T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ – SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KLİNİK
PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI
1. YARIYIL
Kod
KPP700100
KPP700200
Ders
T
U
K
Z/S
AKTS
İleri Psikopatoloji
Advanced Psychopathology
Course
3
0
3
Z
8
İleri Araştırma Uygulamaları
Advanced Statistics
3
0
3
Z
8
Seçmeli
Elective
Seçmeli
Elective
15
0
15
TOPLAM
30
2. YARIYIL
Kod
KPP700300
KPP700400
Ders
T
U
K
Z/S
AKTS
İleri İstatistik
Advanced ResearchApplications
Course
3
0
3
Z
8
Klinik Görüşme ve Değerlendirme
Seçmeli
Seçmeli
Clinic Interview and Assessment
3
0
3
Z
8
15
0
15
T
2
2
6
0
U
2
2
0
0
K
4
4
6
0
10
40
4
4
14
44
Elective
Elective
TOPLAM
30
3. YARIYIL
Kod
KPP700500
KPP700501
KPP700600
Ders
Süpervizyon I
Süpervizyon II
Dönem Projesi
Staj
Course
Supervision I
Supervision II
Term Project
Intership
TOPLAM
GENEL TOPLAM
1
Z/S
Z
Z
Z
Z
AKTS
7
7
16
0
30
90
SEÇMELİLER
Kod
Ders
Course
KPP700302
KPP700303
KPP700304
Çocuk Psikopatolojisi
Grup Psikoterapisi
Psikodinamik Psikoterapi
Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi
Yeme Bozuklukları
Klinik Psikoloji
Davranış Biyokimyası ve
Psikopatolojide İlaç Kullanımı
Duygular ve Psikopatoloji
Aile ve Evlilik Psikoterapisi
Şema Terapisi
Child Psychopathology
Group Psychotherapy
Psychodynamic Psychotherapy
Cognitive-Bahvioral Psychotherapy
Eating Disorders
Cyclinical Pyscology
Biochemistry of Behavior and
Medication in Psychopathology
Emotions and Psychopathology
Family and Marriage Psychotherapy
Schema Therapy
KPP700305
KPP700306
Alkol Bağımlığı ve Tedavisi
Projektif Testler
Alcohol Dependence and Treatment
Projective Tests
KPP700101
KPP700102
KPP700103
KPP700104
KPP700105
KPP700106
KPP700301
T
3
3
3
3
3
3
U
0
0
0
0
0
0
K
3
3
3
3
3
0
Z/S
S
S
S
S
S
S
AKTS
7
7
7
7
7
7
3
0
3
S
7
3
3
3
0
0
0
3
3
3
S
S
S
7
7
7
3
3
0
0
3
3
S
S
7
7
ZORUNLU DERSLER
KPP700100 İleri Psikopatoloji (3+0) 3, 8 AKTS
Psikopatolojilerin sınıflandırılması: DSM-IV 1. Eksen bozukların içerikleri, davranım bozuklularının içerikleri; Psikopatolojilerin etiyolojisi: Biyolojik
kuram, Davranışçı kuram, Bilişsel kuram, Psikodinamik kuram; Vaka çalışmaları.
KPP700200 İleri Araştırma Uygulamaları (3+0)3, 8 AKTS
Deneysel araştırma yöntemleri / Geçerlik ve güvenilirlik kavramları / Araştırma problemi / Hipotez kurma/ Değişkenlerin tanımlanması/ Operasyonel
tanım/ Literatür taraması / örneklem seçme yöntemleri / farklı araştırma desenleri / Bilimsel makale yazma kuralları.
