Soğuk Savaş Kaynakçası
Yeşilbursa, B. K. (2007). Orta Doğuda Soğuk Savaş ve Emperyalizm. İstanbul:
Kültür Sanat Yayıncılık.
Merih, T. (2006). Soğuk Savaş ve Türkiye (1945 - 1960). İstanbul: Ebabil
Yayıncılık.
Juergensmeyer, M. (). Yeni Soğuk Savaş. İstanbul: Pınar Yayıncılık.
Ceylan, M. (2000). Yeni Nato Soğuk Savaştan Sıcak Savaşa. İstanbul: Ülke
Kitapları.
Okur, İ. (2002). Soğuk Savaşı Gözetlerken. İstanbul: .
Ermağan, İ. (2013). "Hindistan'ın Orta Doğu Polikası". Celal Bayar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (2), 220-241,
Bağcı, H. (1992). "Bosna-Hersek -Soğuk Savaş Sonrası Anlaşmazlıklara Giriş-".
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih
Araştırmaları Dergisi, 16 (27), 1-23,
Özgür, S. (2006). Soğuk Savaş ve Sonrası Dönemde Kitle İmha Silahları ve
Silahsızlanma Çabaları.
Erdoğan, M. (2006). Soğuk Savaş Sonrasında Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri
1990-2005.
Yıl, M. E., & Yılmaz, M. E. (2009). "Soğuk Savaş Sonrasında "Yeni Dünya
Düzeni"". Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, (17),
1-14,
Canar, B. (2010). "Soğuk Savaş Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin
Karadeniz Politikası". Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 67
(1), 49-80,
Sever, A. (1997). Soğuk Savaş Kuşatmasında Türkiye. Istanbul: Boyut Yayınları.
Yenigün, M. C. (2004). Soğuk Savaş Sonrasında TBMM ve Dış Politika:
Belgeler-Yorumlar. Ankara: Nobel Yayınevi.
Küçükvatan, M., & Özlem, K. (2011). "Soğuk Savaşın Türk Dış Politikasına
Etkileri Ve 1957 Türkiye-Suriye Bunalımı". Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları
Dergisi, 11 (23), 73-91,
Okur, İ. (2011). Soğuk Savaşı Gözetlerken (Kabil'den Gazze'ye Politika).
İstanbul: .
Baç, M. M. (). Türkiye ve Ab Soğuk Savaş Sonrası İlişkiler. İstanbul: Alfa.
Montgomery, D., Zınn, H., Wallersteın, I., Katznelson, I., Nader, L., Chomsky,
N., Sıever, R., & Ohmann, R. (1997). Soğuk Savaş Üniversite - Savaş Sonrası
Yılların Entellektüel Tarihi. İstanbul: Kızılelma Yayıncılık.
Kurban, V. (2013). "SSCB-Türkiye Gerçekleşmeyen Savaş". Turan-Sam, 5 (18),
12-21,
Erdurmaz, A. S. (2010). Soğuk Savaş Sonrası Silahlanma. Akara: Berikan
Yayınları.
Sevim, Ş. (2006). Soğuk Savaş Sonrası Avrupa Güvenlik Yapılanması Ve
Sevim, Ş. (2006). Soğuk Savaş Sonrası Avrupa Güvenlik Yapılanması Ve
Türkiye.
Özyakışır, D. (2005). "Küreselleşme Süreciyle Birlikte Artan Kara Para Sorunu
ve Bu Soruna Yönelik Küresel Mücadele". Sayıştay Dergisi, (58), 87-104,
Mcmahon, R. J. (2013). Soğuk Savaş. İstanbul: Dost Kitabevi.
Akgün, B., & Özşahin, M. C. (2011). "Soğuk Savaş Sonrası Dünyada Demokratik
Konsolidasyon Sorunu: Teorik Bir Çerçeve Arayışı". Uluslararası İlişkiler, 7
(28), 31-57,
Boğaz, S. (2011). Soğuk Savaş Sonrası Değişen Konjonktürde Rusya
Federasyonu-Avrupa Birliği İlişkileri ve Türkiye'ye Yansımaları.
Efegıl, E., & Musaoğlu, N. (2009). "Soğuk Savaş Sonrası Dönemin Uluslararası
Sisteminin Yapısına İlişkin Görüşler Üzerine Bir Eleştiri". Gazi Akademik Bakış
Dergisi, 2 (4), 1-24,
Hasanlı, C. (2005). Soğuk Savaşın İlk Çatışması-İran Azerbaycanı. İstanbul:
Bağlam Yayıncılık.
Özkan, G. (2010). "Soğuk Savaş Sonrası Orta Asya ve Kafkasya Ekseninde
Türkiye-Nato-Rusya İlişkileri ve Türk Dış Politikası'na Yansımaları". Gazi
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi Dergisi, 12 (1), 109-132,
Pirinççi, F. (2008). "Soğuk Savaş Sonrasında ABD'nin Orta Asya Politikası:
Beklentiler Ve Gerçeklikler". Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Dergisi, 63 (1), 207-235,
Kantarcı, Ş. (2008). "Soguk Savas Sonrası Uluslararası Sistem Yeni Sürecin Adı
"Koalisyonlar Dönemi mi?"". Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar
Dergisi, (16), 47-85,
Canar, B. (2013). Soğuk Savaş Sonrasında Karadeniz. Ankara: Phoenix.
Kılıç, M. (2013). Soğuk Savaş'tan Bugüne Darbeler ve Devrimler (2 Cilt Takım).
İstanbul: Cem Yayınevi.
Yapıcı, U. (2007). Yeni Soğuk Savaş. İstanbul: Başlık Yayın Grubu.
Şen, L. (2008). Soğuk Savaş Sonrası Türkiye'nin Güney Kafkasya Politikası.
Akdemir, S. (2005). "Küreselleşmenin Uluslararası Habere Yönelik Etkileri:
Soğuk Savaş Sonrası Dönem Üzerine Bir Değerlendirme". Anadolu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (1), 31-50,
Yılmaz, M. E. (2007). Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Etnik Çatışmalar. Ankara:
Nobel Yayın Dağıtım.
Emiroğlu, H. (2010). Soğuk Savaş Sonrası Kosova Sorunu. Ankara: Orient
Yayınları.
Akalın, C. (2006). Atatürk Mac Arthur Görüşmesinin İçyüzü / Bir Soğuk Savaş
Yalanı. İstanbul: Kaynak Yayınları.
Kaya, G. (2013). Soğuk Savaş Sonrası Eski SSCB Coğrafyasında Etnik ve Dinsel
Çatışmalar. Ankara: Berikan Yayınları.
Karadeli, C. (). Soğuk Savaş Sonrasında Avrupa ve Türkiye. İstanbul: Ayraç
Yayınları.
Olkaç, P. (2008). Avrupa Güvenliğinde Türkiye'nin Değişen Konumu: Agsp Ve
Olkaç, P. (2008). Avrupa Güvenliğinde Türkiye'nin Değişen Konumu: Agsp Ve
Türkiye.
Hıraoğlu, K. (2012). Üçüncü Soğuk Savaş Dönemi. İstanbul: Profil Yayıncılık.
Akalın, C. (2000). Soğuk Savaş ABD ve Türkiye 1Olaylar-Belgeler 1945-1952.
İstanbul: Kaynak Yayınları.
Batır, K. (2011). "Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Amerikan Müdahaleciliği Ve
Uluslararası Hukuk". Yönetim Bilimleri Dergisi, 9 (1), 115-134,
Aksakal, H. (2009). "Stalin ve İkinci Dünya Savaşı Bağlamında Milliyetler
Politikası". Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (21), 23-30,
Severcan, Ş. (1993). "Cevap: Medeniyetler çatışması Değilse Nedir? Soğuk
Savaş Sonrası Paradigmaları". Medeniyetler Çatışması, 72-84. Vadi Yayınları: .
