Bahçeli
Çorum'a
gelecek
SAYFA 2’DE
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
21 NÝSAN 2014 PAZARTESÝ
40 KURUÞ
Ýl merkezinde turizm canlandýrýlmalý
DTS'ye alternatif
yeni bir salon
yapýlmalý
Lora Nikah
Þekeri açýldý
Lora Nikah Þekeri düzenlenen törenle hizmete girdi.Zafer Çarþýsý'nda bulunan Lora Nikah
Þekeri'nin açýlýþý geçtiðimiz cumartesi günü yapýldý.
Arzu Baþ Keþci ve Serpil Gözüyýlmaz'ýn sahibi olduklarý iþletmenin açýlýþ kurdelesini yapý- SAYFA
E
lan duanýn ardýndan Vali Sabri Baþköy'ün eþi 5’T
Fatma Baþköy ile Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ýn eþi Gülcan Doðan kestiler.
Çorum'un gelecekteki turizm stratejisini belirlemek amacýyla organize edilen "Hititlerin Baþkentinde Kentsel Bellek ve Turizm" konulu sempozyum hafta sonu gerçekleþtirildi.
Çorum'un turizm potansiyelini deðerlendirmek,
turist ziyaretini ve konaklama sürelerini arttýrmak, kül-
Prof. Dr. Rhoads
Murphey
Ýngiliz profesör,
Osmanlý'nýn adaletini
anlattý
Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde
"Osmanlý Tarihi Söyleþileri" baþlýklý konferans düzenlendi.
Konferansa konuþmacý olarak ise Birming- SAYFEA
4’T
han Üniversitesi öðretim üyesi Prof. Dr. Rhoads
Murphey katýldý.
LYS baþvurularý
bugün baþlýyor
SAYFA 9’DA
"Sevgili Doktor"
tiyatroseverlerle
buluþacak
"Huzur ve mutluluðumuz
Hz. Muhammed'e tabi
olmaktýr"
Eyyüp Çiçek
Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþimden Sorumlu Baþkan SAYFA
Yardýmcýsý Eyyüp Çiçek 4’TE
"Kutlu Doðum Haftasý" nedeniyle basýn açýklamasý yaptý.
türel ve tarihi mirasý korumak ve geliþtirmek amacýyla, Çorum Valiliði, Hitit Üniversitesi, Ýl Kültür ve
Turizm Müdürlüðü ve Çorum Ticaret ve Sanayi AYFA
S
Odasý'nýn birlikte düzenlediði "Hititlerin Baþ- 5’TE
kentinde Kentsel Bellek ve Turizm" sempozyumu Anitta Otelde'de yapýldý.
Talat'tan,
Cumhurbaþkanlýðý
seçimi uyarýsý!
KKTC 2. Cumhurbaþkaný Mehmet
Ali Talat, Türkiye'de yapýlacak olan
Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine yönelik uyarýlarda bulundu. Talat, "Esas
sorun, halkýn seçtiði Cumhurbaþkaný AYFA
S
ile Anayasa'nýn bütün yetkiyi verdiði 9’DA
hükümet arasýnda iliþkilerin nasýl düzenleneceði" dedi.
Adana Devlet Tiyatrosu'nun "Sevgili
Doktor" isimli oyunu Çorum'da tiyatroseverlerle buluþacak.
Anton Çehov'un yazdýðý ve Zeynep Su Kasapoðlu'nun yönettiði iki perdelik oyun
25 Nisan Cuma saat 20.00'da, 26 Nisan Cumartesi günü ise 14.00 ila 20.00 saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosu salonunda sahlenecek.
Çorumlu-yazar Mustafa Arýkoðlu'nun
yazdýðý, Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu'nun
oyunu "Dünya'nýn Sonu.Net" seyircisinden
tam not aldý. Oyunun, Ýstanbul Atacan Sanat Merkezi'ndeki gösterimine katýlan yazar Mustafa Arýkoðlu, oyun bitiminde Süheyl ve Behzat Uygur tarafýndan sahneye çaðrýlarak onurlandýrýldý. Behzat
Uygur yaptýðý konuþmada, "Türk Tiyatrosunun yerli yazarlara ihtiyacý var. Kilometrelerce uzaktan, ta Çorum'dan bizleri kýr- SAYFA
’TE
mayýp gelen Mustafa kardeþimiz de ge- 3
leceði parlak yazarlarýmýzdan" þeklinde
konuþtu.
A
SAYF
7’DE
Uslu, "Yedi Güzel Adam"
filminin galasýna katýldý
ÇORUM'U
YETERÝNCE TANIYOR
MUYUZ?
Kahramanmaraþ'ta yetiþip, Türk
edebiyatýna önemli katkýlar saðlayan 7 þair ve yazarýn hayatýnýn konu edindiði "Yedi Güzel Adam" dizisinin Kahramanmaraþ'taki galasýna ilgi oldukça yoðundu. Galaya, Baþbakan Yardýmcýsý Prof. Dr. Beþir Atalay, Gýda Ta-
Çorumlular
olarak kendimize
soralým, "Ýlimizi tarihi açýdan yeterince tanýyor muyuz
diye?"
Çorum'da üç
tane müze olup
bunlar;
- Çorum müzesi 1968 yýlýnda hizmet vermeye baþlamýþtýr.
- Alacahöyük
Müzesi 1940 yýlýnda hizmet vermeye
baþlamýþtýr.
Köþe Yazýsý
Sayfa 6’DA
rým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþegül Ýslam, AK Parti Genel Baþkan
Yardýmcýsý Yasin Aktay, AK Parti SAYFA
DE
Grup Baþkanvekili Mahir Ünal, 2’
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu...
AHMET
ÖLÇER
TEK
YILDIZ
2
HABER
21 NÝSAN 2014 PAZARTESÝ
2
Devlet Bahçeli
Çorum'a gelecek
Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný
Ýsmail Lek, MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli'yi Çorum'a davet edeceklerini söyledi.
Hafta sonu katýldýðý il baþkanlarý
topantýsý sonrasýnda açýklama yapan
Ýsmail Lek, Devlet Bahçeli'nin "Çorum
için Ýl Baþkanýmýz davet ettiði zaman
kazanmýþ olduðumuz belediye baþkanlarýmýza hayýrlý olsun ziyaretinde
bulunacaðým" dediðimi belirterek
en kýsa zamanda Genel Baþkan
Devlet Bahçeli'yi Çorum'a davet edeceklerini kaydetti. Bahadýr YÜCEL
ÇESOB'tan 'Kutlu
Doðum' helvasý
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
Uslu, "Yedi Güzel Adam"
filminin galasýna katýldý
Kahramanmaraþ'ta yetiþip, Türk edebiyatýna önemli katkýlar saðlayan 7 þair ve yazarýn hayatýnýn konu edindiði "Yedi Güzel
Adam" dizisinin Kahramanmaraþ'taki galasýna ilgi oldukça yoðundu. Galaya, Baþbakan Yardýmcýsý Prof. Dr. Beþir Atalay, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakaný Ayþegül Ýslam, AK Parti Genel Baþkan
Yardýmcýsý Yasin Aktay, AK
Parti Grup Baþkanvekili
Mahir Ünal, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu, TRT Genel Müdürü Ýbrahim Þahin ve çok
sayýda milletvekili katýldý.Geceye, Kahramanmaraþlýlar da büyük ilgi gösterdi.
Yakýn edebiyat tarihine
damgasýný vuran Erdem Bayazýt, Cahit Zarifoðlu, Ra-
sim ve Alaattin Özdenören, Nuri Pakdil, Ali Kutlay ve Akif Ýnan gibi isimlerin hikayesinin anlatýldýðý TRT 1'de baþlayan "Yedi Güzel Adam" dizisi, konuklardan büyük övgü aldý.Galadan sonra
Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, Bakanlar ve
Milletvekilleri Yedi Güzel Adam'dan hayatta olan
Rasim Özdenören ve Nuri Pakdil ile sohbet ettiler. Haber Servisi
:
:
:
:
:
:
04:12
05:46
12:46
16:30
19:33
21:00
21.04.2014
4. Ay, 30 Gün,
16. Hafta
Bir kimse, kýzýný fâsýka verirse, Allahü
teâlânýn emanetine hýyanet etmiþ olur.
Hadîs-i þerîf
Günün Þiiri
ELÂ GÖZLÜ BENLÝ DÝLBER
Elâ gözlü benli dilber
Koma beni el yerine
Altýn kemerin olayým
Dola beni bel yerine
Hecine gönlüm hecine
Yiðide ölüm gecine
Al beni zülfün ucuna
Sallanayým tel yerine
Gel kýz karþýmda dursana
Þu benim halim bilsene
Zülfünden bir tel versene
Koklýyayým gül yerine
Karacaoðlan der n'olayým
Kolun boynuna dolayým
Nazlý yâr kölen olayým
Kabul eyle kul yerine
KARACAOÐLAN
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) tarafýndan Kutlu
Doðum Haftasý münasebetiyle Çorum'un çeþitli bölgelerinde vatandaþlara
helva ikram edildi.
Ayakkabýcýlar Arastasý baþta olmak üzere Fuar Alaný'nda Kutlu Doðum
Haftasý dolayýsýyla düzenlenen program öncesi vatandaþlara helva daðýtan
Oda Baþkanlarý, Kutlu Doðum Haftasý'nýn hayýrlara vesile olmasýný dilediler.
Yorgancýlar ve Döþemeciler Odasý Baþkaný Erdoðan Çerikçi, Marangozlar
Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, Terziler Odasý Baþkaný Lütfi Barut ve Fýrýncýlar ve Kuruyemiþçiler Odasý Baþkaný Adem Çýkýk, vatandaþlara kendi elleriyle helva ikram ettiler. Haber Servisi
HAVA DURUMU
Çorum Anadolu Lisesi Fotoðrafçýlýk
Kulübünden Fotosafari
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Çorum Anadolu Lisesi Fotoðrafçýlýk Kulübü öðrencileri "Toplum Hizmeti" kapsamýnda kentin önemli tarihi mekanlarýný fotoðrafladý.Fotoðrafçýlýk Kulübü rehber öðretmeni
Hasan Kahraman ve Türk Dili ve Edebiyatý öðretmeni Barýþ Koç ile 20 kiþilik öðrenci grubu, Saat Kulesi civarýnda fotoðraf çekimi yaptýktan sonra, ayakkabýcýlar arastasýný, Ulu Cami ve Eskiciler Arastasýný fotoðrafladý. Fotoðraf çekerken dikkat edilecek bazý noktalar hakkýnda da bilgi veren Kulüp Rehber Öðretmeni Hasan Kahraman,
öðrencilerin çekilen fotoðraflarla
okulda düzenledikleri fotoðraf yarýþmasýna da katýlacaklarýný ve sonunda
seçilen eserlerin sergileneceðini söyledi. Kahraman, yapýlan etkinlik ile
öðrencilere ilin tarihi ve kültürel mirasýný daha iyi tanýma, farkýndalýk kazanma, deðerlere sahip çýkma bilinci
kazandýrmayý amaçladýklarýný kaydetti. Arasta esnafýn ilgisinin öðrencileri memnun ettiðini söyleyen Kahraman, toplum hizmeti etkinliðine
katýlan öðrencilere teþekkür ettiðini
söyledi. Haber Servisi
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,126
2,938
STERLiN 3,570
JPY YENi 0,207
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
BÜYÜK ECZANESÝ
Yýl: 10 Sayý: 2762 21 NÝSAN 2014 PAZARTESÝ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
LEBLEBÝCÝOÐLU ECZANESÝ TEL: 224 56 83
GAZÝ 8.SK 3/B - DÝVAN PASTANESÝ ALTI
-Önemli Telefonlar-
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Haber Yönetmeni
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Fatih AKBAÞ
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Spor Yönetmeni
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
TEL: 221 96 00
M.GAZÝ 1.SOK. - ÇORUM DEVLET HASTANESÝ YANI
Ýmtiyaz Sahibi
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
2,131
2,949
3,585
0,208
Adnan YALÇIN
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Kubilay Kaan YÜCEL
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Hukuk Danýþmanlarý:
Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ
Tasarým
Av. Yakup ALAR
Fethi SÜMÜÞ
(213 98 86)
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
21 NÝSAN 2014 PAZARTESÝ
HABER
3
Mehmet Ali
Talat, Vali Baþköy'le
görüþtü
DTS'ye alternatif yeni
bir salon yapýlmalý
Çorumlu-yazar Mustafa Arýkoðlu'nun yazdýðý, Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu'nun oyunu "Dünya'nýn Sonu.Net" seyircisinden tam
not aldý. Oyunun, Ýstanbul Atacan Sanat Merkezi'ndeki gösterimine katýlan yazar Mustafa Arýkoðlu, oyun bitiminde Süheyl ve
Behzat Uygur tarafýndan sahneye çaðrýlarak onurlandýrýldý.
Behzat Uygur yaptýðý konuþmada, "Türk Tiyatrosunun yerli yazarlara ihtiyacý var. Kilometrelerce uzaktan, ta Çorum'dan
bizleri kýrmayýp gelen Mustafa
kardeþimiz de geleceði parlak
yazarlarýmýzdan" þeklinde konuþtu. Oyun sonrasýnda açýklama yapan Arýkoðlu, tiyatro çalýþmalarýnýn devam ettiðini ve
bir sinema projesi hazýrlýðýnda olduðunu söyledi.
Arýkoðlu, Süheyl ve Behzat Uygur'un en son 2008
yýlýnda geldikleri Çorum'dan çok memnun kaldýklarýný ve tekrar sahne almayý çok istediklerini, fakat
Devlet Tiyatro Salonu'nun Haziran ayý sonuna ka-
dar tiyatro harici etkinliklerle dolu olmasý nedeniyle
bunun maalesef gerçekleþemeyeceðini ifade ederek
þunlarý söyledi: "Duvarýnda Devlet Tiyatro Salonu
yazan bir kurumun tiyatro için kullanýlamamasý ve
tiyatronun bir önceliðinin olmamasý çok üzücü. Bir
Süheyl Behzat Uygur, Çorum'a
kaç kez geliyor? Üstelik Çorum'un yetiþtirdiði bir yazarýn
oyunuyla... Koskoca Çorum'da
tek salon olmasý sebebiyle ben
bu oyunu memleketimde sergiletemiyorum. Çorum'a en kýsa
sürede alternatif bir salon yapýlmasýna ve tiyatro dýþýndaki etkinliklerin o salona alýnmasýna
ihtiyaç vardýr. Tiyatro salonlarý
yalnýzca tiyatronun olmalýdýr."
Yasin YÜCEL
"Kutlu Doðum Haftasý"
kapanýþýna ilgi yüksek oldu
"Kutlu Doðum Haftasý" etkinlikleri, düzenlen programla sona erdi.
14-20 Nisan tarihleri arasýnda "Hz. Peygamberimiz, Din ve Samimiyet" temasýnýn iþlendiði Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri, TSO Fuar Kompleksinde düzenlenen programla tamamlandý. Programa ilgi yüksek oldu.