KPP700300 İleri İstatistik (3+0) 3, 8 AKTS
Çok etkenli ANOVA modelleri / ANCOVA / Çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) / MANCOVA / faktör analizi / Güvenilirlik analizleri / Basit
doğrusal regresyon / Çok değişkenli regresyon analizi / Lojistik regresyon
2
KPP700400 Klinik Görüşme ve Değerlendirme (3+0) 3, 8 AKTS
Klinik görüşmenin amacı – Klinik görüşme yöntemleri – Klinik değerlendirmenin amacı – MMPI testinin uygulaması – MMPI testinin raporlanması –
TAT testinin uygulaması – TAT testinin raporlanması
KPP700500 Süpervizyon I (3+0) 3, 7 AKTS
Bu dersin amacı, öğrencilere klinik uygulama yaptırarak, bu süreçteki eksikliklerini gidermelerini sağlamaktır. Öğrenciler danışanlarıyla yaptıkları
görüşmeleri dersin hocasıyla paylaşarak geri bildirim almaları sağlanır.
KPP700501 Süpervizyon II (3+0) 3, 7 AKTS
Bu dersin amacı, öğrencilere klinik uygulama yaptırarak, bu süreçteki eksikliklerini gidermelerini sağlamaktır. Öğrenciler danışanlarıyla yaptıkları
görüşmeleri dersin hocasıyla paylaşarak geri bildirim almaları sağlanır.
SEÇMELİ DERSLER
KPP700101 Çocuk Psikopatolojisi (3+0) 3, 7 AKTS
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar / Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu/ Öğrenme Bozuklukları /Zeka Bozuklukları / Çocuklarda Anksiyete
Bozuklukları/ Çocuklarda Duygudurum Bozuklukları / Çocuklarda Yeme Bozuklukları / Çocuklarda Davranım Bozuklukları / Seçici Konuşmamazlık /
Kekemelik
KPP700106 Klinik Psikoloji (3+0) 3, 7 AKTS
Bilim ve uygulama alanı olarak psikoloji ayırımı/ Klinik psikolojinin uluslararası ve Türkiye’deki gelişiminin tarihçesi/ Klinik psikolojinin klinik ekip
içindeki görevleri , Klinik psikolojide yeni tekniklerin kullanımı / Psikoterapi yöntemlerindeki , güncel gelişimler ve problematik, tartışmalı konular
KPP700102 Grup Psikoterapisi (3+0) 3, 7 AKTS
Öğrencilere grup terapisine yönelik temel becerileri ve metotları kazanır, ayrıca grup terapisine has terapötik faktörler ile grup terapisi uygulamalarında
karşılaşılan problemlere yönelik bilgi verilir
KPP700103 Psikodinamik Psikoterapi (3+0) 3, 7 AKTS
Psikodinamik psikoterapinin tarihi ve gelişimi / İd, ego, süper ego kavramları / Savunma mekanizmaları / Frued’a göre kişilik evreleri / Nesne ilişkileri
kuramı / Psikodinamik kuramda terapi yaklaşımı / Aktarım / Karşı aktarım
3
KPP700104 Bilişsel Davranışçı Psikoterapi (3+0) 3, 7 AKTS
Kognitif Davranışçı Terapi tekniklerinin dayandığı model tanıtılır, temel kavram ve yöntemler öğretilir.
KPP700105 Yeme Bozuklukları (3+0) 3, 7 AKTS
Anoreksiya Nervosa/ Bulimia Nervosa / Yeme Bağımlılığı / Farkına varmadan yeme / İyi hissetmek için yeme / Zevk için yeme/ Stresi gidermek için
yeme / Canlanmak için yemek /Kompulsif Yeme Problemleri / Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu/ Gece Yeme Sendromu / Kısıtlama Sürecinin Ardından
Fazla Yeme Atakları / Fazla Kiloları Korumak İçin Yemek / Yeme Bozukluklarının Tedavisi
KPP700301 Davranışın Biyokimyası ve Psikopatolojide İlaç Kullanımı (3+0) 3, 7 AKTS
Psikolojik sorunlarda kullanılan ilaçların etki mekanizmalarına ilişkin kuramsal bilgilerin aktarılması ve hastalarda ilaç kullanımına bağlı olarak görülen
etkilerin üzerinde durulur.
