Below are the unique terms used in DDMRP © Demand Driven Institute 2014
DDMRP'de kullanılan özel kavramlar © Demand Driven Institute 2014
Term
Kavram
Definition
Tanım/ Açıklama
actively A set of demand‐driven inventory and materials Envanter ve malzemelerin talebe dayalı olarak synchronized positioning, planning, and execution techniques.
Eş Zamanlı Tamamlama (EZT)
konumlandırılması, planlanması ve uygulanmasını replenishment
içeren teknikler bütünü
Yeni stok (genellikle bileşen) ekleyerek yapılan actively The point of indifference between the investment in adding stock positions (typically component yatırımla , bu yatırımın yapılması ile oluşan akış synchronized Eş Zamanlı Tamamlama (EZT) süresindeki kısalmanın ( genellikle ana ürünlerde) parts) and the lead‐time inventory compression replenishment dengesi
arasındaki kayıtsızlık (denge) noktası
(ASR) equilibrium resulting from that investment (typically parent items).
ADU
Acronym of Average Daily Usage
OGT
Ortalama Günlük Tüketimin Kısaltması
ADU alert
An alert indicating a significant change in ADU OGT de önceden belirlenmiş zaman veya miktar açısından önemli ölçüde bir değişimi gösteren within a defined set of parameters (quantity and OGT Uyarısı
uyarı
time).
ADU alert horizon A defined shorter rolling range within the broader OGT yi hesaplamak için kullanılan hareketli uzun rolling horizon used to calculate ADU.
OGT Uyarı Ufku
dönem içinde tanımlanan daha kısa vadeli hareketli kontrol ufku
ADU alert A defined level of change in ADU that triggers the OGT Uyarı ufku içinde , uyarıyı tetikleyen tanımlı threshold
alert within the ADU alert horizon.
OGT Uyarı Eşiği
OGT değişim seviyesi
ADU‐based recalculation
artificial batch
A process of dynamically adjusting strategically replenished buffers incorporating a rolling horizon.
Any batch that is not equal to actual demand.
ASR
Acronym of Actively Synchronized Replenishment
ASR lead time (ASRLT)
A qualified cumulative lead time defined as the longest unprotected/unbuffered sequence in a bill of material.
A planning calculation to determine the planning status of a stocked item. The equation is on‐hand + on‐order stock (also referred to as open supply) –unfulfilled qualified actual demand. If the available stock equation yields a position in the green zone of a buffer, then typically no planning action is required.
available stock
average daily Average usage of a part, component, or good on a daily basis. usage (ADU)
buffer penetration The amount of remaining buffer, typically expressed as a percentage.
buffer profile
A globally managed group of parts with similar lead time, variability, control, and order management characteristics.
buffer zone
A stratification layer within a stock buffer. Typically, buffer zones are colorcoded with red, yellow, and green assignments.
consumption‐
The process of creating supply orders based on based supply the available stock equation and decoupled generation
explosion.
Places to transfer, impose, and amplify control through a defined area. When set as a specific resource they are often called a “Drum” or a “Pacesetter”. Control Points are typically selected based on four criteria: 1. Points of Scarce Capacity determine the total system output potential. 2. Exit and Entry Points are the boundaries of your Control points effective control. 3. Common Points are points where one place controls many things. 4. Points that Have Notorious Process Instability can be planned for and controlled better when visibility and focus is placed on the resource and its variability.
current on‐hand alert
An execution alert generated by on‐hand penetration into a buffer. Typically, on‐hand alert will be set for red zone penetrations and out‐of‐
stock situations.
OGT tabanlı hesaplama
Yapay parti
EZT
Stratejik olarak tamamlanan tamponların hareketli dönem içinde dinamik olarak ayarlanma süreci
Güncel talebe eşit olmayan herhangi bir parti büyüklüğü
Eş Zamanlı Tamamlama Kısaltması
EZT Akış Süresi (EZTAS)
Ürün ağacında korunmayan ve tamponlanmayan en uzun ayağın toplam akış süresi
Kullanılabilir Stok
Stoklanan bir parçanın planlama durumunu belirlemek için kullanılan hesaplamadır. Eldeki stok + sipariş edilen miktar ( açık tedarik olarak da tanımlanır) ‐ karşılanmamış nitelikli güncel talep olarak hesaplanır. Eğer kullanılabilir stok miktarı tamponun yeşil bölgesindeyse genellikle aksiyona gerek yoktur.