Kutlu Haftasý etkinliklerinin kapanýþ programýna, Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Yüksek Kurul Üyesi Prof.Dr. Bünyamin Erul, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Ýl Müftülüðü çalýþanlarý ve
personeli, STK temsilcileri, kanaat önderleri ile çok sayýda vatandaþ katýldý.
Salavat-ý Þerif ve Bursa Mihrablý Cami Baþimamý Musa Coþkun'un Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþlayan programda, açýlýþ konuþmasýný Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk
yaparken, Çorum Ulu Camii Baþimamý Mustafa Bozduman ise kaside okudu.
Kapanýþ programýnýn son bölümünde ise Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Yüksek Kurul Üyesi Prof.Dr. Bünyamin Erul'un "Hz. Peygamberimiz, Din ve Samimiyet"
konulu konferansýnýn ardýndan Grup Nida ve Sema gösterisi yer aldý. Program, Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen "Hz. Peygamberimiz,
Din ve Samimiyet" konulu yarýþmalarda dereceye giren öðrencilere ödüllerinin verilmesinin ardýndan sona erdi. Yasin YÜCEL
Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, çeþitli ziyaretlerde bulunmak ve
"Kýbrýs Sorunu" konulu konferansta konuþmacý olarak katýlmak üzere Çorum'a geldi.
Cumartesi günü karayoluyla kente gelen KKTC 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat ve eþi Oya Talat'ý; Vali Sabri Baþköy ve
eþi Fatma Baþköy, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin
Alkan, Vali Yardýmcýsý Zürkanin Öztürk, Ýl Emniyet Müdürü
H.Ýbrahim Doðan ve Hitit Üniversitesi öðrencileri karþýlandý.
Karþýlamanýn ardýndan Anitta Otel'de Kuzey Kýbrýs Türk
Cumhuriyeti 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat ile Vali Sabri
Baþköy, bir süre karþýlýklý görüþtü.
Türkiye Gençlik Cemiyeti Çorum Ýl Baþkanlýðý ( TÜGEC Çorum ) ve Hitit Üniversitesi öðrencileri tarafýndan organize edilen
"Kýbrýs Sorunu" konulu konferansta bir konuþma yapacak olan
Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, çeþitli ziyaretlerde de bulunacak. Haber Servisi
Metin Külünk
konferans verecek
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi ile Eðitim Bir
Sen Osmancýk Ýlçe Temsilciliði birlikte "Yeni Dünyadünya Düzeni ve
Büyük Türkiye Ýdeali " konulu konferans düzenleniyor.
22 Nisan 2014 Salý günü saat 20.30'da Osmancýk Belediye Þehir
Tiyatrosu Salonu'nda gerçekleþtirilecek konferansa konuþmacý olarak
þair-yazar ve AK Parti Ýstanbul Milletvekili Metin Külünk katýlacak.
Yasin YÜCEL
TEK
YILDIZ
21 NÝSAN 2014 PAZARTESÝ
HABER
4
"Huzur ve mutluluðumuz
Hz. Muhammed'e tabi
olmaktýr"
Ýngiliz profesör, Osmanlý'nýn
adaletini anlattý
Prof. Dr. Rhoads
Murphey
Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde
"Osmanlý Tarihi Söyleþileri" baþlýklý konferans düzenlendi.
Konferansa konuþmacý olarak ise Birminghan
Üniversitesi öðretim üyesi Prof. Dr. Rhoads Murphey katýldý.
Yaklaþýk iki saat süren "Osmanlý'da Adalet"
konulu konferansýnda Prof. Murphey; Osmanlý
Devleti'ndeki adalet anlayýþýný örnekler vererek
açýkladý.
Prof. Murphey konferansta, 1675 tarihli þikâyet
defterinden, II. Viyana kuþatmasý sýrasýnda Macaristan'daki halkýn desteðini saðlamak için beyanname yayýnlanmasýndan bahsetti.
Daha sonra Kanuni'nin 1535 yýlýnda Baðdat
Seferi sýrasýnda Haleb'e gelince Divan kurup
þikâyet dinlemesi ve bunun önemi üzerinde duran
Prof. Murphey, Narh ve Ýhtisap gibi uygulamalarýn
da devletin adalet anlayýþý ile ilgili olduðunu söyle-
di. Prof. Murphey, Osmanlý yöneticilerinden birinin II. Mahmut'a sunduðu ýslahat layihasýnda padiþahýn
idarecilere güvenmemesini, idarecilerin kendi ceplerini doldurmalarý
niyetinde olacaðýný belirterek "nefsaniyet" ifadesini kullandýðýný belirtti. Murphey, "Büyük Selçuklu veziri Nizamülmülk de sultana ayný tavsiyelerde bulunmuþtu. Bu sistemi padiþah icat etmedi. Padiþah azl, katl, müsaade tehdidiyle yöneticilerini adil olmaya zorlayabiliyordu. Osmanlý
Ýmparatorluðu her zaman adalete önem vermiþtir.
Halkýn isteðine çok önem veriliyordu. Balkanlarda
demiryolu yapýlmasý halkýn baðýmlýlýðýnýn devamý,
halkýn memnuniyeti içindir. Din hürriyeti de verildi. Fatih devrinden imparatorluðun son dönemine
kadar Osmanlý adalet anlayýþý hiç deðiþmemiþtir.
Önemli olan halkýn memnuniyeti ve adil bir yönetimdir. Osmanlý yönetimi her zaman þikâyet dinlemeye açýktý. Osmanlý Devleti'nin halk memnuniyeti ve refahiyeti anlayýþý Osmanlý tarihi boyunca
deðiþmemiþtir. II. Mahmut'un "adli" unvanýný almasý çok önemlidir. Devletin tarih boyunca halkýn
memnuniyetine ve refahiyyetine çok önem verilmiþtir" dedi. Konferans Prof. Rhoads Murphey'nin
öðrencilerin sorularýný cevaplandýrdýmasý ile sona
erdi. Haber Servisi
Buhara KTML'de Kutlu Doðum etkinliði
Buharaevler Kýz Teknik ve
Meslek Lisesinde Kutlu Doðum
Haftasý münasebetiyle çeþitli etkinlikle yapýldý.
Kutlama programý kapsamýnda Ýl
Müftülüðü Vaizelerinden Fatma Nur
Erdem "Hz. Muhammed ve Samimiyet" konulu bir konferans verdi.
Konferansýn ardýndan, öðrencilere Hz. Muhammed'in hayatýný anlatan kitaplar ve O'nun deðerli sözlerini içeren broþürler daðýtýldý.
Programda günün anlam ve önemine iliþkin yapýlan konuþmanýn ardýndan Hz. Peygamber (s.a.v) için
yazýlan þiirler ve ilahiler okul öðrencileri tarafýndan slaytlar eþliðinde
seslendirildi.
Program sonunda yapýlan duanýn ardýndan, Okul Müdürü Sabriye
Esen, okul içinde yapýlan kompozisyon yarýþmasýnda ilk üçe giren öðrencileri ödüllendirerek, hafta boyunca yapýlan etkinliklerde ve sunulan programdan dolayý emeði geçen
bütün öðretmenlere ve öðrencilere
teþekkür. Uður ÇINAR
"Hayýrseverlerin yardýmlarýný bekliyoruz"
Alaca Engelliler Derneði Baþkaný Av. Ahmet Görür,
baþka þehirlerden gelip yardým toplayan engelli dernekleri ile ilgili uyarýlarda bulunan Ahmet Görür, "Ellerine
küçük bir broþür alýp kapý kapý dolaþan dernek elamanlarý Alaca'da baðýþ toplayýp gitmektedir. Bu topladýklarý
paranýn nereye gittiði de meçhuldür.
Oysa dernek olarak dört seneyi doldurduðumuz þu
günler itibariyle yüzden fazla engelli arkadaþa akülü veya manuel tekerlekli sandalye hediye ettik. Hizmetlerimiz sadece Alaca ile sýnýrlý kalmadý. Çorum, Sungurlu,
Yozgat, Aydýncýk, Baydiðin ve Sorgun gibi yakýn yerlerdeki engellilere de ulaþtýk. Onlara da baðýþladýðýmýz tekerlekli sandalyeler ile ayak olduk. Bu anlayýþ derneðimizin temel felsefesi olmuþtur. Engelliye yapýlan yatýrýmýn, artý deðer olarak topluma geri döneceði inancýyla
çalýþtýk. Bu ilke doðrultusunda dört senemizi doldurduk.
Karýnca kararýnca, gücümüz yettiðince engellilere el
uzattýk. Ayrýca engelli ve fakir kardeþlerimizin yol ve
hastane masraflarýný karþýlamaktayýz. Her ay düzenli
olarak 30 engelli ve maðdur aileye gýda ve ekmek yardýmý yapmaktayýz. Birlikten kuvvet doðuyor. Bireysel
olarak yapabileceðimizin binlerce katý dernek çatýsý altýnda gerçek oldu. Engelliler olarak Alaca'ya yük olmadýk, tam tersine hizmet ettik. Engellileri sevindirmenin
mutluluðunu yaþarken bu tür faaliyetlerimizin gerçekleþtirilmesinde emeði geçen, yardýmcý olan, derneðimizin çorbasýnda tuzu olan bütün hayýrseverlerimizi tebrik
ediyoruz. Siz de bu hizmet kervanýna ortak olmak, hizmetlere hissedar olmak istemez misiniz?" diyerek sözlerini tamamladý. Kubilay Kaan YÜCEL
Eðitim Bir Sen Çorum
Þubesi Basýn ve Ýletiþimden
Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Eyyüp
Çiçek "Kutlu Doðum Haftasý" nedeniyle basýn açýklamasý yaptý.
"1989 yýlýndan bu yana ülkemizde Peygamberimizin doðduðu
20 Nisan gününü içine alan hafta
'Kutlu Doðum Haftasý' olarak
anýlmaktadýr. Kutlu Doðum Haftasý Peygamberimizin üstün meziyetlerini, örnek kiþiliðini tanýma ve
tanýtmaya vesile olmasý açýsýndan
çok önemlidir. Ancak Peygamberimizi anmaktan ziyade anlamak
ve yaþamak lazýmdýr. Çünkü
Onun doðumundan
ölümüne Eyyüp Çiçek
kadar 63 yýllýk hayatýnýn her zerresinde bütün insanlýðýn kurtuluþ reçetesi gizlidir" diyerek açýklamasýna baþlayan Eyyüp Çiçek, "Bilindiði üzere Peygamberimiz cahiliye devri adý verilen karanlýk bir dönemde, Allah tarafýndan batýlýn yerine Hakk'ý ikame etmek, marufu emredip, münkeri defetmek, insanlarý kula kulluk Allah'a kul
olma izzetine ulaþtýrmak, küfür ve þirk karanlýðýndan iman aydýnlýðýna kavuþturmak için alemlere rahmet olarak gönderilmiþtir.Ýþte böyle bir dönemde Hz Muhammed (sav) soy sop farkýný ortadan kaldýrmýþ, takva dýþýnda bütün insanlarý bir taraðýn diþleri gibi eþit ve kardeþ saymýþtýr. Soygunculuk
aracý olan faizciliði, tefeciliði, insanlarý birbirine düþüren ýrkçýlýðý ve kan davasýný ayaklar altýna almýþtýr. Ýman etmiþ sayýlmak ve cennete girebilmek
için inananlarýn birbirlerini sevmelerini þart koþmuþtur. Kýyasladýðýmýzda yaþadýðýmýz çað cahiliye döneminden daha karanlýk ve daha bulanýktýr. Cahiliye döneminde zulmedenler, ambargo uygulayanlar, Müslümanlarý yurtlarýndan çýkaranlar müþriktir, kafirdir. Bu gün Müslümanlarý yurtlarýndan çýkarýlanlar,Onlarý toplarla, tanklarla kimyasal silahlarla öldürenler 529 kiþi hakkýnda 20 dakikada idam kararý verenler sözde mümindir, Müslüman'dýr.
Cahiliye döneminde Müslümanlar müþrikler ve kafirler tarafýndan iþkenceye tabi tutuluyor ve öldürülüyordu. Bu gün Suriye'de Mýsýr'da, Irak'ta, Libya'da ve Ýslam coðrafyasýnýn birçok alanýnda Müslüman Müslüman'ý hunharca katlediyor. Düþmanlarýnýn yapmak isteyip te yapamadýðý zulüm ve iþkenceleri Müslüman kardeþine reva görüyor. "Din, dil, ýrk mezhep meþrep
grup siyasal tercihlerle kamplara bölünerek gücünü, kuvvetini, kudretini, izzetini ve þerefini ayaklar altýna alýyor" dedi.
Ýslamýn yaþadýkça diri duran bir organizma gibi olduðunu belirten Çiçek,
insanlýðýn kurtuluþunun Hz. Muhammet (s.av) in sunduðu kutlu reçetelere
uymakla mümkün olacaðýný söyledi.
Çiçek, "Bugün hala kazanmak için uðraþ verdiðimiz ancak bir türlü alamadýðýmýz haklar, Peygamberimiz tarafýndan Miladi 632 yýlýnda Mekke'de
irat edilen Veda hutbesinde sunulan evrensel beyanname ile din, dil, ýrk ve
cinsiyet farký gözetmeksizin insan olan herkese; baþta yaþama hakký olmak
üzere, mülk edinme, ýrz ve namusunu koruma, inanma ve inandýðý gibi yaþama, düþünme ve düþündüðünü özgürce ifade edebilme, öðrenme, öðretme,neþretme, emeðinin karþýlýðýný alnýnýn teri kurumadan alabilme, devlet
imkânlarýndan adalet ölçüsünde yararlanabilme haklarý tanýnmýþtýr.Baský,
dayatma, þiddet ambargo gibi çeþitli iþkence yöntemleriyle doðduðu, büyüdüðü þehir olan Mekke'den Medine'ye göçe zorlanan ve Mekke fatihi olarak
geri döndüðünde her þeye gücü yettiði halde öldürmeyi deðil, af yolunu seçen savaþ anýnda bile yaþlýlara, kadýnlara, çocuklara, savaþmayanlara, hayvanlara, bitkilere, ekili alanlara ve yerleþim alanlarýna zarar vermeyi yasaklayan "Bir insaný öldüren bütün insanlarý öldürmüþ gibidir. Bir insaný kurtaran
bütün insanlarý kurtarmýþ gibidir." ilahi mesajýný teblið eden Peygamberde,
O'nu barbar, þiddet ve savaþ yanlýsý göstermeye çalýþan gafillerin, çaðdaþ
Nöronlarýn alacaðý çok insanlýk dersleri vardýr. Güzel ahlaký tamamlamak
için gönderilen,'Beni Rabbim terbiye etti ne güzel terbiye etti' diyen Peygamberin ahlakýyla ahlaklaþmadýkça, kendimiz için istediðimizi din kardeþlerimiz için istemedikçe, nemelazýmcýlýk hastalýðýndan kurtulup açlarýn,
açýklarýn dertlilerin dertleriyle dertlenmedikçe çocuklarýmýza en üstün miras
olarak güzel terbiyeyi býrakmadýkça, ýrkçýlýk hastalýðýndan, kavmiyetçilik
duygusundan kurtulup bir bedenin azalarý gibi bir binanýn tuðlalarý birbirimize kenetlenmedikçe, düþmanlýklarý terk edip, Ýslam kardeþliði ile kardeþ
olmadýkça býrakýn yýlda bir defa 'Kutlu Doðum Haftasý" tertiplemeyi bir yýlýn 52 haftasýnda da "Kutlu Doðum" programlar tertip etsek kurtuluþumuz
asla mümkün deðildir" þeklinde kaydetti.
