T.C.
KONYA ADLĠ YARGI ĠLK DERECE MAHKEMESĠ
ADALET KOMĠSYONU BAġKANLIĞI
İ
L
A
N
Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca BilirkiĢi Listelerinin
Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik gereğince düzenlenen bilirkiĢi listesinde, Yönetmeliğin 7/ğ
maddesi uyarınca "Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluĢuna kayıtlı olmak
zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluĢunun mevzuatına göre bilirkiĢilik yapabilmek
için uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının
zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak" Ģartının olduğu,
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği BilirkiĢi Yönetmeliğinin 5/g maddesinde
de "Odalarca düzenlenen BilirkiĢi Meslek Ġçi Eğitim Seminerini baĢarıyla tamamlayarak BilirkiĢi
Yetki Belgesi almıĢ" olmak Ģartının yer aldığı
BaĢkanlığımızca 2015 yılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre düzenlenecek
bilirkiĢi listesine baĢvuru yapanların 05/12/2014 tarihi mesai bitimine kadar yukarıda anılan
yönetmelik maddesinde belirtilen BilirkiĢi Yetki Belgesini BaĢkanlığımıza ibraz etmeleri, söz
konusu belgeyi getirmeyenlerin baĢvurularının reddine karar verileceği hususu ilanen tebliğ
olunur.01/12/2014
BĠLĠRKĠġĠ YETKĠ BELGESĠ EKSĠK OLANLARA ĠLĠġKĠN LĠSTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
AHMET ASAR
AHMET FATĠH SALEPCĠ
AHMET KOYUNCU
AHMET PEKYATIRMACI
AHMET SERÇE
ALĠ ALPER YOLDAġ
ALPER DEMĠR
ATAKAN AKTAġ
AYBARS NEJAT YILDIRIM
AYDIN KARATEKE
BURHANETTĠN TURGUTLU
CELAL ALTUNKALEM
ENES ANDAÇ
ESAT YILDIRIM
MAKĠNE MÜHENDĠSĠ
ĠNġAAT MÜHENDĠSĠ
MAKĠNE MÜHENDĠSĠ
ĠNġAAT MÜHENDĠSĠ
ĠNġAAT MÜHENDĠSĠ
ĠNġAAT MÜHENDĠSĠ
ĠNġAAT YÜKSEK MÜHENDĠSĠ
ELEKTRĠK MÜHENDĠSĠ
ĠNġAAT YÜKSEK MÜHENDĠSĠ
MAKĠNE MÜHENDĠSĠ
ĠNġAAT MÜHENDĠSĠ
ZĠRAAT MÜHENDĠSĠ
MAKĠNA MÜHENDĠSĠ
MĠMAR
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
ESRA ÖZTÜRK
FARUK SARI
GÖKHAN KÜÇÜKASLAN
GÜLSÜM ÜNSAL BAġ
HASAN ÖZGÜR YETĠġTĠRĠCĠ
HÜLYA YARAR
HÜSEYĠN ACIYAN
HÜSEYĠN ARSLAN
ĠBRAHĠM DÖNMEZ
ĠHSAN KARAKUġ
ĠLKAY ÇOBAN
ĠSMAĠL DĠNÇ
ĠSMAĠL HAKKI ELTAġ
ĠSMAĠL SONKAYA
KEVSER ATALAY
MEHMET ALĠ ÇAKICI
MEHMET EMĠN AYDIN
MEHMET EMĠN DEMĠRCĠ
MEHMET KARABACAK
MEHMET ÖZKAN
MEHMET VEYSEL MURAT DÜNDAR
MEHMET YAMAN
MUSTAFA CANLI
MUSTAFA ÇEREZCĠ
MUSTAFA GÖMCELĠ
MUSTAFA SALĠH ĠġERĠ
MUZAFFER KÜÇÜKSARI
NEDRET YELDA YAġAR
NEJAT ÖZBEDEL
ONUR CEYLAN
OSMAN SAYGI
RAMAZAN KARAKOYUN
REġAT ÖNDER PĠRĠNÇ
SELAMĠ BAġ
SÜLEYMAN NALVURAN
ġABAN ġAKAR
ġÜKRÜ ÇAĞLAR
YAKUP ÖKÇE
ZEYNEP ÖGÜTLÜ
JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
ĠNġAAT MÜHENDĠSĠ
ĠNġAAT MÜHENDĠSĠ
MĠMAR
ĠNġAAT MÜHENDĠSĠ
ĠNġAAT MÜHENDĠSĠ
ĠNġAAT MÜHENDĠSĠ
MADEN MÜHENDĠSĠ
MAKĠNE MÜHENDĠSĠ
MAKĠNA MÜHENDĠSĠ
ĠNġAAT MÜHENDĠSĠ
ĠNġAAT MÜHENDĠSĠ
ĠNġAAT MÜHENDĠSĠ
MĠMAR - ĠNġ. TEKNĠKERĠ
ĠNġAAT MÜHENDĠSĠ
HARĠTA MÜHENDĠSĠ
HARĠTA VE KADASTRO MÜHENDĠSĠ
MAKĠNE MÜHENDĠSĠ
ELEKTRĠK MÜHENDĠSĠ
ĠNġAAT MÜHENDĠSĠ
ĠNġAAT MÜHENDĠSĠ
ELK.-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSĠ
ĠNġAAT MÜHENDĠSĠ
ĠNġAAT MÜHENDĠSĠ
KĠMYA MÜHENDĠSĠ
ELEKTRĠK MÜHENDĠSĠ
ĠNġAAT MÜHENDĠSĠ
MADEN MÜHENDĠSĠ
ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSĠ
ĠNġAAT MÜHENDĠSĠ
ĠNġAAT MÜHENDĠSĠ
PEYZAJ MĠMARI
ZĠRAAT MÜHENDĠSĠ
MĠMAR
MAKĠNE MÜHENDĠSĠ
MADEN YÜKSEK MÜHENDĠSĠ
MAKĠNE MÜHENDĠSĠ
MAKĠNE MÜHENDĠSĠ
MĠMAR
Download

Bilirkişi Yetki Belgesi Getirmeyen Mühendis – Mimarların dikkatine