Ortalama Günlük Tüketim (OGT)
Tampon Tükenmişliği
Tampon Profili
Tampon Bölgesi
Tüketime göre ihtiyaç tesbiti
Mamul , yarı mamul veya malzemelerin günlük ortalama tüketimi
Tamponun kalan miktarı; tipik olarak yüzde ile ifade edilir
Benzer akış süresi, değişkenlik, kontrol ve sipariş yönetim özellikleri gösteren stokların global olarak birlikte yönetilmesi
Bir stok tamponunda ayrı katmanlar. Tampon bölgeleri kırmızı, sarı ve yeşil renklerle kodlanırlar.
Kullanılabilir stok denklemine ve ayrıştırılmış patlatmaya dayalı tedarik emirlerinin yaratılması süreci
Kontrol Noktaları
Tanımlanmış bir alanda kontrolun uygulandığı ve artırıldığı noktalardır. Belirgin bir kaynak olarak tanımlandığında genellikle "Kısıt‐darboğaz" veya "Takt‐Tempo belirleyici" olarak adlandırılırlar. Kontrol noktaları tipik olarak dört kritere göre belirlenirler: 1. Sistemin toplam çıktısını belirleyen kısıtlı kapasiteli noktalar. 2. Alanın Giriş ve Çıkış noktaları 3. Kavşak (birleşen veya ayrışan) noktalar 4. Yüksek proses değişkenliği içeren ve yönetimi zor olan noktalar (yakından takip edilir ve değişkenliğe odaklanılırsa daha iyi sonuçlar alınabilir)
Güncel eldeki stok uyarısı
Eldeki stok miktarıyla tamponun karşılaştırılmasına dayalı bir uyarıdır. Tipik olarak stoksuz kalma veya kırmızı bölgeye giriş halleri için ayarlanır.
Customer tolerance time DDMRP
decoupled explosion
demand‐driven material requirements planning (DDMRP)
dynamic buffers
the time the market or customer is willing to wait before seeking other sources of supply.
Acronym of Demand Driven Material Requirements Planning
The cessation of bill of material explosion at any buffered/stocked position.
An innovative method to plan materials that enables a company to build more closely to actual market requirements.
Buffer levels that are adjusted either automatically or manually based on changes to key part traits.
execution horizon The life cycle of orders from the time the order is created and/or released to the time it is closed.
Flow Index green zone
lead‐time alert
lead‐time alert zone
lead‐time‐
managed (LTM) part
A comparative tool used to show the differences of expected average order frequency across multiple items. It is calculated by taking the green zone and dividing it by the ADU.
The top layer of a replenished and replenished override buffer. If available stock is in this zone, then no additional supply is created.
An alert/warning generated by an LTM part. An alert will be triggered whenever the part enters a different time zone from its buffer. Green is the first alert to be encountered, followedby yellow and then red.
The zone associated with the percentage of lead time that provides the definition for lead‐time alerts. The LTMalert zone has three equal sections colorcoded green, yellow, and red.
A critical nonstocked part that will have special attention paid to it over its execution horizon. Typically, LTMparts are critical, long‐leadtime components that do not have sufficient volume to justify stocking. A portion of the lead time of the part (typically 33 percent) will have a three‐zoned warning applied to it. That portion is typically divided into three equal sections.
LTM part
Acronym of Lead‐Time‐Managed part
market potential lead time
The lead time that will allow an increase in price or the capture of additional business either through existing or new customer channels.
material synchronization alert An alert generated by the earliest occurrence of a negative on‐hand balance within at least one ASRLT where open supply receipt is due after required demand date.