Çiçek basýn açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý:
"Peygamberimiz bir gün Ashabýna din hakkýnda konuþurken; "Din Samimi olmaktýr"demiþ ve bu sözünü 3 defa tekrarlamýþtýr. Ashaptan birisi kime karþý samimi olmaktýr? Ya Rasulallah diye sorunca Peygamberimiz
(s.a.v) de: "Allah'a karþý, Kitabýna karþý, Peygamberine karþý, Müslümanlarýn
meþru idarecilerine karþý ve bütün Müslümanlara karþý samimi olmaktýr." diye cevap vermiþtir. Baþka bir hadisi þerifte ise: "Allah sizin dýþ görünüþünüze bakmaz. Lakin kalplerinize ve amellerinize bakar." buyurmuþtur. Bütün
insanlýk Hz Muhammed'in sunduðu kurtuluþ reçetesine uymadýðý için mutsuz,umutsuz ve huzursuzdur. Huzur ve mutluluðumuz Hz. Muhammed'e
tabi olmaktýr. Ne mutlu Onu ananlara, ne mutlu onu anlayanlara, ne mutlu ona tabi olanlara." Bahadýr YÜCEL
TEK
YILDIZ
21 NÝSAN 2014 PAZARTESÝ
HABER
5
Ýl merkezinde turizm canlandýrýlmalý
Çorum'un gelecekteki turizm stratejisini belirlemek amacýyla organize edilen "Hititlerin Baþkentinde Kentsel Bellek ve Turizm" konulu sempozyum hafta sonu gerçekleþtirildi.
Çorum'un turizm potansiyelini deðerlendirmek, turist ziyaretini ve konaklama sürelerini arttýrmak, kültürel ve tarihi mirasý korumak ve geliþtirmek amacýyla, Çorum Valiliði,
Hitit Üniversitesi, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn birlikte düzenlediði "Hititlerin Baþkentinde Kentsel Bellek ve Turizm" sempozyumu Anitta Otelde'de yapýldý.
Sempozyumun açýlýþýna Vali Sabri Baþköy, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.
R.Metin Alkan, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, akademisyenler, turizm sektörü temsilcileri, öðrenciler ve davetliler katýldý.
Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal
Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan sempozyumun açýlýþ konuþmasýný Vali Sabri Baþköy
yaptý.
-"KAMU VE ÖZEL SEKTÖR BÝRLÝKTE
HAREKET ETMELÝ"Konuþmasýnda, Çorum'un sahip olduðu
yüksek turizm potansiyeline dikkat çeken
Sabri Baþköy, "Turizmde iyi tanýtým ve pazarlamanýn yolu, iþletmeci ve müteþebbis ruh ile
beraber süreklilik arz eden, uygun ve yerinde
projelerden geçer. Tanýtýmlarýn sürdürebilir,
etkili ve verimli olmasý için, özel kuruluþlar ile
kamu kurum ve kuruþlarý olarak hep birlikte
hareket etmeliyiz" dedi.
-"ÇORUM'U ULUSAL VE ULUSLARA
RASI FUARLARDA TANIYORUZ"Çorum'un mevcut turizm potansiyelini,
ulusal ve uluslararasý fuarlarda ön plana çýkartarak tanýtmaya çalýþtýklarýný vurgulayan
Vali Baþköy, "Çorum'u çeþitli fuarlarda tanýtmamýzýn amacý, tüm imkânlardan yararlanarak yeni pazarlar bulmak ve ilimiz turizm
canlýlýðýný daha da arttýrmaktýr. Ayrýca yurtiçi
ve yurtdýþý fuarlarýnda Çorum'un tanýtýlmasýnda önemli bir yer tutan kitap, tanýtým filmi,
broþür, harita gibi çeþitli materyalleri güncelledik ve bu noktada çalýþmalarýmýz devam
ediyor" ifadelerini kullandý.
-"TUR OPERATÖRLERÝ VE ACENTA
SAHÝPLERÝ OTEL SAHÝPLERÝYLE
BULUÞUYOR"Çorum'un katýldýðý yurtiçi ve yurtdýþý fuarlarýnda ilin imkân ve potansiyelini baþta tur
operatörleri ve seyahat acenta sahipleri olmak üzere katýlýmcýlara anlattýklarýný kaydeden Vali Baþköy, "Ancak gerçek manada turizm, ilin tarihi ve kültürel deðerlerini turistte
satýþ biçimidir. Ýlin bu satýþý tur operatörleri
ile seyahat acentalarý üzerinden olmaktadýr.
Dolaysýyla tur operatörleri ve acenta sahiplerini, ilimizdeki otel sahipleriyle buluþturarak
baðlantýlar kuruyor ve onlarý ilimize turist getirmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandý.
-"ÇORUM TANITIM GÜNLERÝ'NÝ ÝSTANBUL'DA YAPMAYI PLANLIYORUZ"Çorum'un iç turizme açýlýmý konusunda,
2012 yýlý Kasým ayýnda ilk kez yapýlan "Çorum Tanýtým Günleri" vasýtasýyla önemli bir
adým atýldýðýnýn altýný çizen Vali Baþköy,
"Valiliðimiz, Belediye, kaymakamlýklar ve sivil toplum örgütlerinin katkýsý ile Çorum Tanýtým Günleri'nin birincisi ve ikincisi Ankara'da yapýldý. Tanýtým günlerinin üçüncüsünü
Ýstanbul'da yapmayý planlýyoruz. Çünkü bu
etkinliði Çorum'un tanýtýmýna hizmet edecek
þekilde farklý illere yayarak yapmakta yarar
olduðunu düþünüyoruz" diye kaydetti.
-"KONGRE TURÝZMÝ VE HÝZMET ÝÇÝ
EÐÝTÝM KURSLARINDAN FAZLASIYLA
ÝSTÝFADE EDEBÝLMELÝYÝZ"Çorum turizminin temel sorunlarýndan
birinin de il merkezinin turizm açýsýndan
canlandýrýlamamasý olduðunu vurgulayan
Vali Baþköy þöyle devam etti:
"Boðazkale, Hattuþa, Alacahöyük ve Ýncesu Kanyonu'na gelen turistleri bir gece dahi
olsa Çorum'da aðýrlayabilmeliyiz. Bununla
birlikte bu turistleri Çorum'da tutabilmek ve
gezdirebilmek için Çorum Müzesi'nin yanýnda Çorum Kalesi ve belirli konaklarýn restorasyonu gerekmektedir.
Yine bunlarýn yanýnda inanç turizmi noktasýnda il merkezindeki sahabe kabirlerinin
bulunduðu Hýdýrlýk ziyaretgâhý var. Dolayýsýyla Hýdýrlýk'ý da ihmal etmeden inanç turiz-
mi noktasýnda daha fazla tanýtýmýný yapmalýyýz. Ayrýca il merkezinde beþ yýldýzlý
ve dört yýldýzlý otellerimiz var. Bu baðlamda ülkemizde son zamanlarda oldukça geliþen kongre turizmi ve hizmet içi
eðitim kurslarýndan da fazlasýyla istifade
edebilmeliyiz."
-"ÖREN YERLERÝ KAÇAK
Vali Sabri Baþköy
KAZI YAPILARAK TAHRÝP
EDÝLMEMELÝ"-EMEÐÝ GEÇENLERE
Turizmin geliþmesinde tarihi alanlarýn
TEÞEKKÜR PLAKETÝtahrip edilmemesi gerektiðinin altýný çizen
Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan "Hititlerin
Baþköy, "Çorum'da hocalarýmýzýn eþliðinde Baþkentinde Kentsel Bellek ve Turizm" ko"Boðazkale-Hattuþa, Alacahöyük, Ortaköy- nulu sempozyumuna katýlým ve katkýlarýndan
Þapinuva, Resuloðlu ve Eskiyapar olmak üze- dolayý Prof. Dr. Gülen Elmas Arslan, Prof. Dr.
re 5 yerde kazý çalýþmalarý devam ediyor. Bu Yaþar Erkan Ersoy, Prof. Dr. Sezer Korkmaz,
kazýlarda Çorum'un tarihine yeni bakýþ açýla- Prof. Dr. Nebi Özdemir, Prof. Dr. Menderes
rý kazandýracak ve ilimizi tanýtacak yeni eser- Suiçmez, Prof. Dr. Ahmet Ünal, Prof. Dr. Þiir
ler çýkýyor.
Yýlmaz, Doç. Dr. Atilla Engin, Doç. Dr. NazBelki bu eserler Çorum'un tarihini 7000 miye Erdoðan, Doç. Dr. Andreas Schachner,
bin yýldan daha da geriye götürecektir. An- Doç. Dr. Merih Taþkaya, Yrd. Doç. Dr. Ebru
cak, bu ören yerlerinin turizme kazandýrýlma- Z. Boyacýoðlu, Yrd. Doç. Dr. Gül Güneþ, Dr.
sý için kaçak kazý yapanlar tarafýndan tahrip Önder Ýpek ve Öðr. Gör. Yýlmaz Sevgül'e
edilmemesi de gerekiyor.
plaketleri Vali Sabri Baþköy, Ýl Emniyet MüBu noktada Çorum'un tarihine sahip çý- dürü Halil Ýbrahim Doðan, Hitit Üniversitesi
kacak vatandaþlarýmýz son derece duyarlý ol- Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile Ortamalýdýr" ifadelerini kullandý.
köy Belediye Baþkaný Taner Ýspir tarafýndan
Vali Baþköy, "Hititlerin Baþkentinde verildi. 'Kültür Turizmi' konulu birinci otuKentsel Bellek ve Turizm" konulu sempozyu- rumla baþlayan sempozyum, 'Somut Olmamunun Çorum turizmi için yeni bir yol hari- yan Kültürel Miras', 'Doða Turizmi', 'Altertasý oluþturacaðýný belirterek emeði geçenlere natif Turizm Olanaklarý' baþlýklý oturumlarýn
teþekkür etti.
ardýndan sona erdi. Bahadýr YÜCEL
Lora Nikah Þekeri açýldý
Lora Nikah Þekeri düzenlenen törenle hizmete
girdi.Zafer Çarþýsý'nda
bulunan Lora Nikah Þekeri'nin açýlýþý geçtiðimiz cumartesi günü yapýldý.
Arzu Baþ Keþci ve Serpil
Gözüyýlmaz'ýn sahibi olduklarý iþletmenin açýlýþ kurdelesini yapýlan duanýn ardýndan
Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy ile Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ýn
eþi Gülcan Doðan kestiler.
Açýlýþ sonrasýnda ise Fatma Baþköy, firma yetkililerinden verdikleri hizmetler hakkýnda bilgi aldý.
Zafer Çarþýsý No 45'te bulunan Lora Nikah Þekerinde,
düðün, kýna gecesi, nikah-niþan þekeri, doðum günü kutlamalarý, sünnet düðünü, gelin hamamý, çiçek kostümleri,
kýna sepetleri, çikolata-söz
tepsisi, babyshower gibi her
türlü özel gün planlamalarýnda çözüm odaklý ve profesyonel hizmet veriliyor.
Bahadýr YÜCEL
TEK
YILDIZ
21 NÝSAN 2014 PAZARTESÝ
Çorumlular olarak kendimize soralým, "Ýlimizi tarihi açýdan yeterince tanýyor muyuz diye?"
Çorum'da üç tane müze olup bunlar;
- Çorum müzesi 1968 yýlýnda hizmet vermeye baþla
mýþtýr.
- Alacahöyük Müzesi 1940 yýlýnda hizmet vermeye baþlamýþtýr.
- Boðazköy Müzesi 1966 yýlýnda hizmet vermeye baþlamýþtýr.
Çorum'un Örenyerleri:
- Hattuþa-Boðazkale Örenyeri: Çorum'un 80 kilometre
güneybatýsýnda, Boðazkale ilçesindedir.
- Yazýlýkaya Tapýnaðý: Hattuþa'nýn en büyük ve en etkileyici kutsal mekaný, þehrin dýþýnda yer alan, yüksek kayalar
arasýna saklanmýþ Yazýlýkaya Açýk Hava Tapýnaðý'dýr.
- Alacahöyük: Çorum'un 45 km. güneybatýsýnda, Ankara'nýn 160 km. doðusundadýr.
- Ortaköy - Þapinuva: Hitit Devletinin önemli kentlerinden
biri olan Þapinuva, (Ortaköy), Çorum' un 53 km. güneydoðusundadýr.
Tarihi yerlerimiz bunlarla sýnýrlý mý?
Hayýr…
- Evliya Çelebi'ye göre Selçuklu Sultaný Kýlýçarslan tarafýndan yapýldýðý Rivayet edilen Çorum Kalesi,
- Ýnþa edildiði kayalýðýn eteklerinde, Roma devrine ait kaya
mezarlarý bulunan Ýskilip Kalesi,
- Tarihi ipek yolu üzerinde bulunan Osmancýk Kandiber
kalesi,
- Sultan III. Ahmet tarafýndan 1723 yýlýnda yapýlmýþ olan
Hacýhamza kalesi,
Bunlarýn dýþýnda, Çorum ve Sungurlu saat kuleleri. Geç Osmanlý dönemine ait olan Ýskilip Redif Kýþlasý.
Bitmedi;
Ulucami, Han Cami, Hýdýrlýk Cami, Ýskilip Þeyh Muhuddin
Yavsi Cami, Kargý Oðuz Köyü Cami, Osmancýk Ýmaret Cami ve
Elvançelebi zaviye ve türbesi.
Bunlarýn dýþýnda çok sayýda tarihi konak, hanlar, hamamlar, külliyeler, medreseler, türbeler, su kemerleri, çeþmeler,
köprüler vs… Bunlar bizim sahip olduðumuz tarihi mirasýmýz.
Aklýma bir anekdot geldi. Geçtiðimiz yýl yazmýþtým ama
tekrar yazmakta bence fayda var;
Geçtiðimiz yýl Turizm haftasý etkinlikleri çerçevesinde Tu-
HABER
6
ÇORUM'U
YETERÝNCE
TANIYOR
MUYUZ?
AHMET ÖLÇER
[email protected]
rizm Meslek Lisesinde bir programdaydýk. Turizm Meslek Lisesindeki Programda Sayýn Valimizin sormuþ olduðu o manidar soruyu hiç unutmadým. Sayýn Valimiz çok can alýcý bir noktadan salonda bulunan Turizm Meslek Lisesinin öðrencilerine;
"kaç kiþi Ýncesu Kanyonu'nu gördü?" diye sormuþtu. Hiç unutmuyorum koskoca salondan yalnýzca yedi el kalkmýþtý.