KPP700302 Duygular ve Psikopatoloji (3+0) 3, 7 AKTS
Temel duygular kuramsal olarak incelenir ve psikopatoloji ile duygular arasında nasıl bir ilişki olduğu ilgili literatürokunur.
KPP700303 Aile ve Evlilik Terapisi (3+0) 3, 7 AKTS
Aile içindeki terapötik değişimi sağlayacak ve kolaylaştıracak olan aile terapisi becerilerinin öğrenilmesine odaklanılır. Çift ve ailelerin sorunlarını
anlamaya, sorunlarına yönelik formülasyon yapmaya ve müdahaleye yönelik becerilerin gelişmesini üzerinde durulur.
KPP700304 Şema Terapisi (3+0) 3, 7 AKTS
Bilişsel-Davranışçı Yaklaşımlar içerisinde yer alan, fakat ayrı bir okul olan Şema Terapi yaklaşımı tanıtılır ve bu yaklaşımın psikopatolojileri açıklama
şekli ve tedavi için uyguladığı teknikler öğretilir
KPP700305 Alkol Bağımlılığı ve Tedavisi (3+0) 3, 7 AKTS
Alkolün etki mekanizması, tolerans gelişiminin biyolojik açıklaması, alkol kullanımı ile ilişkili bozukluklar, alkol kullanımı önleme ve tedavi
programlarında temel prensipler dersin içeriğinin oluşturması
KPP700306 Projektif Testler (3+0) 3, 7 AKTS
Ders önde gelen projektif kişilik testlerini (Rorschach ve TAT) kapsamaktadır. Bu derste öğrencilerin değerlendirme yöntemlerinin seçimi, testlerin
uygulanması ve raporlanmasını içermektedir.
4
Bologna Süreci ölçütlerine göre hazırlanan Klinik Psikoloji yüksek lisans programına ait
bilgiler.
Genel Bilgi
Klinik psikoloji yüsek lisans programı, lisans derecesini almış adaylara yöneliktir. Bu lisansüstü
programının amacı, klinik psikoloji alanında evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak
bilimsel araştırmalar yapabilme yetisine sahip uzman klinik psikologlar yetiştirmektir. Ayrıca
program, insan davranışını ve problemlerini açıklayan bilimsel öğretilere odaklanarak, bu
öğretileri ve literatürdeki araştırma raporlarını eleştirel bir biçimde değerlendirebilmek ve
çeşitli kuruluşlarda psikolojik tedavi, eğitim ve danışmanlık hizmeti verebilmek için gerekli
becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.
Öğrenciler 2 yarıyıl boyunca teorik bilgileri kavrayarak, analiz ve sentez yapabilme becerisine
sahip olurlar. Sonraki dönemde ise öğrendikleri teorik bilgileri staj ve süpervizyon sürecinde
pratiğe dökerler. Programın eğitim dili Türkçe’dir.
Graduate program in Clinical Psychology is for the candidates having received the license
degree. The purpose of the graduate program in clinical psychology is to contribute to the
universal knowledge of clinical psychologists and to train experts capable of conducting
scientific research. The program also focus on the problems of human behavior and the
teachings and critically evaluate research reports in the literature. The program aims to provide
necessary skills for training and consultancy services.
Students get the theoretical knowledge during first two semester, with analyzing and
synthesizing ability. In the next semester they will have opportunity to apply their theorethical
knowledge to practice by supervisions and internship. Language of the education program is
Turkish.
Amaç
Klinik Psikoloji Programı, araştırabilen, bilimsel veya uygulamalı konumlarda çalışabilen
uzman bilim adamı-uygulayıcısı geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Program kliniksel bir
araştırma yapmak için öğrencilere fırsatlar sunar. Ayrıca, Klinik Psikoloji Eğitim Programı,
staj, ampirik tabanlı değerlendirme, müdahale ve önleme becerilerini öğrencilere kazandırmak
için çaba göstermektedir.
