T.C.
VAN TUŞBA BELEDĐYESĐ
G Ü N D E M
Belediye Meclisinin 2014 Eylül ayı Olağanüstü toplantısı.
Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 26/09/2014-14:00
1-Açılış ve Yoklama.
2- Belediye Başkanlığı Mali Đşler Müdürlüğünün 16.09.2014 tarih ve 4298 sayılı yazıları ile
gündeme alınan; 5018 Sayılı Kanunun 9.maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.
maddesi uyarınca mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren hazırlanması gereken
Belediyemiz 2014-2019 Dönemi Stratejik Planının, 5393 sayılı Belediye Kanununun
18.maddesinin (a) bendi uyarınca görüşülmesi.
Doç.Dr.Fevzi ÖZGÖKÇE
Belediye Başkanı
T.C.
VAN TUŞBA BELEDĐYE BAŞKANLIĞI
Dönem
Toplantı
Birleşim
:26.09.2014
Konu : Stratejik Plan.
: Eylül ayı Olağanüstü toplantısı Kararı Sayısı :70
:26.09.2014
Karar Tarihi : 26.09.2014
Belediye Başkanlığı Mali Đşler Müdürlüğünün 16.09.2014 tarih ve 4298 sayılı yazıları
ile gündeme alınan; 5018 Sayılı Kanunun 9.maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.
maddesi uyarınca mahalli idareler gelen seçimlerinden itibaren hazırlanması gereken
Belediyemiz 2014-2019 Dönemi Stratejik Planının, 5393 sayılı Belediye Kanununun
18.Maddesinin (a) bendi uyarınca görüşülmesi teklif edilmiştir.
Meclisimizce yapılan müzakereler neticesinde; 5018 Sayılı Kanunun 9. maddesi ile
5393 sayılı Belediye kanununun 41.maddesi uyarınca hazırlanan Tuşba Belediyesi Stratejik
Planı öngörülen süre içerisinde belediye encümenine sunulmuştur.
Stratejik Plan 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi uyarınca Belediye Encümenince
görüşülmüş ve alınan 03.09.2014 tarih ve 16 sayılı kararları ile kabul edilerek Belediye
Meclisine sunulmasına karar verilmiştir.
Van Tuşba Belediyesi Stratejik Planı hazırlanırken Devlet Planlama Teşkilatı
tarafından hazırlanan Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu ve diğer veri ve dokümanlardan
faydalanılmıştır.
Stratejik Plan hazırlanırken katılımcılık ilkesi çerçevesinde geniş bir katılım sağlanmış,
böylece hazırlanan Stratejik Planın toplumun tüm kesimlerinin sahiplenmesi hedeflenmiştir.
Bu amaçla oluşturulan Stratejik Plan komisyonlarına Üniversiteden, Kurumlardan, Sivil
Toplum Kuruluşlarından ve ilgili birimlerden geniş bir katılım sağlanmıştır. Bu amaçla iki
günlük çalıştay yapılmıştır.
Stratejik Plan ile Belediyemizin 5 yıl boyunca hangi önceliklere bağlı kalarak ne tür
hizmetleri ve ne kadar hizmet sunacağını ifade ederken, bu hizmetleri hangi misyon, Vizyon
ve ilkelere bağlı kalarak yerine getireceğini de açıkça belirtmiştir.
Stratejik Plan bütçe imkânları gözetilerek hazırlanmıştır.
Meclisimizce dosya üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; Tuşba ilçesinin 5 yıl
içerisinde gelişim ve kalkınmasını sağlayacağı anlaşılan Tuşba Belediyesinin Stratejik
Plan”ının kabulü Belediye Meclisimizin 2014 yılı Eylül ayı Olağanüstü toplantısında oybirliği
ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Doç.Dr Fevzi ÖZGÖKÇE
Kâtip
Yaşar ŞALEM
Kâtip
Ziya NURSES
Download

Meclis Gündemi - tuşba belediyesi ocak ayı meclis toplantısı başladı