Þimdi merak ediyorum da yukarýda bahsettiðim tarihi deðerlerimizden kaç tanesini biliyoruz?
Veya onlara sahip çýkýyor muyuz?
Bu deðerleri ne kadar tanýtabiliyoruz?
Yine daha önce sorduðum bir soruyu tekrar sorayým;
En eski uygarlýklarýndan birisi olan Hitit Uygarlýðýnýn baþkenti Çorumda. Bugün hangi Dünya ülkesi olursa olsun, tarih
derslerinde mutlaka Hititleri anlatýrlar. Hititleri dünya tanýrken, dünyayý gezmenize gerek yok, gidin Atatürk Havaalanýnýn dýþ hatlar terminalinden yurda giren yabancý turistlere iki
tane soru sorun. Bu sorulardan Birincisi "Hititleri biliyor musunuz?" Ýkincisi de "Çorum'u biliyor musunuz?" olsun.
Sizce hangi soruya verilen evet cevabý daha fazla olur?
Bir baþka soru;
Acaba biz Çorumlular kendi ilimiz yeterince tanýyor muyuz?
Eðer sorunun cevabý hayýr ise;
Biz daha kendi ilimizi doðru dürüst tanýmazken, baþkalarýna nasýl anlatacaðýz!
Tekrar görüþünceye dek saygýlar…
KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON
SANTRALLERÝ
Tahsin Þahin'den,
Apaydýn'a ziyaret
Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin
Þahin, Türkiye Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu
(TÞOF)'u ziyaret etti.
Tahsin Þahin, beraberinde Oda Yönetim Kurulu Arap Ali
Altýnkeser, Yakup Torun, Hamit Kaya ve Recep Gökgüneyile birlikte ziyaret ettiði TÞOF'ta Federasyon Baþkaný Fevzi Apaydýn'la
bir süre görüþtü.
Çorumlu þoför ve nakliyeci esnafýnýn sorunlarýnýn da
görüþüldüðü ziyarette TÞOF Genel Baþkaný Fevzi Apaydýn,
Tahsin Þahin'e federasyon rozetini taktý.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Apaydýn,
Tahsin Þahin'e Oda Baþkanlýðý'nýn hayýrlý olmasý temennisinde
de bulunurken, Þahin'e ve Oda Yönetim Kurulu üyelerine görevlerinde de üstün baþarýlar diledi. Haber Servisi
Çorum Belediyesi'nden
23 Nisan Þenliði
Çorum Belediyesi 23
Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramý nedeniyle þenlik düzenleyecek. 23-24 Nisan günlerinde Kültür Park'ta
11.00 ila 18.00 saatleri
arasýnda yapýlacak olan
þenliklerde çocuklara
özel animasyon gösterileri, oyun ve eðlenceler
düzenlenecek. Ayrýca
çocuklara çeþitli hediyelerde verilecek.
Bahadýr YÜCEL
Pýnar Kolejinde,
deprem tatbikatý
Özel Pýnar Eðitim Kurumlarýnda "Deprem-ÝkazAlarm-Tahliye Kurtarma ve
Yangýn Söndürme" tatbikatý
yapýldý.
Tatbikat kapsamýnda ayrýca okul bahçesinde oluþturulan yangýn, yangýn tüpleri
kullanýlarak nasýl söndürüleceði uygulamalý olarak gösterildi. Yasin YÜCEL
Kývanç ve Burak
Ýllüzyon Gösterisi
yapacak
Çorum Belediyesi 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramý nedeniyle Ýllüzyon
Gösterisi düzenleyecek.
Yetenek Sizsiniz programýyla ünlenen Kývanç ve Burak'ýn yapacaðý gösterdi 24
Nisan Perþembe günü 13.00
ila 16.00 saatlerinde iki seans
halinde Devlet Tiyatrosu Salonunda yapýlacak.
Bahadýr YÜCEL
YILDIZ
TEK
21 NÝSAN 2014 PAZARTESÝ
-Beton Direk
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
7
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-Kafes Tel Örgü
-PVC Kaplý Tel Örgü
HABER
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
u
s
u
k
þ
o
c
m
u
ð
o
D
Akkent'te Kutlu
Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Çorum
Tasavvuf Yolu Federasyonu, Ýpek Yolu ve Nurani
Dernekleri bilikte kutlama programý düzenlediler.
Akkent Mahallesi TOKÝ konutlarý futbol sahasýnda
yapýlan programa ilgi yüksek oldu.
Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan program,
Kur'an-ý Kerim tilaveti ile devam etti. Daha sonra Dernek
Baþkaný Murad Kayacý günün anlam ve önemini belirten
bir konuþmasýný gerçekleþtirdi ve dernek olarak çalýþmalar hakkýnda da bilgi verdi.
Konuþmanýn ardýndan Ýpek Yolu Çocuk Ýlahi Grubu
ilahileriyle programa renk kattý. Program þiirler ve ilahilerin ardýndan sona erdi. Yasin YÜCEL
Murad Kayacý
"Sevgili Doktor"
tiyatroseverlerle buluþacak
Adana Devlet Tiyatrosu'nun "Sevgili Doktor"
isimli oyunu Çorum'da tiyatroseverlerle buluþacak.
Anton Çehov'un yazdýðý ve Zeynep Su Kasapoðlu'nun yönettiði iki perdelik oyun
25 Nisan Cuma saat 20.00'da, 26 Nisan Cumartesi günü ise 14.00 ila 20.00 saatlerinde Çorum
Devlet Tiyatrosu salonunda sahlenecek.
Oyunu konusu þöyle:
Sevgili Doktor" birbirinden baðýmsýz 8 kýsa
oyundan oluþan iki perdelik bir eser. Hassas ve
akýllý insanlarýn yaþamlarýný nasýl güzelleþtirebileceði konusunda çözümler tutamý sunan, insanlarýn
güçlerini ve güçsüzlüklerini soruþturan, sýnýfsal ayýrýmlarý ele alan, sömüreni ve sömürüleni anlatan
traji komik bir oyun. Neil Simon'un sahneye uyarladýðý Çehov'un öyküleri "Ýnsanlýk Hallerini" hem
sevgiyle hem de güldürerek sunuyor bize. Yoksa biz
zaten "Hep Gülmüyor muyuz Aðlanacak Halimize
!!!!!"
Oyunu biletleri ise Devlet Tiyatrosu giþesinden
ve www. mybilet. com/tiyatro /devlettiyatrosu/corum adresinden satýþa sunuldu. Yasin YÜCEL
TEK
YILDIZ
YAÞAM
21 NÝSAN 2014 PAZARTESÝ
8
Ýþ stresi, kalp krizi riskini artýrýyor
Bir ülkede bir bakan, kendisini gazetecilere hiç sevdirememiþti. Ne yapsa makbule
geçmiyor, basýn hergün kendisiyle uðraþýyordu. Nihayet :
-Öyle bir þey yapayým ki,
gazeteciler mat olsun, diye
düþündü ve ilan etti :
-Pazar günü saat 10'da
bakan denizin üzerinden
yürüyerek geçeceðim.
Pazar sabahý saat 10'da tüm
basýn mensuplarý toplandýlar
orada. Bakan geldi ve elinde
bastonuyla denizin üzerinde
yürümeye baþladý. Karþý kýyýya
kadar da yürüdü geçti.
Herkesin gözleri dehþetle
açýlmýþtý.
Fakat ertesi günü tüm
gazetelerde þu baþlýk okundu :
-Bakan yüzme bilmiyor!
Kelime Avý
Uzmanlar iþ stresinin kalp krizi riskini
arttýrdýðýný söylüyor. Kardiyoloji uzmaný
Doç. Dr. Meltem Ege, "Yoðun iþ stresi
yaþayan ve aile öyküsü, sigara, diyabet,
kolesterol yüksekliði gibi diðer kardiyovasküler risk faktörlerine sahip olan kiþilerde rutin kalp muayenelerini yaptýrmalý
uygun
check-up
programlarýndan
muhakkak geçmelidir." dedi.
Doç. Dr. Meltem Ege, yaptýðý yazýlý açýklamada, çaðýn hastalýðý olarak nitelendirebilecek stresin, kalp damar hastalýklarý baþta
olmak üzere birçok hastalýðý habercisi olabildiðine iþaret ederek, "Yoðun stres altýndaki kiþilerde, stresle kanda bazý hormon
seviyeleri artar. Kan seviyeleri artan baþlýca
hormonlar olan adrenalin ve kortizol uzun
dönemde damarlarýn endotel yapýsýný bozabilmekte, damarlarda büzüþmeye neden
olabilmekte, kalp ve dolaþým sistemini de
daha birçok mekanizma ile olumsuz etkileyebilmektedir." dedi.
"ÝÞ STRESÝ ALTINDAKÝLER
DAHA DÝKKATLÝ OLMALI"
Özellikle en sýk karþýlaþýlan streslerden
biri olan iþ stresine yoðun þekilde maruz
kalan kiþilerin kalp damar hastalýklarýna
yakalanma riski açýsýndan daha dikkatli
davranmalarý gerektiðine vurgu yapan Ege,
þöyle devam etti: "Strese baðlý olarak sigara,
alkol tüketimini artýran ve hatta kilo alma
yolunda olan kiþiler stresle kiþisel olarak baþa
çýkamýyorlarsa muhakkak profesyonel
destek almalýdýr. Yoðun iþ stresi yaþayan ve
aile öyküsü, sigara, diyabet, kolesterol yüksekliði gibi diðer kardiyovasküler risk faktörlerine sahip olan kiþilerde rutin kalp
muayenelerini yaptýrmalý uygun check-up
programlarýndan muhakkak geçmelidir.
Günümüzde çok sýk karþýlaþtýðýmýz iþ stresi
de kalp krizi riskini iki kat arttýrabilmektedir.Yoðun stres yaþayan kiþilerin kalp
atýþlarýndaki hýzlanma, tansiyon deðerlerinde yükselme günlük hayatta sýkça
karþýlaþtýðýmýz þikayetler arasýnda yer almaktadýr.
Stres
altýnda
olan
kiþilerde
gördüðümüz aþýrý sigara ve hatta zaman
zaman alkol tüketimi klinik bulgularla birleþince damar sertleþmesi riskinde artýþlar
görülmektedir." 2014 yýlýnda yapýlan bir
araþtýrmaya dikkat çeken Kardiyoloji uzmaný
Ege, psikolojik stresin, bilinen kardiyovasküler risk faktörleri olan hipertansiyon,
diyabet, sigara gibi faktörlere eþdeðer oranda
koroner kalp hastalýðýna neden olabileceðinin saptandýðýný aktardý.
"MÜZÝK DÝNLEMEK
KALP ÝÇÝN FAYDALI"
Bir baþka çalýþmada da koroner kalp
hastalarýnda müzik dinlemenin, anksiyeteyi
azalttýðý, beraberinde de sistolik kan
basýncýný, kalp hýzýný, göðüs aðrýsý sýklýðýný
azalttýðýný gösterdiðini kaydeden Ege,
"Sosyal iliþkileri zayýf, yalnýz, A tipi kiþiliðe
sahip olan (agresif, rekabetçi, iþine düþkün..)
kiþilerde koroner kalp hastalýðýna yakalanma
riskinin daha yüksek olduðu bilinmektedir.
(CÝHAN)
Bebekler, anne karnýnda da stresten etkileniyor
Günün Sudoku Bulmacasý
Kadýn Hastalýklarý Uzmaný Op. Dr. Aytül
Erdoðmuþ, stresin bebeði daha anne karnýnda etkilemeye baþladýðýný söyledi. Bebeklerin mizacýnýn
anne karnýnda geliþmeye baþladýðýný belirten Op.
Dr. Aytül Erdoðmuþ, stresli ortamda gebelik geçiren
annelerin bebeklerinin de gergin kiþilikler olduðuna
dikkat çekti.
Bebeklerin, tüm duygulardan hem hormonal
hem de fiziken etkilendiðini belirten Özel Tekden
Hastanesi Kadýn Hastalýklarý Uzmaný Op. Dr. Aytül
Erdoðmuþ, "8. haftadan itibaren bebeðin duyularý
belirginleþmeye baþlar, 16. haftaya geldiðinde de
dýþarýdan titreþimli sesleri duymaya baþlar. 24. haftadan itibaren annesinin seslerini tanýr ve ona tepki
verebilir.
27. haftadan itibaren hýzlý bir kapý çarpmasýndan bebeðin sýçradýðýný anlayabiliriz. Bunlar bize
bebeklerin dýþ ortamdan ve seslerden etkilendiðini
gösterir. Ama bebeðin etkilenme þekli bununla
kalmaz.
Bebek, annenin maddi manevi ortamýnda
beslenmekte ve büyümektedir. Stres anýnda yükselen adrenalin ya da mutluluk anýnda salgýlanan
endorfin bebeðe geçer. Dolayýsýyla stres hem
duyma hem de hormonal yoldan bebeði etkilemekte ve bebeðin kiþilik geliþimine katkýda bulunmaktadýr." diye konuþtu.
ANNE KARNINDA BEBEK DAHA HUZURLU
OLMALI
Daha önce yapýlan incelemelerde, stresli bir
gebelik sürecinden sonra dünyaya gelen bebeklerin
kalp atýþlarýnýn ve hýzlarýnýn deðiþken olduðunun
görüldüðünü belirten Özel Tekden Hastanesi
Kadýn Hastalýklarý Uzmaný Op. Dr. Aytül
Erdoðmuþ, "Annenin stres ortamý bebeði doðrudan
etkilemektedir.
Strese girmemek elbette mümkün deðildir ama
anne karnýnda bebeðin daha huzurlu bir ortamda
olmasý saðlanmalýdýr." ifadelerini kullandý.
(CÝHAN)
19:55
Dizi
Beni Böyle Sev
Ömer Karatepe, zengin bir ailenin tek çocuðu olmasýna raðmen mütevazý bir çocuktur. Annesinin
neredeyse tüm hayatýna yön veren aþýrý ilgisi ile
yetiþmiþtir. Babasý ise onun bir an önce okulunu bitirip
þirketin baþýna geçmesini istemektedir. Ama Ömer bir
fotoðraf tutkunu ve iyi mimar olma hevesindedir.
Ayþem, Trabzon'dan Ýstanbul'a okumaya gelen, deli
dolu, yaþam enerjisi yüksek bir kýzdýr. Memleketinde
köftecilik yapan babasý Nail'den ilk kez ayrýlmýþtýr.
Ayþem, Ýstanbul'da amcasý Ýlyas'ýn yanýnda yaþarken
yengesinin kendisini istemediðini öðrenince evden
ayrýlýr. Ömer'le yollarý da bu zor zamanlarýnda kesiþir.
20:00
Sinema
Çizmeli Kedi
Shrek ile karþýlaþmadan önce kurnaz savaþçý
Çizmeli Kedi, aranan bir kanun kaçaðý olduðu
durumdan kurtulmalýdýr. Jack ve Jill’den sihirli
fasulyeleri çalmaya çalýþýrken, diþi bir kedi ile
karþýlaþýr.