The program in Clinical Psychology, is designed to develop competent scientist-practitioners
who can function in research, academic, or applied positions. The program provides
opportunities for the student to conduct research which is clinically relevant. In addition, the
Clinical Psychology Training Program strives to prepare the student in empirically-based
assessment, intervention and prevention skills through course work, practicum, and internship.
Hedefler
1) Yenilikçi, araştırmacı, girişimci yetkinlik kazandırmak.
1) To help students gain perfection of innovation, research, venture
2) Sosyal ve etik sorumluluk kazandırmak.
5
2) To enable the students obtain social and ethical responsibility
3) Çevresiyle etkili iletişim kurma yetkinliği kazandırmak.
3) To enable the students gain the ability of communicating effectively with the environment.
4) Sürekli öğrenmeyi ilke edindirmek.
4) To enable the students acquire the principle of life-long learning.
5) Klinik psikoloji alanında evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak bilimsel araştırmalar
yapabilme yetisine sahip uzman klinik psikologlar yetiştirmek.
5) To train the specialist clinical phychologists who contribute to universal knowledge in the
field of clinical psychology capable of carrying out scientific research.
Program Öğrenme Çıktıları
Bilgi
1)Psikolojinin temelleri ile ilgili kavramları açıklar.
1)Explain the concepts of psychology with the basics
2)Psikolojinin diğer disiplinlerle entegre çalışmasını açıklar
2)Explains psychology's Integrated with other disciplines
Beceri
3)Standart değerlendirme araçlarını kullanır.
3)Uses standard assessment tools.
4)Kanıta dayalı müdahale stratejileri geliştirir.
4)Develop evidence-based intervention strategies.
5)Farklı sosyokültürel sınıflardan gelen danışanlarla etkin çalışır.
5)Works effectively with clients from different socio-cultural classes..
6)Detaylı not tutar/raporlama yapar.
6)Writes detailed notes/reports.
7)Vakaları formüle eder.
7)Formulizes cases.
6
Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
8) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin
yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
8) Take responsibility as a team member or an individual in the unforeseen complex activities
related to the field of applications.
9) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
9) Independently conduct the advanced studies in the field of Business Administration.
10) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri
planlar ve yönetir.
10) Plan and manage the activities to the development of the staff being in his/her charge within
the scope of the project.
11) Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde
risk ve sorumluluk alır.
11) Take risk and responsibility for the actualization of knowledge, ideas, practices or
technologies that bring innovation to the field of Business Administration.
12) Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirir; bilgi ve
becerilerini sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye / yaklaşıma / teknolojiye
/ ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik
geliştirir.
12) Evaluate the risks and opportunities related to personal, professional and / or the field of
study; takes responsibility to convert his/her knowledge and skills to social / cultural / economic
value-added idea / approach / technology / product; develops entrepreneurial competence as an
individual or as a team member.
Öğrenme Yetkinliği
13) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
13) Evaluate the advanced knowledge and skills s/he has acquired in the field of Business
Administration with a critical approach.
14) Öğrenme gereksinimlerini belirler; öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve
sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve
yönetir.
14) Determine learning needs of him/herself and his/her subordinates; Plan and manage
activities to improve the work performance of him/herself and his/her subordinates in line with
the learning objectives.
7
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
15) Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara
ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
15) Inform people and institutions on issues related to the field of Business Administration,
expresses their ideas and solution proposals for problems in writing and verbally.
16) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel
verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
16) Share their ideas and solution proposals for problems related to the issues in the field of
Business Administration with professionals and non-professionals with the support of
qualitative and quantitative data.
17) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve
bunları uygular.
17) Regulate and implements projects and activities for the social environment with a sense of
social responsibility.
Alana Özgü Yetkinlik
18) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının
duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
18) Act and supervise in accordance with social, scientific, cultural and ethical values at the
stages of gathering, interpreting, implementing, and declaring data in the field of Business
Administration.
