AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BARAJLAR VE ANA İSALE HATLARI DAİRE
BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ
1.BÖLÜM
AMAÇ:
Madde 1- Bu Yönergenin amacı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Aydın Su ve Kanalizasyon
İdaresi Genel Müdürlüğü, Barajlar Ve Ana İsale Hatları Daire İsleri Dairesi Başkanlığı’nın çalışma usul
ve esaslarını belirlemektedir.
KAPSAM:
Madde 2- Bu Yönerge Barajlar Ve Ana İsale Hatları Dairesi Başkanlığı’nın tüm birimlerini kapsar.
DAYANAK
Madde3-Bu Yönerge ASKİ Genel Kurulu tarafından………..tarih ve ……….sayı ile kabul edilen ASKİİ
Genel Müdürlüğü Görev ve Yönetimine ilişkin Teşkilat Yönetmeliği’nin 17. Ve 41.nci Maddeleri
gereğince, Barajlar Ve Ana İsale Hatları Dairesi Başkanlığı birimlerinin teşkilatı ile bunların görev ve
yetkilerini is ve işlemlerinin yürütülmesinde takip edilecek yol ve kuralları belirler.
TANIMLAR
Madde 4-Bu Yönetmelikte adı geçen;
Genel Müdürlük; Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Yardımcısını
Daire Başkanlığı; Barajlar Ve Ana İsale Hatları Dairesi Başkanını
Birim; Başkanlığa bağlı Müdürlükler ve diğer alt birimleri,
Üst makamlar; silsile yoluyla amir durumunda olan daha üst derecede yetkilileri
(şef, Şube Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür) ifade eder.
TEŞKİLAT
MADDE 5-1-Daire Başkanı
5-1-a)Muamelat Şefliği
5-2-Ana İsale Hatları Şube Müdürü
5-3-a)Katodik Koruma Şefliği
b)Bakım Onarım Şefliği
5-4-Barajlar Ve Havza Koruma Şube Müdürlüğü
2.BÖLÜM
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR
UNVANI
Madde 6-1-BARAJLAR VE ANA İSALE DAİRESİ BAŞKANI
6-2- TEMEL GÖREVİ:
Aydın İlindeki yerleşim yerlerine İçme suyu sağlayan barajların Arıtma Tesisine kadar iletim hatları ve
şehir içi depolarına kadarki boru ve hatlarının bakım-onarım ve kontrolünü sağlamak.
Baraj göllerini ve besleyen derelerin mevcut yönetmelik ve planlamalar ışığında kaçak yapılaşmalara,
kirletici kaynaklara karsı korumak ve su kalitesini takip etmek.
Kontrol, bakım ve işletmesi başkanlığımıza verilen çelik hatların korozyona karsı korunmasını
sağlamak.
Genel Müdürlüğün verdiği yetkiler doğrultusunda yeni yapılacak ana iletim hatları ve barajların
işletimini sağlamak.
Kendisine bağlı tüm birimlerin verimli bir tarzda çalışmalarını sağlamak
6-3- KURULUS İÇİNDEKİ YERİ:
Emir alacağı makamlar: Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı
Emir vereceği makamlar: Başkanlığa bağlı Müdürlükler ve diğer personel
6-4-GÖREVLERİ
1-BASKİanlıga bağlı baraj ve ana isale hatlarının günün şartlarının gerektirdiği tarzda verimli ve
düzenli olarak işletilmesini sağlamak; bu amaçla Başkanlığa bağlı bütün Müdürlükler arasında gerekli
koordinasyonu yürütmek,
2-Kendisine bağlı tüm personelin, yapılan islerin tabiatının gerektirdiği bilgi, beceri ve meslek şuuru
ile teçhiz edilmesi için gerekli meslek eğitimi planlamaları yaparak, bunların kendisine bağlı
Müdürlükler vasıtasıyla yürütülmesini sağlamak.
3-Baraş ve ana iletim hatlarının işletim konusundaki teknolojilerinin güncel durumlarına göre gerekli
hallerde Başkanlık bünyesinde yürütülen hizmetlerde kullanılacak yeni teknolojiler konusunda yurt içi
ve yurt dışı kapsamlı inceleme, araştırma değerlendirmeler yaparak Üst Makamlar’ konuyla ilgili
öneriler ve raporları sunmak.
4-ASKİ Genel Müdürlüğünü temsilen, Üst Makamların emir ve görevlendirmeleri doğrultusunda, diğer
kurum ve kuruluşlarla gerekli temaslar, yazışmalar ve toplantılar vb. gibi faaliyetleri yürütmek.
6-Baskanlıga gelen ve giden bütün evrakın usulüne uygun bir tarzda kaydedilip zamanında
cevaplandırılmasını ve bu konuda gerekli tüm gizlilik kurallarına riayet edilmesini sağlamak.
7-Baskanlıga bağlı tüm personelin tayin, terfi, atanma, yıllık izin, tezkiye notları, tecziye vb. gibi özlük
isleriyle ilgili gerekli düzenlemeleri yaparak, bu konuda ilgili dairelerle yazışmaları yürütmek ve Üst
Makamlara öneriler sunmak.
8-Baskanlık bünyesinde sunulan hizmetlerin durumuna bağlı olarak, Başkanlığa bağlı tüm personelin
aksam, hafta sonu, bayram ve resmi tatil vb.. gibi dönemlerde hizmetlerin devamını sağlayacak tarzda
görevlendirilmesini sağlamak.
9-Baskanlık personelinin görevlerini yasalar, yönetmelikler, genelgeler ve talimatlara uygun olarak
zamanında yapmasını sağlamak.
10-Baskanlıga bağlı tüm Müdürlüklerin çalışmalarıyla ilgili yıllık is planları ve faaliyet raporları
hazırlayıp Üst Makamlara sunmak.
11-Üst Makamlar tarafından yönetmelikler dâhilinde verilen diğer görevleri yerine getirmek.
6-5-YETKİLER:
Daire Başkanı, Barajlar ve Ana İsale Hatları Dairesi Başkanlığı’nın en üst amiri olup, görevlerini
yapabilmesi için gerekli yetkilere sahiptir. Daire Başkanı yetkilerini, yürürlükteki mevzuat ve Genel
Müdürlük tarafından belirlenen sınır ve usuller çerçevesinde kullanır.
6-6-SORUMLULUGU:
Daire Başkanı kendisinin ve kendisine bağlı birimlerinin çalışmalarından dolayı
Genel Müdür ve bağlı Genel Müdür Yardımcısına karsı sorumludur. Daire Başkanı sorumluluğunu
kısmen de olsa başkasına devredemez, yetkilerini devretmiş olması sorumluluğun devri anlamına
gelmez.
