Forum: Uluslararası İlişkiler Konseyi Sorun: Uluslararası ticaret ve ekonomik politikaların açlık ve yoksulluğa etkisi Yazar: Deniz Hallik Pozisyon: Konsey Başkanı Araştırma Raporu Giriş Birleşmiş Milletlerin (BM) Antlaşması’ndaki en değerli ögelerden olan yaşam standartlarını yükseltme ve ekonomik şart ve standartları kalkındırmak, direkt olarak açlık ve yoksulluğun azalmasında rol oynar. On Yıllık Uluslararası Kalkınma projesinde de bu konu detaylıca ve güçlü kaynaklarla ele alınmaktadır. 4 Ülkelerin politik yandaşlığı, birbirlerine verdikleri desteği etkiler. Ticaretin tedarik ettiği ekonomik dostluklar, politik antlaşmalara da yansır. Bu yüzden, siyasi gücünü elinde tutmaya çalışan ülkeler, mandası gibi kullandıkları himayesi altındaki ülkeleri yüzyıllardır olduğu gibi sömürmeye çalışabilir. Başka ülkelerin lider ekonomilere sahip ülkeler tarafından ezilmemeleri için BM’nin çalışmalarının herkes için eşit bir yöntem izlemesi gerekir. Ülkelerde yoksulluk oranları Dünyada nüfus ve yiyecek yeterliliği Anahtar Kelimelerin Tanımları Sosyoekonomik; Aynı anda hem toplumsal alanı hem ekonomik alanı veya aralarındaki ilişkileri ilgilendiren Açlık; Aç olma durumudur. Yoksulluk; günlük temel ihtiyaçların tamamını veya büyük bir kısmını karşılayacak yeterli gelire sahip olmama durumudur. Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO); Genetik mühendisliğinin çeşitli teknikler kullanarak yaptığı müdahalelerle kalıtımsal değişikliğe uğrattığı organizmalar günümüzde, G.D.O. (genetiği değiştirilmiş organizmalar) kısaltılmış adıyla ifade edilmektedir. ECOSOC; Bileşmiş Milletler'in ekonomik ve sosyal durumlardan sorumlu konseyi UNDP; Birleşmiş Milletler’in küresel kalkınma ağı olan BM Kalkınma Programı (UNDP), insanlara bilgi, deneyim ve daha iyi bir yaşam kurmaları için kaynak ulaştıran ve değişimi savunan bir kuruluş. UNDP 177 ülkede, çeşitli ortakları ile birlikte, toplumlara kendi buldukları çözümlerde yardımcı olarak, onların ulusal ve küresel kalkınma çabalarına destek veriyor. Genel Bakış Milattan sonra ikinci binyıl geride bırakılırken, dünya devletleri, “kalkınma”nın en az uyuşmazlıkların hali kadar uluslararası gündemde önemli bir yer tutması gerektiği, hatta ülkeler arasındaki sorunların da büyük ölçüde gelişmişlik farkından kaynaklandığı düşüncesinden hareketle, yeni binyılın ilk on beş yılı sonunda ulaşılmak üzere, sekiz kalkınma hedefi belirlediler. Bunlardan birincisi, “Mutlak yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşayan kişilerin sayısının yarıya indirilmesi”dir. Açlık, iki şekilde ortaya çıkmaktadır. “Yetersiz beslenme” normal bir yaşam sürdürülebilmesi için gerekli minimum fizyolojik ihtiyaçları karşılayamayacak kadar az kalori alınması durumudur. Hali hazırda, gelişmekte olan ülkelerde yaklaşık 815 milyon, geçiş halindeki ülkelerde 28 milyon, sanayileşmiş ülkelerde ise 9 milyon kişi yetersiz beslenme ile karşı karşıyadır. “Kötü beslenme” ise, yetersiz protein, enerji ve mikro besin (vitamin ve mineral) alımı ve sürekli hastalık görülmesi durumudur. Dünya üzerindeki, sayıları 1.02 trilyonu bulan açlığa maruz kimselerin, -­‐ 203.5 milyonu Sahra Altı Afrika’da, -­‐ 519 milyonu Asya ve Pasifik’te (221.1 milyonu Hindistan’da, 142.1 milyonu Çin’de), -­‐ 52.9 milyonu Latin Amerika ve Karayipler’de, -­‐ 33.1 milyonu ise Yakın Doğu ve Kuzey Afrika’da yaşamaktadır. Açlık değerleriyle ilgili bir grafik Milyonlarca insanın, sadece yaşamaya devam etmek için gerekli yiyeceği satın alabilecek kadar maddi gücü bulunmamaktadır. Bazı kişiler yiyecek temin edilebilecek yerlerle o kadar uzak mesafelerde yaşamaktadırlar ki, oraya ulaşabilmek için vasıta ve yol bile bulunmayabilir. Diğer yoksulların, ürün yetiştirmek için toprağı, tohumu veya uygun tarım aletleri bulunmamaktadır. Tarımla uğraşabilecek kadar şanslı olanların ürünleriyse, zararlı böcekler, kuraklık, sel veya savaş şartlarından dolayı yok olmaktadır. Dünyadaki yardım örgütleri de, açlık sorununu hafifletmek ve mümkün olduğu kadar ortadan kaldırmak için acil durumlarda, açlıkla karşı karşıya kalan kişilere doğrudan gıda yardımı yapmak, açlığı, ekonomik kalkınma vasıtasıyla azaltmaya çalışmak ve yoksullara, iş bulabilmeleri için, eğitim vermek de dahil, çeşitli şekillerde yardım etmek, dengeli beslenme konusunda insanları bilgilendirmek, ve dünyanın hızla artan nüfusunun sürdürülebilir şekilde beslenebilmesi için tarımı daha verimli hale getirmenin yollarını aramak gibi çalışmalar yapmaktadırlar Dünya Gıda Programı(WFP) Dünya Gıda Programı (WFP), işte bu, küresel sağlık ve refaha en önemli tehdidi oluşturan “yoksulluk ve açlık” olgusuna karşı, tamamen gönüllülük esasına göre çalışarak mücadele eden, doğal afetler, iç savaşlar veya sınır çatışmaları gibi nedenlerle ani açlığa maruz kalan halk kitlelerine insani amaçlarla gıda yardımı sağlayan, bu alanda dünyadaki en büyük yardım örgütüdür. -­‐WFP, savaş ve kuraklık gibi acil durumlarda, hızla harekete geçerek, insanların açlıkla karşı karşıya kalmamaları için müdahalede bulunmaktadır. -­‐WFP ayrıca, insanlara, hayat şartlarını geliştirmeleri için yardımda bulunarak, açlığa sebep olan esas etkenleri ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Yapılan gıda yardımı ödemeleriyle, yollar ve sağlık klinikleri inşa edilmesine yardım etmektedir. -­‐ WFP, çocuklar için, okul beslenme projeleri de yürütmektedir. Bu projelerin bazıları, aileleri, kız çocuklarını okula göndermeye teşvik etmeye yöneliktir. BM bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Gıda Programı aracılığıyla, 2004 yılında, -­‐ 113 milyon kişiye gıda yardımında bulunulmuş, -­‐ 80 ülkede acil durum veya kalkınma projesi uygulanmış, -­‐ Toplam 4.2 milyon ton gıda dağıtılmış, -­‐ Gerçekleşen operasyonlar 3.1 milyar dolara mal olmuş, -­‐ Operasyonlarda 8829 kişi çalışmıştır. İlgili Taraflar ve Görüşleri Afrika Afrika kıtasındaki ülkeler 15. yüzyılda Portekizli denizcilerin kıtaya ayak basmasıyla Portekiz, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya gibi ülkelerin arasında sömürgeler olarak bölünmüş, bu durum çeşitli Afrika ülkelerinde 1970'lere kadar devam etmiştir. Çoğu Afrika ülkesinin sınırları, sömürgeci devletler tarafından masa başında cetvelle çizilmiştir ve sömürgeci devletler tarafından bir pasta gibi paylaştırılmıştır. Bu durum, Afrika'da yıllarca süren iç çatışmalar ve sınır savaşlarına sebep olmuş, bu da Afrika'daki açlığı ve yoksulluğu artırmıştır. Sömürgeciler daha kolay yönetebilmek için Afrika ülkelerinde daima azınlıkları ve muhalefetleri desteklemiş, ayrımcılık yapmış, bu da bir süre sonra soykırımlara neden olmuştur. Afrika ülkeleri bağımsızlıklarını ilan etmelerine rağmen çoğu halk hala sömürüldükleri ülkenin dilini konuşmakta ve ekonomik olarak onlara bağlı yaşamaktadır. Ayrıca, "yeni sömürgecilik" bu ülkeleri çeşitli yollarla sömürgeci devletlere bağlı tutmakta ve dış borçlarını IMF yardımıyla artırmaktadır. Afrika’daki bu sömürgecilik akımı ve Afrika’nın coğrafi özellikleri nedeniyle tarım ve diğer ekonomik faaliyetler desteklenememiş ve yeterli düzeyde iyileştirilememiştir. Ekonomideki bu yetersizlik Afrika’daki yaklaşık 265 milyon insanın açlıkla mücadele etmesine neden olmuştur. Birleşmiş Milletler ve Hükümet Dışı Kuruluşların yardımıyla Afrika’da açlıkla mücadele eden insanların sayısı azaltılmaya çalışılıyor. Ülkelerin siyasi ve ekonomik politikaları, kapitalist rejim ve sömürgecilik faaliyetlerinin etkisiyle Afrika’daki yoksulluk oranı dünyadaki birçok ülkeden daha fazla. Dünya