Akçay, E. Y. (2010). "Amerika'da Siyasal Yapı Ve Karar-Alma Mekanizması:
Kongre, Başkan Ve Yardımcı Organlar". Gümüşhane Üniversitesi Sosyal
Bilimler Elektronik Dergisi, 1 (2), 21-44,
Karabulut, B. (2011). "Helsinki'den Astana'ya Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Örgütü (AGİT): AGİT'in Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme". Gazi Akademik
Bakış Dergisi, 4 (8), 69-93,
Fırat, M. (2009). "Soğuk Savaş Sonrasında Fransa'nın Dış Politikası". Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 64 (1), 115-163,
Öksüz, M. (2010). "Osmanlı Topraklarında Hukuki Statü Arayışı ve Varlık
Mücadalesinde Amerikan Kurumları". History Studies (International Journal Of
History), 2 (1), 147-187,
Tellal, E. (2007). "Sovyet Dış Politikası ve Gromiko". Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi Dergisi, 62 (3), 349-377,
Kurtbağ, Ö. (2002). "Meltem Müftüler Baç, Türkiye ve AB: Soğuk Savaş Sonrası
İlişkiler, İstanbul, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2001.". Ankara Avrupa Çalışmaları
Dergisi, 1 (2), 1-8,
Gaddıs, J. L. (2008). Soğuk Savaş (Pazarlıklar, Casuslar, Yalanlar, Gerçek).
İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Topal, C. (2013). "Soğuk Savaşın İlk Yıllarında Türkiye-ABD İlişkilerinde
Ekonomik Yardımların Etkisi". Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, (6), 111-121,
Kolasi, K. (2013). "Soğuk Savaş'ın Barışçıl Olarak Sona Ermesi Ve Uluslararası
İlişkiler Teorileri". Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 68 (2),
149 - 179,
Ertem, B. (2013). "Türkiye-ABD İlişkilerinde Truman Doktrini ve Marshall
Planı". Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (21), 377-397
,
Gaytancıoğlu , K., & Özlem, K. (2008). Soğuk Savaş Sonrası Dönemde
Türkiye-Suriye İlişkilerinin Ortadoğu Politikasına Etkisi.
Ceyhun, D. (2001). Soğuk Savaş Yazıları. İstanbul: Sisçanı Yayınları.
Kasım, K. (2009). Soğuk Savaş Sonrası Kafkasya. Ankara: Usak.
Çağlar, D. (2008). Hayali Komünizm - Soğuk Savaş'ın Türkiye Söylemleri.
Çağlar, D. (2008). Hayali Komünizm - Soğuk Savaş'ın Türkiye Söylemleri.
İstanbul: Berfin Yayınları.
Efe, H. (2010). "Soğuk Savaş Döneminde Avrupa'da Ortak Dış Politika
Oluşturma Çabaları". Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 9 (1), 37-62,
Ülker Erkan, A. (2010). "Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği
Arasındaki Soğuk Savaş Yıllarında Amerikan Dış Politikası". Celal Bayar
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (1), 183-194,
Kasım, K. (2007). "Soğuk Savaş Dönemi Sonrası Kıbrıs Sorunu". Gazi Akademik
Bakış Dergisi, 1 (1), 57-72,
Ertem, B. (2010). "Türkiye Üzerindeki Sovyet Talepleri ve Türk-Sovyet İlişkileri
(1939-1947)". Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (3), 252-273,
Sancak, K. (2013). "Güvenlik Kavramı Etrafındaki Tartışmalar Ve Uluslararası
Güvenliğin Dönüşümü". Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, (6), 123-134,
Mackinnon, M. (2008). Yeni Soğuk Savaş (Renkli Devrimlerin Sırrı). İstanbul:
Destek Yayınları.
Download

Dışa Aktar - Türkiye Kaynakçası