6-7-İŞ İLİŞKİSİ:
Danışma ve uygulama birim başkanlıkları ile ilişkisi kurar.
UNVANI
Madde 7-1- MUAMELAT SEFİ
7-2- TEMEL GÖREVİ
Başkanlığın tüm evrak yazışmalarının ve evrak akısının aksatılmadan ve gerekli usullere uygun olarak
yürütülmesini sağlamak,
7-3- KURULUS İÇİNDEKİ YERİ
Emir alacağı makam: Barajlar ve Ana İsale Hatları Daire Başkanlığı,
Emir vereceği makam: Şefliğine bağlı tüm personel
7-4- GÖREVLER :
1-Baskanlıga gelen evrakları tanzim ederek akısının zamanında ve düzgün bir şekilde yapılmasını
sağlamak.
2-Baskanlıga ait yazıların yazılıp gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak.
3-Baskanlıgın kırtasiye ve matbu evrak vb.. gereksinimlerini temin ederek, Başkanlığa bağlı birimler
arasında dağıtım islerini yürütmek.
4-Tüm yazışmalarda diğer muamelat işlemlerinde gerekli gizlilik kurallarına uyulmasını sağlamak.
5-Seflik personelinin görevlerini yasalar, yönetmeler, genelgeler ve talimatlara uygun olarak
zamanında yapılmasını sağlamak.
6-Basbakanlık tarafından konuyla ilgili olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek.
7-5-YETKİLERİ:
Muamelat Şefi, Madde-7,4’de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu
yetkilerini Daire Başkanı tarafından belirtilen usuller çerçevesinde kullanır.
7-6-SORUMLULUGU:
Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığına bağlı olup, Madde-7,4’de belirtilen görevlerini ve Daire Başkanı
tarafından kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla
yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur.
UNVANI
Madde 8-1- MUAMELAT MEMURU
8-2-TEMEL GÖREVİ:
Başkanlığa ait her türlü evrakın kayıt işlemlerini yürütmek ve bunların ilgili birimlere zimmetle teslim
edilmesini sağlamak.
8-3-KURULUS İÇİNDEKİ YERİ:
Emir alacağı Makam: Muamelat Şefi
Emir vereceği Makam: Yok
8-4-GÖREVLERİ:
1-Kendisine teslim edilen demirbaş eşyaları korumak.
2-Tüm yazışmalarda gerekli gizlilik kurallarına uymak.
3-Üst makamlar tarafında konuyla ilgili olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek.
8-5-YETKİ VE SORUMLULUGU:
Muamelat memuru, madde 8,4’de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup
bu yetkilerini üst makamlar tarafından kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde zamanında
yapmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur.
UNVANI
Madde 9-1-DAKTİLOGRAF
9-2-TEMEL GÖREV:
Başkanlığa ait tüm yazıları daktilo etmek,
9-3-KURULUS İÇİNDEKYERİ:
Emir alacağı makam: Muamelat Şefi
Emir vereceği makam: Yok
9-4-GÖREVLERİ:
1-Tüm yazışmaları resmi yazışma kurallarına uyarak yapmak.
2-Tüm yazışmalarda gerekli gizlilik kurallarına uymak.
3-Kendisine teslim edilen demirbaş eşyayı temiz ve bakımlı olarak korumak.
4-Görevi gereği kullandığı daktilo, bilgisayar vb. gibi cihazları usulüne uygun kullanıp gerekli
bakımlarını yapmak veya yaptırılması için Şefliğe bilgi vermek.
5-Üst Makamlar tarafından konuyla ilgili olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek.
9-5-YETKİ VE SORUMLULUGU:
Daktilograf, Madde-9,4’de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu
yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller çerçevesinde kullanır. Muamelat Şef’ine bağlı
olup, Madde-9,4’de belirtilen görevlerini ve Üst Makamlar tarafından kendisine verilen diğer
görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmakla yükümlüdür. Aksine davranışlarda, ihmal ve
ilgisizliklerden sorumludur.
3.BÖLÜM
ANA İSALE HATLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
UNVANI
MADDE-10-1-ANA İSALE HATLARI ŞUBE MÜDÜRÜ
10-2-TEMEL GÖREVİ:
İdarenin sorumluluğunda bulunan içme suyu Ana İsale Hatlarının bakım, onarım, işletme ve sürekli
kontrolünü sağlamak, gerekli tedbirleri almak.
Baraj hatlarının zarar görmemesi için hatların kontrolü ile birlikte gerekli tedbirleri almak ve hatları
sürekli faal durumda bulundurmak.
Şehir içinde başkanlığımızca bakım ve kontrolü yapılan hatları takip etmek.
Yeni hizmete girecek Ana İletim Hatları için gerekli hazırlıkları yapmak ve işletmek.
10-3-KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ:
Emir alacağı makam: Daire Başkanı ve Üst Makamlar,
Emir vereceği makam: Müdürlüğüne bağlı Şefler ve diğer personel,
10-4-GÖREVLERİ:
1-Müdürlük bünyesinde yürütülen faaliyetleri koordine etmek; izlemek ve kontrol etmek,
2- Personelin düzenli ve verimli çalışması için gerekli tedbirleri almak.
3- Dâhili ve harici yazışmaların gerekli evrak düzeninin tutularak yapılması sağlamak.
4- Personelin tayini terfi, atanma, kadro vb. gibi özlük isleri hakkında Daire Başkanlığı’na teklifte
bulunmak; konuyla ilgili yazışmaları yürütmek.
5- Personelin sicil raporlarını zamanında hazırlamak ve tezkiye notları vermek.
6- Her mali yılbaşından evvel memur ve isçi kadroları ile ilgili öneriler hazırlayıp Daire Başkanlığı’na
sunmak.
7- Müdürlük içi faaliyetlerde uygulamada gözlenen aksaklıkların giderilmesi gerekli tedbirler almak.
8- Şube içi gerekli her türlü satın alımlarda is ve ihtiyaç isteklerini onaylayıp gerekli takipleri yapmak.
9- Personelin, mazeret izni, senelik izin, fazla mesai, hafta sonu ve bayram mesaisi vb.
düzenlemelerini yapmak;
10- Şefeler tarafından iletilen her türlü sonuçları, raporları ve diğer evrakın uygunluğunu kontrol edip
Daire Başkanlığı’na iletilmesini sağlamak.
11- Gizlilik gerektiren evraklarda personelin gizlilik esaslarına uymasını temin etmek.
12- Personeli çalışmaları ile ilgili olarak gerektiğinde iç sirküler yayınlamak.
13- İzin, hastalık vb. gibi geçici nedenlerle görev yerinden ayrıldığı takdirde yerine vekâlet edecek
personeli Daire Başkanı’nın onayına sunmak.
14-Bakım onarım işlerinde çalışmaların isçi sağlığı ve is güvenliğine uygun yapılmasını temin etmek,
yangın ve sivil savunma konularında tedbirler almak.
15- Kendine bağlı Şeflerin çalışmalarını planlamak, koordine etmek, is bölümü yapmak ve
denetlemek,
16- Müdürlüğe bağlı personelin verimini, mesleki bilgi ve becerisini artırıcı faaliyetler düzenlemek,
eleman eğitim programları hazırlamak ve bu amaçla Daire Başkanlığı’na öneriler sunmak.
17- Müdürlük personelinin görevlerini yasalar, yönetmelikler, genelgeler ve talimatlara uygun olarak
zamanında yapmasını sağlamak,
18- Üst Makamlar tarafında verilen diğer görevleri yetki ve sorumluluğu dâhilinde yerine getirmek.
10-5-YETKİLERİ:
Ana İsale Hatları Şube Müdürü, biriminin en üst amiridir ve Madde 10,4’de belirtilen görevlerini
yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Daire Başkanı tarafından belirlenen usuller
dâhilinde kullanır.
10-6-SORUMLULUGU:
Daire Başkanı’na bağlı olup Madde 10,4’de belirtilen görevlerini ve Üst Makamlar tarafında kendisine
verilen diğer görevleri zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Şube Müdürü kısmen de olsa
sorumluluğunu devredemez. Yetkilerini devretmiş olması sorumluluğunu devri anlamına gelmez.
Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur.
UNVANI
MADDE11-1-BAKIM ONARIM ŞEFİ
11-2-TEMEL GÖREVİ:
Şube Müdürlüğü’ne bağlı İçme Suyu Ana İsale Hatlarının bakım onarımını yapmak, arıza anında derhal
müdahalesini yapabilmek için elinde bulunan ekipmanların devamlı çalışır, personelinin hazır halde
bulunmasını ve bunun için gerekli yedek parçaların stokta yeterli miktarda bulunmasını sağlamak.
11-3-KURUM İÇİNDEKİ YERİ:
Emir alacağı makam: Şube Müdürü ve Üst Makamlar,
Emir vereceği makam: Şefliğine,
11-4-GÖREVLERİ:
1-Tesislerde bulunan bütün ekipmanların bakımını yaptırmak, arızalı olanların arızalarını gidermek.
2-Çalısan ekipmanlar dışında kalan yedek ekipmanların periyodik bakımlarını yapmak ve bunların
çalışmaya hazır vaziyette bulunmasını sağlamak.
3-Personelin isçi sağlığı ve is güvenliğini esaslarına uygun olarak çalışmasını temin etmek.
4-Bakım Onarım personelinin mazeret izni, sendika izni, senelik izin vb. Gibi özlük islerini yürütme,
islerin aksamaması için gerekli izin planları hazırlamak.
5-Elemanların verimlerini, bilgi ve becerilerini artırıcı düzenlemeler ve gerekli görev dağılımını
sağlamak.
6-İsçilerin sendikal ve sosyal yardımlarını (giyim vb.) temin etmek ve dağıtılmalarını sağlamak.
7-Gerekli malzemelerin alınması için piyasa araştırması ve takiplerini yapmak.
8-Günün şartlarına uygun bakım onarım ile ilgili araştırma geliştirme çalışmaları yapmak ve Üst
Makamlara bilgi vermek.
9-Çalısan personelin hafta sonu ve bayram mesailerini is durumlarına göre hazırlamak.
10-Sefligin faaliyetleri hakkında Şube Müdürlüğü’ne bilgi vermek.
11-Üst Makamlar tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,
11-5-YETKİLERİ:
Bakım Onarım Şefi, Madde 11,4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup
bu yetkilerini Üst makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanır.
11-6-SORUMLULUGU:
Şube Müdürü’ne bağlı olup, Madde 11,4’de belirtilen görevlerini ve Üst Makamlar tarafından
kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür.
Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizlikten sorumludur.
UNVANI
MADDE 12-1- BAKIM ONARIM TEKNİSYENİ
12-2-TEMEL GÖREVİ:
Biriminde bulunan bütün mekanik ekipmanın bakımını yapmak ve yaptırmak, varsa arızaların
giderilmesi için gerekli tedbirleri almak; ihtiyaç duyulan gerekli malzemeleri tespit etmek ve Bakım
Onarım Şenliği’ne bildirmek.
12-3-KURUM İÇİNDEKİ YERİ:
Emir alacağı makam: Bakım Onarım Şefi ve Üst Makamlar,
Emir vereceği makam: Atölye personeli,
12-4-GÖREVLERİ:
1-Bakım Onarım Şef’inin talimatları doğrultusunda personeli görevlendirmek.
2-Arızaları tespit edilen ekipmanların arızalarını gidermek, konu hakkında Şefliğe bilgi vermek.
3-Çalısan ve yedek ekipmanların periyodik bakımlarını yapmak.
4-İsçi sağlığı ve is güvenliği ile ilgili tedbirleri almak, aksayan hususları Şefliğe bildirmek.
5-Gerekli hallerde aksam mesaisine ve hafta sonu mesaisine kalmak.
6-Kendisine verilen demirbaş eşyayı korumak.
7-Üst Makamlar tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
12-5-YETKİLERİ:
Bakım Onarım Teknisyeni, Madde 12,4’de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip
olup bu yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanır.
12-6-SORUMLULUĞU:
Bakım Onarım Şenliği’ne bağlı olup, Madde 12,4’de belirtilen görevlerini düzenli bir şekilde
zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür.
UNVANI
MADDE 13-1-BAKIM ONARIM USTABASISI
13-2-TEMEL GÖREVİ:
Tesiste bulunan bütün ekipmanların bakımını yapmak ve yaptırmak, arızaların giderilmesi için gerekli
takibi yapmak ve ihtiyaç duyulan yedek malzemeleri tespit edip Bakım Onarım Şefliğine bildirmek.
13-3-KURUM İÇİNDEKİ YERİ:
Emir alacağı makam: Bakım Onarım Mühendisi, Bakım Onarım Şefi ve Üst Makamlar
Emir vereceği makam: Atölye personeli
13-4-GÖREVLERİ:
1-Bakım onarım Şefinin talimatları doğrultusunda personel dağılımını yapmak.
2-Arızaları tespit edilen ekipmanların arızalarının giderilmesi için uygun usta ve ekip dağılımını
yapmak.
3-Arızanın giderilip giderilmediğinin takibini yapmak, sonuç hakkında Şefliğe bilgi vermek.
4-Çalısan ekipmanların ve yedeklerinin düzenli bakımlarını yaptırmak.
5-Personelin mesaisi hakkında Şefliğe önerilerde bulunmak, is durumuna göre gerekli dağılımı
yapmak.
6-İsçi sağlığı ve is güvenliği ile ilgili tedbirleri almak, aksayan kısımları Şefliğe bildirmek.
7-İhtiyaç duyulan malzemelerin tespitini yapmak, alımı için Şefliğe bilgi vermek.
8-Yedek malzemelerin düzgün ve yerine uygun kullanılmasını sağlamak.
9-Arıza giderilmeden önce arıza sebeplerini araştırarak gerekli önlemleri almak, konu hakkında Şefliğe
bilgi vermek.
10-Kendisine verilen demirbaş eşyayı korumak.
11-Üst makamlar tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
13-5-YETKİ VE SORUMLULUGU:
Bakım Onarım Ustabaşısı, Madde-13,4’de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkiye sahip
olup bu yetkilerini Üst Makamların belirlediği usuller çerçevesinde kullanır.
Bakım Onarım Sefine bağlı olup, Madde-13,4’de belirtilen görevlerini ve Üst
Makamlar tarafından kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve
yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur.
UNVANI
MADDE 14-1- USTA
14-2-TEMEL GÖREVİ:
Arıtma Tesisinde bulunan ve görev kapsamına giren ekipmanların bakım ve onarımını yapmak.
14-3-KURUM İÇİNDEKİ YERİ:
Emir alacağı makam: Ustabaşı ve Üst Makamlar
Emir vereceği makam: Usta yardımcısı ve isçiler,
14-4-GÖREVLERİ:
1-Ustabasının yapacağı günlük görev dağılımı doğrultusunda vereceği görevleri yapmak.
2-Arızanın giderilmesi aşamasında yanında görev yapan personelin isçi sağlığını ve is güvenliğini
sağlamak.
3-Arızayı gidermeden önce arıza sebeplerini araştırmak, konu hakkında ustabaşına bilgi vermek.
4-Degistirilmesi gereken yedek parçaları ustabaşına bildirmek.
5-Degismesi gerekli Yedek parçaları yerine en uygun tarzda monte etmek.
6-Çalısma esnasında gerekli is emniyet tedbirlerini almak ve buna uymak.
7-Kendisine verilen demirbaş eşyayı korumak.
8-Üst makamlarca verilecek diğer görevleri yapmak.
14-5 SORUMLULUGU:
Ustabaşına bağlı olup, kendisine verilen görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve
yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur.
UNVANI
MADDE 15-1-USTA YARDIMCISI-İŞÇİ
15-2-TEMEL GÖREVİ:
Ustabaşının vereceği ve konusu dâhilinde bakım onarım yapmak.
15-3-KURUM İÇİNDEK YERİ:
Emir alacağı makam: Ustabaşı ve Üst Makamlar
Emir vereceği makam: Yok
15-4-GÖREVLERİ:
1-Ustabasının arıza durumuna göre yapacağı günlük görev dağılımında vereceği isleri yapmak.
2- Kendisi tarafından tespit edilen arızaya müdahale etmeden önce üst amirlerinin görüsünü almak ve
onların görüsü doğrultusunda müdahale etmek.
3-Görev dağılımı sonucu usta denetiminde bakım-onarım yapılıyorsa ustanın vereceği görevleri
yapmak.
4-Görev dağılımı sonucu yalnız çalışması gerekiyorsa (temizlik, kireç atma vb.) ustabaşının vereceği
görevi yapmak.
5-Görev esnasında gerekli titizliği göstermek.
6-Çalısma esnasında gerekli is emniyet tedbirlerini almak ve buna uymak.
7-Kendisine verilen demirbaş eşyayı korumak.
8- Üst makamlarca verilecek diğer görevleri yapmak.
15-5-SORUMLULUGU:
Ustabaşına bağlı olup, kendisine verilen görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmakla
yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur.
UNVANI
MADDE 16-1-KATODİK KORUMA ŞEFİ
16-2-TEMEL GÖREVİ:
Genel Müdürlüğün sorumluluğunda bulunan Ana İletim Hatlarında oluşabilecek elektrokimyasal
korozyona karsı korunmasını sağlamak ve gerekli tedbirleri almak. Periyodik olarak hatların üzerinde
bulunan Katodik Koruma Sistemlerinin bakım, onarım ve Katodik ölçümlerini yapmak. İçmesuyu
sağlayacak yeni su kaynakları için döşenen çelik borulu hatların korunması için uygun Katodik Koruma
Sistemlerini tespit etmek için mühendislik(etüt, proje, inşaat, ihale, vb.) çalışmalarını yürütmek.
Şehir içinde mevcut olan veya yapılacak yeni ana iletim hatlarının korozyona karsı korumak için
gerekli tedbirleri almak ve hatların Katodik Korunmasını sağlamak. Şehir dışında bulunan Ana İletim
Hatlarını korozyona karsı korumak için gerekli tedbirleri almak ve hatların Katodik Korunmasını
sağlamak. Şehir dışında mevcut olan veya yapılacak yeni ana iletim hatlarının korozyona karsı
korunmasını sağlamak.
16-3-KURUM İÇİNDEKİ YERİ:
Emir alacağı makam: Şube Müdürü ve Üst Makamlar,
Emir vereceği makam: Şefliğine bağlı tüm personel,
16-4-GÖREVLERİ:
1-Tesislerde bulunan bütün ekipmanların bakımını yaptırmak, arızalı olanların arızalarını gidermek.
2-Çalısan ekipmanlar dışında kalan yedek ekipmanların periyodik bakımlarını yapmak ve bunların
çalışmaya hazır vaziyette bulunmasını sağlamak.
3-Personelin isçi sağlığı ve is güvenliğini esaslarına uygun olarak çalışmasını temin etmek.
4-Bakım Onarım personelinin mazeret izni, sendika izni, senelik izin vb. Gibi özlük islerini yürütme,
islerin aksamaması için gerekli izin planları hazırlamak.
5-Elemanların verimlerini, bilgi ve becerilerini artırıcı düzenlemeler ve gerekli görev dağılımını
sağlamak.
6-İsçilerin sendikal ve sosyal yardımlarını (giyim vb.) temin etmek ve dağıtılmalarını sağlamak.
7-Gerekli malzemelerin alınması için piyasa araştırması ve takiplerini yapmak.
8-Günün şartlarına uygun bakım onarım ile ilgili araştırma geliştirme çalışmaları yapmak ve Üst
Makamlara bilgi vermek.
9-Çalısan personelin hafta sonu ve bayram mesailerini is durumlarına göre hazırlamak.
10-Sefligin faaliyetleri hakkında Şube Müdürlüğü’ne bilgi vermek.
11-Üst Makamlar tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,
16-5-YETKİLERİ:
Bakım Onarım Şefi, Madde 16,4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup
bu yetkilerini Üst makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanır.
16-6-SORUMLULUGU:
Şube Müdürü’ne bağlı olup, Madde 16,4’de belirtilen görevlerini ve Üst Makamlar tarafından
kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür.
Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizlikten sorumludur.
UNVANI
MADDE 17-1-MÜHENDIS
17-2-TEMEL GÖREVİ
Katodik koruma işlemlerinin düzgün ve tekniğine uygun bir şekilde yapılabilmesi için İşletme Şefi
tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
17-3-KURULUS İÇINDEKI YERI:
Emir alacağı makam: Katodik Koruma Şefi ve üst makamlar,
Emir vereceği makam: Şefliğine bağlı tüm personel,
17-4-GÖREVLERİ:
1-Katodik Koruma Şefinin direktifleri doğrultusunda Şeflik bünyesinde yürütülen faaliyetleri koordine
etmek.
2-Katodik Koruma işleminde kullanılan kimyasal ve diğer maddelerin miktarlarını belirlemek ve
hazırlanmasını sağlamak.
3-Stoklarının daima yeterli miktarda bulunmasını sağlamak; azalan malzemelerin zamanında temini
için gerekli takipleri yapmak.
4-Elemanların verimlerini, bilgi ve becerilerini artırıcı düzenlemeler yapmak.
5-Üst Makamlar tarafından konusuyla ilgili olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek.
17-5-YETKİLERİ:
Mühendisler, Madde 17,4’de belirtilen görevlerini yapabilmeleri için gerekli yetkilere sahip olup bu
yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanırlar.
17-6-SORUMLULUKLARI:
Mühendis, Katodik Koruma Şef’ine bağlı olup, Madde 17,4’de belirtilen görevlerini ve Üst Makamlar
tarafından kendilerine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla
yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludurlar.
UNVANI
MADDE 18-1-KATODİK KORUMA TEKNİSYENİ(ELEKTRİK)
18-2-TEMEL GÖREVİ:
Biriminde bulunan bütün elektrik ekipmanın bakımını yapmak ve yaptırmak, varsa arızaların
giderilmesi için gerekli tedbirleri almak; ihtiyaç duyulan gerekli malzemeleri tespit etmek ve Şefliğine
bildirmek.
18-3-KURUM İÇİNDEKİ YERİ:
Emir alacağı makam: Katodik Koruma Şefi, Mühendis ve Üst Makamlar,
Emir vereceği makam: Katodik Koruma personeli,
18-4-GÖREVLERİ:
1-Mühendisin talimatları doğrultusunda personeli görevlendirmek.
2-Katodik Koruma ile ilgili arızaları tespit etmek ve arızaları gidermek, konu hakkında Şefliğe bilgi
vermek.
3-Çalısan ve yedek ekipmanların periyodik bakımlarını yapmak.
4-İsçi sağlığı ve is güvenliği ile ilgili tedbirleri almak, aksayan hususları Şefliğe bildirmek.
5-Gerekli hallerde aksam mesaisine ve hafta sonu mesaisine kalmak.
6-Kendisine verilen demirbaş eşyayı korumak.
7-Üst Makamlar tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
18-5-YETKİLERİ:
Bakım Onarım Teknisyeni, Madde 18,4’de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip
olup bu yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanır.
18-6-SORUMLULUĞU:
Bakım Onarım Şenliği’ne bağlı olup, Madde 18,4’de belirtilen görevlerini düzenli bir şekilde
zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür.
MADDE 19-1-BAKIM ONARIM USTABASISI
19-2-TEMEL GÖREVİ:
Tesiste bulunan bütün ekipmanların bakımını yapmak ve yaptırmak, arızaların giderilmesi için gerekli
takibi yapmak ve ihtiyaç duyulan yedek malzemeleri tespit edip Şefliğine bildirmek.
19-3-KURUM İÇİNDEKİ YERİ:
Emir alacağı makam: Teknisyen, Katodik Koruma Mühendisi, Bakım Onarım Şefi ve Üst Makamlar
Emir vereceği makam: Atölye personeli
19-4-GÖREVLERİ:
1-Mühendisin talimatları doğrultusunda personel dağılımını yapmak.
2-Arızaları tespit edilen ekipmanların arızalarının giderilmesi için uygun usta ve ekip dağılımını
yapmak.
3-Arızanın giderilip giderilmediğinin takibini yapmak, sonuç hakkında Şefliğe bilgi vermek.
4-Çalısan ekipmanların ve yedeklerinin düzenli bakımlarını yaptırmak.
5-Personelin mesaisi hakkında Şefliğe önerilerde bulunmak, iş durumuna göre gerekli dağılımı
yapmak.
6-İsçi sağlığı ve is güvenliği ile ilgili tedbirleri almak, aksayan kısımları Şefliğe bildirmek.
7-İhtiyaç duyulan malzemelerin tespitini yapmak, alımı için Şefliğe bilgi vermek.
8-Yedek malzemelerin düzgün ve yerine uygun kullanılmasını sağlamak.
9-Arıza giderilmeden önce arıza sebeplerini araştırarak gerekli önlemleri almak, konu hakkında Şefliğe
bilgi vermek.
10-Kendisine verilen demirbaş eşyayı korumak.
11-Üst makamlar tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
19-5-YETKİ VE SORUMLULUGU:
Katodik Koruma Ustabaşısı, Madde-19,4’de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkiye sahip
olup bu yetkilerini Üst Makamların belirlediği usuller çerçevesinde kullanır.
Bakım Onarım Sefine bağlı olup, Madde-19,4’de belirtilen görevlerini ve Üst
Makamlar tarafından kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve
yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur.
UNVANI
MADDE 20-1- USTA
20-2-TEMEL GÖREVİ:
Arıtma Tesisinde bulunan ve görev kapsamına giren ekipmanların bakım ve onarımını yapmak.
20-3-KURUM İÇİNDEKİ YERİ:
Emir alacağı makam: Ustabaşı ve Üst Makamlar
Emir vereceği makam: Usta yardımcısı ve isçiler,
20-4-GÖREVLERİ:
1-Ustabasının yapacağı günlük görev dağılımı doğrultusunda vereceği görevleri yapmak.
2-Arızanın giderilmesi aşamasında yanında görev yapan personelin isçi sağlığını ve is güvenliğini
sağlamak.
3-Arızayı gidermeden önce arıza sebeplerini araştırmak, konu hakkında ustabaşına bilgi vermek.
4-Degistirilmesi gereken yedek parçaları ustabaşına bildirmek.
5-Degismesi gerekli Yedek parçaları yerine en uygun tarzda monte etmek.
6-Çalısma esnasında gerekli is emniyet tedbirlerini almak ve buna uymak.
7-Kendisine verilen demirbaş eşyayı korumak.
8-Üst makamlarca verilecek diğer görevleri yapmak.
20-5 SORUMLULUGU:
Ustabaşına bağlı olup, kendisine verilen görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve
yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur.
UNVANI
MADDE 21-1-USTA YARDIMCISI-İŞÇİ
21-2-TEMEL GÖREVİ:
Ustabaşının vereceği ve konusu dâhilinde bakım onarım yapmak.
21-3-KURUM İÇİNDEK YERİ:
Emir alacağı makam: Ustabaşı ve Üst Makamlar
Emir vereceği makam: Yok
21-4-GÖREVLERİ:
1-Ustabasının arıza durumuna göre yapacağı günlük görev dağılımında vereceği isleri yapmak.
2- Kendisi tarafından tespit edilen arızaya müdahale etmeden önce üst amirlerinin görüsünü almak ve
onların görüsü doğrultusunda müdahale etmek.
3-Görev dağılımı sonucu usta denetiminde bakım-onarım yapılıyorsa ustanın vereceği görevleri
yapmak.
4-Görev dağılımı sonucu yalnız çalışması gerekiyorsa ustabaşının vereceği görevi yapmak
5-Görev esnasında gerekli titizliği göstermek.
6-Çalısma esnasında gerekli is emniyet tedbirlerini almak ve buna uymak.
7-Kendisine verilen demirbaş eşyayı korumak.
8- Üst makamlarca verilecek diğer görevleri yapmak.
21-5-SORUMLULUGU:
Ustabaşına bağlı olup, kendisine verilen görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmakla
yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur.
4.BÖLÜM
BARAJLAR VE HAVZA KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
UNVANI
MADDE 22-1-BARAJLAR VE HAVZA KORUMA ŞUBE MÜDÜRÜ
22-2-TEMEL GÖREVİ
Aydın İl’ine içmesuyu temin eden yüzeysel su kaynaklarının korunmasını sağlamak,
Genel Müdürlüğümüzce devir alınan barajların işletilmesini yapmak.
İlgili yönetmelikler çerçevesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi hudutları içerisindeki yerleşim yerlerine
içmesuyu sağlayan yüzeysel su kaynaklarının korunması amacıyla kaçak yapılaşmaların önlenmesi için
gerekli çalışmaları yapmak.
-Barajlar ve Barajları besleyen akarsuların kirletilmemesi için gerekli girişimleri yaparak havzada
mevcut konut ve endüstri tesislerinin denetim çalışmalarını koordine etmek.
Barajların Genel Müdürlüğümüzce işletilmesi durumunda gerekli koordinasyonu sağlamak.
Baraj gölü ve baraj gölünü besleyen akarsuların kirletici kaynaklara karsı korunmasını sağlamak, kaçak
yapılaşmaların kaldırılması ve yeni yapılaşmaların önlenmesi için gerekli işlemleri başlatmak, yasal
işlemlerin takibini yürütmek.
Mevcut yönetmelikler ve havza planları çerçevesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi hudutları
içerisindeki yerleşim birimlerine içmesuyu sağlayan barajlar ve barajları besleyen akarsuları kirletici
kaynaklara karsı korumak.
Akarsu ve baraj göllerinden numune alınması ve kirletici parametrelerin takibini yapmak,
22-3-KURUM İÇİNDEKİ YERİ
Emir alacağı makam: Daire Başkanı ve Üst Makamlar,
Emir vereceği makam: Müdürlüğüne bağlı Şefler ve diğer personel,
22-4-GÖREVLERİ
1-ASKİ Genel Kurulu tarafından ………….tarih ve ………..sayı ile kabul edilen Su Havzaları Koruma
Yönetmeliği çerçevesinde yerleşim bölgelerine içmesuyu temin eden baraj, göl, akarsu ve su
kaynaklarının mutlak, orta mesafeli ve uzun mesafeli koruma alanlarını tespit etmek.
2-Tespit edilen bu alanlarda Su Havzaları Koruma Yönetmeliği hükümleri dâhilinde gerekli
düzenlemelerin yapılması için çalışmaları yapmak.
3-İçmesuyu temin eden kaynakların kirletilmemesi için gerekli girişimlerde bulunarak içmesuyu temin
eden kaynakların havzalarında varsa konut ve endüstri tesislerinin denetim çalışmalarını koordine
etmek.
4-Koruma alanlarındaki kaçak yapılaşmayı önleyici tedbirleri almak var olan kaçak yapıların yıkılması
için ilgili birimler ile koordinasyonu sağlamak.
5-Müdürlük bünyesinde yürütülen faaliyetleri koordine etmek; izlemek ve kontrol etmek,
6- Personelin düzenli ve verimli çalışması için gerekli tedbirleri almak.
7- Dâhili ve harici yazışmaların gerekli evrak düzeninin tutularak yapılması sağlamak.
8- Personelin tayini terfi, atanma, kadro vb. gibi özlük isleri hakkında Daire Başkanlığı’na teklifte
bulunmak; konuyla ilgili yazışmaları yürütmek.
9- Personelin sicil raporlarını zamanında hazırlamak ve tezkiye notları vermek.
10- Her mali yılbaşından evvel memur ve isçi kadroları ile ilgili öneriler hazırlayıp Daire Başkanlığı’na
sunmak.
11- Müdürlük içi faaliyetlerde uygulamada gözlenen aksaklıkların giderilmesi gerekli tedbirler almak.
12- Şube içi gerekli her türlü satın alımlarda is ve ihtiyaç isteklerini onaylayıp gerekli takipleri yapmak.
13- Personelin, mazeret izni, senelik izin, fazla mesai, hafta sonu ve bayram mesaisi vb.
düzenlemelerini yapmak;
14- Şefler tarafından iletilen her türlü sonuçları, raporları ve diğer evrakın uygunluğunu kontrol edip
Daire Başkanlığı’na iletilmesini sağlamak.
15- Gizlilik gerektiren evraklarda personelin gizlilik esaslarına uymasını temin etmek.
16- Personeli çalışmaları ile ilgili olarak gerektiğinde iç sirküler yayınlamak.
17- İzin, hastalık vb. gibi geçici nedenlerle görev yerinden ayrıldığı takdirde yerine vekâlet edecek
personeli Daire Başkanı’nın onayına sunmak.
18-Bakım onarım işlerinde çalışmaların isçi sağlığı ve is güvenliğine uygun yapılmasını temin etmek,
yangın ve sivil savunma konularında tedbirler almak.
19- Kendine bağlı Şeflerin çalışmalarını planlamak, koordine etmek, is bölümü yapmak ve
denetlemek,
20- Müdürlüğe bağlı personelin verimini, mesleki bilgi ve becerisini artırıcı faaliyetler düzenlemek,
eleman eğitim programları hazırlamak ve bu amaçla Daire Başkanlığı’na öneriler sunmak.
21- Müdürlük personelinin görevlerini yasalar, yönetmelikler, genelgeler ve talimatlara uygun olarak
zamanında yapmasını sağlamak,
22-Genel Müdürlük politikalarının ve stratejik planlarının oluşumu ile ilgili diğer müdürlükler ile
çalışma yapmak.
23- Üst Makamlar tarafında verilen diğer görevleri yetki ve sorumluluğu dâhilinde yerine getirmek.
22-5-YETKİLERİ:
Barajlar ve Havza Koruma Şube Müdürü, biriminin en üst amiridir ve Madde 22,4’de belirtilen
görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu yetkilerini Daire Başkanı tarafından
belirlenen usuller dâhilinde kullanır.
22-6-SORUMLULUGU:
Daire Başkanı’na bağlı olup Madde 22,4’de belirtilen görevlerini ve Üst Makamlar tarafında kendisine
verilen diğer görevleri zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Şube Müdürü kısmen de olsa
sorumluluğunu devredemez. Yetkilerini devretmiş olması sorumluluğunu devri anlamına gelmez.
Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur.
UNVANI
MADDE 23-1-BARAJ İŞLETME ŞEFİ
23-2-TEMEL GÖREVİ
İçme, kullanma ve endüstri suyu temin edilen Baraj ve su kaynaklarının debilerini sürekli kontrol
ederek, bu kaynaklardan sisteme su akışının devamlılığını sağlamak, su temini faaliyetlerinin
tamamını işletme ve yürürlükte olan yasa, yönetmelikler ve diğer standartlar doğrultusunda mevcut
kaynakların ve diğer varlıkların kullanımıyla yönetmek ve kontrol etmek.
23-3-KURUM İÇİNDEKİ YERİ
Emir alacağı Makam: Baraj ve Havza Koruma Şube Müdürü, Daire Başkanı ve üst makamlar
Emir Vereceği Makam: Şeflik Personeli
23-4-GÖREVLERİ
1-İçme, kullanma ve endüstri suyu temini faaliyetleri için ayrılan kaynakları yürürlükte olan yasa,
yönetmelik ve diğer standartlara uygun şekilde planlanmak, yönetmek ve kontrol etmek.
2-Çalışma pratikleri iyileştirilmesini destekleyen ve optimum maliyetle performans elde edilmesini
sağlayan plan ve programları gözden geçirmek, uygulanmasını sağlamak,
3-Su temininin kesintisiz sağlanabilmesi amacı ile yürütülen faaliyetlerin maliyetinin optimum
düzeyde gerçekleşebilmesi amacı ile bütçe hazırlanmasını ve kontrolünü sağlamak,
4-Müdürlüğüne ait plan, program ve politikalarını hazırlamak ve uygulamaya koymak. Belirlenen
aksaklıkları giderici tedbirleri almak,
5-Kendine sunulan raporları gerekli düzeltmeleri yaparak incelemek, dağıtımlarını yaptırmak,
6-Yasa, yönetmelik, genel talimatlar ve yürürlükteki yasalara uygun olarak görev, yetki ve
sorumluluklarını yerine getirmek.
7-Genel Müdürlük su hizmetleri kalite ve çevre standart ve politikalarını takip etmek ve uygulamak,
uygulanmasını sağlamak.
8-İş sağlığı ve güvenliği kural ve prosedürlerinin uygulanmasından emin olmak, uygulamaları takip
etmek,
23-5-YETKİLERİ:
Baraj İşletme Şefi, Madde 23,4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu
yetkilerini Üst makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanır.
23-6-SORUMLULUGU:
Şube Müdürü’ne bağlı olup, Madde 23,4’de belirtilen görevlerini ve Üst Makamlar tarafından
kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür.
Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizlikten sorumludur.
UNVANI
MADDE 24-1-MÜHENDIS
24-2-TEMEL GÖREVİ
Su kaynaklarının düzgün ve tekniğine uygun bir şekilde yönetilmesi için Baraj İşletme Şefi tarafından
kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
24-3-KURULUS İÇINDEKI YERI:
Emir alacağı makam: Baraj İşletme Şefi ve üst makamlar,
Emir vereceği makam: Şefliğine bağlı tüm personel,
24-4-GÖREVLERİ:
1-Baraj İşletme Şefinin direktifleri doğrultusunda Şeflik bünyesinde yürütülen faaliyetleri koordine
etmek.
2-Baraj ve su kaynaklarının doğru ve düzgün bir biçimde yönetilmesi için gerekli hazırlıkların
yapılması,
3-Elemanların verimlerini, bilgi ve becerilerini artırıcı düzenlemeler yapmak.
4-Üst Makamlar tarafından konusuyla ilgili olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek.
24-5-YETKİLERİ:
Mühendis, Madde 24,4’de belirtilen görevlerini yapabilmeleri için gerekli yetkilere sahip olup bu
yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanırlar.
24-6-SORUMLULUKLARI:
Mühendis, Baraj İşletme Şef’ine bağlı olup, Madde 24,4’de belirtilen görevlerini ve Üst Makamlar
tarafından kendilerine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla
yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludurlar.
UNVANI
Madde 25-1-TEKNİKER
25-2-TEMEL GÖREVİ
Su kaynaklarının düzgün ve tekniğine uygun bir şekilde yönetilmesi için gerekenlerin yapılmasında
mühendise yardım etmek,
25-3-KURUM İÇİNDEKİ YERİ
Emir alacağı Makam: Baraj İşletme Şefi, Mühendis
Emir vereceği Makam: Teknisyen
25-4-YETKİ VE SORUMLULUGU:
Tekniker, Madde-25,2’de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu
yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller çerçevesinde kullanır. Mühendise bağlı olup
Üst Makamlar tarafından kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmakla
yükümlüdür. Aksine davranışlarda, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur.
UNVANI
Madde 26-1-TEKNİSYEN
26-2-TEMEL GÖREVİ
Baraj ve su kaynaklarının düzgün bir şekilde yönetilmesi için mühendis ve teknikerin verdiği görevleri
yapmak,
26-3-KURUM İÇİNDEKİ YERİ
Emir alacağı Makam: Baraj İşletme Şefi, Mühendis, Tekniker
Emir vereceği Makam: Yok
26-4- YETKİ VE SORUMLULUGU:
Teknisyen, Madde-26,2’de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu
yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller çerçevesinde kullanır. Mühendise bağlı olup
Üst Makamlar tarafından kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmakla
yükümlüdür. Aksine davranışlarda, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur.
UNVANI
MADDE-27-1-HAVZA KORUMA ŞEFİ
27-2-TEMEL GÖREVİ
Genel Müdürlük görev alanında bulunan su kaynaklarının Su Havzaları Koruma Yönetmeliği esasları
çerçevesinde korunmasını yapmak,
27-3-KURUM İÇİNDEKİ YERİ
Emir alacağı Makam: Baraj ve Havza Koruma Şube Müdürü, Daire Başkanı ve üst makamlar
Emir Vereceği Makam: Şeflik Personeli
27-4-GÖREVLERİ
1-ASKİ Genel Kurulu tarafından ………….tarih ve ………..sayı ile kabul edilen Su Havzaları Koruma
Yönetmeliği çerçevesinde yerleşim bölgelerine içmesuyu temin eden baraj, göl, akarsu ve su
kaynaklarının mutlak, orta mesafeli ve uzun mesafeli koruma alanlarını tespit etmek.
2- Tespit edilen bu alanlarda Su Havzaları Koruma Yönetmeliği hükümleri dâhilinde gerekli
düzenlemelerin yapılması için çalışmaları yapmak.
3- İçmesuyu temin eden kaynakların kirletilmemesi için gerekli girişimlerde bulunarak içmesuyu
temin eden kaynakların havzalarında varsa konut ve endüstri tesislerinin denetim çalışmalarını
koordine etmek.
4- Koruma alanlarındaki kaçak yapılaşmayı önleyici tedbirleri almak var olan kaçak yapıların yıkılması
için ilgili birimler ile koordinasyonu sağlamak.
5-Kendine sunulan raporları gerekli düzeltmeleri yaparak incelemek, dağıtımlarını yaptırmak,
6-Yasa, yönetmelik, genel talimatlar ve yürürlükteki yasalara uygun olarak görev, yetki ve
sorumluluklarını yerine getirmek
7-Genel Müdürlük su hizmetleri kalite ve çevre standart ve politikalarını takip etmek ve uygulamak,
uygulanmasını sağlamak,
8-İş sağlığı ve güvenliği kural ve prosedürlerinin uygulanmasından emin olmak, uygulamaları takip
etmek,
27-5-YETKİLERİ:
Havza Koruma Şefi, Madde 27,4 de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup
bu yetkilerini Üst makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanır.
27-6-SORUMLULUGU:
Şube Müdürü’ne bağlı olup, Madde 27,4’de belirtilen görevlerini ve Üst Makamlar tarafından
kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür.
Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizlikten sorumludur.
UNVANI
MADDE 28-1-MÜHENDIS
28-2-TEMEL GÖREVİ
Su kaynaklarının Su Havzaları Koruma Yönetmeliği’ne göre korunmasının sağlanması için Şefi
tarafından verilen görevleri yapmak,
28-3-KURULUS İÇINDEKI YERI:
Emir alacağı makam: Havza Koruma Şefi ve üst makamlar,
Emir vereceği makam: Şefliğine bağlı tüm personel,
28-4-GÖREVLERİ:
1-Havza Koruma Şefinin direktifleri doğrultusunda Şeflik bünyesinde yürütülen faaliyetleri koordine
etmek.
2-Baraj ve su kaynaklarının doğru ve düzgün bir biçimde korunması için yönetilmesi için gerekli
hazırlıkların yapılması,
3-Elemanların verimlerini, bilgi ve becerilerini artırıcı düzenlemeler yapmak.
4-Üst Makamlar tarafından konusuyla ilgili olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek.
28-5-YETKİLERİ:
Mühendis, Madde 28,4’de belirtilen görevlerini yapabilmeleri için gerekli yetkilere sahip olup bu
yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller dâhilinde kullanırlar.
28-6-SORUMLULUKLARI:
Mühendis, Baraj İşletme Şef’ine bağlı olup, Madde 28,4’de belirtilen görevlerini ve Üst Makamlar
tarafından kendilerine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla
yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludurlar.
UNVANI
Madde 29-1-TEKNİKER
29-2-TEMEL GÖREVİ
Su kaynaklarının düzgün ve tekniğine uygun bir şekilde korunması için gerekenlerin yapılmasında
mühendise yardım etmek,
29-3-KURUM İÇİNDEKİ YERİ
Emir alacağı Makam: Havza Koruma Şefi, Mühendis
Emir vereceği Makam: Teknisyen
29-4-YETKİ VE SORUMLULUGU:
Tekniker, Madde-29,2’de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu
yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller çerçevesinde kullanır. Mühendise bağlı olup
Üst Makamlar tarafından kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmakla
yükümlüdür. Aksine davranışlarda, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur.
UNVANI
Madde 30-1-TEKNİSYEN
30-2-TEMEL GÖREVİ
Baraj ve su kaynaklarının düzgün bir şekilde korunması için mühendis ve teknikerin verdiği görevleri
yapmak,
30-3-KURUM İÇİNDEKİ YERİ
Emir alacağı Makam: Havza Koruma Şefi, Mühendis, Tekniker
Emir vereceği Makam: Yok
30-4- YETKİ VE SORUMLULUGU:
Teknisyen, Madde-30,2’de belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahip olup bu
yetkilerini Üst Makamlar tarafından belirlenen usuller çerçevesinde kullanır. Mühendise bağlı olup
Üst Makamlar tarafından kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmakla
yükümlüdür. Aksine davranışlarda, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur.
Download

aydın büyükşehir belediyesi aski genel müdürlüğü barajlar ve ana