Açlık düzeyleri Dünya Açlık Haritası Sorunu Çözmek İçin Atılmış Önceki Girişimlerin Değerlendirilmesi 2014 Kasım sonunda Antalya’da ikincisi yapılan Uluslararası Tarım ve Gıda Kongresi, konuşulan ana başlıklar atında bir çok önemli noktaya değinmiştir. Aşağıdaki çözüm önerilerinde de görülebilecek bu konu başlıkları, derin araştırmalar sonucunda gerçekten değerli çözümler sunabilirler.3 Çözüm Önerileri Uluslararası Tarım ve Gıda Kongresi ana başlıkları, değerli çözüm önerilerine ışık tutmaktadır: “ 1. Solar Elektrik Enerjisinin kırsal kesim ve gıda sanayiinde kullanımı 2. Tarımda Enerji Kullanımı ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları 3. Ulusal ve Uluslararası alanda sebze ve meyvenin toptan ve perakende ticareti. 4. Kentsel Tarım 5. Şirket Tarımı ve Kooperatif Tarımı 6. Anadolu’da Tarımın Tarihsel gelişimi 7. Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Geliştirilmesi 8. Kırsal Alanda Ekonomik ve Sosyal Kalkınma ( Yerel Yönetimlerin Kırsal Kalkınmadaki Rolü) 9. Doğal Kaynakların Yönetimi ve Çevre 10. Tarım ve Gıdada Sektöründe Mekanizasyon ve Teknoloji 11. Tarım Politikaları Kapsamında Sağlanan Destekler ve Kırsal Yoksulluk 12. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (Yarar, Zarar ve Uluslararası Mevzuatı) 13. Küresel İklim Değişikliğinin Uluslararası İlişkiler Boyutu, Tarımsal Uygulamalara Etkisi 14. Kırsal Göç ve Tarım Politikası Arasındaki İlişki 15. Dünya Bankası Kredileriyle Destekli Tarım Projelerinin Tarımına Etkileri 16. Sürdürülebilir Kalkınmada Kırsal Alan Planlaması 17. Dünya Biyo-­‐Enerji Piyasalarında Hedefler ve Dünya Gıda Fiyatları Üzerine Olası Etkileri 18. Kırsal Kalkınmada Kırsal Turizmden Yararlanma Olanakları 19. Kanatlı Eti Sektöründe Ortaya Çıkan Gelişmeler, Sorunlar ve Öneriler 20. Kırsal Alanlarda İstihdam Politikaları Üzerine Değerlendirme 21. Dünya'da Açlık, Yoksulluk ve Obezite 22. Yerel Ürünlerin Ekonomik Kalkınmadaki Önemi 23. Gelişmekte Olan Ülkelerde Tarım-­‐Çevre-­‐Ekonomi Etkileşimi 24. Tarım ve Gıda Ürünleri Fiyatlarında Yaşanan Sorunlar ve Öneriler 25. OECD Ülkelerinde Hayvansal Ürün Politikaları ve Bu Politikaların Sonucu 26. Avrupa Birliği'ne Adaylık Sürecinde Türkiye Tarımın Genel Durumu 27. Dünya Tarım Ticareti Serbestleşme Süreci ve Tarımsal Pazarlama 28. Teknolojinin Tarımsal Üretim ve Ürünlerinin Pazarlamasındaki Konum ve Önemi 29. Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ve Uluslararası Ticarete Etkileri 30. Dünya’da Su ve Su havzaları ile İlgili Politikalar 31. Ekonomik Krizler ve Tarımsal Kooperatiflerin Önemi 32. Tarımının Küreselleşmesi ve Ortaya Çıkardığı Toplumsal Problemler 33. Hayvancılık, Hayvancılık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği 34. Bitkisel Üretim, Bitkisel Üretimde Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele 35. Su Ürünleri Sektörü, Kültür Balıkçılığı ve bu yolla elde edilen ürünlerin işlenmesi 36. Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığına Etkileri 37. Tarım ve Gıda Ürünlerinde Ulusal ve Uluslararası Sertifikasyon 38. Tarlada ve Gıda Fabrikalarında Hijyenik Tasarım 39. Bioinformatik Sistemler 40. Gıda ve Tarımda Akıllı alet ve ekipmanların Tasarımı ” Kaynakça Farklı Bir Bakış; Dünya Açlık Haritası, 2013. http://www.farklibirbakis.com/wp-­‐
content/uploads/2013/04/dunya-­‐aclik-­‐haritasi.jpg OEC World Factbook, 2011, Income Distribution Questionnaire. http://p.twimg.com/AyJ6KPJCQAEZoUM.jpg:large 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 2014 Antalya. http://www.tarimgidakongresi.org/konubasliklari.html Unicankara, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma. http://www.unicankara.org.tr/today/3.html http://www.worldhunger.org/articles/Learn/world%20hunger%20facts%202002.