Kitty Softpaws adýndaki bu güzel diþi, Çizmeli
Kedi’yi eski dostu fakat þimdi düþmaný olan
Humpty Dumpty’e götürür. Eski ihanetlerini
unutamasa da Humpty’e sihirli fasulyeleri çalmak
için yardým etmeye karar verir ve birlikte heyecanlý bir maceraya atýlýrlar.
23:15
Dizi
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Kara Para Aþk
Elif ve Ömer sonunda kendilerini Nilüfer’e götürecek
kiþiyi bulmuþlardýr. Sýtký hakkýnda öðrendikleri
yüzünden kardeþi için iyice endiþelenen Elif’in beklemeye tahammülü kalmamýþtýr.
Hýzla aramaya baþlarlar. Elif ve Ömer, Sýtký’nýn
peþindeyken aldýklarý telefonla her þey deðiþir. Elif bir
kez daha kardeþi için büyük bir bedel ödemek zorunda kalacaktýr. Metin’in elinden kaçmaya çalýþan
Nilüfer’in giriþimi baþarýsýzlýkla sonuçlanýr.
Bu kaçýþ denemesi Nilüfer’in hiç beklemediði
sonuçlar doðuracaktýr. Bu arada Nilüfer için endiþelenen Mert, aralarýndaki aþk sýrrýný açýk etmek
üzeredir.
BADEMLÝ HELVA
Mehmet Ali Birand
Mürvet ve Ýzzet Birand çiftinin
oðlu olarak 9 Aralýk 1941 gecesi
Alman
Hastanesi'nde
dünyaya
geldi.[1] Birand'ýn kökeni anne
tarafýndan Elazýð'ýn Palu ilçesine baba
tarafýndan ise Karadeniz Ereðlisine
dayanmaktadýr ve anne tarafýndan
Kürt kökenlidir. Birand, iki yaþýndayken babasýný kalp krizi nedeniyle
kaybetti.
Ýlkokulu Erenköy Zihnipaþa'da
tamamladý ve 1955'te Galatasaray
Lisesi'nde okumaya baþladý. Bu okula,
Dýþiþleri Bakanlýðýnda "küçük bir
diplomat" olan dayýsýnýn maddi
yardýmlarýyla gitti. Liseyi 1962'de
bitirdi.
Ýstanbul Üniversitesi Filoloji
Fakültesi'nde Fransýzca bölümüne girerek eðitimini sürdürdü fakat maddi
sorunlardan dolayý devam edemedi.
Birand, üç yaþýndayken sol bacaðýna
kaynar su döküldü ve bu sebeple
toplamda beþ ameliyat geçirdi.
Milliyet'te çalýþýrken 1971 yýlýnda,
Milliyet gazetesinin kurucusu Ali Naci
Karacan'ýn oðlu Ercüment Karacan'ýn
üvey kýzý Cemre Güngören ile evlendi.
Çift, evlendikten sonra Brüksel'e
giderek burada yirmi yýl yaþadý.
1977 yýlýnda Umur Ali adýnda bir
oðlu oldu. Belçika vatandaþýlýðý da
bulunan Birand ana dili olan
Türkçe'ye ek olarak Fransýzca ve
Ýngilizce de bilmekteydi.Mesleðe 1964
yýlýnýn
Temmuz
ayýnda
Abdi
Ýpekçi'nin
vasýtasýyla
Milliyet
gazetesinde
baþladý.
1971'de
evlendikten sonra 500 dolar maaþla
Brüksel'de Milliyet için çalýþmaya
baþladý ve burada yirmi yýl çalýþtý. 1974
Kýbrýs Harekatý'nýn meydana gelmesiyle sürekli Washington, Atina,
Strasbourg'a (Avrupa Konseyi için)
gider oldu.
Abdi Ýpekçi'den sonra kýsa bir
dönem Milliyet'in genel yayýn yönetmenliðini yaptý.
Malzemeler
9 Kahve Fincaný Ýri Ýrmik
4 Kahve Fincaný Tereyaðý
veya Margarin
100 gr Beyaz Badem
3 Su Bardaðý Tozþeker
4 Su Bardaðý Süt
1 Paket Vanilya
Üzerine:
3-4 Çorba Kaþýðý Acý
Badem ikörü veya Tarçýn
2 Çorba Kaþýðý Tozþeker
Yemeðin Tarifi
Kalýn tabanlý, iyi ýsý
geçiren derin bir tencerede
tereyaðýný eritip bademleri 2
dakika kadar kavurun.
Ýrmiði ekleyip kýsýk ateþte
devamlý karýþtýrarak kavurun. Bu iþlemi en az 25-30
dakika sürdürün. Baþka bir
tencerede þeker, süt ve
vanilyayý karýþtýrýp kaynatýn.
Karýþýmý kavrulmuþ irmiðe
ekleyip karýþtýrýn.
Tencerenin kapaðýný kapatýn
ve kýsýk ateþte suyunu tamamen çekinceye kadar piþirin.
Helva piþince üzerine 2
çorba kaþýðý þeker serpin.
Tencerenin üzerine bez veya
emici bir kaðýt örterek
kapaðýný kapatýp demlendirin. Ilýnýnca geniþ ve
düz bir servis tabaðýna kalýplarla þekil vererek yerleþtirin. Üzerine likör döküp
veya tarçýn serperek servis
yapýn.
Bir yürek ancak bir yürekle takas edilir.
Yüreðini almadýðým kimseye vermem yüreðimi.
- Þems Tebrizi
02.50 Elveda Rumeli
04.25 Yahþi Cazibe
05.10 Hatýrla Sevgili
07.00 Kahvaltý Haberleri
10.00 Müge Anlý Ýle
Tatlý Sert
13.00 Kýzlar Ve Annleri
15.00 Alemin Kralý
16.00 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
19.00 Atv Ana Haber
20.00 Karadayý
23:15 Kara Para Aþk
00.45 Sessiz Kaos
02.30 Pazar Sürprizi
04.30 Aþk Izdýraptýr
06.30 Cennet Mahallesi
08.30 Show Dünyasý
10.00 Her Þey Dahil
12.00 Gülben
14.00 Lezzet Haritasý
15.00 Misafir Ol Bana
17.45 Pepee
18.30 Show Ana Haber
19.15 Büyük Risk
20:00 Çizmeli Kedi
05.55 Sarayýn Doktoru
07.00 Sabah Haber
08.25 Küçük Hanýmefendi
10.00 TRT 1 Stüdyosu:
Saðlýk Sýhat
11.15 Ýyi Þeyler
11.30 Ýyi Fikir
13.00 Haber
14.50 Aileler Yarýþýyor
16.35 Seksenler
19.00 Ana Haber Bülteni
19.55 Beni Böyle Sev
23.15 Joker
05.45 Hayat Dersi
06.30 Kanal 7’de Sabah
08.00 Zeynep
09.45 Dr. Feridun Kunak
11.30 Ana Kuzusu
13.30 Uður Arslan’la
Umut Var
15.50 Cemil
17.45 Kanal 7 Ana Haber
18.45 Hayat Dediðin
19.40 Koltuk Belasý
21:00 Haber Saati
22:20 Uyanýk Gazeteci
06.45 Ýrfan Deðirmenci Ýle
Ýle Günaydýn
09.00 Doktorum
11.00 Mutfaðým
12.15 Gün Arasý
12.30 Kaynana Gelin
Seda'ya Gelin
15.00 Evim Þahane
17.00 Arka Sokaklar
18.50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Maymunlar
Cehennemi
03.30 Tv Filmi
05.00 Belgesel
06.00 Merhaba Yenigün
07.35 Tv Filmi
08.30 Saðlýcakla
10.10 Tv Filmi
13.00 Tv Filmi
14.20 Yeþil Elma
16.45 Tv Filmi
18.00 Ana Haber Bülteni
18.50 Ýki Dünya Arasýnda
21.00 Ötesiz Ýnsanlar
23.00 Yeraltý Canavarý 4
TEK
YILDIZ
HABER
21 NÝSAN 2014 PAZARTESÝ
"Kýbrýs Sorunu"
konferansý bugün
Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi tarafýndan organize edilen
"Kýbrýs Sorunu" konulu konferans
bugün yapýlacak.
Devlet Tiyatro Salonunda saat
19.00'da baþlayacak olan konferansa
konuþmacý olarak ise KKTC 2.Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat katýlacak. Yasin YÜCEL
YEDAÞ'ýn kýrsalda geniþ
çaplý elektrik kesintisi yarýn
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým
ve onarým çalýþmalarý nedeniyle elektrik kesintisi yapacak.
22.04.2014 tarihinde 09.00-13. 00 saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan kesintiden etkilenecek yerler þöyle: "Aliki Baðlarý, Üyük, Uðrak, Güveçli, Boðabaðý, Tolamehmet, Þekerbey, Yoðunpelit, Ovasaray, Kayý, Kývýrcýk Mahallesi, Çalkýþla,
Türkayþe, Mühürler, Teslim, Þeyhmustafa, Çalýca,
Sarýkaya, Akpýnar, Sazak, Çobandivan, Ahmetoðlan, Sarýlýk ve A.Sarýlýk köyleri, Köy Hizmetleri Ýl
Müdürlüðü, Ovasaray Buz Tesisi, Ünsallar Ýnþaat,
Dalgýçlar Yapý Kireç Fabrikasý, Saray Petrol, Oðuzhan Velipaþaoðlu, Ali Aksungur, Yeni Ceylan Yavuk Çiftliði, Özejder Gýda, Çelik Gýda, Gümüþtepe Hayvancýlýk, Beyazgül Tavukçuluk, Elif Oluklu
Kaðýt Ürünleri, Ayvaz Tavukçuluk, Kargý Tavuk
Çiftliði, Kanarlý Gýda, S. Erdoðan-M. ÇýkmazF.Ekin Tavuk Çiftliði, Mustafa Çelik Tesis, Arzu
Gýda, Arkadaþ Tavukçuluk, Emrah Tavukçuluk,
9
Ta l a t ' t a n ,
Cumhurbaþkanlýðý
seçimi uyarýsý!
KKTC 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, Türkiye'de yapýlacak olan Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine yönelik uyarýlarda bulundu.
Talat, "Esas sorun, halkýn seçtiði Cumhurbaþkaný ile Anayasa'nýn bütün yetkiyi verdiði hükümet arasýnda iliþkilerin nasýl
düzenleneceði" dedi.
Hitit Üniversitesi'nin davetlisi olarak Çorum'a gelen Talat,
ilk olarak Hititlerin baþkenti Hattuþa'yý gezdi. Burada konuþan
Talat, tarih kitaplarda Hititleri okuduklarýný ancak yerinde incelemenin çok daha güzel ve anlamlý olduðunu ifade etti. Yakýn
zamanda yapýlacak olan cumhurbaþkanlýðý seçimlerine de deðinen Talat, ''Cumhurbaþkanlýðý seçimlerini dýþarýdan izliyoruz.
Halkýn iradesi ile ilk defa seçilecek. Biz yýllardýr bunu yaþýyoruz.
Cumhurbaþkanýný halk seçiyor. Siyasi partilerde bazen baðýmsýz
adaylar da adaylýklarýný koyuyorlar ve yapýlan seçimlerde Cumhurbaþkaný belirleniyor'' ifadelerini kullandý.
Türkiye'nin, bu deneyimi ilk defa yaþayacaðýný dile getiren
Mehmet Ali Talat, halk tarafýndan seçilen cumhurbaþkanýnýn,
yine halk tarafýndan kurulan ve anayasal bütün yetkilere sahip
iktidarýn olacaðýný kaydederek, ''Sorun orada diye düþünüyorum. Dolaysýyla bu sýkýntýlarý biz hep yaþadýk. Hala yaþýyoruz.
Esas sorun, halkýn seçtiði Cumhurbaþkaný ile Anayasa'nýn bütün yetkiyi verdiði hükümet arasýnda iliþkilerin nasýl düzenlene-
ceði. Bizde Kýbrýs meselesi diye bir mesele var. Kýbrýs meselesi
Hitit medeniyeti kadar eski olmasa da eski bir mesele. 50 yýllýk
bir sorun. Bu, cumhurbaþkanýnýn omuzlarýnda, Kýbrýs sorunu
cumhurbaþkanýný iç siyasetten biraz uzaklaþtýrýyor" þeklinde
kaydetti.
Ayný görüþlerde olan Cumhurbaþkaný ve hükümetle sorunun daha az tezahür edeceðini dile getiren Talat, "Bu sorun ama
farklý görüþlerde hükümet ve Cumhurbaþkaný olduðunda o zaman iþler biraz daha karýþýk hale gelebilir. Herhalde daha ileriye yönelik dönemlerde anayasal olarak düzenlemeler yapýlacak
ve iþ de netleþecek diye düþünüyorum" dedi.
8 bin yýllýk Hitit medeniyetinin bulunduðu yerleri de ziyaret
eden Mehmet Ali Talat, Hitit medeniyetinin insanlýk tarihinde
önemli bir yeri olduðunu söyledi.
Hititler'in baþkentinde bulunmaktan duyduðu memnuniyeti dile getiren Talat, ''Çok ilginç tabi, tarihte okurduk. Ama ilk
kez burada bulunma fýrsatý buldum. Bu, benim için çok önemli
bir olay, Çorum'a geleceðim de Hattuþa'ya gelmek gerekliydi.
Davet eden gençler, arkadaþlar Hattuþa'yý da programa koymuþlardý. Burada bulunmak biraz da o gençlerin saðladýðý olanakla oldu. Çok güzel bir bölge, insanlýk tarihinde önemli bir
yeri var Hititlerin ve onlarýn baþkentinde bulunmak da benim
için bir mutluluk" þeklinde kaydetti. Haber Servisi
Ýkram Tavuk Çiftliði, Haslet Gýda ve Hayvancýlýk,
Ýbrahim Culuk - Feraset Besicilik, Çalkýsla Köyü
Ýçme Suyu ve Ýçme Suyu Tesisi, Turgut Köyü Ýçme
Suyu Tesisi, Edip Dölek Saray Un Fabrikasý, Enkay
Ýnþaat, Çalýca Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Güven Yem
Sanayii, Elvan Yalvaç Tarýmsal Sulama, Serttaþlar
Gýda, Rafet Karabýyýk Y.Sulama, Ömer Çelenli
T.Sulama, Ovakarapýnar Köyü Ýçme Suyu Tesisi,
Botaþ Pýg Ýst. Karapýnar, Yakup Kalender Tarýmsal
Sulama, Sarýlýk Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Ömer Koca, Mustafa Boyraz, Þenel Gözay, Mehmet Taþdelen, Mustafa Þentürk, Erzade Demirci, Ahmet
Hoþ, Mustafa Ilýca, Yukarý Sarýlýk Köyü Ýçme Suyu,
Kadir Göçmen Tarýmsal Sulama, Ali Beker, Mustafa Ilýca, Þenel Kargýn, Abdurrahman Þentürk Tarýmsal Sulama, Hayati Kuyucu, Vodafone A.Þ.,
Salih Kýyýklýk, Mustafa Yalvaç, Mehmet Dönmez,
Fethi Yýlmaz, Kenan Eser, Karakaþ Besi Çiftliði,
Karakaþ Depo, Yakup Kalender, Yýlmaz Kaya trafolarý.
