MUSCULI FACIALES
Doç. Dr. Özlen Karabulut
D.Ü. Tıp Fakültesi, Anatomi AD
Musculi capitis
Musculi capitis
(Başın Kasları) iki grupta
incelenir:
A)Yüz kasları
(Musculi faciales)
B)Çiğneme kasları
(Musculi masticatorii)
Musculi faciales(Yüzün Kasları)
Fascia superficialis’in(Yüzeyel
fascia) iki yaprağı arasında
lokalizedirler. Yüzde derin
fascia(Fascia profunda) bulunmaz.
Yüz kasları deriden deriye veya yüz
kemiklerinden deriye uzanır. Bu
kaslar kişinin emosyonel
durumunun yüze yansımasını sağlar
ve ayrıca ağız, burun kanatları, göz
kapakları gibi yapıların
çalıştırılmasıyla ilgilidirler.
Musculus epicranius
(Kafa derisinin kasları)
M. epicranius iki grup
kastan oluşur:
1-M.occipitofrontalis:İki
karnı(venter) vardır.
– Venter frontalis
– Venter occipitalis
2-M.temporoparietalis
1-M. occipitofrontalis
Venter frontalis: Kaş seviyesinin
derisinden, galea
aponeurotica’ya uzanır. Venter
frontalis kaş ve burun derisini
yukarı kaldırır. Alında enine
kırışıklık yapar.
Siniri: N. facialis’in ramus
temporalis dalı
Venter occipitalis: Linea nuchae
superior’dan galea
aponeurotica’ya uzanır. Kafa
derisini geriye çekip alnı gerer.
Siniri: N.facialis’in N. auricularis
posterior dalı
2-M. temporoparietalis
Kulağın ön ve yukarı
kısmında, fascia
temporalisten, başlayıp galea
aponeurotica’nın yan
kenarlarında sonlanır.
Fonksiyonu: Kafa derisini
yanlardan çekerek gerer.
Siniri: N. facialis’in ramus
temporalisi
Glaea aponeurotica
M. occipitofrontalis’in iki
karnı arasında yer alır. Yan
taraflarına ise M.
temporoparietalisler
tutunur. Deriye sıkıca
yapışıktır. Pericraniumdan
fascial bir aralık ile
ayrılmıştır.
Fibröz uzantılarla deri ile
birlikte hareket eder.
M. procerus
Origo(Başlangıç yeri): Os nasale ve
komşu burun kıkırdağı bölümü
Insertio(Sonlanma yeri): İki kaş
arasındaki deri
Fonksiyon: Kaşların iç kısımlarını
aşağı çekerek kırışıklıklara neden
olur.
Sinir: N. facialis
M. nasalis
İki parçası vardır.
1- Pars transversa: Maxilla’daki
incisura nasalis’ten
başlar,dorsum nasi’ye
uzanır.
2- Pars alaris: Maxilla’nın alt iç
kısmından ala nasi’ye uzanır.
Siniri: N.facialis
Fonksiyonu: Pars alaris
burun deliklerini
genişletir,pars transversa ise
daraltır.
M. orbicularis oculi
Göz kapakları çevresindedir. Üç
parçası vardır.
1-Pars orbitalis
2-Pars palpebralis
3-Pars lacrimalis
Siniri: N.facialis
Fonksiyonu: Orbital parça ve
palpebral parça göz kapaklarının
kapanmasını,lacrimal parça göz
yaşı kesesini sıkıştırıp, göz yaşı
boşaltılmasını sağlar.
M. corrugator supercilii
Origo: Arcus
superciliaris’in medial ucu
Insertio: Kaşların lateral
kısmındaki deri
Siniri: N.facialis
Fonksiyonu: Kaşları çatar
M. depressor supercilii
Pars nasalis ossis
frontalis’ten kaş
derisine uzanır.
Siniri: N.facialis
Fonksiyonu: Kaşların iç
kısımlarını aşağı çeker.
M.orbicularis oris
İki bölümü vardır:
1-Pars marginalis
2-Pars labialis
Siniri: N.facialis
Fonksiyonu: Ağzın
kapatılması
M. depressor anguli oris
Corpus mandibulae’nın
alt, ön kenarından başlar
ve yukarı uzanır, ağız
köşesinde sonlanır. Siniri:
N.facialis
Fonksiyonu: Ağız köşesini
aşağı ve dışa çeker.