htm "The 2013 Legatum Prosperity Index."Prosperity Index 2013. N.p., n.d. Web. 31 May 2014.
<http://prosperity.com/#!/africa>. "T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan." T.C. Dışişleri Bakanlığı. N.p., n.d. Web. 31 May 2014.
<http://www.mfa.gov.tr/dunya-gida-programi-_world-food-programme-_-wfp_.tr.mfa>.
Araştırma Soruları Giriş Lütfen cevaplarınızı sizin için ayrılan boşluklara yazınız. Bu soruları ve cevaplarını ülkeniz ve sosyal politikaları hakkında olabildiğince bilgi edinmek için bir kılavuz gibi kullanın. Soruları cevaplamak için önceden var olan bilgilerinizi kullanabilir, arkadaşlarınızdan, öğretmenlerinizden, ve forum yöneticilerinden yardım alabilirsiniz. Ayrıca, daha fazla bilgi için interneti, kitapları, gazeteleri ve magazinleri kullanabilirsiniz. Tüm yerleri doldurmak ve tüm soruları cevaplamak zorunda olmadığınızı unutmayın. O yüzden gerekli bilgileri bulamazsanız endişelenmeyin. Tartışmalara katılmak için her şeyi tamamıyla bilmeniz gerekmiyor. Ancak, ne kadar iyi araştırırsanız, argümanlarda fikirlerinizin ikna edilmesinde o kadar etkili olursunuz. 1. Sizin ülkenizin bu konudaki görüşleri nelerdir? 2. Bu soruna çözüm olarak ülkeniz ne tür önemler alıyor? 3. Dünyada başlıca açlık ve yoksulluk hangi ülkelerde görülür, sizce neden? 4. Hangi BM üyeleri, gelişmekte olanlara bu konularda yardım edebilir, nasıl? 5. Ülkelerin uzun vadeli planları ne yönde olmalıdır? 6. Ekonomik ticaret antlaşmaları yoksul ülkelerin lehine nasıl çevrilebilir? 7. Politik bencillik önlenirse, ülkelerin yardımlaşmaları nasıl artabilir? 8.
Ülkeler arası anlayışın artırılması gecmıstekı anlaşmalar ve anlasmazlıkların cozunuyle saglanabılır mı ve saglanabılırse ülkeler arası ılıskıler açlık ve yoksullukla nasıl ılıskılendırılebılır? 9. BM’nin olaydaki etkisi hangi ülkelerde ne denli hissedilmektedir? 10. Dunyadakı siyasi akimlar ülkelerdeki aclik ve yoksulluk oranini ne düzeyde etkiler ve bu siyasi akimlarin aclik ve yoksulluk üzerindeki etkisi nasil azaltılabilir? 11. Ulkelerin geçmişinde yasanmis tarihi onem tasiyan olaylarin ülkelerin aclik ve yoksulluk oranıyla ilişkisi var midir,varsa bu ilişki nasil pozitif yönde kullanılabilir? 12. Etkili kurumlar kimlerdir, ne yapmaktadırlar? 
Download

Araştırma Raporu - III. Model Birleşmiş Milletler Türkiye