Eðitim
Sen'den
çocuk
þenliði
Eðitim Sen Çorum Þubesi
23
Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramýnýn 94. yýldönümü nedeniyle çocuk þenliði düzenleyecek.
Müzik, halk oyunlarý, semah gösterileri ve
çeþitli yarýþmalardan oluþan çocuklara sürpriz
hediyelerinde daðýtýlacaðý þenlik 23 Nisan 2014
Çarþamba günü saat 15.00'da Aþýk Mahsuni Þerif Parkýnda yapýlacak. Bahadýr YÜCEL
LYS baþvurularý bugün baþlýyor
2014 Lisan Yerleþtirme Sýnavý (LYS) baþvurularý bugün baþlýyor. Baþvuru yapmak
isteyenlerin, 21-30 Nisan 2014 tarihleri arasýnda baþvurularýný yapmalarý gerekecek,
baþvuru süresi uzatýlmayacak.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapýlan duyuruya göre, 2014 Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi (ÖSYS) kapsamýnda 23 Mart 2014 tarihinde tarafýndan yapýlan 2014
Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) sonuçlarýna göre YGS puanlarýndan en az biri 180
ve daha fazla olan adaylar, isterlerse Lisans Yerleþtirme Sýnavlarýna (LYS) baþvuru yapabilecekler. LYS'lere girme hakký kazanan adaylardan, LYS'lere baþvuru yapmak isteyenlerin, 21-30 Nisan 2014 tarihleri arasýnda LYS baþvurularýný yapmalarý gerekecek. Baþvuru süresi uzatýlmayacak. LYS'ler
için ayrý bir kýlavuz bulunmayacak. 2014 Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi (ÖSYS) Kýlavuzu, LYS'ler de dâhil, ÖSYS Sistemi ile ilgili tüm ilke ve kurallarý kapsayacak. Adaylarýn baþvuru yapmadan önce bu kýlavuzu dikkatle incelemeleri gerekecek.
LYS baþvurularý Ýnternet aracýlýðýyla bireysel olarak aday iþlemleri sisteminden (ais.osym.gov.tr ) ya da herhangi bir Baþvuru Merkezi aracýlýðýyla yapýlabilecek. Baþvurusunu Baþvuru
Merkezi aracýlýðýyla yapan adaylar 3 TL Baþvuru Hizmeti Ücreti
ödeyecekler. LYS'lere katýlma hakký elde eden adaylar, 5 LYS'den, hesaplanmasýný istedikleri LYS puanýna uygun istedikleri sýnava katýlabilecekler.
LYS baþvurularý ile sýnav ücreti bilgileri ÖSYS Kýlavuzunda yer alýyor. Adaylar; tüm
PTT iþyerlerinden, Akbank, Halk Bankasý, Kuveyt Türk Katýlým Bankasý, Ziraat Bankasý, Türk Ekonomisi Bankasý ve DenizBank'ýn tüm þubeleri ile Ýnternet bankacýlýðý aracýlýðýyla sýnav ücretini yatýrabilecekler. Adaylar, sýnav ücretini ÖSYM'nin Ýnternet sayfasýnda yer alan "ödemeler" alanýndan kredi kartý/banka kartý ile de yatýrýlabilecekler.
LYS baþvurularý için adaylarýn yapmasý gerekenler þöyle:
"-Hangi LYS'lere girmek istediklerine karar vermek (Adaylarýn LYS'lerin tamamýna katýlarak kendileri için tüm LYS puan türlerinin hesaplanmasýný saðlamalarý önerilir.)
-Sýnav ücretini yatýrmak (Sýnav ücretini yatýrmak baþvuru için yeterli deðildir, baþvurunun tamamlanmasýný saðlamaz.)
-Ýnternet veya bir Baþvuru Merkezi aracýlýðý ile baþvurularýný yapmak (Sýnav ücreti
yatýrýldýktan sonra baþvuru iþlemi bireysel olarak Ýnternet aracýlýðýyla aday iþlemleri sisteminden (ais.osym.gov.tr ) ya da bir baþvuru merkezinden tamamlanmalýdýr).
-Baþvuru tamamlandýktan sonra baþvuru süresi içinde baþvuru bilgilerini
ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trÝnternet adresinden mutlaka kontrol etmek, baþvuru
bilgilerinin yazýcýdan bir dökümünü edinerek sýnavýn diðer aþamalarýnda gerekebileceðinden özenle saklamak."
-LYS'LER 81 ÝL MERKEZÝ VE LEFKOÞA'DA YAPILACAKLYS'ler 81 il merkezi ve Lefkoþa'da yapýlacak. Adaylar, girmek istedikleri LYS'lerin
hepsine ayný merkezde girecekler. Baþvuru iþleminden önce bankaya sýnav ücretinin
yatýrýlmýþ olmasý gerekecek. Baþvuru iþlemleri sýrasýnda aday hangi LYS'lere gireceðini
bildirecek. Yeni açýlacak programlar, puan türlerinde oluþabilecek deðiþiklikler gibi durumlar nedeniyle farklý alanlarda puan türlerinin hesaplanabilmesi için, adaylarýn 2014-LYS'lerin tamamýnda sýnava girmeleri yararlarýna olacak. Turizm Fakültelerinin YGS puaný ile öðrenci alan Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarý Mezunlarý (M.T.O.K.) programlarýna, 2014-ÖSYS'de Yükseköðretim
Kurulu kararý gereðince LYS puanlarý ile öðrenci alýnacak.
Adaylarýn hangi LYS'lere gireceklerine kesin karar verdikten
sonra baþvuru süresi içinde baþvurularýný yapmalarý gerekecek.
Baþvurusunu Ýnternet üzerinden bireysel olarak yapacak adaylar, "Baþvuru iþlemi baþarýyla tamamlandý." uyarýsýný mutlaka
görmeleri ve yazýcýdan çýktý almalarý gerekecek. ÖSYM baþarýsýz kayýt iþleminden sorumlu olmayacak. Ýnternet kullanýmýnda deneyimli olmayan ve iþlemlerini eksik yapmaktan çekinen adaylarýn baþvurularýný bir Baþvuru Merkezi aracýlýðýyla yapmalarý yararlarýna olacak.
-ONAY KODU GÝRÝLMEYEN BAÞVURULAR
TAMAMLANMAYACAÐI ÝÇÝN GEÇERSÝZ OLACAKBaþvuru Merkezi aracýlýðý ile baþvuru yapan adaylar, Aday Baþvuru Kayýt Bilgilerinde yer alan baþvuru bilgilerinin doðruluðunu kontrol etmek amacý ile görevli tarafýndan kendilerine verilen çýktýyý kontrol ettikten sonra çýktý üzerinde yer alan Onay Kodunu görevliye bildirecekler ve görevli onay kodunu sisteme girdikten sonra baþvuru
tamamlanacak. Onay kodu girilmeyen baþvurular tamamlanmayacaðý için geçersiz
olacak ayný zamanda tüm sorumluluk da adaya ait olacak.
Adaylar, bireysel olarak Ýnternet aracýlýðýyla veya bir baþvuru merkezi aracýlýðýyla sýnava baþvuru iþlemini tamamladýktan sonra LYS baþvuru bilgilerini, ÖSYM'nin
https://ais.osym.gov.trÝnternet adresinden baþvuru süresi içinde mutlaka kontrol etmeli ve aday baþvuru kayýt bilgilerinin bir dökümünü edinmesi gerekecek.
Haber Servisi
Kayýt dýþý istihdam
oraný yüzde 35
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik,
çalýþanlar içinde kayýt dýþý istihdam oranýnýn yüzde 35,08
olduðunu, bu oranýn yaklaþýk 8 milyon 900 bin kiþiye
karþýlýk geldiðini açýkladý. CHP Çanakkale Milletvekili
Ali Sarýbaþ'ýn soru önergesine Çalýþma Bakaný'nýn verdiði
yanýt, kayýt dýþý istihdam oranýný ortaya koydu.
Çalýþma Bakaný Faruk Çelik, TÜÝK tarafýndan hazýrlanan hanehalký iþgücü anketi sonuçlarýna göre 2013 yýlý
Kasým ayý itibarýyla kayýt dýþý istihdam oranýnýn yüzde
35,08 olduðunu, bu oranýn yaklaþýk 8 milyon 900 bin kiþiye
tekabül ettiðini açýkladý. Çalýþma Bakaný Çelik, kadýnlar
arasýndaki kayýt dýþý istihdam oranýnýn yüzde 50,42 iken,
erkekler arasýnda yüzde 28,62 olduðunu kaydetti.Kayýt
dýþýlýðýn en yoðun görüldüðü sektörün tarým sektörü
olduðunu belirten Faruk Çelik, TÜÝK verilerine göre 2013
yýlý Kasým ayý itibarýyla kayýt dýþý istihdam oranýnýn tarým
sektöründe yüzde 82,21, sanayi sektöründe yüzde 24,27,
hizmet sektöründe ise yüzde 19,87 olarak gerçekleþtiðini
ifade etti. Çalýþma Bakaný, 2002 yýlýnda yüzde 52,14 olan
kayýt dýþý istihdam oranýnýn günümüze kadar yaklaþýk 15
puanlýk bir azalýþ gösterdiðini bildirdi. Haber Servisi
HABER
TEK
YILDIZ
21 NÝSAN 2014 PAZARTESÝ
10
Anayasa Mahkemesi'ne
16 bin baþvuru
Çorum Barosu turnuvasýnda
Deltaspor þampiyon
Çorum Barosu tarafýndan her
yýl geleneksel olarak organize
edilen ve bu yýl yedincisi düzenlenen Halý Saha Futbol Turnuvasý final
karþýlaþmalarý ile sona erdi.
Turnuvanýn ardýndan baro baþkaný
Av. Ýbrahim Özyýlmaz, kapanýþ konuþmasýný da yaparak, katýlan tüm takýmlara turnuvaya verdikleri katkýdan dolayý teþekkür etti.
Özyýlmaz'ýn konuþmasýnýn ardýndan geçilen ödül töreninde turnuvada
Daltonlar takýmý dördüncü, Çorum
Adliyesi takýmý üçüncü, Denetimli Serbestlik takýmý ikinci ve Deltaspor takýmý ise þampiyonluk kupalarýný Baro
Baþkaný Av.Ýbrahim Özyýlmaz'dan aldýlar.
Final karþýlaþmalarýnýn ardýndan
düzenlenen ödül töreninde turnuvanýn
organizasyonunda ve baþarýsýnda emeði geçen spor komisyonu adýna plaketi
Spor Komisyonu Baþkaný Av. Hakan
Ünal, Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz'ýn elinden aldý.
Turnuvanýn hakemi Ersoy Aksoy'a
da plaketini Baro Baþkaný Av.Ýbrahim
Özyýlmaz verdi.Turnuvanýn en centilmen takýmý olan Ala Adliyesi'si takýmý
seçilirken, takým adýna plaketi Av.Alisami Odabaþ, Baro Baþkaný Av.Ýbrahim
Özyýlmaz'dan aldý.
Çorum Adliyesi takýmýndan Mustafa Ýlhan Öztürk gol kralý plaketini Baro
Baþkaný Av.Ýbrahim Özyýlmaz'dan aldý.
Bireysel baþvuru kapsamýnda þimdiye kadar 16
bin 322 kiþi Anayasa Mahkemesi'ne baþvurdu,
ancak 10 bine yakýn baþvuruda henüz karar yok.
Yüksek Mahkemede, Baþbakan'ýn Twitter hakkýnda yaptýðý baþvuru, tutuklu milletvekili Engin Alan
ve Aziz Yýldýrým'ýn dosyalarý da var.
En son bireysel baþvuruyu Baþbakan Erdoðan
tarafýnda yapýldý. Toplam sayý 16 bin 322.
Son dönemde verdiði kritik kararlar ile gündemde ön plana çýkan Anayasa Mahkemesi'nin
bireysel baþvuru karnesi netleþti. 23 Eylül 2012
tarihinden bu yana bireysel baþvurularý kabul
eden yüksek mahkemeye, bugüne kadar 16 bin
322 baþvuru yapýldý.
Baþvurularýn büyük bölümü adil yargýlama
hakkýnýn ihlali konusunda yapýldý. Mülkiyet hakký,
kanun önünde eþitlik hakký, insan haklarýnýn
Dershane dönüþüm takvimi
Milli Eðitim Bakanlýðý, dershanelerin özel okula dönüþümüyle ilgili yol haritasýný belirledi. Yasanýn yürürlüðe girdiði 14 Mart 2014 tarihinde, en az
3 yýldýr dershane sahibi olan kiþiler, kurumlarýný özel okula dönüþtürebilecek.
Baþvurular 2 Haziran'da baþlayacak. Dönüþüm 2019'da tamamlanacak.
Milli Eðitim Bakanlýðý dershanlerin özel okula dönüþümünde izlenecek yol haritasýný belirledi. Bakanlýk dershanelerin özel
okula dönüþüm takvmine iliþkin ilk
genelgeyi illere gönderdi. Dershane
yasasýnýn yürürlüðü girdiði 14 Mart
2014 tarihinde, en az 3 yýllýk dershane ve özel
etüd merkezi sahipleri özel okula dönüþüm baþvurusu yapabilecek.Baþvurular 2 Haziran 2014'te
baþlayacak. 1 Eylül 2015'te sona erecek. Baþvuru
yapan dershane sahiplerinden binalarýný, özel öð-
Çayý yarar suyu zarar
Faydasý saymakla bitmeyen elma, baðýrsaklarda farklý
etki gösteriyor. Suyu kabýzlýk yaparken, çayý rahatlýk veriyor.
Son yýllarda düzensiz beslenme alýþkanlýklarý nedeniyle veba gibi yayýlan kabýzlýk, can yakýyor. Tedavi edilmediðinde ise hayatý zindana çeviriyor. Ancak yediklerinize
dikkat ederek bu sorunu alt etmeniz mümkün.
Medical Park Fatih Hastanesi Ýç Hastalýklarý Uzmaný
Prof. Dr. Ziya Mocan, kabýzlýkla savaþýnýzda kalkan olacak
besinleri þöyle anlatýyor:
Çözülemeyen posa bakýmýndan zengin gýdalar, yiyeceklerin barsaklarýndan geçiþini hýzlandýrýr. Fasulye, yulaf
ve mýsýr gevrekleri, taze meyveler, kuþkonmaz, lahana,
havuç gibi sebzeler yüksek miktarda posa içerirler.
Meyve-sebze ve salata tüketimini artýrýn. Meyve ve
sebzeleri kabuklarýyla tüketin.