APICS definition: a chart made up from the bills of materials for a number of products in the same or similar families. It is arranged in a matrix with components in columns and parents in rows (or vice versa) so that requirements can be summarized conveniently. Matrix Bill Of Material nonbuffered part All parts that are not stocked.
occurrence‐based A method to adjust buffers based on the number recalculation
and severity of specific occurrences in predefined fixed interval.
on‐hand alert level The percentage of the red zone used by buffer status alerts in order to determine a yellow or red color designation.
Müşteri Termin Beklentisi
DDMRP
Ayrıştırılmış patlatma
Pazar veya müşterinin alternatif tedarikçiler aramadan beklemeyi kabul ettiği temin süresi
Talebe Dayalı Malzeme İhtiyaç Planlamasını'nın kısaltması
Ürün ağacını patlatırken, stoklanmış veya tamponlanmış bir noktada durulması
Talebe Dayalı Malzeme İhtiyaç Planlaması (DDMRP)
Şirketlerin gerçek tüketim taleplerine çok yakın olarak malzemelerini planlamalarına imkan veren yenilikçi bir yöntem
Dinamik Tamponlar
Kritik parça tanımlarında yapılan değişikliklere bağlı olarak tampon seviyelerinin otomatik veya elle değiştirilmesi
Uygulama Ufku
Akış Endeksi
Siparişlerin hazırlanmasından veya üretime verilmesinden, kapanmalarına kadar geçen yaşam döngüsü
Çoklu malzeme ortamında malzemeler arasında beklenen ortalama sipariş sıklıkları arasındaki farkları vurgulayan bir endekstir. Yeşil bölge büyüklüğünün ortalama günlük tüketime oranı olarak hesaplanır.
Yeşil Bölge
Kısıtlı veya kısıtsız tamamlanan tamponların en üst bölgesi. Eğer kullanılabilir stok bu seviyede ise yeni bir tedarik emri yaratılmaz.
Akış Süresi uyarısı
ASY parça tarafından yaratılan uyarıdır. Parça tamponu içinde bölge değişikliği oldukça uyarı tetiklenir. Yeşil uyarıyla başlar, bunu sırasıyla sarı ve kırmızı uyarılar takip eder.
Akış Süresi uyarı bölgesi
Akış Süresinin kullanımını gösteren % değeridir, tampon bölgeleriyle ilişkilendirilmiştir. Tamponda yeşil‐sarı‐kırmızı renk kodlu üç eşit bölge vardır.
Akış süresi ile yönetilen (ASY) parçalar
Uygulama ufku boyunca özel takip gerektiren ve stok tamponu yapılmayan kritik parçadır. Tipik olarak, ASY parçalar kritik önemdedir, stok taşımaya değecek kadar yüksek hacimli değildir ve akış süreleri uzundur. Akış süresinin bir bölümü ( genelde 33 % ü ) üç bölgeli bir zaman tamponudur ve tampon tipik olarak üç eşit bölgeye bölünmüştür.
ASY Parçalar
Temin Süresi ile yönetilen parçaların kısaltması
Pazarın Termin Beklentisi
Mevcut veya yeni müşterilerle daha fazla iş yapılmasını veya fiyatın arttırılmasını sağlayacak akış süresi.
Malzeme Eşzamanlama Uyarısı
İstenen termine göre gecikmiş tedarik bakiyesi varken asgari bir EZTAS dönemi içinde eldeki stokun yetmediği hallerde verilen uyarıdır.
