İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
LİDER FAKTORİNG A.Ş.
Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş
Haziran 2014
LİDER FAKTORİNG A.Ş.
FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ| HAZİRAN 2014
İçindekiler
1
Halka Arza İlişkin Genel Bilgiler ................................................................... 4
2
Şirket Hakkında Özet Bilgi .......................................................................... 5
3
Finansal Durum......................................................................................... 6
4
Değerleme Hakkında Özet Bilgi ................................................................... 7
5
Görüş ...................................................................................................... 8
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
2
LİDER FAKTORİNG A.Ş.
FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ| HAZİRAN 2014
Önemli Not
İşbu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 29. Maddesinin 2.Fıkrasına
istinaden İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“İş Yatırım”) Kurumsal Finansman Müdürlüğü tarafından,
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (“Tacirler Yatırım”) Konsorsiyum Lideri olarak Lider
Faktoring A.Ş. (“Lider Faktoring” ve/veya “Şirket”) paylarının halka arzı kapsamında hazırladığı fiyat
tespit raporunu değerlendirmek amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların pay alım satımına ilişkin
herhangi bir tavsiye veya teklif içermemektedir. Yatırım kararlarının ilgili izahnamenin incelenmesi
sonucu verilmesi gerekmektedir. Rapor içerisinde bulunabilecek hata ve noksanlıklardan dolayı İş Yatırım
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
3
LİDER FAKTORİNG A.Ş.
1
FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ| HAZİRAN 2014
Halka Arza İlişkin Genel Bilgiler
Tablo 1 Halka Arza İlişkin Genel Bilgiler
Halka Arz Öncesi Sermaye
Halka Arz Öncesi Sermaye
Halka Arz Toplamı (Nominal)
Ortak Satışı (Nominal)
Halka Açıklık Oranı
Tahsisatlar
Yurtiçi Kurumsal
Yurtiçi Bireysel
Konsorsiyum Lideri
Halka Arz Satış Yöntemi
Halka Arz Fiyatı
Fiyat İstikrarı
Taahhüt
Halka Arz Tarihi
30.000.000 TL
30.000.000 TL
4.500.000 TL
4.500.000 TL
%15
%20
%80
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Sabit Fiyatla Talep Toplama – Bakiyeyi Yüklenim
3,00 TL
30 gün (Halka arz edilecek paylardan toplam
1.050.000 TL nominal değerdeki kısmının satışından
elde edilecek hasılat kullanılacaktır)
365 gün boyunca ilave pay satmama taahhüdü
12-13 Haziran 2014
Kaynak: Tacirler Yatırım
Toplam 5 pay sahibi bulunan Lider Faktoring’in Credit Suisse Investments B.V. dışındaki pay sahipleri
aile üyelerinden oluşmaktadır. Arz öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda verilmektedir:
Tablo 2 Ortaklık Yapısı
Ortaklık Yapısı
Yuda Elenkave
Nedim Menda
Jak Sucaz
Raşel Elenkave
Credit Suisse
Halka Açık Kısım
TOPLAM
Ortaklık Yapısı
Yuda Elenkave
Nedim Menda
Jak Sucaz
Raşel Elenkave
Credit Suisse
Halka Açık Kısım
TOPLAM
A Grubu
20.000
10.000
10.000
10.000
50.000
A Grubu
20.000
10.000
10.000
10.000
50.000
B Grubu
11.965.000
10.445.000
3.050.000
1.520.000
26.980.000
B Grubu
7.465.000
10.445.000
3.050.000
1.520.000
4.500.000
26.980.000
Arz Öncesi Yapı
Toplam Pay
C Grubu
(TL)
11.985.000
10.455.000
3.060.000
1.530.000
2.970.000
2.970.000
2.970.000
30.000.000
Arz Sonrası Yapı
Toplam Pay
C Grubu
(TL)
7.485.000
10.455.000
3.060.000
1.530.000
2.970.000
2.970.000
4.500.000
2.970.000
30.000.000
Sermaye
Payı (%)
39,95
34,85
10,20
5,10
9,90
100,00
Sermaye
Payı (%)
24,95
34,85
10,20
5,10
9,90
15,00
100,00
Kaynak: Tacirler Yatırım
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
4
LİDER FAKTORİNG A.Ş.
FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ| HAZİRAN 2014
Pay gruplarına ilişkin imtiyazlar aşağıda verilmiştir:

A Grubu Paylar: Yönetim Kurulu üyelerinin en az yarıdan bir fazlasının A Grubu pay sahipleri
arasından veya A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulda seçilmesi
zorunludur.

B Grubu Paylar: Pay sahipleri, her adi paydaşın sahip olduğu hakların yanı sıra, temettü
dağıtımlarında ekonomik haklara ve pay ihracı yapıldığı takdirde öncelikli satın alma hakkına

2
sahiptir.
C Grubu Paylar: Esas sözleşmenin 13. maddesinde sıralanmış durumlar için C Grubu
paydaşların tamamının genel kurulda mevcudiyeti ve olumlu oy kullanması gerekmektedir. Bu
durumlar:
(a) şirketin satışı, birleşmesi; (b) şirketin tasfiyesi ve (c) şirketin kayıtlı sermaye
tavanının yenilenmesidir.
Şirket Hakkında Özet Bilgi
Lider Faktoring, müşterilerinin yurtiçi faturalı alacaklarını işlem bazında hesaplanan belirli bir iskonto ile
satın almakta, ekonomik aktörlere hızlı ve düşük maliyetli nakit akışı sağlamaktadır. Lider Faktoring,
müşterilerine faturalı alacaklarını nakde dönüştürme ve sağlıklı büyüme için fon yaratma imkânı
sunmaktadır.
Lider Faktoring’in müşterilerine sunduğu hizmetler iki temel eksendedir:

Tahsilat Yönetimi: Müşteri alacaklarını temlik yoluyla Lider Faktoring’e devreder. Tahsilat
işlemleri ve yönetimi Lider Faktoring aracılığıyla yapılır.

Nakit Yönetimi (Finansman): Şirket bu yöntem ile müşterilerine finansman olanakları
sunmaktadır.
Lider Faktoring, müşteri risk profiline uygun tanımlanmış kredi limitleri dâhilinde, faturalanmış alacakları
portföyüne almaktadır. Bu hizmetle, alacakların vadesinden önce ve belli bir ön ödeme oranı üzerinden
müşteriye finansman sağlanmaktadır.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
5
LİDER FAKTORİNG A.Ş.
3
FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ| HAZİRAN 2014
Finansal Durum
Şirket’in 2013 bilançosu incelendiğinde, aktif tarafta faktoring alacaklarının pasif tarafında ise kullanılan
kredilerin ve ihraç edilen menkul kıymetlerin daraldığı görülmektedir. Takipteki alacakların tamamı için
karşılık ayrıldığı ve dolayısıyla yüksek aktif kalitesi göze çarpmaktadır. Haziran 2013 ve sonrasında faiz
oranlarındaki dalgalanma ile siyasi belirsizlikler karlılıkların azalmasına neden olmuştur. 2013 sonu
itibarıyla aktif karlılık %1,2, özsermaye karlılığı %8,3 olmuştur.
Tablo 3 Mali Tablolar
Bilanço (TL)
Nakit ve Benzeri
Bankalar
Faktoring Alacakları
Diğer Alacaklar
Takipteki Alacaklar (Net)
Takipteki Faktoring Alacakları (Brüt)
Özel Karşılıklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Aktifler
Aktif Toplamı
Alınan Krediler
Faktoring Borçları
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
Diğer Borçlar
Diğer Yabancı Kaynaklar
Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler
Borç ve Gider Karşılıkları
Ertelenmiş Vergi Borcu
Cari Dönem Vergi Borcu
Özkaynaklar
Pasif Toplamı
Gelir Tablosu (TL)
Faktoring Gelirleri
Finansman Giderleri
Brüt Kar/Zarar
Esas Faaliyet Giderleri
Brüt Faaliyet Karı
Diğer Faaliyet Gelirleri
Takipteki Alacaklara İlişkin Karşılıklar
Diğer Faaliyet Giderleri
Net Faaliyet Karı
Vergi Karşılığı
Net Dönem Karı
2013
17.184
912.970
584.146.754
761.766
35
21.102.522
21.102.487
22.630.548
130.094
186.202
2.408.498
266.586
611.460.637
399.389.563
580.145
18.983.251
91.003.692
592.569
21.925
1.275.179
1.672.020
234.870
97.707.423
611.460.637
2012
11.232
942.586
621.502.320
2.621.005
19.747.362
19.747.362
16.415.316
177.279
134.625
2.313.814
740.359
644.858.536
405.458.533
1.002.509
149.069.326
366.059
40.833
1.189.519
1.798.679
2.050.683
83.882.395
644.858.536
2011
2.858
17.646.386
466.061.322
11.826.418
11.826.418
15.942.810
150.074
1.018.027
500.821.477
379.162.090
422.150
47.736.603
289.375
153.692
2.435.437
1.450.091
137.309
69.034.730
500.821.477
2013
96.226.856
58.757.050
37.469.806
27.452.526
10.017.280
9.269.390
8.237.432
2.180.932
8.868.306
1.318.974
7.549.332
2012
113.359.455
63.137.817
50.221.638
27.506.196
22.715.442
6.316.676
13.352.409
176.344
15.503.365
3.182.166
12.321.199
2011
77.158.352
40.714.786
36.443.566
22.468.784
13.974.782
2.944.097
4.468.687
597.640
11.852.552
2.402.904
9.449.648
Kaynak: Tacirler Yatırım
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
6
LİDER FAKTORİNG A.Ş.
4
FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ| HAZİRAN 2014
Değerleme Hakkında Özet Bilgi
Tacirler Yatırım tarafından yapılan değerleme çalışmasında;


