Ankara Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
TARİHÇE
PROGRAMLAR
Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO)
ANE Anesteziyoloji ve reanimasyon hekiminin yönergeleri
doğrultusunda anestezi işlemlerini uygulayabilecek teknik
personelin yetiştirilmesi,
1988 yılında Tıp Fakültesi Dikimevi
Yerleşkesinde
kurulmuş
ve
174
öğrencisi ile eğitim ve öğretime
başlamış, 2006 yılında Üniversitemiz Keçiören Yerleşkesine taşınmıştır.
Kuruluş amacı, sağlık hizmetlerinin
farklı alanlarında üretken, nitelikli
teknik personel yetiştirmektir.
İlk
olarak
(ANE),
Hemşirelik,
Radyoloji
Laboratuvar
(TLT),
Anestezi
(TGT),
Tıbbi
Tıbbi
Dokü-
mantasyon ve Sekreterlik (TDS)
programlarıyla
eğitime
başlayan
SHMYO’ya 1990’da Protez ve Ortez
(OPO) ve Odyometri (ODY), 1992
yılında Radyoterapi (RTP) prog-
PROGRAMLAR
ECH Eczanelerin ve ilaç sektörünün ihtiyaç duyduğu gerekli
bilgi ve donanıma sahip, doğru ilaç tüketimine katkıda bulunacak nitelikte teknik personelin yetiştirilmesi,
ODY İşitme ve işitme kayıplarının ölçülerek değerlendirilmesi, alanında çalışma yapabilecek nitelikte teknik personelin
yetiştirilmesi,
OPO Kol ve bacak kayıplarında bireye özgü tasarlanmış protezleri, kas-iskelet sistemine ait bozukluklarda ise ortezleri
üretebilecek nitelikte teknik personelin yetiştirilmesi,
RTP Sağlık kuruluşlarında kanserli hastaların tedavi planlaması ve uygulamasında onkoloji uzmanı hekime yardımcı
olacak teknik personelin yetiştirilmesi,
TDS Sağlık alanında bilimsel ve klinik verilerin derlenmesi,
düzenlenmesi ve sunulması ile tıbbi sekreterlik alanında ihtiyaç duyulan teknik personelinin yetiştirilmesi,
TGT Sağlık kuruluşlarında Radyoloji cihazlarının kullanımında
görevlendirilmek üzere teknik personelin yetiştirilmesi ,
ramları katılmıştır. 2009 yılında ise
TLT Sağlık kuruluşlarında görevlendirilmek üzere laboratuvar
teknik personelinin yetiştirilmesi,
Eczacılık Hizmetleri (ECH) ve Tıbbi
konularında eğitim yapar.
Dokümantasyon
ve
Sekreterlik-
Uzaktan Eğitim (TDS-UZEM) prog-
Anestezi
Eczane Hizmetleri
Odyometri
Ortopedik Protez ve Ortez
Radyoterapi
ramları açılmıştır.
1993 yılında Protez ve Ortez, 1996
yılında Odyometri ve 1998 yılında
da Bilgisayar Öğrenci Laboratuvarları eğitime kazandırılmıştır.
Geliştirilen eğitim ve öğretim kad-
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
rosu, laboratuvarları ve güncelle-
(Örgün ve Uzaktan)
nen programları ile Yüksekokulu-
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
muzda bugün 1031 öğrenciye eği-
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
ULAŞIM ve İLETİŞİM
tim ve öğretim verilmektedir.
,
97/A
No:1 ara
.
d
a
k
/An
ih C
: Fat -Gazino 2
es
324
re n
7
iö
5
ç
Adr
3
0 Ke
312
4868
.tr
0629 on : 0 12 380 ara.edu
f
k
3
n
e
l
0
a
e
:
@
T
myo
s
Fak ta : sh
s
o
p
E
Ankara University
HISTORY
Vocational School of Health Services
Ankara
School
PROGRAMS
University Vocational
o f H e a l t h S e r vi c e s
(AUVSHS) was established in 1988
at Dikimevi Campus Faculty of
Medicine and started to train 174
students.
Vocational School was moved to
Keçiören in 2006, with the aim to
train
productive
and
qualified
health services staff in diverse
areas of health services.
AUVSHS initially established with
five programs: Nursing,
Anesthesia (ANE), Medical Imaging
Techniques
(MIT),
Medical
Laboratory Techniques (MLT) and
Me di cal
D ocume ntati on
S e c re ta ry
( MD S ) .
In
and
19 9 0
Audiometry (AUD), and Orthopedic
Pharmacy Services
Audiometry
Orthopedic Prosthetics & Orthotics
Radiotherapy
Medical Documentation and Secretary
RTP The training of technical staff to help management of
cancer chemotherapy plans under the supervision of medical
oncologist,
OPO The training of technical staff to design and produce
custom-made prostheses for patients with upper and lower
limb loss, and orthoses for musculoskeletal deformities,
MDS The training of technical staff to manage, collect and
report the medical data from clinics and research labs,
MIT The training of technical staff to run the Radiologic imaging instruments under supervision of radiologist,
(RTP)
are the aim of educational programs of Vocational School.
and
programs
Orthotics
started
for
training. In 2009 the programs of
Me di cal
(PHS)
and
D ocume ntati on
Services
and
Secretary
Distance
TRANSPORTATION and COMMUNICATION
Education
(MDS-DE) were established.
In
1993 Prosthetics and Orthotics, in
1996 Audiometry, and in 1998
Computer
students
training.
With
Laboratories
were
improved
for
provided
for
training
and
(Distance and Regular Education)
academic staff, laboratories and
Medical Imaging Techniques
provides education and training to
Medical Laboratory Techniques
AUD The training of technical staff to measure and evaluate
the level of hearing and deafness,
MLT The training of technical staff to perform variety of
laboratory analyses in clinical and research laboratories,
Pharmacy
Anesthesia
PHS The training of technical staff to work at pharmacies
and pharmaceutical industry with knowledge to assess right
drug consumption,
programs; in 1992 Radiotherapy
Prosthetics
PROGRAMS
ANE The training of technical staff to work under the supervision of medical expert (MD) on anesthesiology and reanimation,
updated programs, today AUVSHS
1031 students.
,
97/A
No:1
.
d
a
a
C
nkar
tih
o /A
: Fa
Gazin
ress
242
n
d
3
e
d
r
A
57
Keçiö
12 3
3
0
868
9
062
+90
80 4
.tr
12 3
e:
3
.edu
n
a
0
o
r
9
ka
Ph
:+
@an
o
y
Fax
: shm
ail
E -m
Download

Okul Tanıtım Broşürü-2014 - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu