FETHĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞI EVSEL KATI ATIK TARĠFE RAPORU
1. GĠRĠġ
Bu rapor, 27/10/2010 tarih 27742 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Atıksu Altyapı ve Evsel
Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara ĠliĢkin
Yönetmelik uyarınca, planlanan yatırım programını ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır."
Biçimindeki düzenleme gereği hazırlanmıĢtır.
Rapor konusu çalıĢmanın amacı; evsel katı atık idarelerine, atık üreticilerine sağladıkları evsel
katı atık hizmetleri için evsel katı atık tarifelerinin ve ücretlerinin saptanmasıdır.
Raporun hazırlanmasında 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri, Atıksu Altyapı ve Evsel Katı
Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara ĠliĢkin Yönetmelikte yer
alan düzenlemeler ve Evsel katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine yönelik klavuzdaki açıklamalar esas
alınmıĢtır.
2. TARĠFE HESAPLAMA ĠLKELERĠ
Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak
Usul Ve Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifeleri saptarken tam maliyet ve kirleten
öder ilkelerini kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu raporda tarife terimi bir evsel katı atık idaresinin,
evsel katı atık ile ilgili verdiği tüm hizmetler karĢılığında ortaya çıkan toplam sistem maliyetinin bu
hizmetlerden yararlanan atık üreticilerine yansıtılmasına yönelik yöntemi ve bu yöntemle hesaplanmıĢ
ücretler listesini ifade etmektedir. Maliyet artı yönteminde, sağlanan hizmete ait tüm maliyetlerin
belirlenmesi tarife hesaplamasının temelini oluĢturmaktadır. Bu yöntemde, öncelikle, sistemin mevcut
ihtiyaçları kapsamında oluĢan maliyetler hesaplanır. Daha sonra hizmetlerin uzun vadede
sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli özkaynak getirisi maliyetler toplamına eklenir. Bir baĢka deyiĢle;
Toplam Sistem Maliyeti (TSM)
TSM = Evsel Katı Atık Hizmetleri Maliyeti + Özkaynak Getirisi
olarak tanımlanabilir.
Tarife hesaplamasında Ģu adımlar izlenmiĢtir:
Toplanan evsel atık miktarlarının hesabı Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik
Kılavuz’un 71’inci maddesinde yer alan veriler ile belediyemiz bilgi sistemindeki verilerden yararlanılarak
yapılmıĢtır.
3. MALĠYETLER
Hizmet Kapsamı
Hizmetin kapsamı; Katı Atık Yönetimidir.
Toplam Maliyetin Hesaplanması
Toplam maliyet hesabında iki unsur dikkate alınmıĢtır. Unsurlardan birincisi Kılavuzun 5.2.1
Kısmında açıklanan Direkt Maliyetler, ikincisi ise yine kılavuzun 5.2.5 Kısmında açıklanan Özkaynak
Getirisidir.
Direkt maliyetin içerisinde Evsel Katı Atığın toplanması iĢine ait hizmet alımı, akaryakıt, personel,
mal ve malzeme alımı, bakım ve onarım, depolama vb. giderler maliyeti bulunmakta olup kılavuzda
belirtildiği üzere 2014 yılına ait giderler dikkate alınmıĢtır. Ġlçemiz evsel katı atık toplamasına iliĢkin
yapılan giderler (yıllık ortalama aĢağıya çıkarılmıĢtır.) Hesaplama ile ilgili veriler ilgili Müdürlüklerin
çalıĢmaları sonucu ortaya çıkarılmıĢtır.
TOPLAM SĠSTEM MALĠYETĠ
MALĠYETLER
TOPLAM (TL)
Personel Giderleri
3.251.329,08
Hizmet Alım Ġhalesi
2.865.225,36
Akaryakıt Gideri
1.875.985,92
Mal-Malz. Alımı, Bakım-Onarım vb.Giderler
1.107.200,94
Bertaraf Gideri
1.000.000,00
Özkaynak Getirisi (2014 yılı için % 10,11) TSM*10,11
1.021.083,85
TOPLAM SĠSTEM MALĠYETĠ
11.120.825,15
Tahakkuk Eden Çevre Temizlik Vergisi (-)
2.159.091,33
NET TOPLAM SĠSTEM MALĠYETĠ
8.961.733,82
2014 yılında Fethiye Belediyesi Katı Atık Yönetimi için
8.961.733,82
TL. harcamıĢtır.
Bu maliyet KDV dahil maliyetlerden oluĢmaktadır.
Atık Miktarlarının Hesaplanması
Toplam sistem maliyetinin farklı atık üreticilerine dengeli bir biçimde dağıtılabilmesi için atık
miktarlarının doğru ve tutarlı bir biçimde hesaplanması önkoĢuldur.
Hesaplamalar öncelikli olarak konut dıĢı yerler için Kılavuzun 71'inci sayfasındaki ölçülere göre
yapılmıĢ, yüzdesel ağırlığa göre konut kaynaklı evsel atık miktarı hesaplanmıĢtır.
KILAVUZA GÖRE KONUT DIġI EVSEL ATIK MĠKTARI HESABI
Okullarda Evsel Atık Miktarı Hesabı
Okullar evsel atık hesabında Devlet Eğitim Kurumları ile Özel Sektör Eğitim Kurumlarına ait
verilerden yararlanılmıĢtır.
Kılavuzun 71'inci sayfasında yer alan tablo verilerine göre 20 kiĢilik bir öğrenci grubuna isabet eden
evsel atık miktarı 1,3 ton/yıl olarak belirlenmiĢ olup, bu belirlemeden yola çıkarak bir öğrenciye isabet eden
yıllık evsel atık miktarı 1,3/20= 0,065 ton/yıl olur.