M.risorius
M. masseter’in
fasciasından başlar ve
ağız köşesi derisinde
sonlanır.
Siniri: N.facialis
Fonksiyonu: Ağız
köşesini arkaya doğru
çeker. Gülümseme
kasıdır.
M. zygomaticus major
Facies lateralis(os
zygomaticum)dan, ağız
köşesine(angulus oris)
uzanır.
Siniri: N.facialis
Fonksiyonu: Ağız köşesini
yukarı ve dışa çeker.
M. zygomaticus minor
Facies maxillaris(os
zygomaticum)dan üst dudak
medialine uzanır.
Siniri: N.facialis
Fonksiyonu: Üst dudağı
yukarı, dışa çeker.
M. levator labii superioris
Margo infraorbitalis’ten
üst dudak derisine uzanır.
Siniri: N.facialis
Fonksiyonu: Üst dudağı
yukarı çeker.
M. levator labii superioris alaeque
nasi
Proc.frontalis ossis
maxilla’dan, burun kanatları
ve üst dudağa uzanır.
Siniri: N.facialis
Fonksiyonu: Üst dudağı
yukarı çeker, burun
deliklerini genişletir.
M. depressor labii inferioris
Corpus mandibula’dan
alt dudağa uzanır.
Siniri: N.facialis
Fonksiyonu: Alt dudağı
aşağı çeker.
M.levator anguli oris
Maxilla’daki fossa canina’dan
başlar ağız köşesinde sonlanır.
Siniri: N.facialis
Fonksiyonu: Ağız köşesini
yukarıya çeker.
•
M. buccinator
Yanağın esas kasıdır. Ağız
boşluğunun yan
taraflarında yer alır.
Siniri: N.facialis
Fonksiyonu: Üfleme
hareketi yaptırır.
Çiğneme kaslarına da
yardımcı olan bir kastır.
M. mentalis
Jugum alveolare (alt kesici
dişler)den, çene ucu derisine
uzanır.
Siniri: N.facialis
Fonksiyonu: Çene derisini
yukarıya doğru çeker.
Musculi masticatorii
(Çiğneme Kasları)
•
•
•
•
M.masseter
M.temporalis
M.pterygoideus lateralis
M.pterygoideus medialis
M.masseter
İki bölümü vardır:
1-Pars superficialis
2-Pars profunda
Arcus zygomaticus’tan,
tuberositas masseterica’ya
uzanır.
Siniri: N.mandibularis
Fonksiyonu: Ağzın
kapatılması, çenenin yukarı
kaldırılması
M.temporalis
Fossa temporalis’i dolduran bir
kastır. Yelpaze şeklindedir.
Sonlanmada kirişi processus
coronoideus’a ve ramus
mandibula’nın ön kenarına
yapışır.
Siniri: N.mandibularis
Fonksiyonu: Ağzın kapatılması
ve arka lifler tarafından
çenenin arkaya çekilmesi.
M. pterygoideus medialis
Ramus mandibula’nın iç
tarafındadır. Tuberositas
pterygoidea’da sonlanır.
Siniri: N. mandibularis
Fonksiyonu: Çeneyi kapatır.
M. pterygoideus lateralis
Kısa ve koni şeklinde bir kastır.
Mandibula’ya ait fovea pterygoidea’da
sonlanır.
Siniri: N. mandibularis
Fonksiyonu: Ağzın açılması ve çenenin ön
tarafa getirilmesi
N.facialis
7. cranial sinirdir.
1-Somatomotor lifler,
2-Sensitif lifler,
3-Parasimpatik lifler içerir.
Mimik kaslarını innerve
eden lifler somatomotor
liflerden gelir.
N.facialis’in Motor Dalları
Yüzde verdiği dallar:
1-Rr. temporales
2-Rr. zygomatici
3-Rr. buccales
4-Rr. marginalis mandibulae
5-R. colli
Glandula parotidea
En büyük tükrük bezidir.
Sağda ve solda fossa
retromandibularis’te
yerleşmiştir.
Ductus parotideus adı
verilen kanalı vardır.
Ductus parotideus(Stenon kanalı)
M. buccinator’u delip
vestibulum oris’e açılır.
Download

Musculi capitis