Ürün Ağacı Matrisi
APICS tanımı : Aynı veya benzer ürün ailelerindeki bir kısım ürüne ait ürün ağaçlarından oluşan bir tablo. Tablo sütunlarında parçalar , satırlarında ana ürünler (veya tersi) olacak şekilde düzenlenir ve böylece ihtiyaçlar uygun şekilde özetlenebilir.
tamponlanmamış parça
Durum Tabanlı Hesaplama
Eldeki stok uyarı seviyesi
Stoklanmayan tüm parçalar
Önceden tanımlı bir zaman diliminde belirli oluşumların tekrarlanması ve şiddetine dayalı tamponların ayarlanma yöntemi
Sarı veya kırmızı renk atamalarını belirlemek için kullanılan tampon durum uyarısındaki kırmızı bölge yüzdesi
Inventory inbound to the buffer position. Open Supply is a primary element of the Available Stock equation.
order spike horizon Adefined future time frame used to qualify order spikes in combination with an order spike threshold. Typically, order spike horizon is set to one ASRLT.
order spike A defined amount used to qualify order spikes in threshold
combinations with an order spike horizon. Typically, the order spike threshold will be expressed as a percentage of the total red zone (or min value) of a part’s buffer.
OTOG
Acronym of Over Top of Green
over top of green A situation in which either available stock or on‐
(OTOG) hand stock is over the top of defined green zone, indicating an excessive inventory position.
Open supply PAF see Planned Adjustment Factor
A factor applied to the average daily usage (ADU) used to calculate a part’s buffer level causing an inflation or deflation to the standard buffer levels. Planned Planned Adjustment Factors can be used to Adjustment Factor compensate for seasonality or large promotional campaigns.
planned adjustments
Prioritized share projected buffer status alert
qualified actual demand
qualified order spike
ramp down
ramp up ramp‐down adjustment
ramp‐up adjustment
red zone
red zone base Manipulations to the buffer equation that affect inventory positions by raising or lowering buffer levels and their corresponding zones at certain points in time. Planned adjustments are often based on certain strategic, historical, and business intelligence factors.
Tedarik bakiyesi
Talep Sıçraması Ufku
Talep Sıçraması Eşiği
YBF
Yeşil Bölgeden Fazla (YBF)
PAK
Tampon konumuna envanter girişi. Tedarik bakiyesi, Kullanılabilir Stok denkleminin temel unsurlarından biridir.
Talep sıçraması ufku ile birlikte nitelikli talep sıçramasını belirlemek için kullanılan tanımlı bir gelecek zaman dilimi. Genel olarak bir talep sıçraması ufku ASTTS ye eşit alınır.
Talep Sıçraması Ufku ile birlikte nitelikli talep sıçramasını belirlemek için kullanılan sipariş miktarı. Genel olarak Talep Sıçraması Eşiği bir parça tamponunun kırmızı bölgesinin yüzdesi (veya asgari adedi) ile ifade edilir.
"Yeşil Bölgeden Fazla" nın kısaltması
Gerekenden fazla stok olduğunu gösteren kullanılabilir stok veya eldeki stokun tanımlanmış yeşil bölgenin üstünde olduğu durum
Planlı Ayarlama Katsayısı
Planlı Ayarlama Katsayısı
Standart tampon seviyelerinde artma veya azalmaya neden olacak şekilde tampon seviyesini belirlemede kullanılan OGT'ye uygulanan bir çarpan. Planlı Ayarlama Katsayıları sezonsal hareketi veya büyük promosyon kampanyalarını sönümlemekte kullanılabilir.
Planlı Ayarlama
Belirli zamanlarda tampon bölgelerinin ve toplam seviyesinin artırılması / azaltılması şeklinde tampon denklemine müdahale edilmesidir. Planlı ayarlamalar genellikle belirgin strateji, tecrübe ve iş zekası faktörlerine dayanırlar.
An allocation schema based on the relative Çoklu malzemeli ortamda kullanılabilir stok available stock positions of multiple items and a miktarlarının bilinen bir kısıta (örneğin parti Önceliklendirilmiş pay
büyüklüğü, stok alanı, istiap haddi, bütçe) göre given limitation or constraint (e.g. batch size, paylaştırılmasıdır.
space, spend threshold).
Bir parçanın EZTAS içinde eldeki stok, açık tedarik, An alert generated by projected on‐hand positions güncel veya OGT'ye dayalı tahmini talebiyle over a part’s ASRLT based on on‐hand, open Tahmini Tampon Durumu Uyarısı
hesaplanan gelecekteki stok durumuna göre supply, and either actual demand or ADU.
oluşturulan uyarı
Kullanılabilir Stok Denkleminin nitelikli talep The demand portion of the available stock sıçraması, günü geçmiş talepler ve bugünkü equation comprised of qualified order spikes, past‐
Nitelikli güncel talep
taleplerden oluşan talep kısmı
due demand, and demand due today.
A quantity of combined daily actual demand within the order spike horizon and over the order spike threshold.
reduce operations in anticipation of declining demand. For example, a toy store may ramp down its operations by buying fewer toys from its wholesaler immediately after the Christmas season, when people are less likely to buy toys in large quantities. Nitelikli Talep Sıçraması
Talep sıçraması ufku boyunca ve talep sıçraması eşiğini aşan günlük toplam fiili siparişlerin miktarı
Azalan
Azalan taleple birlikte tedariğin kısılmasıdır. Örneğin, oyuncak satan bir mağaza Noel sezonunun hemen akabinde insanlar artık yüklü miktarda oyuncak almayacakları için daha az oyuncak tedarik edecek şekilde tedariğini kısabilir.
Artan
Manipulations to the buffer equation that affect inventory positions, lowering buffer levels and their corresponding zones at certain points in time. Ramp‐down adjustments typically are used in part deletion.
Manipulations to the buffer equation that affect inventory positions, raising buffer levels and their corresponding zones at certain points in time. Ramp‐up adjustments typically are used for part introduction.
The lowest‐level zone in a replenished and replenished override part buffer. The zone is color‐
coded red to connote a serious situation. The red zone is the summation of red zone safety and red zone base.
The portion of the red zone sized by lead‐time factors.
Azaltan ayarlama
Belirgin zamanlarda tampon bölgelerini ve toplam seviyesini azaltacak şekilde tampon denklemine müdahale edilmesidir. Azaltan ayarlamalar tipik olarak vazgeçilen parçalar için kullanılır.
Arttıran ayarlama
Belirgin zamanlarda tampon bölgelerini ve toplam seviyesini artıracak şekilde tampon denklemine müdahale edilmesidir. Artıran ayarlamalar tipik olarak yeni parça girişleri için kullanılır.
Kırmızı Bölge
Tamamlanan tamponların en alt bölgesi. Ciddi bir durum olduğunu göstermek amacı ile kırmızı renk ile kodlanmıştır. Kırmızı bölge, kırmızı zemin ile kırmızı emniyet bölgelerinin toplamından oluşur.
Kırmızı Bölge Zemin
Kırmızı bölgenin temin süresi faktörüne göre belirlenen kısmı
red zone safety
relative priority replenished override part
replenished part
seasonality adjustment
significant minimum order quantity spike
The portion of the red zone sized by variability factors.
The priority between orders filtering by zone color (general reference) and buffer penetration (discrete reference).
A strategically determined and positioned part using a static (buffer zones are manually defined) three‐zoned buffer for planning and execution. Planned adjustments, however, can be used with these buffers.
A strategically determined and managed part using a dynamic threezoned buffer for planning and execution. Buffer zones are calculated using buffer profiles, ADU, and ASRLT.
Manipulations to the buffer equation that affect inventory positions by adjusting buffers to follow seasonal patterns.
A minimum order quantity that sets the green zone of a buffer.
The comparatively large upward or downward movement of a value level in a short period.
Stock out
Stock out alert Göreli Öncelik
Kısıtlı Tamamlanan Parça
Tamamlanan Parça
Kırmızı bölgenin değişkenlik faktörüne göre belirlenen kısmı
Siparişler arasındaki önceliklerin bölge renklerine göre filtrelenerek belirlenmesi (genel karşılaştırma) ve tampon tüketim seviyesine göre belirleme (detay karşılaştırma)
Planlama ve uygulama için statik (tampon bölgeleri elle hesaplanır) üç bölgeli tampon kullanan stratejik olarak tanımlanmış ve yönetilen parça. Planlı Ayarlamalar bu tamponlarla kullanılabilir.
Planlama ve uygulama için dinamik üç bölgeli tampon kullanan stratejik olarak tanımlanmış ve yönetilen parça. Tampon bölgeleri tampon profilleri, OGT ve EZTAS kullanılarak hesaplanır.
Sezonluk Ayarlama
Tamponların sezonluk hareketi karşılayacak şekilde düzenlenmesini sağlamak üzere müdahale edilmesi
Ciddi miktarda asgari sipariş büyüklüğü
Tamponun yeşil bölgesini belirleyen asgari sipariş miktarı
Sıçrama
Herhangi bir değerin kısa dönemde aşağı veya yukarı yönde göreceli olarak büyük değişimler göstermesi
Stok Yok
An execution alert based on an on‐hand quantity of zero.
Stock out with demand
Stock out with demand alert Kırmızı Bölge Emniyet
Stok Yok uyarısı
Eldeki miktarın sıfır olmasına dayalı bir uygulama uyarısı
Talepli stok yok An execution alert based on an on‐hand quantity of zero with open demand allocations.
Talepli stok yok uyarısı
Talep olduğu halde eldeki miktarın sıfıra düştüğünü gösteren uygulama uyarısı
strategic inventory The process of determining where to put İşletme sermayesini etkinleştirecek, pazarın positioning
inventory that will best protect the system against taleplerini en iyi şekilde karşılayacak ve sistemi various forms of variability to best meet market Stratejik Envanter Konumlandırma
değişkenliğin farklı türlerine karşı koruyacak needs and leverage working capital.
biçimde envanterin nerede konumlandırılacağına karar verilmesi.
thoughtware
The analysis and process employed to define the Hızı, görünürlüğü ve yatırımın geri dönüşünü relevant factors and dependencies in an maksimize edecek şekilde uygun iş kuralları ve yönetim stratejileri oluşturmak için bir organization or system in order to construct appropriate business rules and operating organizasyonda veya sistemde bağımlılıkarın ve strategies that maximize velocity, visibility, and ilişkili faktörlerin tanımlanması ve analizi süreci. Felsefe (thoughtware)
equity. Within the DDRMP framework, DDMRP çatısı altında, thoughtware genellikle thoughtware is commonly referred to with regard envanter konumlandırma faktörleri ile to applying the inventory positioning factors.
ilişkilendirilir.
TOG
Acronym of Top Of Green
top of green (TOG) The quantity of the top level of the green zone. TOG is calculated by the sum of red, yellow, and green zones.
top of red (TOR)
The quantity of the top level of the red zone.
top of yellow (TOY) The quantity of the top level of the yellow zone. TOY is calculated by the sum of the red and yellow zones.
TOR
Acronym of Top Of Red
TOY
Acronym of Top Of Yellow
yellow zone
The middle layer of the buffer level coded with yellow to convey a sense of warning. The yellow zone is the rebuild zone for replenished and replenished override buffers.
YBU
Yeşil Bölgenin Üstü (YBU)
Kırmızı Bölgenin Üstü (KBU)
Sarı Bölgenin Üstü (SBU)
KBU
SBU
Sarı Bölge
"Yeşil Bölgenin Üstü"nün kısaltması
Yeşil bölgenin üst seviye miktarı. YBU yeşil, sarı ve kırmızı bölgelerin toplanması ile hesaplanır
Kırmızı bölgenin üst seviye miktarı
Sarı bölgenin üst seviye miktarı. SBU , sarı ve kırmızı bölgeler toplanarak hesaplanır
"Kırmızı Bölgenin Üstü" nün kısaltması
"Sarı Bölgenin Üstü" nün kısaltması
Tamponun orta bölgesi uyarı hissi yaratmak amacı ile sarı renkli kodlanır. Sarı bölge kısıtlı veya kısıtsız tamamlanan tamponların hazırlanma yeridir. 
Download

DDMRP Keywords Table - English with new definitions.xlsx