Birim Atık
Grup Atık
AÇIKLAMA
Grup Derece Sayı Üst Sınır Alt Sınır Ortalama
Miktarı
Miktarı
1
4
1750
1251
1500,5
0,065
390,1300
Okul, Yurt, KreĢ,
Dershane
Okul, Yurt, KreĢ,
Dershane
Okul, Yurt, KreĢ,
Dershane
Okul, Yurt, KreĢ,
Dershane
Okul, Yurt, KreĢ,
Dershane
Okul, Yurt, KreĢ,
Dershane
Okul, Yurt, KreĢ,
Dershane
5
1
1
1250
1001
1125,5
0,065
73,1575
1
3
1000
751
875,5
0,065
170,7225
2
11
750
500
625
0,065
446,8750
3
25
499
250
374,5
0,065
608,5625
4
33
249
100
174,5
0,065
374,3025
5
33
99
50
74,5
0,065
159,8025
6
22
49
20
34,5
0,065
49,3350
7
20
20
TOPLAM
0
10
0,065
13,0000
2.285,89
Konaklama Tesisleri, Hastaneler ve Diğer Yataklı Sağlık Tesislerine Ait Evsel Atık Miktarı
Hesabı
Konaklama Tesisleri, Hastaneler ve diğer yataklı sağlık tesislerine ait evsel atık miktarı hesabında
kılavuzun 71'inci sayfasında yer alan tablo verilerine göre Hastanelerde 20 yatak baĢına düĢen atık miktarı
ile otellerde yatak baĢına düĢen atık miktarının ortalaması alınarak bulunan bu tutar 20'ye bölünmek
suretiyle 1 yatak baĢına düĢen atık miktarı hesabı yapılmıĢtır.
OTELLER
HASTANE
ORTALAMA
19,7
25,6
22,65
Atık Miktarı
AÇIKLAMA
Konaklama Tesisi,
Hastane vb.
Konaklama Tesisi,
Hastane vb.
Konaklama Tesisi,
Hastane vb.
Konaklama Tesisi,
Hastane vb.
Konaklama Tesisi,
Hastane vb.
Konaklama Tesisi,
Hastane vb.
Konaklama Tesisi,
Hastane vb.
Grup
2
Derece Sayı
Üst Sınır Alt Sınır Ortalama
Birim Yatak
Atık Miktarı
(yıl/ton)
1,1325
Birim Atık
Miktarı
Grup Atık
Miktarı
1
3
1000
750
875
1,1325
2.972,8125
2
2
749
500
624,5
1,1325
1.414,4925
3
20
499
300
399,5
1,1325
9.048,6750
4
36
299
150
224,5
1,1325
9.152,8650
5
135
149
50
99,5
1,1325
15.212,3063
6
155
49
20
34,5
1,1325
6.056,0438
7
30
19
0
9,5
1,1325
322,7625
TOPLAM
44.179,96
Ticari, Sınai, Zirai ve Mesleki Faaliyetlerde Bulunanlar Ġle Bunların DıĢında Kalan Yerler
Evsel Atık Miktarı Hesabı
Yukarıdaki gruplar kapsamına girmeyen Ticari, Sınai, Zirai ve Mesleki Faaliyetlerde Bulunanlar Ġle
Bunların DıĢında Kalan faaliyet gösteren yerler atık miktarı hesabında Belediyemiz bilgi sistemindeki
kayıtlardan yararlanılmıĢtır. Gruplara göre Ticari, Sınai, Zirai ve Mesleki Faaliyetlerde Bulunanlar Ġle
Bunların DıĢında Kalan yerlerin personel sayıları ortalamaları alınarak, bulunan tutar gruptaki iĢyeri sayısı
ile birim baĢına düĢen atık miktarının çarpılması yoluyla evsel atık miktarı hesaplanmıĢtır. Birim baĢına
düĢen evsel atık miktarı kılavuzun 71'inci sayfasında yer alan tablo verilerine göre diğer ticarethaneler için
kılavuzda belirtilen referans olan katı atık miktarı bu alan içinde referans alınmıĢtır. (Kılavuzda diğer
ticarethaneler için referans 10 personel için 13,6 ton/yıl atık miktarı ise bir personel için 13,6/10=1,36 ton
atık miktarı)
Birim Atık
Grup Atık
AÇIKLAMA
Grup Derece Sayı Üst Sınır Alt Sınır Ortalama
Miktarı
Miktarı
Ticari, Sınai,
Mesleki KuruluĢ
Ticari, Sınai,
Mesleki KuruluĢ
Ticari, Sınai,
Mesleki KuruluĢ
Ticari, Sınai,
Mesleki KuruluĢ
Ticari, Sınai,
Mesleki KuruluĢ
Ticari, Sınai,
Mesleki KuruluĢ
Ticari, Sınai,
Mesleki KuruluĢ
3
1
0
-
200
0
0
0,00
2
0
199
150
174,5
0
0,00
3
0
149
100
124,5
0
0,00
4
1
99
50
74,5
1,36
101,32
5
123
49
10
29,5
1,36
4.934,76
6
526
9
4
6,5
1,36
4.649,84
7
3413
3
1
2
1,36
9.283,36
TOPLAM
18.969,28
Marinalar Evsel Atık Miktarı Hesabı
Marinalar atık miktarı hesabında yapılan saha çalıĢması ile marina kapasiteleri öğrenilmiĢtir. Gruplar
Marina kapasitelerine göre her bir tekne bir hane olarak ele alınmıĢ evsel atık miktarı hesaplanmıĢtır. Birim
baĢına düĢen evsel atık miktarı kılavuzun 71'inci sayfasında yer alan tablo verilerine göre Kentsel Konut
bölümünde belirtilen referans miktar 1 kiĢi için 1,1/kg/gün olarak hesaplama yapılmıĢ ve her bir tekne bir
konut Ģeklinde düĢünülerek konutta yaĢayan kiĢi ortalaması 4 kiĢi olacak Ģekilde hesaplama yapılmıĢ ve kg.
tona çevirilmiĢtir. Bir marina için 4,4xTekne sayısı/1000xTurizm sezon gün sayısı(6 ay)= Toplam evsel atık
Marinalar
1
0
1000
700
850
Birim Atık
Miktarı
4,4
Marinalar
2
0
699
400
549,5
4,4
0,00
Marinalar
3
4
399
200
299,5
4,4
948,82
4
0
199
100
149,5
4,4
0,00
Marinalar
5
1
99
50
74,5
4,4
59,00
Marinalar
6
2
49
20
34,5
4,4
54,65
Marinalar
7
1
0
10
4,4
7,92
1.070,39
AÇIKLAMA
Marinalar
Grup
6
Derece Sayı
Üst Sınır Alt Sınır Ortalama
20
TOPLAM
Grup Atık
Miktarı
0,00
Plaj ve Koylar Evsel Atık Miktarı Hesabı
Plaj ve Koyların atık miktarı hesabında Temizlik ĠĢleri Müdürlüğünün bildirmiĢ olduğu plaj ve
koyların listesinden yararlanılmıĢtır. Gruplara göre plaj ve koyların ortalama ziyaretçi sayısı ele alınarak,
bulunan tutar gruptaki kiĢi sayısı ile atık miktarının çarpılması yoluyla evsel atık miktarı hesaplanmıĢtır.
Birim baĢına düĢen evsel atık miktarı kılavuzun 71'inci sayfasında yer alan tablo verilerine göre Kentsel
Konut bölümünde belirtilen referans miktar 1 kiĢi için 1,1/kg/gün olarak ele alınmıĢ ve 1,1/1000= 0,0011
kg. tona çevirilmiĢtir.Plaj ve Koylar için zaman ölçüsü olarak 180 gün baz alınmıĢtır. Bu kapsamda
Fethiye'de bulunan plaj ve koylar içerisinde günlük ortalama ziyaretçi sayısı; Ġnlice=500, Günlüklü=500,
KarataĢ Plajı=100, ÇalıĢ ġat Burnu=1000, Aksazlar=300, Küçük Samanlı=100, Büyük Samanlı=150,
Kuleli=150, Letonya Arkası=50, Gemiler=100, Kumburnu=1500, Suncity Plajı= 500, Katrancı=700,
Kıdrak=150 olarak ele alınmıĢtır.
AÇIKLAMA
Grup
Derece Sayı
Üst Sınır Alt Sınır Ortalama
Birim Atık
Miktarı
Grup Atık
Miktarı
Plaj ve Koylar
1
1
1799
1200
1499,5
0,0011
296,90
Plaj ve Koylar
2
1
1199
900
1049,5
0,0011
207,80
Plaj ve Koylar
3
4
899
500
699,5
0,0011
554,00
4
1
499
200
349,5
0,0011
69,20
Plaj ve Koylar
5
6
199
100
149,5
0,0011
177,61
Plaj ve Koylar
6
1
99
40
69,5
0,0011
13,76
Plaj ve Koylar
7
0
39
0
19,5
0,0011
0,00
Plaj ve Koylar
7
TOPLAM
1.319,27
Her Türlü Yeme, Ġçme, Market, Pazar, Restaurant ve Eğlence Yerleri Evsel Atık Miktarı
Hesabı
Yeme içme eğlence yerleri atık miktarı hesabında Belediyemiz bilgi sistemindeki kayıtlardan
yararlanılmıĢtır. Gruplara göre yeme içme eğlence yerlerinin alan ortalamaları alınarak, bulunan tutar
gruptaki iĢyeri sayısı ile atık miktarının çarpılması yoluyla evsel atık miktarı hesaplanmıĢtır. Birim baĢına
düĢen evsel atık miktarı kılavuzun 71'inci sayfasında yer alan tablo verilerine göre restaurant, market ve
pazarlar için kılavuzda belirtilen referans miktar 50 m2 için 30,6 ton/yıl olduğuna göre 1 m2 alan için
30,6/50= 0,61 ton/yıl olur.
AÇIKLAMA
Yeme içme ve
eğlence yerleri
Yeme içme ve
eğlence yerleri
Yeme içme ve
eğlence yerleri
Yeme içme ve
eğlence yerleri
Yeme içme ve
eğlence yerleri
Yeme içme ve
eğlence yerleri
Yeme içme ve
eğlence yerleri
Grup
1
Derece Sayı
Üst Sınır Alt Sınır Ortalama
Birim Atık
Miktarı
Grup Atık
Miktarı
1
3
749
501
625
0,61
1.143,75
2
33
500
250
375
0,61
7.548,75
3
52
249
150
199,5
0,61
6.328,14
4
179
149
100
124,5
0,61
13.594,16
5
390
99
50
74,5
0,61
17.723,55
6
437
49
10
29,5
0,61
7.863,82
7
67
9
1
5
0,61
204,35
TOPLAM
54.406,51
Sinema, Spor Salonları, Halı Sahalar vb. Evsel Atık Miktarı Hesabı
Daimi surette faaliyet gösteren, lunapark, panayır, fuar, spor salonu gibi yerler ile eĢya depolamaya
mahsus yerler atık miktarı hesabında Belediyemiz bilgi sistemindeki kayıtlardan yararlanılmıĢtır. Gruplara
göre lunapark, panayır, fuar, spor salonu gibi yerlerin kullanım alanları ortalamaları alınarak, bulunan tutar
gruptaki iĢyeri sayısı ile birim baĢına düĢen atık miktarının çarpılması yoluyla evsel atık miktarı
hesaplanmıĢtır. Birim baĢına düĢen evsel atık miktarı kılavuzun 71'inci sayfasında yer alan tablo verilerine
göre restaurant, market ve pazarlar için kılavuzda belirtilen referans miktarının birim baĢına düĢen tutarın
yarısı olarak alınmıĢtır. 50 m2 için 30,6 ton/yıl olduğuna göre 1 m2 alan için 30,6/50= 0,61 ton/yıl olur.
AÇIKLAMA
Sinema, Panayır,
Fuar, Park, Sinema
vb.
Sinema, Panayır,
Fuar, Park, Sinema
vb.
Sinema, Panayır,
Fuar, Park, Sinema
vb.
Sinema, Panayır,
Fuar, Park, Sinema
vb.
Sinema, Panayır,
Fuar, Park, Sinema
vb.
Sinema, Panayır,
Fuar, Park, Sinema
vb.
Sinema, Panayır,
Fuar, Park, Sinema
vb.
Grup
4
Derece Sayı
Üst Sınır Alt Sınır Ortalama
Birim Atık
Miktarı
Grup Atık
Miktarı
1
0
1500
750
1125
0,61
0,0000
2
11
749
500
624,5
0,61
4.190,3950
3
5
499
250
374,5
0,61
1.142,2250
4
12
249
150
199,5
0,61
1.460,3400
5
0
149
100
124,5
0,61
0,0000
6
0
99
50
74,5
0,61
0,0000
7
0
49
20
34,5
0,61
0,0000
TOPLAM
6.792,96
Kamu Binaları Evsel Atık Miktarı Hesabı
Resmi kurumlar evsel atık hesabında Devlet Kurumları ile yapılan yazıĢmalar ve araĢtırmalar
sonucunda ele geçen verilerden yararlanılmıĢtır.
Kılavuzun 71'inci sayfasında yer alan tablo verilerine göre 20 kiĢilik bir kuruma isabet eden evsel atık
miktarı 11,8 ton/yıl olarak belirlenmiĢ olup, bu belirlemeden yola çıkarak bir personele isabet eden yıllık
evsel atık miktarı 11,8/20= 0,59 ton/yıl olur.
AÇIKLAMA
Kamu Binaları
Kamu Binaları
Kamu Binaları
Kamu Binaları
Kamu Binaları
Kamu Binaları
Kamu Binaları
Grup
8
Derece Sayı
1
2
3
4
5
6
7
Üst Sınır Alt Sınır Ortalama
0
0
1
500
5
249
5
99
10
49
14
19
7
4
TOPLAM
0
250
100
50
20
5
0
0
375
174,5
74,5
34,5
12
2
Birim Atık
Miktarı
0
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
Grup Atık
Miktarı
0
221,25
514,775
219,775
203,55
99,12
8,26
1.266,73
Konutlara isabet eden evsel atığın yukarıdaki tablolarda yapılan hesaplama sonucunda bulunan
tutarlarla orantılandırılması
Bu raporda yapılan hesaplamalara göre bulunan atık miktarları gruplar itibariyle aĢağıdaki gibidir.
GRUPLARA ĠSABET EDEN EVSEL ATIK
MÜKELLEF GRUPLARI
Okul, Yurt, KreĢ, Dershane
Konaklama Tesisi, Hastane vb.
Ticari, Sınai, Mesleki KuruluĢ
Marinalar
Plaj ve Koylar
Yeme, Ġçme ve Eğlence Yerleri
Sinema, Spor Salonları, Halı
Sahalar vb.
Kamu Binaları
TOPLAM
KILAVUZA GÖRE HESAPLANAN
ATIK MĠKTARI
2.285,89
44.179,96
18.969,28
1.070,39
1.319,27
54.406,51
6.792,96
1.266,73
130.290,99
Konutlar dahil tüm grupların ağırlık oranlarının görüldüğü tablo aĢağıdadır.
- Konut hesaplamasında Kılavuzun 71 inci sayfasında bulunan kentsel ve kırsal alanlarda yaĢayan 1
kiĢinin ürettiği günlük çöp miktarı ele alınmıĢtır. Abonelere tekabül eden evsel atık miktarını bulabilmek
için bir ailenin ortalama 4 kiĢiden oluĢtuğu düĢünülerek 4 kiĢinin ürettiği çöpün abone sayısı ile çarpımı
tabloda verilen değerin günlük olması sebebiyle bunu tona çevirip yıl bazında hesaplaması yapılmıĢtır.
4,4*Abone sayısı/1000*365= Toplam evsel atık miktarı ton/yıl olur.
TÜM GRUPLARIN AĞIRLIK ORANLARI
MÜKELLEF GRUPLARI
Okul, Yurt, KreĢ, Dershane
Konaklama Tesisi, Hastane vb.
Ticari, Sınai, Mesleki KuruluĢ
Marinalar
Plaj ve Koylar
Yeme, Ġçme ve Eğlence Yerleri
Sinema, Panayır, Fuar, Park, vb.
Kamu Binaları
Konut - Kentsel
Konut - Kırsal
TOPLAM
Klavuza Göre Hesaplanan Atık Miktarı
2.285,89
44.179,96
18.969,28
1.070,39
1.319,27
54.406,51
6.792,96
1.266,73
91.715,45
7.392,29
229.398,72
Toplam Ġçindeki Oranı
0,9965
19,2590
8,2691
0,4666
0,5751
23,7170
2,9612
0,5522
39,9808
3,2225
100,0000
KILAVUZA GÖRE YAPILAN HESAPLAMANIN TOPLANAN ATIK MĠKTARINA
DAĞITILMASI
Orantılandırma kılavuzdaki verilere göre yapılmıĢtır.
Fethiye ilçemizde 2014 yılında toplanan evsel atık miktarı 57.769 Tondur.
Kılavuza göre yapılan hesaplamalar sonucu bulunan evsel atık miktarının fiilen toplanan tutar
içinde yapılan dağıtımı sonrasında evsel atık toplanan yerlere göre toplanan atık miktarları aĢağıdaki tabloda
gösterilmiĢtir. Mesken Grubu için ilçe nüfus sayısı ve kılavuzun 71 inci sayfasında bulunan kiĢi baĢı atık
miktarı baz alınmıĢtır. Bu kapsamda kentsel ve kırsal olarak 2 ayrı grup yapılmıĢtır.
Temizlik ĠĢleri Müdürlüğünün 19.11.2014 tarihli çöp toplama sıklığı listesinde belirtilen ve Ģu an
için BOZYER, GÖKBEN, KARAAĞAÇ, KARACAÖREN, KIZILBEL, KORU, SÖĞÜTLÜ,
UZUNYURT, YAKACIK, ÇENGER Mahallelerine çöp hizmeti sunulmadığı için bu mahallelerin nüfusları
hesaplara dahil edilmemiĢtir. Söz konusu mahalleler ilerleyen yıllarda toplama iĢlemi yapılmaya
baĢlandığında yıl bazında yapılacak olan yeniden değerlendirme iĢlemine tabi tutulacaktır.
EVSEL ATIK TOPLANAN YERLERE GÖRE TOPLANAN ATIK MĠKTARI
Toplam
Toplanan Atık
Kılavuza Göre Hesaplanan
Toplam Atık
MÜKELLEF GRUPLARI
Ġçindeki
Miktarı Ġçindeki
Atık Miktarı
Miktarı
Oranı
Payı
2.285,89
Okul, Yurt, KreĢ, Dershane
1,00
57.769,00
575,65
44.179,96
Konaklama Tesisi, Hastane vb.
19,26
57.769,00
11.125,75
18.969,28
Ticari, Sınai, Mesleki KuruluĢ
8,27
57.769,00
4.776,99
1.070,39
Marinalar
0,47
57.769,00
269,55
1.319,27
Plaj ve Koylar
0,58
57.769,00
332,23
54.406,51
Yeme, Ġçme ve Eğlence Yerleri
23,72
57.769,00
13.701,08
Lunapark, Spor Salonları Sinema
6.792,96
2,96
57.769,00
1.710,66
vb.
1.266,73
Kamu Binaları
0,55
57.769,00
319,00
91.715,45
Konut - Kentsel
39,98
57.769,00
23.096,51
7.392,29
Konut - Kırsal
3,22
57.769,00
1.861,58
229.398,72
TOPLAM
100,0000 57.769,00
57.769,00
Toplanan atık miktarı içindeki paylarına göre evsel atık toplanan yerler kendi içinde
gruplandırılmıĢtır.
TOPLANAN ATIK MĠKTARIYLA ORANTILANDIRILARAK YENĠDEN DAĞITIMI
Kılavuza göre yapılan atık hesabının toplanan atık miktarıyla orantılandırılarak yeniden dağıtımı
yoluyla tarifeye esas tablo oluĢturulmuĢtur.
Okul, Yurt, KreĢ, Dershaneler
Grup
Grup Genel Toplamı Toplam Atık Grupların Atık
Genel
Ġçindeki Oranı
Miktarı
Miktarı
Toplamı
1251-1751
390,1300
17,0669
98,2456
2.285,89
575,65
1001-1250
73,1575
3,2004
18,4231
2.285,89
575,65
751-1000
170,7225
7,4685
42,9927
2.285,89
575,65
500-750
446,875
2.285,89
19,5493
112,5356
575,65
250-499
608,5625
2.285,89
26,6226
153,2530
575,65
100-249
374,3025
2.285,89
16,3745
94,2598
575,65
50-99
159,8025
2.285,89
6,9908
40,2427
575,65
20-49
49,335
2.285,89
2,1582
12,4239
575,65
20'den az
13
2.285,89
0,5687
3,2738
575,65
2.285,8875
100,0000
575,65
Konaklama Tesisleri ile Hastaneler ve Diğer Yataklı Sağlık Tesisleri
Gruplar (Öğrenci Sayısı)
Kılavuza Göre
Atık Miktarı
Gruplara Göre Miktarları
Kılavuza Göre
Atık Miktarı
750-1000
500-749
300-499
150-299
50-149
20-49
20'den az
2.972,81
1.414,49
9.048,68
9.152,87
15.212,31
6.056,04
322,76
44.179,96
Grup
Genel
Toplamı
44.179,96
44.179,96
44.179,96
44.179,96
44.179,96
44.179,96
44.179,96
Grup Genel Toplamı Toplam Atık Grupların Atık
Ġçindeki Oranı
Miktarı
Miktarı
6,7289
3,2017
20,4814
20,7172
34,4326
13,7077
0,7306
100,0000
11.125,75
11.125,75
11.125,75
11.125,75
11.125,75
11.125,75
11.125,75
748,6372
356,2087
2.278,7089
2.304,9468
3.830,8832
1.525,0808
81,2806
11.125,75
Ticari, Sınai, Zirai ve Mesleki Faaliyetlerde Bulunanlar Ġle Bunların DıĢında Kalan Yerler
Gruplara Göre Miktarları
200 den büyük
150-199
100-149
50-99
10-49
4-9
1-3
Kılavuza Göre
Atık Miktarı
0,00
0,00
0,00
101,32
4.934,76
4.649,84
9.283,36
18.969,28
Grup
Genel
Toplamı
18.969,28
18.969,28
18.969,28
18.969,28
18.969,28
18.969,28
18.969,28
Grup Genel Toplamı Toplam Atık Grupların Atık
Ġçindeki Oranı
Miktarı Payı
Miktarı
0,00
0,00
0,00
0,53
26,01
24,51
48,94
100,00
4.776,99
4.776,99
4.776,99
4.776,99
4.776,99
4.776,99
4.776,99
0,00
0,00
0,00
25,52
1.242,71
1.170,96
2.337,81
4.776,99
Her Türlü Yeme, Ġçme, Market, Pazar, Restaurant ve Eğlence Yerleri
Gruplar (Alan m2)
Kılavuza Göre
Atık Miktarı
Grup
Genel
Toplamı
Grup Genel Toplamı Toplam Atık Grupların Atık
Ġçindeki Oranı
Miktarı Payı
Miktarı
500 ve üzeri
1.143,75
54.406,51
2,10
13.701,08
288,03
250-500
7.548,75
54.406,51
13,87
13.701,08
1.900,99
150-249
6.328,14
54.406,51
11,63
13.701,08
1.593,60
100-149
13.594,16
54.406,51
24,99
13.701,08
3.423,39
50-99
17.723,55
54.406,51
32,58
13.701,08
4.463,28
10-49
7.863,82
54.406,51
14,45
13.701,08
1.980,33
204,35
54.406,51
0,38
13.701,08
51,46
1-9
54.406,51
Sinema, Spor Salonları, Halı Sahalar vb.
0,00
Grup
Genel
Toplamı
6.792,96
500-749
4.190,40
250-499
Gruplar (Alan m2)
750 ve üzeri
Kılavuza Göre
Atık Miktarı
100,00
13.701,08
Grup Genel Toplamı Toplam Atık Grupların Atık
Ġçindeki Oranı
Miktarı Payı
Miktarı
0,0000
1.710,66
0,0000
6.792,96
61,6873
1.710,66
1.055,2584
1.142,23
6.792,96
16,8148
1.710,66
287,6441
150-249
1.460,34
6.792,96
21,4978
1.710,66
367,7544
100-149
0,00
6.792,96
0,0000
1.710,66
0,0000
50-99
0,00
6.792,96
0,0000
1.710,66
0,0000
20-49
0,00
6.792,96
6.792,96
0,0000
100,0000
1.710,66
0,0000
1.710,66
Kılavuza Göre
Atık Miktarı
Grup
Genel
Toplamı
1.070,39
1.070,39
1.070,39
1.070,39
1.070,39
1.070,39
1.070,39
Marinalar
Gruplara Göre Miktarları
700-1000
400-699
200-399
100-199
50-99
20-49
20'den az
0,00
0,00
948,82
0,00
59,00
54,65
7,92
1.070,39
Grup Genel Toplamı Toplam Atık Grupların Atık
Ġçindeki Oranı
Miktarı Payı
Miktarı
0,0000
0,0000
88,6422
0,0000
5,5124
5,1054
0,7399
100,0000
269,55
269,55
269,55
269,55
269,55
269,55
269,55
0,0000
0,0000
238,9383
0,0000
14,8589
13,7619
1,9945
269,55
Plaj ve Koylar
Gruplara Göre Miktarları
1200-1799
900-1199
500-899
200-499
100-199
40-99
0-39
Kılavuza Göre
Atık Miktarı
296,90
207,80
554,00
69,20
177,61
13,76
0,00
1.319,27
Grup
Genel
Toplamı
1.319,27
1.319,27
1.319,27
1.319,27
1.319,27
1.319,27
1.319,27
Grup Genel Toplamı Toplam Atık Grupların Atık
Ġçindeki Oranı
Miktarı Payı
Miktarı
22,5049
15,7512
41,9931
5,2454
13,4624
1,0431
0,0000
100,0000
332,23
332,23
332,23
332,23
332,23
332,23
332,23
74,7680
52,3301
139,5137
17,4267
44,7261
3,4654
0,0000
332,23
Kamu Binaları
Kılavuza Göre
Gruplar (Personel Sayısı)
Atık Miktarı
500 ve üzeri
250-500
100-249
50-99
20-49
5-19
0-4
0
221,25
514,775
219,775
203,55
99,12
8,26
1266,73
Grup
Grup Genel Toplamı Toplam Atık Grupların Atık
Genel
Ġçindeki Oranı
Miktarı Payı
Miktarı
Toplamı
0,0000
1.266,73
319,00
0,0000
17,4662
1.266,73
319,00
55,7169
40,6381
1.266,73
319,00
129,6347
17,3498
1.266,73
319,00
55,3455
16,0689
1.266,73
319,00
51,2596
7,8249
1.266,73
319,00
24,9612
0,6521
1.266,73
319,00
2,0801
100,0000
319,00
4. Mükellef Grubu Bazında Tarifeler
- Okul, Yurt, KreĢ, Dershaneler
Tarifeye Esas Maliyet
8.961.733,82
GRUPLAR
1251-1751
1001-1250
751-1000
500-750
250-499
100-249
50-99
20-49
0-20
Toplam
Okul, Yurt, KreĢ, Dershane Atık
Atık Miktarı Birim Maliyeti
Ġçindeki Oranı
Maliyeti
0,9965
(A) MALĠYET
89.300,91
89.300,91
89.300,91
89.300,91
89.300,91
89.300,91
89.300,91
89.300,91
89.300,91
89.300,91
(B) GRUBA
ĠSABET EDEN
ATIK ORANI
(C) GRUPTAKĠ
MÜKELLEF SAYISI
17,07
3,20
7,47
19,55
26,62
16,37
6,99
2,16
0,57
100,00
4
1
3
11
25
33
33
22
20
575,65
155,13
(D) TARĠFE
AYLIK TUTAR
(YILLIK)
(D/12)
(AxB/C)
3.810,22
2.857,98
2.223,16
1.587,06
950,97
443,11
189,18
87,61
25,39
12.174,68
317,52
238,17
185,26
132,26
79,25
36,93
15,76
7,30
2,12
1.014,56
- Konaklama Tesisleri, Hastaneler ve Diğer Yataklı Sağlık Tesisleri
Tarifeye Esas Maliyet
8.961.733,82
GRUPLAR
Konaklama Tesisleri, Hastaneler
Toplam
ve Diğer Yataklı Sağlık Tesisleri Atık Miktarı Birim Maliyeti
Ġçindeki Oranı
Atık Maliyeti
19,2590
(A) MALĠYET
1.725.942,57
(B) GRUBA
ĠSABET EDEN
ATIK ORANI
(C) GRUPTAKĠ
MÜKELLEF SAYISI
11.125,75
155,13
(D) TARĠFE
AYLIK TUTAR
(YILLIK)
(D/12)
(AxB/C)
1.725.942,57
1.725.942,57
1.725.942,57
1.725.942,57
1.725.942,57
1.725.942,57
1.725.942,57
6,73
3
38.712,15
3.226,01
3,20
2
27.629,42
2.302,45
20,48
20
17.674,86
1.472,91
20,72
36
9.932,43
827,70
34,43
135
4.402,12
366,84
13,71
155
1.526,36
127,20
0,73
30
420,30
35,03
100,00
100.297,65
8.358,14
- Ticari, Sınai, Zirai ve Mesleki Faaliyetlerde Bulunanlar Ġle Bunların DıĢında Kalan Yerler
750-1000
500-749
300-499
150-299
50-149
20-49
20'den az
Tarifeye Esas Maliyet
Toplam
Ġçindeki Oranı
Ticari, Sınai, Zirai vb. Atık
Maliyeti
8.961.733,82
8,2691
741.057,48
GRUPLAR
(A) MALĠYET
200 ve üzeri
150-199
100-149
50-99
10-49
4-9
1-3
(B) GRUBA
ĠSABET EDEN
ATIK ORANI
(C) GRUPTAKĠ
MÜKELLEF SAYISI
0,00
0,00
0,00
0,53
26,01
24,51
48,94
100,00
0
0
0
1
123
526
3413
741.057,48
741.057,48
741.057,48
741.057,48
741.057,48
741.057,48
741.057,48
Atık Miktarı Birim Maliyeti
18.969,28
155,13
(D) TARĠFE
AYLIK TUTAR
(YILLIK)
(D/12)
(AxB/C)
3.958,19
1.567,34
345,35
106,26
5.977,13
329,85
130,61
28,78
8,86
498,09
- Marinalar
Tarifeye Esas Maliyet
Toplam
Ġçindeki Oranı
Marinalar Atık Maliyeti
8.961.733,82
0,4666
41.815,98
GRUPLAR
700-1000
400-699
200-399
100-199
50-99
20-49
20'den az
(A) MALĠYET
41.815,98
41.815,98
41.815,98
41.815,98
41.815,98
41.815,98
41.815,98
Atık Miktarı Birim Maliyeti
269,55
(B) GRUBA
ĠSABET EDEN
ATIK ORANI
(C) GRUPTAKĠ
MÜKELLEF SAYISI
0,00
0,00
88,64
0,00
5,51
5,11
0,74
100,00
0
0
4
0
1
2
1
155,13
(D) TARĠFE
AYLIK TUTAR
(YILLIK)
(D/12)
(AxB/C)
0,00
0,00
9.266,66
0,00
2.305,06
1.067,44
309,40
12.948,57
0,00
0,00
772,22
0,00
192,09
88,95
25,78
1.079,05
- Plaj ve Koylar
Tarifeye Esas Maliyet
Toplam
Ġçindeki Oranı
Plaj ve Koylar Atık Maliyeti
8.961.733,82
0,5751
51.539,01
GRUPLAR
(A) MALĠYET
332,23
(B) GRUBA
ĠSABET EDEN
ATIK ORANI
(C) GRUPTAKĠ
MÜKELLEF SAYISI
22,50
15,75
41,99
5,25
13,46
1,04
0,00
100,00
1
1
4
1
6
1
0
51.539,01
51.539,01
51.539,01
51.539,01
51.539,01
51.539,01
51.539,01
1200-1799
900-1199
500-899
200-499
100-199
40-99
0-39
Atık Miktarı Birim Maliyeti
155,13
(D) TARĠFE
AYLIK TUTAR
(YILLIK)
(D/12)
(AxB/C)
11.598,79
8.117,99
5.410,71
2.703,42
1.156,40
537,59
0,00
29.524,90
966,57
676,50
450,89
225,28
96,37
44,80
0,00
2.460,41
- Her Türlü Yeme, Ġçme, Market, Pazar, Restaurant ve Eğlence Yerleri
Tarifeye Esas Maliyet
8.961.733,82
GRUPLAR
Her Türlü Yeme, Ġçme, Market, Pazar,
Toplam
Restaurant ve Eğlence Yerleri Atık
Atık Miktarı Birim Maliyeti
Ġçindeki Oranı
Maliyeti
23,7170
(A) MALĠYET
501 ve üzeri
250-500
150-249
100-149
50-99
10-49
1-9
2.125.455,00
(B) GRUBA
ĠSABET EDEN
ATIK ORANI
2.125.455,00
2.125.455,00
2.125.455,00
2.125.455,00
2.125.455,00
2.125.455,00
2.125.455,00
(C) GRUPTAKĠ
MÜKELLEF SAYISI
2,10
13,87
11,63
24,99
32,58
14,45
0,38
100,00
- Sinema, Spor Salonları, Halı Saha vb. Yerler
3
33
52
179
390
437
67
Tarifeye Esas Maliyet
Toplam
Ġçindeki Oranı
Lunapark, Spor Salonları vb.
Yerler Atık Maliyeti
8.961.733,82
2,9612
265.375,06
GRUPLAR
750 ve üzeri
500-749
250-499
150-249
100-149
50-99
20-49
(A) MALĠYET
265.375,06
265.375,06
265.375,06
265.375,06
265.375,06
265.375,06
265.375,06
(B) GRUBA
ĠSABET EDEN
ATIK ORANI
(C) GRUPTAKĠ
MÜKELLEF SAYISI
0,00
61,69
16,81
21,50
0,00
0,00
0,00
100,00
0
11
5
12
0
0
0
13.701,08
155,13
(D) TARĠFE
AYLIK TUTAR
(YILLIK)
(D/12)
(AxB/C)
14.893,98
8.936,39
4.754,16
2.966,88
1.775,36
703,00
119,15
34.148,93
1.241,17
744,70
396,18
247,24
147,95
58,58
9,93
2.845,74
Atık Miktarı Birim Maliyeti
1.710,66
155,13
(D) TARĠFE
AYLIK TUTAR
(YILLIK)
(D/12)
(AxB/C)
0,00
14.882,07
8.924,48
4.754,16
0,00
0,00
0,00
28.560,70
0,00
1.240,17
743,71
396,18
0,00
0,00
0,00
2.380,06
- Kamu Binaları
Tarifeye Esas Maliyet
Toplam
Ġçindeki Oranı
Kamu Binalarına Ait Atık
Maliyeti
8.961.733,82
0,5522
49.486,31
GRUPLAR
(A) MALĠYET
500 ve üzeri
250-500
100-249
50-99
20-49
5-19
0-4
319,00
(B) GRUBA
ĠSABET EDEN
ATIK ORANI
(C) GRUPTAKĠ
MÜKELLEF SAYISI
0,00
17,47
40,64
17,35
16,07
7,82
0,65
100,00
0
1
5
5
10
14
7
49.486,31
49.486,31
49.486,31
49.486,31
49.486,31
49.486,31
49.486,31
Atık Miktarı Birim Maliyeti
155,13
(D) TARĠFE
AYLIK TUTAR
(YILLIK)
(D/12)
(AxB/C)
0,00
8.643,39
4.022,06
1.717,15
795,19
276,59
46,10
15.500,49
0,00
720,28
335,17
143,10
66,27
23,05
3,84
1.291,71
- Konut Kentsel
Tarifeye Esas Maliyet
Toplam
Ġçindeki Oranı
Konutlar Atık
Maliyeti
8.961.733,82
39,98
3.582.973,03
3.582.973,03
57.108
Su Abone
Atık Miktarı Birim Maliyeti
Sayısı
57.108
62,74
23.096,51
155,13
5,23
- Konut Kentsel
Tarifeye Esas Maliyet
Toplam
Ġçindeki Oranı
Konutlar Atık
Maliyeti
8.961.733,82
3,2225
288.788,47
288.788,47
5.689
Su Abone
Atık Miktarı Birim Maliyeti
Sayısı
5.689
50,76
1.861,58
4,23
155,13
EVSEL ATIK TOPLAMA VE TAġIMA HĠZMETĠ ÜCRET TARĠFESĠ
GRUP
1
2
3
4
5
TĠPĠ
Her Türlü Yeme, Ġçme,
HiperMarket, Restaurant ve
Eğlence Yerleri
501 m2 ve üstü
250-500 m2 arası
150-249 m2 arası
100-149 m2 arası
50-99 m2 arası
10-49 m2 arası
1-9 m2 arası
Konaklama Tesisleri, Hastaneler
ve Diğer Yataklı Sağlık Tesisleri
750-1000 yatak
500-749 yatak
300-499 yatak
150-299 yatak
50-149 yatak
20-49 yatak
20'den az yatak
DERECE AYLIK ÜCRET TL. (2015)
1
2
3
4
5
6
7
1.241,17
744,70
396,18
247,24
147,95
58,58
9,93
1
2
3
4
5
6
7
3.226,01
2.302,45
1.472,91
827,70
366,84
127,20
35,03
4
5
6
7
329,85
130,61
28,78
8,86
2
3
4
1.240,17
743,71
396,18
1
317,52
1
238,17
1
185,26
2
132,26
3
79,25
4
36,93
5
15,76
6
7,30
7
2,12
Ticari, Sınai, Zirai ve Mesleki
Faaliyetlerde Bulunanlar Ġle
Bunların DıĢında Kalan Yerler
(Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeler)
50-100 arası personel sayısı
10-49 arası personel sayısı
4-9 arası personel sayısı
1-3 arası personel sayısı
Sinema, Spor Salonları, Halı
sahalar vb. Yerler
250-500 m2 ve üzeri
150-249 m2 arası
100-149 m2 arası
Okul, Yurt, Kurs,KreĢ,
Dershaneler
1251-1750 arası öğrenci kapasiteli
okullar
1001-1250 arası öğrenci arası öğrenci
kapasiteli okullar
751-1000 arası öğrenci arası öğrenci
kapasiteli okullar
500-750 arası öğrenci arası öğrenci
kapasiteli okullar
250-499 arası öğrenci arası öğrenci
kapasiteli okullar
100-249 arası öğrenci arası öğrenci
kapasiteli okullar
50-99 arası öğrenci arası öğrenci
kapasiteli okullar
20-49 arası öğrenci arası öğrenci
kapasiteli okullar
0-20 arası öğrenci arası öğrenci
kapasiteli okullar
Marinalar
6
200-399 kapasiteli marina iĢlt.
50-99 kapasiteli marina iĢlt.
20-49 kapasiteli marina iĢlt.
20 den az marina iĢlt.
Günlük Gezi Tekneleri
Tekne eni (0-6 mt arası)
Tekne eni (6-8 mt arası)
Tekne eni (8 mt üzeri)
1
2
3
4
772,22
192,09
88,95
25,78
45,83
68,75
91,67
Plajlar ve Koylar
7
1200-1799 ziyaretçi sayısı
900-1199 ziyaretçi sayısı
500-899 ziyaretçi sayısı
200-499 ziyaretçi sayısı
100-199 ziyaretçi sayısı
99 ve altı ziyaretçi sayısı
1
2
3
4
5
6
966,57
676,50
450,89
225,28
96,37
44,80
1
2
3
4
5
6
720,28
335,17
143,10
66,27
23,05
3,84
1
2
5,23
4,23
Kamu Binaları
8
250-500 personel
100-249 personel arası
50-99 personel arası
20-49 personel arası
5-19 personel arası
0-4 personel arası
Konut
9
Kentsel
Kırsal
- Mevcut gruplardaki kapasite üzeri yeni açılıĢlarda yeniden değerlendirme yapılacaktır.
- Su abonesi olmayan yerler ve Günlük Gezi Teknelerinin katı atık toplama ve taĢıma iĢi ile ilgili
sözleĢmeleri Belediyemiz tarafından yapılacaktır.
- Meskenler ile ilgili olarak konutun bulunduğu mahalle muhtarlıklarından fakir ilmühaberi
getirenlerden evsel katı atık hizmetleri ücretinin alınmaması, Belediyemize ait tesislerden, umuma açık
ibadet yerleri ve kamu yararına çalıĢan dernekler ve Ģehit aileleri ve en az 3. derece özürlülerden
durumlarını belgeleyenlerin müracaatları halinde bu ücret tarifensinden muaf tutulacaktır.
- Yıl içerisinde hiç çalıĢmayan iĢyerlerinin ticari faaliyette bulunmadığını ve yıl içerisinde boĢ olan
konutların durumlarını Muğla Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğüne belgelemeleri Ģartıyla (vergi
dairesinden, su iĢlerinden, elektrik idaresinden) yıl sonunda tahakkuk edilen Evsel Katı Atık Ücretleri telkin
edilir.
5. FATURALAMA VE MUHASEBELEġTĠRME
5.1. Faturalama Ġlkeleri
Konutlar evsel katı atık hizmetlerine ait ücretlendirme yapılan hizmetin karĢılığı olarak
müstakilen, düzenli aralıklarla su faturaları üzerinden yapılacaktır. Faturalamada aĢağıdaki ilkeler dikkate
alınacaktır:
- Faturada her bir hizmetin ücreti ayrı ayrı gösterilecektir,
- Fatura katı atık üreticisine/aboneye mahsus tüm gerekli bilgileri içerecektir, (isim, adres, atık
üreticisi/abone numarası vb.)
- Faturada ve düzenleme tarihi ve son ödeme tarihi bulunacaktır,
- Faturanın nasıl ödenebileceği ile ilgili bilgiler faturada belirtilecektir,
- Fatura, her bir hizmet için her tarife türü için gerekli bilgiyi sağlayacaktır.
- Diğer evsel atık üreticilerine yapılan hizmet bedeli Çevre Temizlik Vergisi ödeme
zamanlarında ödeneceğinden, Çevre Temizlik Vergisi makbuzları üzerinde ayrı bir kalem
olarak gösterilecektir.
5.2. MuhasebeleĢtirme
Bütçeleme ve MuhasebeleĢtirme iĢlemleri Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine
göre yürütülecektir.
Bu raporda yer alan tarifeler nedeniyle elde edilen gelirler sadece katı atık toplanması ve
bertarafında kullanılması yasal zorunluluktur. Bu nedenle Gelecek yılın Evsel Atık Tarifesine konu giderler
ve giderleĢtirme belgelerinin örnekleri ayrı bir dosyada izlenir. Tarife hazırlama döneminde faturalandırma
ve tahsilat sürecini yürüten birimler ile bu hizmetin yerine getirilmesinden sorumlu anabirimin kullanmıĢ
olduğu hizmet binasına ait bakım, onarım, elektrik, su giderleri ödemelerine iliĢkin bilgiler ilgili birimlerden
alınacak, sistem maliyeti buna göre hesaplanacaktır.
6. VATANDAġIN BĠLGĠLENDĠRĠLMESĠ
Rapor Belediyenin Ġnternet sitesinde yayınlanacaktır.
Günlük Aile çöp ortalaması (kg)x Abone Sayısı / 1000 x 365
1 kişi çöp üretim oranı
Kentsel= 1,1 kg/gün
Kırsal = 0,98 kg/gün
KONUT KIRSAL
KONUT KENTSEL
Merkezde bulunan 14 mahalle
İNLİCE
GÖKÇEOVACIK
ŞU AN İÇİN HİZMET YOK
KONUT KENTSEL
KONUT KIRSAL
Çöp Toplama Sıklığına Göre Belirlenen
GÖCEK
KAYAKÖY
KARGI
FETHİYE
UZUNYURT
KEÇİLER
ÇENGER
ÇAMKÖY
KORU
İNCİRKÖY
Y.KORU
ESENKÖY
ELDİREK
KARAAĞAÇ
ÖLÜDENİZ
ARPACIK (NİF)
YAKACIK
GÖKBEN
BOZYER
ÜZÜMLÜ
KIZILBEL
Download

Detay dosyası için tklayınız.