İndirgenmiş Nakit Analizi (İNA) ile
PD / DD ve F/K piyasa çarpanları yöntemleri kullanılmıştır.
Piyasa çarpanları ile değerleme metodolojisinde BİST’te işlem gören faktoring şirketlerinin (Creditwest ve
Garanti Faktoring) PD/DD ve F/K çarpanları kullanılmıştır.
Şirket için hesaplanan özsermaye değerlerinin eşit ağırlıklı ortalaması ile 109,7 milyon TL nihai piyasa
değerine ulaşılmıştır. Hesaplanan 3,66 TL birim pay fiyatına halka arz teşviki olarak %18 oranında
iskonto uygulanmış ve halka arz birim pay fiyatı 3,00 TL olarak belirlenmiştir.
Tablo 4 Değerleme
Değerleme Metodolojisi
Özsermaye Değeri (mn TL)
İNA
156,4
PD/DD
113,4
F/K
Ortalama
59,4
109,7
Kaynak: Tacirler Yatırım
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
7
LİDER FAKTORİNG A.Ş.
5
FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ| HAZİRAN 2014
Görüş
İş Yatırım tarafından Tacirler Yatırım’ın fiyat tespit raporunda yer alan değerleme çalışması incelenmiş ve
piyasa çarpanları analizine sadece Creditwest Faktoring ile Garanti Faktoring’in konu edildiği
görülmüştür. İş Yatırım olarak piyasa çarpanları analizinde benzer şirket sayısının artırılmasının daha
sağlıklı olacağı düşünülmüş ve farklı coğrafyalarda aynı alanda faaliyet gösteren şirketler çarpan analizine
dahil edilerek bu şirketlerin PD/DD ve F/K çarpanlarının medyan değerleri kullanılmıştır.
Tablo 5 Çarpan Analizinde Kullanılan Benzer Şirketler
Şirket
Creditwest
Garanti Faktoring
Makati Finance
Nawi Brothers
PT Clipan
PT Mandala
Banca IFIS
Ülke
Türkiye
Türkiye
Filipinler
İsrail
Endonezya
Endonezya
İtalya
Medyan
PD/DD
1,80
1,20
1,11
2,55
3,23
0,60
0,80
1,20
F/K
8,97
4,68
14,30
25,94
11,45
4,53
3,95
8,97
Kaynak: Thomsonone - 09.06.2014
Tablo 6 Çarpan Analizi Sonuçları
F/K
Net Kar
F/K (medyan)
Özsermaye Değeri
Toplam Pay
Pay Başına Fiyat
Halka Arz İskontosu
İskontolu Pay Başına Fiyat
7.549.332
8,97
67.748.432
30.000.000
2,26
%18
1,85
PD/DD
Özkaynaklar
PD/DD (medyan)
Özsermaye Değeri
Toplam Pay
Pay Başına Fiyat
Halka Arz İskontosu
İskontolu Pay Başına Fiyat
97.707.423
1,20
116.794.568
30.000.000
3,89
%18
3,19
Tarafımızca yapılan PD/DD ve F/K çarpan analizi, özsermaye değeri için 68 milyon TL - 117 milyon TL,
birim pay fiyatı için de 2,26 – 3,89 TL aralığını vermektedir. %18 oranında halka arz iskontosu
uygulandığında ise halka arz fiyatı 1,85 – 3,19 TL olmaktadır.
SONUÇ OLARAK;
Yapılan analiz sonucunda, Konsorsiyum Lideri Tacirler Yatırım tarafından 3,00 TL olarak belirlenen
halka arz fiyatının makul olduğu kanaatine varılmıştır.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
8
Download

LİDER FAKTORİNG A.Ş.