SU ÜRÜNLERI İŞLEME FABRIKALARINDA DEĞERLENDIRILMEYEN
KARIDES ATIKLARINDAN KITOSAN ÜRETIMI VE EKONOMIYE
KAZANDIRILMASI
PRODUCTIN OF COMMERCIAL CHITOSAN FROM FISH PROCESSING
FACTORY SHELLFISH WASTE AND CONTRIBUTE TO THE ECONOMY
Res. Ass. Ali Eslem KADAK 1, Assoc. Prof. Dr. Aygül KÜÇÜKGÜLMEZ 2
Ar. Gör. Ali Eslem KADAK 1, Doç. Dr. Aygül KÜÇÜKGÜLMEZ 2
Prof. Dr. Mehmet ÇELİK
Prof. Dr. Mehmet ÇELİK 2
2
Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi - KASTAMONU
1
Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü-ADANA
2
1
2
Kastamonu University Faculty of Fisheries and Aquaculture
Cukurova University, Fisheries Faculty, Department of Seafood Processing Technology
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
-Abstract-Bildiri Özeti-
In this current study, its aimed to produce a biopolymer chitosan derived unevaluable
Mevcut çalışmada, fabrikalarda atık olarak ayrılan ve değerlendirilmeyen karides kabuk-
waste shell of shrimp (Parapenaeus longirostris, Lucas 1846) which can be used in different
larından birçok farklı sektörde kullanılabilecek bir biyopolimer olan kitosan üretimi he-
sector. With this aim, firstly, by chemical method, chitin synthesis was made from shell of
deflenmiştir. Bu amaçla Ege bölgesindeki su ürünleri işleme fabrikalarından temin edilen
shrimp which was obtained from fish processing factory in Aegean region. Then, different
derin su pembe karidesi (Parapenaeus longirostris, Lucas 1846) kabuklarından öncelikle
deacetylation degree and different deacetylation time periods of chitosan were synthesed. At
kimyasal yöntemle kitin sentezi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra kitinin farklı sürelerde dea-
the end of the production, with 1,5-2% effiency rate, two different types of refined chitosan,
setilasyonu ile farklı deasetilasyon derecelerinde kitosan sentezi yapılmıştır. Yapılan üretim
70 percent and 90 percent in deacetylation degree, were obtained. Physico-chemical analysis
sonucunda 1 kg yaş kabuktan ortalama %1,5-2 verimlilikte %70 ve %90 deasetilasyon de-
of derived chitosan were made and it was compared with commercial chitosan. Morever,
recelerinde olmak üzere iki farklı özellikte saf kitosan elde edilmiştir. Elde edilen kitosanın
cost analysis was made and compared with rate chard of firms, producing commercial
fizikokimyasal analizleri yapılmış ve ticari kitosan ile kıyaslanmıştır. Ayrıca maliyet analizi
chitosan on abroad. As result, current study shows that deriving chitosan from unevaluable
yapılmış ve yurt dışında ticari kitosan üretimi yapan firmaların fiyatları ile kıyaslanmıştır.
waste–shell of shrimp endures economic worth. The study is gaining more importance
Sonuç olarak mevcut proje ile ülkemizdeki kabuklu su ürünleri artıklarının kitosan elde
because there is not such a production and usage of product is common in different sector
edilmek suretiyle değerlendirilmesiyle ekonomik bir katma değer sağlanacaktır. Ülkemizde
in our country. And it will also shed light on the future studies, related to other shellfishes.
böyle bir üretimin olmaması fakat birçok sektörde bu ürünün kullanılması çalışmanın önemini artırmakta olup diğer kabuklu türleri ile yapılacak olan çalışmalara da mevcut sonuçlar
ışık tutacaktır.
Keywords: Chitosan, Deep sea pink shrimp, Parapenaeus longirostris, Shellfish waste
Anahtar Kelimeler: Kitosan, Derin Su Pembe Karidesi, Parapenaeus longirostris, Su Ürünleri Kabuklu Atıkları
254
255
Download

ÖZET (PDF) - Akuademi.Net