Beyaz ekmek yerine kepek, yulaf veya çavdar ekmeðini tercih edin.
Pirinç pilavý yerine ise bulgur pilavýný tüketerek saðlýk-
lý bir sindirim sistemine sahip olabilirsiniz.
Bol bol meyve ve sebze yiyin. Liflerinden arýndýrýlmýþ
iþlenmiþ aðýr yiyeceklerden uzak durun.
Su dolaþýmý hýzlandýrýr, dýþkýnýn yumuþak ve hacimli
olmasýný saðlar. Dolayýsýyla günde 2.5-3 litre su tüketmek
saðlýklýdýr. Ayrýca, sabah kahvaltýdan önce aç karnýna erik
veya kayýsý marmelatý veya kuru kayýsý yedikten sonra ýlýk
su içmek de dýþkýnýn yumuþamasýný saðlar.
Isýrgan tohumu, aloevera, hatmi kökü, zencefil kabýzlýk için iyi gelir.
Her akþam kuru kayýsý yiyin ve üzerine 1 bardak su
için.
BUNLARDAN SAKININ!
Peynir, et gibi lif içeriði az besinlerin alýmýný sýnýrlandýrýn.
Aþýrý çay, kahve ve asitli içeceklerin tüketiminden kaçýnýn. Çünkü bu tür içecekler baðýrsak çalýþma hýzýný azaltýr.
Muz, patates, elma suyu, ayva, havuç, kestane gibi yiyecekler baðýrsak hareketlerini azaltýr ve kabýzlýðý arttýrýr.
Saðlýklý beslenme adýna þarküteri ürünleri ve sakatatlarý tüketmeyin.
BiTKiSEL ÇARE
Ebegümeci: Bazý bitkilerin çaylarýný içmek kabýzlýðýn
giderilmesinde etkili olur. Bunlardan biri ebegümecidir.
Ebegümecinin çiçekleri, yapraklarý veya kökü kaynatýlýp
içilir. Günde 2 bardak çay bardaðý tüketilebilir.
Fesleðen: Fesleðen tohumlarý kaynatýlýp, suyu içilirse
kabýzlýða iyi gelir. Fesleðen çiçeði, tohumu ve yapraklarýyla çayýný demleyin. Günde 1-2 bardak içebilirsiniz.
Elma: 2 elma, 1 portakal ve 1 limonu doðrayýn. 2 litre
suda 2 kalem tarçýn ve 2-3 karanfille birlikte 10-15 dk.
kaynatýp için. Ara öðünlerde günde 6-7 kez içilmesi þeker
dengesini düzenleyerek baðýrsaklarý çalýþtýrýr. Haber7
ihlali, temel hak ve özgürlüklerin korunmasý ve
özel hayatýn gizliliði konularý öne çýktý.
16 bin 322 baþvurudan 10 bin'e yakýný hakkýnda henüz karar çýkmadý. Karara baðlanan 6 bin
621 baþvurunun büyük bölümü reddedildi. Ýhlal
kararý verilen dosya sayýsý sadece 72 oldu. En fazla
ihlal kararý adil yargýlanma hakký baþlýðý altýndaki
"uzun yargýlama" "uzun tutukluluk" konularýnda
çýktý.
Mahkemenin dikkat çeken ihlal kararlarý
arasýnda tutuklu milletvekilleri, eski Genelkurmay
Baþkaný Ýlker Baþbuð, eski Ýnönü Üniversitesi rektörü Fatih Hilmioðlu ve Twitter kararlarý yer aldý.
Anayasa Mahkemesi'nin karara baðlayacaðý
önemli dosyalar arasýnda ise Baþbakan Erdoðan,
tutuklu milletvekili Engin Alan, Aziz Yýldýrým ve
Balyoz davasý sanýklarý bulunuyor. NTV
retim kurumlarý standartlarýna uygun hale getirmeleri istenecek. Kurumlarýný belirlenen þartlara
uygun hale getiren dershaneler, 2018-2019 eðitim
ve öðretim yýlýnýn sonuna kadar özel okula
dönüþümlerini tamamlamak zorunda.
Özel okul olmayan dershanelerin faaliyetleri ise Eylül 2015'te sona erecek. Genelgeyle, dershane
öðretmenlerinin Milli Eðitim Bakanlýðý kadrosuna geçebilmeleri
için aranan þartlar da belirlendi.
Dershane öðretmenleri için
2015'in Mart ayýnda kýlavuz yayýmlanacak.
Yasanýn yürülüðü girdiði tarihte çalýþan ve en az 6 yýl deneyimi olan öðretmenler, 1 Temmuz-1 Aðustos 2015 tarihleri arasýnda
MEB'e baþvuracak. Adaylardan KPSS istenmeyecek. Sözlü sýnavda baþarýlý olan öðretmenler bakanlýk kadrosuna alýnacak. NTV
Keneden
korunma
yollarý
Ondokuz Mayýs Üniversitesi (OMÜ) Týp Fakültesi Enfeksiyon
Hastalýklarý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sünbül,
kene ve korunma yollarý hakkýnda önemli bilgiler verdi. Havalarýn
ýsýnmasý ile birlikte artýþ gösteren keneler konusunda önemli açýklamalarda bulunan Prof. Dr. Mustafa Sünbül, "Keneler, beslenme amacýyla insanlardan kan emme sýrasýnda hastalýðý bulaþtýrmaktadýrlar.
Bu nedenle hastalýðýn görüldüðü bölgelerde yaþayanlarýn veya o bölgelere piknik, ziyaret amacýyla gidenlerin dikkatli olmalarý gerekmektedir. Belli aralýklarla vücutta kene kontrolü yapýlmalý ve keneye rastlandýðýnda uygun þekilde vücuttan uzaklaþtýrýlmalýdýr. Kene ezilmemeli, üzerine kolonya, ispirto, gazyaðý gibi kimyasallar dökülmemeli,
aðýz kýsmý koparýlmadan cýmbýz veya benzeri bir aletle deriye yapýþtýðý yerden usulüne uygun þekilde çýkarýlmalýdýr. Bu iþlemlerin saðlýk
kuruluþlarýnda yapýlmasý týbbi açýdan daha uygundur. Kene yapýþtýðý
yerden elle koparýlmamalý, üzerine sigara basýlmamalýdýr" diye konuþtu.
KENELERÝ YOK ETMEK MÜMKÜN MÜ ?
Riskli bölgelerde yaþayan veya geçici olarak bulunanlarýn çýplak
ayakla yere temas etmemeye özen göstermesini isteyen Prof Dr Mustafa Sünbül, "Ayrýca kenenin daha kolay fark edebilmesi amacýyla
açýk renkli ve uzun kollu giysiler tercih edilmelidir. Pantolon paçalarý
çorap içine alýnmalýdýr. Vücudun açýk kýsýmlarýna kene kovucu spreyler sürülebilir. Keneler için yaþam alaný görevi yapan hayvan barýnaklarýndaki çatlaklar ve kovuklar sýva ile kapatýlmalý ve ahýrlar belli ara-
lýklarla ilaçlanmalýdýr. Park bahçe gibi açýk alanlarýn keneler için ilaçlanmasý ise hastalýktan korunmada piknik yapanlar için asla bir güvence oluþturmaz. Bu tür ilaçlamalarla keneleri yok etmek mümkün
deðildir. Hastalýk taþýyan keneler sýklýkla yüksek rakýmlý orman, makilik alanlar veya buralara bitiþik tarým arazilerinde yaþamaktadýr. Þu
ana kadar sahil bölgelerinden hasta baþvurusu olmamýþtýr" þeklinde
konuþtu.
11 YILDA 400'DEN FAZLA KURBAN
Türkiye'de 2002 yýlýnda baþlayýp 2009 yýlýna kadar artarak devam
eden hastalýðýn, son yýllarda duraklama ve kýsmen azalma eðilimine
girdiðini vurgulayan Sünbül, "Bu neticenin elde edilmesinde hastalýkla mücadele çalýþmalarý, alýnan önlemler, toplumun hastalýkla ilgili
bilgi düzeyinin ve hastalýða karþý duyarlýlýðýnýn artmasý þüphesiz
önemli katký saðlamýþtýr. Ancak hala ülkemiz için ciddi bir saðlýk sorunu olma özelliðini de korumaktadýr. Türkiye'de son 11 yýlda bu hastalýktan 400'den fazla hasta maalesef kaybedilmiþtir. Bunlarýn bir kýsmý ise hastalarýn tedavisinde görev alan saðlýk personelidir. Hastalýk
bilindiði gibi ilkbahar ve sonbahar arasý mevsimde görülmektedir. Bu
yýl ýlýk geçen kýþ mevsiminden sonra baharla birlikte, kliniðimize vakalar önceki yýllara göre daha erken baþvurmuþtur. Bu nedenle vatandaþlarýmýzýn zorunlu olmadýkça hastalýðýn sýk görüldüðü bölgelere
özellikle ýlýk ve sýcak mevsimlerde seyahat etmemeleri, bu tür bölgelerde bulunanlarýn da korunma önlemlerine azami dikkat göstermeleri hayati önem arz etmektedir" ifadelerini kullandý. Haber7
TEK
YILDIZ
21 NÝSAN 2014 PAZARTESÝ
SPOR
11
Kaya:
Kazanacaðýz
bekleyeceðiz
Çorumspor kazanýp bekleyecek
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Çorumspor,
bugün Nevþehirspor ile ligin son maçýnda
deplasmanda karþýlaþacak. Çorumspor'un
gözü Nevþehirspor maçýnda, kulaðý ise Ýskilip'te olacak.
Geçtiðimiz hafta karþýlaþmasýnda Baþkent ekibi Gölbaþý Belediyespor'u yenerek
kümede kalma umutlarýný Nevþehirspor
maçýna býrakan Çorumspor bu maçtan
mutlak puan çýkarmasý gerekiyor. Kýrmýzý
siyahlýlarýn bu maçý kaybetmesi halinde
veyahut Ýskilip Belediyespor'un Kýrýkkalespor maçýný kazanmasý halinde kýrmýzý siyahlýlar küme düþecek.
Ligin sonu maçý olan Nevþehirspor ile
Çorumspor arasýnda bugün saat 14.30'da
Nevþehir Gazi Stadý'nda oynanacak karþýlaþmayý Ýstanbul bölgesinden Levent Yýlmaz yönetecek. Merkez Hakem Kuru-
lu'ndan yapýlan açýklamaya göre Nevþehirspor-Çorumspor maçýnda Yýlmaz'ýn
yardýmcýlýklarýný ayný ilden Deniz Caner
Özaðaral ile Emrah Akkaya yaparken, maçýn dördüncü hakemi ise Can Cengiz.
Kýrmýzý siyahlýlarýn, Nevþehirspor karþýsýna þu onbir ile çýkmasý bekleniliyor:
Akýn, Osman Seçgin, Mehmet Ali, Moubarak, Envercan, Batuhan, Dinçer, Orhan,
Yusuf, Hüseyin, Arif. ADNAN YALÇIN
Çorumspor takým sorumlusu antrenör
Cemil Kaya, ligin son maçý olan Nevþehirspor maçý için "Biz kazanmak zorundayýz. Biz kazanacaðýz ve rakibimizin sonucunu
bekleyeceðiz" dedi.
Dananýn kuyruðunun kopacaðý son haftaya
girdiklerini dile getiren Kaya "Bizim kendi gö-
beðimizi kesmemiz söz konusu deðil. Maalesef
kümede kalmamýz bize baðlý deðil iþin trajik tarafý bu. Biz Nevþehirspor'u yenmek zorundayýz
ve yendikten sonra rakibimizin maç sonucunu
beklemek zorundayýz. Hayýrlý olsun demekten
baþka çaremiz yok.
Sadece þunu söylemek istiyorum. Bu takým
küme düþse de bu futbolcularýn suçu deðil. Maalesef Çorum'un suçu. Futbolcularým þimdiye
kadar her maçta sahada ellerinden geleni yaptý.
Tüm zorluklara raðmen sahaya çýktýlar, Çorum
için mücadele verdiler. Ýnþallah bu mücadelelerinin karþýlýðýný hep birlikte kümede kalarak alýrýz." Dedi.
Taraftarlar yolcu etti
Kýrmýzý siyahlý taraftarlar, Çorumspor'u
Nevþehir'e yolcu etti. Dün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý önünden Nevþehir'e hareket eden
Çorumspor kafilesini yalnýz býrakmayan kýrmýzý
siyahlý taraftarlar futbolculara tezahüratlarla
moral verdiler. Kýrmýzý siyahlý taraftarlar, stat
önünde Çorumsporlu futbolcularla toplu fotoðraf çekiminden sonra futbolculardan galibiyet
sözü alarak takýmlarýný yolcu ettiler.
ADNAN YALÇIN
Ýskilip Belediyespor
kazanýp bitirmek istiyor
Ligin son haftasýna kümede kalma mücadelesinde rakibi Çorumspor'a karþý ikili averaj üstünlüðü ile avantajlý giren Ýskilip Belediyespor bugün sahasýnda Kýrýkkalespor karþýsýnda kazanýp iþi
bitirmek istiyor.
Ýskilip Ýlçe Sahasý'nda bugün saat
14.30'da baþlayacak olan Ýskilip Belediyespor ile MKE Kýrýkkalespor arasýndaki karþýlaþmayý Erzincan bölgesi hakemi
Fatih Þahan yönetecek. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapýlan açýklamaya göre Þahan'ýn yardýmcýlýklarýný ayný ilden Barýþ Sarýkaya ve Nimet Altýnkýran yapacaklar. Maçýn dördüncü hakemi ise Cemal Baytekin.
Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, Sincan karþýlaþmasý
maçý için "Çorumspor maçýna bakmadan kendi göbeðimizi kendimiz kesmek
istiyoruz. Zorlu maçtan puan almak için
elimizden geleni yapacaðýz"
Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu'nun Kýrýkkalespor
karþýlaþmasýna takýmýný þu muhtemel 11 ile çýkarmasý bekleniliyor: Ýbrahim, Salih Yaramýþ, Enes, Eray, Salih Saðýr, Burak, Turgay, Muhammet, Sefa, Sadýk, Mustafa Veran.
ADNAN YALÇIN
Armutçu: Kümede
kalmak için kenetlendik
Ýskilip Beldiyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, Kýrýkkalespor maçý için kesinlikle kazanacaklarýný ifade ederek "Tüm ilçe olarak
kümede kalmak için kenetlendik" dedi.
Armutçu, Kýrýkkalespor maçýnda galibiyetten baþka düþüncelerinin olmadýðýný dile getirerek "Hafta içinde çok iyi hazýrlýklar yaptýk.
Bu maçý kazanmak adýna tüm ilçe olarak kenetlendik. Futbolcularýmýn da çalýþmalardaki gayretleri kazanmak için gösterdikleri özveri
bu maç öncesi beni çok mutlu etti. Biz bu maçýn önemini biliyoruz. 10 olsun bizim olsun bilinci ile tedbiri elden býrakmadan maçýmýzý oynayacaðýz. Sakat oyuncumuz Turgay'ýn oynayacak duruma gelmesi
bizi sevindirdi. Tek handikabýmýz maçýn pazartesi gününe alýnmasý Nihat Armutçu
oldu." Dedi.
