370
200
8
200
SOLAR MAX
SOLAR MAX
Solarizasyon naylonunda, yüzeyde oluflan su tanecikleri
günefl ›fl›¤›n› yansıtarak, topra¤a ulaflmadan geri
gönderilmesine neden olur. SOLARMAX, antifog katkısı
sayesinde su taneciklerinin yüzeyde kalmasını engelleyerek
günefl ›fl›¤›nın topra¤a maksimum seviyede ulaflmasını
sa¤lar. Ayr›ca IR katk›s›yla toprak s›cakl›¤›n›n daha uzun
süre toprakta kalmas›na yardımcı olur. Böylece toprak,
zararl›lardan daha fazla arınmıfl olur. UV katk›sı ile de
toprakta kalma süresi artar.
The water droplets formed on top of solarization nylon
reflects the solar light and this would cause the solar
light to be sent back without reaching the soil.
By virtue of its anti-fog additive, SOLARMAX prevents
the water droplets to stay on the surface, providing the
solar light to reach the soil at a maximum level. In
addition, with its Infrared additive, it helps the soil
temperature to stay longer in the soil. Thus, the soil
would be purified more from the harmful substances.
With also its UV additive, remaining time in the soil
FUMİGASYON
FUMIGATION
Kapalı ortamda kimyasal gaz kullanılarak zararlılardan
arındırma ifllemidir. Fumigasyon da kullanılan örtüye
Fumigasyon Filmi denir.
It is the process of decontamination from harmful
substances by using chemical gas in a closed environment.
The covering used at fumigation is called Fumigation
Film.
It decreases the usage level of chemical gas, whose cost
is high.
Maliyeti yüksek olan kimyasal gaz kullanım oranını düflürür.
Kimyasal gazların kullanımını düflürerek ozon tabakasına
verilecek zararı minimize eder.
Topra¤ın, nematod ve kök çürüklü¤ü gibi zararlılardan
büyük oranda arınmasını sa¤lar.
Gübre, zirai ilaç gibi
düflürülmesini sa¤lar.
It minimizes the damage to ozone layer by decreasing
the usage of chemical gases.
such as nematode and root rot.
Also, it provides the reduction of fertilizer and agricultural
pesticide expenditures.
CO EX
Normal
IR Katkılı
Normal
Normal
Antifog Katkılı
Antifog Katkılı
Antimist Katkılı
Normal
Antivirüs Katkılı
Normal
Light Diffuser Katkılı
Normal
Antidust Katkılı
Altı
Ansızca Köyü Gölcük Mevkii Kemalpaşa/İzmir/Türkiye
T +90.232 878 40 20 F +90.232 878 40 36
Aksu / Antalya / Türkiye
Yeşilköy / İstanbul / Türkiye
Download

naksan plastik sera kataloğu