekrarları
1.REFERANS AYET 15:87’DEKİ KELİMELERİN
HİCR SURESİNDE TEKRARLARI
a. Referans ayette sayısal sistemi bildiren cümledeki kelimelerin
Hicr suresindeki tekrarları
İkili sistemden birinin 7 olduğunu bildiren cümledeki kelimelerin aynı suredeki tekrar adedi 19’dur. Hicr
suresindeki bu 19 kelimenin geçtiği ayet numaraları toplamı ise, 7³x 3’tür.
Ayet numaraları tekrarsız durumunda bu kelimelerin geçtiği 15 ayetin sure ve ayet no toplamı ise;
969=19x51’dir.
Ayet numaralarının tekrarlı toplamı
7+10+11+13+16+24+24+26+44+64+80+81+85+87+87+87+87+97+99 = 1029 =
7x7x7x3
15’inci surede tekrar eden 19 kelimenin geçtiği 15 ayetin numaralarının baştan sona ve sondan başa
ardışık dizilimi yine 7’nin tam katıdır.
7 10 11 13 16 24 26 44 64 80 81 85 87 97 99 = 7x…
99 97 87 85 81 80 64 44 26 24 16 13 11 10 7 = 7x…
Tablonun ilk sütununda yer alan kelime tekrar sayıları baştan sona doğru dizilimi 19un katı çıkmakla
birlikte, sondan başa doğru dizilimi de 7’nin tam katını vermektedir.
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 = 19x…
1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 = 7x…
b. Referans ayetindeki kelimelerin tamamının Hicr suresindeki tekrarları
Bu kez, sayısal sistemin müjdelendiği haberini veren Referans ayetindeki bütün kelimelerin aynı suredeki
tekrarlarını tablolaştıracağız. Bu kelimelerin geçtiği ayet numaraları tekrarsız durumda hem toplamı, hem
ardışık dizilimi 19’un tam katı iken; tekrarlı durumunda ise, hem toplamı hem de ardışık dizilimi 7’nin
tam katı çıkmaktadır.
İkili sistemden bahseden ayetteki kelimeler Hicr Suresinin 17 ayetinde 1’den 17’e kadar sıra numarası
tekrarlanır. Bu ayetlere verildiğinde ortaya çıkan yeni sayımız, 7 ve 19’un ortak katını oluşturmaktadır.
1 1 2 7 3 10 4 11 5 13 6 16 7 24 8 26 9 44 10 64 11 80 12 81 13 85 14 87 15 91 16 97 17 99 =
7x19x…
2. REFERANS AYET 15:87’DEKİ KELİMELERİN KURAN’DAKİ TEKRARLARI
a. Referans ayette sayısal sistemi bildiren cümledeki kelimelerin Kuran’daki tekrarları
b. Referans ayetindeki kelimelerin tamamının Kuran’daki tekrarları
Referans ayetimizin ilk kelimesi ile son kelimesi, yine Tevbe suresinin son iki ayetinin ilk kelimesi ile son
kelimesine birebir aynı kelimelerle vahyedilmiş durumda. İkili sistem ile ispat edilen bu iki ayetin sayısal
sistemi belirten ayetteki iki kelime ile Tevbe son iki ayetinde geçen iki kelime ile buluşması ve aşağıdaki
tabloda görüleceği üzere kelime tekrar sayılarının yine 7 ve 19 ile kodlanmış olması çok anlamlı bir datadır.
َ‫َولَ َق ْدََ ٰاتَيْنَاكَ ََس ْب ًعاَ ِم َنَالْ َمث َٖاٖن ََوالْ ُق ْرٰا َنَالْ َع ٖظ َي‬
15:87
َ‫ََلَ َق َْدَ َج َاء ُ ُْك ََر ُسو ٌلَ ِم ْنَ َاهْ ُف ِس ُ ُْكَ َع ٖز ٌيزَعَلَ ْي ِهَ َماَ َعنِ م ُّْتَ َح ٖر ٌيصَعَلَ ْي ُ ُْك َِِبلْ ُم ْؤ ِمن َٖني ََر ُؤ ٌف ََرحٖ ٌي‬
‫َاّلل َََلَ ِا ٰٰلََ ِا ََّلَه َُوَعَلَ ْي ِهَت ََو َّ َّْك ُت ََوه َُو ََر مبَالْ َع ْر ِشَالْ َع ٖظ َِي‬
ُ ّ ٰ ‫فَ ِا ْنَت ََول َّ ْواَفَ ُق ْلَ َح ْس ِ َِب‬
9:128-129
a
b
15:87’de sayısal sistemi belirten cümledeki
kelimelerin
Kuran’daki tekrarları
15:87 ayetindeki tüm kelimelerin
Kuran’daki tekrarları
ََ
‫َولق ْد‬
َٰ
ْ َ ‫اتي َن‬
‫اك‬
‫َسب ًعا‬
ََ
‫ِم َن اْلثا ٖنى‬
TOPLAM
406
(9:128)
553
24
24
1007=19x53
ََ
‫َولق ْد‬
َٰ
ْ َ ‫اتي َن‬
‫اك‬
‫َسب ًعا‬
ََ
‫ِم َن اْلثا ٖنى‬
ٰ
‫َوال ُقرا َ ْن‬
َْ ‫ال َع ٖظ‬
‫يم‬
TOPLAM
406
553
24
24
70
113
(9:129)
1190=7x170
Kuran’daki tekrarı 406 olan LEQAD kelimesinden bir tanesi 9:128 ayetinin İLK kelimesidir. Tekrarı 113 adet
olan AZİM kelimesinden bir tanesi de 9:129 ayetinin SON kelimesidir. Bu nedenle 7 ve 19 ikili sisteminin
doğruladığı Tevbe suresinin son iki ayeti, ikili sistemin verildiğini belirten ayetin oluşturduğu bu tabloda da
kendisini ikili sistem 7 ve 19 ile bir daha kanıtlamış oldu.
 85 (Buruc) / 19-22
19. Bilakis öyle değil! Onlar başka bir çeşit yalanlama içinde inkar ettiler!
20. Allah da onları arkalarından kuşatmıştır.
21. Bilakis! “ O KURAN MECİDTİR,
22. KORUNMUŞ TABLONUN İÇİNDEDİR.”
Adres yine 15:87
İmran Akdemir, Haziran 2009, (Ekler: Ağustos 2014)
Download

Download (PDF, 942KB) - ikizkod 7 -19