AMATÖR KÜMEDE KUPA ULUKAVAKSPOR'UN ELLERÝNDE
TOPLU SONUÇLAR…
Çorum Amatör Küme'de hafta sonunda oynanan
karþýlaþmalarda þu sonuçlar alýndý.
Amatör Küme Büyükler Ligi:
Play-Off Grubu Maçlarý
Ulukavaspor-Osmancýk Belediyespor
6-0
Çimentospor-Alaca Belediyespor
0-3
Osmancýkspor-Eti Lisesi Gençlikspor
5-4
U16 Play-Off Ligi:
Çorum Belediyespor-He Kültürspor
Çorumspor-Gençlerbirliði
6-1
0-1
U13 Ligi Maçlarý
Ýl Özel Ýdarespor-Tedaþ Çorumgücü
Ptt Gençlikspor-Osmancýkgücü
Çimentospor-Çorum Belediyespor
Osmancýkspor-Alaca Belediyespor
1907 Gençlikspor-He Kültürspor
Gençlerbirliði-Çorumspor
13-0
0-2
0-5
1-0
0-4
4-0
2.Amatör Küme U19 Ligi:
Ulukavakspor-Ýskilip Belediyespor
Alaca Belediyespor-Ýskilipspor
4-3
2-2
2. Amatör Küme Büyükler Ligi:
He Kültürspor-Gençlerbirliði
Düvenci Belediyespor-Belediyespor
Mecitözüspor-Oðuzlar Belediyespor
Ýþitme Engelliler Ligi
Çorum Ý. E-Krd Ereðli Ý.E
2-3
0-11
7-3
2-0
Amatör Küme büyükler Ligi play-off karþýlaþmalarý dün oynanan karþýlaþmalarla sona erdi.
Son haftaya þampiyonluk umudu ile giren Ulukavakspor ile Alaca Belediyespor karþýlaþmalarýný kazanýrken, ikili averaj üstünlüðü bulunan
Ulukavakspor son maçýnda Osmancýk Belediyespor'u 6-0 yenerek geçtiðimiz yýl son maçta
elinden kaçýrdýðý kupayý bu kez havaya
kaldýrdý.
Kupa ellerde
yükseldi
KUPAYI 3 ÝSÝM VERDÝ
Karþýlaþmanýn hemen bitiminde saha içinde
yapýlan kupa töreninde Gençlik Hizmetleri ve
Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran ve
Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan birlikte þampiyonluk kupasýný
Ulukavakspor takým kaptaný Sefa'ya verdiler. Kupayý alan Ulukavaksporlu futbolcular kupayý havaya kaldýrarak þampiyonluklarýný kutladýlar.
ULUKAVAKSPOR: 6
OSMANCIK BELDÝYESPOR: 0
SAHA: 1 Nolu Sentetik Saha
HAKEMLER: Yüksel Basar, Fatih Derviþoðlu, Doðan Metin
ULUKAVAKSPOR: Mahmut, Fevzi, Ceylan, Bülent, Samet,
Hakverdi, Batuhan(Fatih), Mahir, Tuncay(Doðancan), Sefa,
Cengiz(Bünyamin)
OSMANCIK BELEDÝYESPOR: Sedat(Barýþ), Ersin, Mehmet,
Kamil, Sefer, Ahmet, Taner, A. Kadir, Deniz, Mustafa, Selim(Sadýk)
GOLLER: Dk 12 Tuncay, Dk 50 Mahir, Dk 57ve 64 Sefa, Dk 80
ve 90 Doðancan(Ulukavakspor)
Alacaya kazanmak yetmedi 0-3
ÇÝMENTOSPOR: 0
ALACA BELEDÝYESPOR: 3
SAHA: Mimar Sinan.
HAKEMLER : Gökhan Yumlu, Abdullah Akkoyun, Barýþ Karakuþ.
ÇÝMENTOSPOR : Okan (Yasin Ege), S. Þahin, Yusuf, Fatih, M.,
Caner, Hasan Manici (Mücahit), Burak, Y. Burak, Y, Emre
(Mehmetcan), Zihni, Mutlu.
ALACA BELEDÝYESPOR : Emrah, Sezai, Yusuf, Kerem, Bünyamin (Volkan), Hüseyin, Muhammet (Sinan), Ahmet, Ruhi, Lokman (Serdar).
GOLLER: 7. ve 25. dakikalarda Lokman, 82. dak. Volkan (Alaca Belediyespor)
Ünyespor maça çýkmadý
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
21 NÝSAN 2014 PAZARTESÝ
Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta
küme düþmesi kesinleþen
Ünyespor lider Düzyurtspor ile
oynayacaðý karþýlaþmaya çýkmadý. Geçtiðimiz hafta küme
düþmesi matematiksel olarak
kesinleþen ve 7 futbolcusuyla
karþýlýklý fesih yoluyla yollarýný
ayýran Ünyespor karþýsýnda 3-0
hükmen galip ilan edilmesi
beklenen Düzyurtspor þampiyonluk yolunda bir maçýný daha
3 puanla kapattý. Düzyurtspor'un 3 puanla kapattýðý haftada 2. Sýradaki Batman Petrolspor ile 3. Sýradaki Çorum
Belediyespor'un puan kayýplarý
Karadeniz ekibine yaradý.
Kümede kalma mücadelesi veren Çýksalýnspor'a deplasmanda 3-1 yenilen Belediyespor þampiyonluk þansýnýn ardýndan ilk beþ hedefini de zora soktu
Ýlk beþ hedefi de zora girdi
3-1
Ýlk yarýdaki
karþýlaþmadan kale
önü mücadelesi
ÇIKSALINSPOR: 3
ÇORUM BELEDÝYESPOR: 1
STAT: Vefa Stadý
HAKEMLER: Ali Zaðlý *, Serdar Çiftçi *, Volkan Cindemir *
ÇIKSALINSPOR: Hasan **, Okan Bebek ***, Fuat **, Semih *(Dk 86
Burçak *), Okan Karabýyýk **, A. Samet *( Dk.68 Harun *), Ali **,
Serhan *( Dk 68 Sergen *), Mehmet **, Hakan ***, Bülent ***
ÇORUM BELEDÝYESPOR: Çaðrý *, Osman *, Yakup *, Ýmam *, Nedim
*, Oðuzhan Yalçýn *(Dk 80 Eray *), Okan *(Dk 54 O. Saraçoðlu *)( Dk
67 M. Akif *), Murat *, Murathan *, Emir **, Buðra *
GOLLER: Dk 17 Emir(Belediyespor) Dk 38 ve 90+3 Hakan, Dk 90+5
Okan(Çýksalýnspor)
Emir'in
golü
yetmedi
Çorum Belediyespor'un
son haftalardaki golcüsü
Emir, Çýksalýnspor maçýnda
yine golünü attý ancak bu
gol Belediyespor'a puan getirmedi. Çýksalýnspor maçýnda 17. Dakikada golünü
atarak takýmýný 1-0 öne geçiren Emir maç boyunca
ikinci gol þansýný yakalasa
da kendisinin ve takýmýnýn
ikinci golünü aðlara gönderemeyince takýmýnýn sahadan yenik ayrýlmasýný engelleyemedi.
Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Çorum Belediyespor deplasmanda
kümede kalma mücadelesi veren Çýksalýnspor'a 1-3 yenildi.
Çýksalýnspor maçýný kazanarak gruptan þampiyon olarak çýkma þansýný yükseltmek isteyen Belediyespor, aldýðý bu maðlubiyetle ilk beþ hedefini de
zora soktu.
Belediyespor'un Çýksalýnspor karþýsýnda golünü
17. Dakikada Emir atarken, ev sahibi takýmýn gollerini 38. ve 90+3. Dakikada Hakan ve 90+5'te Okan
Bebek kaydetti.
Belediyespor bu maðlubiyetle 32. Haftayý 53 puanda dördüncü sýraya gerileyerek kapattý. Kýrmýzý
siyahlýlar gelecek hafta Çorum'da Darýca Gençlerbirliði ile karþýlaþacak.
MAÇTAN DAKÝKALAR…
4. DAKÝKA: Ev sahibi takýmýn ataðýnda sað kanattan yapýlan ortada Serhat kafayý vurdu top Çaðrý'da kaldý.
5. DAKÝKA: Yakup'tan aldýðý pasla ceza sahasýnda topla buluþan Murat vurdu yandan az farkla aut.
8. DAKÝKA: Çýksalýnspor ataðýnda Okan uzaktan sert vurdu, Çaðrý kornere çeldi.
17. DAKÝKA(GOL): Çorum Belediyespor golü
geldi. Murat'ýn köþe vuruþundan yaptýðý ortaya Emir
kafayý vurdu top kalecinin solundan aðlarda 0-1
23. DAKÝKA: Orta sahadan Murat'ýn savunma
arkasýna attýðý topla buluþan Buðra sol çaprazdan
ceza sahasýna girdi. Müsait durumdaki Murathan'a
çýkarmak yerine kaleye vurmayý tercih edince araya
giren savunma ayak koydu ve top kalecide kaldý.
29. DAKÝKA: Buðra bu kez yine aldýðý pasla ceza sahasýna girdi ve Emir'e çýkarmayýp kendisi vurdu top kalecide kaldý.
33. DAKÝKA: Nedim'in kullandýðý serbest vuruþta Emir kafayla boþtaki Murat'a indirdi. Murat
vurmakta gecikince kýrmýzý siyahlý takým ikinci golden oldu.
36. DAKÝKA: Ev sahibinin soldan geliþen ataðýnda Hakan çaprazdan sert vurdu kaleci Çaðrý tokatladý dönen topa Mehmet vurdu Çaðrý topa sahip oldu.
38. DAKÝKA: Çýksalýnspor golü buldu. Bu dakikada sað kanattan Hakan'ýn ceza sahasýna orta þut
karýþýmý vuruþunda top tüm savunma ve kalecinin
bakýþlarý arasýndan üstten Çorum Belediyespor aðlarýna gitti ve skor 1-1 oldu.
40. DAKÝKA: sað kanattan Çýksalýnspor'ýn ortasýnda Mehmet topun geliþine yatarak rövaþatayý
vurdu top yandan az farkla auta gitti.
Ýlk yarý karþýlýklý atýlan gollerle 1-1 berabere sonuçlandý.
ÝKÝNCÝ YARI…
46. DAKÝKA: Çýksalýnspor ataðýnda Hakan'ýn
ortasýnda savunmadan seken topla Okan buluþtu
geliþine sert vurdu Çaðrýcan topa köþeden sahip oldu.
71. DAKÝKA: Çýksalýnspor etkili gelmeye baþladý.Harun ortaladý Okan ön direkte yatarak kafayý
vurdu Çaðrý köþede topa sahip oldu.
78. DAKÝKA: Çorum Belediyespor maçtaki en
net pozisyonu buldu. Bu dakikada Oguzhan'ýn savunmanýn arkasýna attýðý topla Emir ceza yayý üzerinde kaleci Hasan ile karþý karþýya kaldý. Yerden köþeye göndermek yerine kalecinin üzerinden aþýrtmak isteyince çok kötü vuran Emir topu kaleciye
teslim etti ve mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadý.
83. DAKÝKA: korner atýþýnda Murat ile Murathan çabuk paslaþtý Murathan ceza sahasýna girmeden yerden sert vurdu kaleci Hasan son anda topu
köþeden tokatladý.
90+3. DAKÝKA(GOL): orta alandan savunma
arkasýna atýlan topla Hakan yayýn üzerinde buluþtu
kaleci Çaðrýcan ile karþý karþýya kaldýðý anda köþeden topu Belediyespor aðlarýna gönderdi ve takýmýný 2-1 öne geçirdi.
90+4. DAKÝKA: Belediyespor beraberlik golüne
yaklaþtý. Murathan'ýn soldan yaptýðý ortada Emir ve
Eray hamle yaptý ikiside dokunamadý arka direkte
Buðra'nýn önünde kaldý yerden ortada Murathan'ýn
önüne çýkardý savunma son anda kayarak tehlikeye
izin vermedi.
90+5. DAKÝKA(GOL): yine savunma arkasýna
uzun topla bu kez Okan Bebek kaleci Çaðrýcan ile
karþý karþýya kaldý ceza sahasý dýþýna çýkan kaleciden
sýyrýldý ve topu köþeden Belediyespor aðlarýna göndererek maçýn skorunu belirledi. 3-1
Toplu Sonuçlar
ORHANGAZÝ
ERZURUM BB
MALTEPESPOR
SAKARYASPOR
M. EVRENSEKÝ
DARICA G.B
DÜZYURTSPOR
ÇIKSALIN
ELAZIÐ BLD
1-1
2-0
0-3
2-1
1-2
2-2
(3-0 H)
3-1
0-0
HACETTEPE
BALÇOVA BLD
68 YENÝ AKSARAY
SANCAKTEPE
ELÝBOL SANDIKLI
BATMAN PETROL
ÜNYESPOR
ÇORUM BLD
BURSA NÝLÜFER
Puan Durumu
Takýmlar
1.BATMAN PETROL
2.DÜZYURTSPOR
3.HACETTEPE
4.ÇORUM BLD
5.ELÝBOL SANDIKLI
6.ERZURUM BB
7.DARICA G.BÝRLÝÐÝ
8.M. EVRENSEKÝ
9.SANCAKTEPE BLD
10.BURSA NÝLÜFER
11.MALTEPESPOR
12.ORHANGAZÝ
13.68 YENÝ AKSARAY
14.SAKARYASPOR
15.BALÇOVA BLD
16.ÇIKSALIN
17.ÜNYESPOR
18.ELAZIÐ BLD
O
32
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
31
32
G B
17
16
14
15
14
14
13
14
11
11
11
10
9
9
9
7
5
3
6
8
11
8
11
11
10
7
12
11
7
10
12
9
9
13
9
6
M
A
Y
AV
P
9
7
7
9
7
7
9
11
9
10
14
12
11
14
14
12
17
23
44
50
54
49
40
44
42
54
43
29
38
40
29
34
29
35
21
22
31
27
32
33
24
29
24
48
39
36
46
49
36
45
44
42
34
78
13
23
22
16
16
15
18
6
4
-7
-8
-9
-7
-11
-15
-7
-13
-56
57
56
53
53
53
53
49
49
45
44
40
40
39
36
36
34
24
15
GELECEK HAFTA MAÇ PROGRAMI
68 YENÝ AKSARAY
ÇORUM BLD
BALÇOVA BLD
BATMAN PETROL
MALTEPESPOR
HACETTEPE
ÜNYESPOR
BURSA NÝLÜFER
ELÝBOL SANDIKLI
-
SAKARYASPOR
DARICA G.B
ORHANGAZÝ
ERZURUM BB
ELAZIÐ BLD
SANCAKTEPE
M. EVRENSEKÝ
DÜZYURTSPOR
ÇIKSALIN
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN