4
Metotlar
Hemen her programlama dilinde var olan metot kavramı Ruby için de aynıdır. Bazı kaynaklarda metot terimi yerine fonksiyon terimi kullanılır. Bu
kitapta iki terimi eşanlamlı kullanacağız. Ruby metotarının genel sözdizimi
şöyledir ([17], [15]):
Liste 4.1.
d e f metot_adı [ ( [ a r g [= d e f a u l t ] ] . . . [ , ∗ a r g [ , &e x p r ] ] ) ]
deyim ( l e r )
end
Metot bildirimi def anahtar sözcüğü ile başlar, aynı satıra metot adı sonra
varsa metodun parametreleri (arguments) yazılır. Sonra satırbaşı yapılarak
metot gövdesi başlatılır. Metot gövdesine metoda yaptırılacak işleri yapan
deyimler alt alta yazılır. Gövdeye yazılacak deyimler için bir kısıt yoktur. Hiç bir iş yapmayacak metotların gövdesi boş olabilir. Çok iş yapacak
fonksiyonların gövdesine gerektiği kadar deyim yazılabilir. Deyimleri birbirlerinden ayırmak için ya her deyim ayrı bir satıra yazılır ya da deyimler
arasına (;) konulur. En son satıra end anahtar sözcüğü konulur. end, metot
bildiriminin bitiş yeridir.
Ruby metotları değer veren (return) ya da değer vermeyen metotlar diye ikiye ayrılabilir. değer vermeyenler, bazı dillerdeki procedure diye
adlandırılan yapının rolünü oynar. Metot tek ya da çoklu değer verebilir
(return values).
Genel kural olarak, bir metoda bir tek iş yaptırmalıyız. Böylece metodun taşınabilirliği sağlandığı gibi, güncellenmesi de kolay olur. Tabii, bir
metoda birden çok iş yaptıracak deyimlerin yazılması mümkündür, ama bu
iyi bir yöntem değildir.
Download

Bölüm 04 : Ruby Metotları