T.C.
DİYARBAKIR v ALİLİGİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
16/0612014
Sayı : 91282664/604/2449688
KODU: Ağaçlandırma
n
--I af
.1.).618
-
~
KA YMAKAMLIGINA
(Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Orman Bölge
Müdürlüğü Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünün Ağaçlandırma ile ilgili 12.06.2014
tarih ve 23431040.4.63.4.21-105/99-1796
sayılı yazısı ilişikte gönderilmiştir.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında imzalanan "Okullar Hayat
Olsun" projesi kapsamında okul bahçelerinin imkan ve ödenekler çerçevesinde ağaçlandırma
faaliyetleri yürütülmektedir. Bu bağlamda İlimiz Orman İşletme Müdürlüğünce yapılan 2014
Yılı Sonbahar ve 2015 Yılı İlkbahar Fidan Dikimi mevsiminde
okul bahçelerinin
ağaçlandırılması planlanmaktadır.
Bu nedenle yapılacak ağaçlandırma çalışmalarında öncelikli olarak ihtiyaç duyulan
İlçeniz okullarına ait istenen bilgilerin ve isimlerinin 25 Ağustos 2014 tarihine kadar ilişikte
"gönderilen çizelgeye işlenerek Müdürlüğümüz Hayat Boyu Öğrenme Şubesine bildirilmesi
hususunda;
"
f.~----_r-r-."~ıerl"
ve gereğini rica ederim.
- ."\.-.
.
SJl.GLJlP t~AYj\jiH\AI'I:'"dG!
ih;.f.: "-'-ıliiıı Eğitim j'l-'jü,;(ir!üğJJ
---.-.~._..-, .....,.•
~~:~~: !:Vlrl~",n
ı
--------
1
Şahin DEMİRKOL
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür Yrd.
8 ııaını 2014
----ı.,-.~,._-~:..:....;...-t
::;ayı:;ı
:ölün",ü
,...-..--=-------ı
JJ.~----1
-II,"
Ll /
[?-qo!"'.
I-Yazı (1 sayfa)
2-Çizelge (1 sayfa)
j
Dağıtım:
17 İlçe Kaymakamlıklarına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
Evrak teyidi httpı//evraksorgu.meb.gov.tr
adresinden e2bb-75ba-3a08-a5c2-f763
kodu ile yapılabilir.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü YenişehirIDİYARBAKIR
Elektronik Ağ: Diyarbakır meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi
Tel: (O 412)2265850-125
Faks: (O 412)2265828
·T.C.
ORMAN VE SU İŞLER! BAKANllGI
Orman Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü
Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü
SA YI : 23431040.4.63.4.21-105/99
KONU: Ağaçlandırma
-J 'fl t
1210612014
İL MİLLİ EGİTİM MÜDÜRLÜÖÜ
DİYARBAKIR
Orman ve Su İşleri Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımız arasında imzalanan
"Okullar Hayat Olsun" projesi kapsamında Okul Bahçelerinin imkan ve ödenekler
kapsamında ağaçlandırma çalışmalan yapılmaktadır.
.
..
Bu protokol kapsamında 2014 Yılı Sonbahar ve 2015 Yılı ilkbahar Fidan Dikimi
mevsiminde Okul Bahçelerinin ağaçlandırılması için Orman İşletme Müdürlüğümüzce
planlama yapılmaktadır.
Bu kapsamda ilirniz dahilinde bulunan ve protokol dahilinde ağaçlandırılması gerekli
Okul bahçelerinin tahmini yüzölçümü ve Okul isimlerinin 8 EylUl ı014 tarihin kadar Orman
İşletme Müdürlüğümüze bildirilmesi hususunda;
.....
)
Gereğini arz ederim.
Fad'
ı .:
. . . '.: !'tIC
Adres : Orman Işletme MOdUrıngo Lise Cad. 4.Sokak 21100 Yenişehir i DIYARBAKıR
Telefon: (04 ı2) 224 83 04. Faks: (0412) 22423 87
e-posta : [email protected]
Download

n --I af - Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü