ASD/ İnteratriyal septumun
ekokardiyografik değerlendirilmesi
Dr. Funda Öztunç
İ.Ü .CTF Pediatrik Kardiyoloji BD
ASD Trantorasik ekokardiyografide
(TTE)
•
•
•
•
•
Subkostal koronal
Subkostal sagital
Apikal 4 boşluk
Parasternal kısa eksen
Suprasternal sagital kesitlerden
değerlendirilebilir
Atriyal septum-TTE
• Atriyal septum en iyi subkostal koronal
ve sagital pencerelerden incelenir ( asd
lokalizasyonu, çapı, total atriyal septal
uzunluk)
• Subkostal kesitler ultrasound ışınlarının
septuma dik gelmesi nedeniyle ışınların
parelel gelerek yalancı ‘’drop-out’’ yol
açabilen apikal 4 boşluk kesitlere
nazaran daha güvenilirdir
ASD
• M- mode ekoda septum hareketleri paradoks
• 2 B ekoda Sağ atriyum/ ventrikül geniş
• Pulse Doppler ekokardiyografide erken
sistolde sağdan sola, sistolün ortasından
itibaren ( özell. geç sistolde) soldan sağa şant
• Renkli Doppler ekokardiyografide akım
yönünün esas olarak soldan -sağa doğru olduğu
izlenir ( kompleks KKH ile birliktelik dışında)
TTE- asd
• Sekundum asd ler en iyi subkostal
koronal ve sagital pencerelerden
• Superior /inferior vena kaval sinüs
venosus defektler en iyi subkostal
sagital kesitten
• Primum asd apikal 4 boşluk kesitte
• Koroner sinüs defekti ise apikal 4 Boşluk
kesitten trasnsduseri posteriora
çevirmekle en iyi görüntülenir
Transözefageal eko-TÖE
•
•
•
•
Transvers planda frontal 4 boşluk
Transvers planda 5 boşluk
Bazal aortik kısa eksen
Bikaval
kesitlerde değerlendirilir
TÖE-transvers kesit
TÖE -aortik kısa eksen
TÖE- bikaval
Kontrast ekokardiyografi
• TTE Apikal 4 boşluk, subkostal koronal
kesiti en uygundur
• Negatif( sağ atriyumda kontrastsız
bölge) ve pozitif (sol atriyum içinde
pozitif ekokontrast) kontrast efekt
görülebilir
Kontrast eko
Sekundum asd
• Fossa ovalisin tabanını oluşturan flap
valvin yokluğu, eksikliği veya
perforasyonu sonucu oluşur
• TTE da sekundum asd ler en iyi
subkostal koronal ve sagital
pencerelerden
• TÖE da transvers, aortik kısa eksen ve
bikaval kesitlerde görüntülenirler
Ostium Primum Asd
• AVSD in bir parçasıdır
• AV kapağın hemen üstünde lokalizedir,
tabanını AV kapağın inferior-superior
bridging leafletleri yapar
• TTE de subkostal koronal- apikal 4
boşluk,
• TÖE de transvers kesitlerde en iyi
görüntülenir
Primum asd
TÖE-primum asd
Sinüs venozus defektler
• Defektin bir tarafını kaval venin ağzı diğer
tarafını atriyal septum oluşturur, kaval ven
septuma overriding yapar,
• TTE de en iyi subkostal sagital (bazen
suprasternal) kesitlerde
• TÖE bikaval ve transvers kesitlerde
görüntülenirler
• Superior vena kaval tip sinüs venosus
defektlerde hemen daima pulmoner venöz
dönüş anomalisi ile birliktedirler
İnferiör sinüs venosus
Koroner Sinüs defekti
• ASD nin en nadir tipidir
• Ekoda ilk bakışta geniş koroner sinüs
ağzı varmış gibi görüntü verir
• Koroner sinüsün sağ atriyal orifisinin
olması gereken yerde lokalize olur
• Genellikle sol persistan superior vena
kava ile birlikte ve ‘’unroofed’’ koroner
sinüs tipindedir.
Dilate koroner sinüs
Multipl asd
• Sekundum ASD nin % 6-7 sinde fossa
ovaliste multiple defektler mevcuttur
• Çok sayıda , farklı boyutlarda ise
‘’Sweese cheese’’ –multifenestre atriyal
septum denir
• Ekoda lokalizasyonları, büyüklükleri ve
aradaki mesafe ölçülmelidir
Multipl asd
Multipl asd
Multifenestre asd
Download

ASD/ İnteratriyal septumun ekokardiyografik değerlendirilmesi Dr