19)Etik konularda yeterli bilince sahiptir.
19)Have enough awareness about ethical issues.
Öğrenme ve Öğretme
Yöntemleri
- Süpervizyon
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-
-
Ders
Ödev
Uygulama
Staj
8
Ara Sınav
Final Sınavı
Vaka Sunma
Bilgisayar Destekli Sunum
Rapor Sunma
17.5. Program Öğrenme Çıktısı – Hedef Matrisi
9
Ders Planları
İleri Psikopatoloji
Amaç
Bu ders davranış bozukluklarının klinik
psikoloji çerçevesinde incelenmesi
amaçlanmıştır. Dersi başarıyla tamamlayan
öğrencilerin davranış bozukluklarında temel
tanıları koyabilmeleri ve koydukları tanının
etiyolojisini değişik psikoloji kuramlarına göre
formüle edebilmeleri amaçlanmaktadır.
This course aims to investigate behavior disorders
from clinical psychology perspective. Student who
successfully complete the course would diagnose
behavioral disorders and can formulate etiology
from different teorethical perspectives.
İçerik
Ders piskopatolojinin tanı ve tedavisine
odaklanır. DSM-V kitabındaki konulara
odaklanılır. Ayaktan hasta takip eden
klinikerde en sık rastlanılan patolojilere
odaklanılır. Bu davranış problemlerine
tanı koymaya ve etiyolojilerine
odaklanılır. Yapacağı görüşmelerde
gerekli bilgiyi toplması için gerekli
becerilere odaklanılır.
This course will focus on diagnosis and treatment of the
major psychopathologies. Focus will be given to the DSM
V. Emphasis will be on the diagnosis, classification and
etiology of major mental disorders most likely to be
encountered in out-patient counseling profession. The
student will develop skills in identifying relevant
information from interview and/or other sources in order
to think like an effective counselor when considering
diagnosis and treatment of mental/emotional disorders on
the basis of DSM-IV criteria.
Haftalık Ders Akış
1) Giriş ve Dersle ilgili bilgilendirme
1)
Introduction to course, review of syllabus
2) Normal davranış ve Psikopatoloji
2)
Normal human experience and
psychopathology in context
3) DSM-V ve tanı sistemine giriş
3)
Introduction to DSM-IV and diagnostic
classification
4) Psikopatolojinin nedenleri ve teorik
yaklaşımlar
4)
Theoretical approaches to causes and treatment
of psychopathology
5) Psikopatolojinin değerlendirilmesi
5)
Assessment of psychopathology
6) Anksiyete Bozuklukları
6)
Anxiety Disorders
7) Somatoform Bozuklukar
7)
Somatoform Disorders
8) Duygudurum Bozuklukları
8)
Mood Disorders
9) Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar
9)
Schizophrenia and other Psychotic Disorders
10) Kişilik Bozuklukları
10) Perdonality Disorders
11) Kişilik Bozuklukları (Devam)
11) Personality Disorders (Continues)
12) Çocukluk ve Ergenlik Dönemi
Bozuklukları
12) Child and Adolescent Disorders
13) Çocukluk ve Ergenlik Dönemi
Bozuklukları (Devam)
13) Child and Adolescent Disorders(Continues)
14) Dersin özeti
14) Summary of the course
10
Bilgi
1) Çalışma alanı ile ilgili kavramsal ve
uygulamalı bilgi sahibi olur.
1) Get the conceptual and experimantal
knowledge about the field of study.
2) Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası
etkileşimi kavrayabilir.
2) Comprehend multi disiplinary
interaction approach with related fieldns.
Beceri
3) Alana ilişkin bilgileri analitik ve
Dersin
sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve
Öğrenme değerlendirme becerisine sahiptir.
Çıktıları
3) Get the skill of analytical and
systematic analysis, interpretation and
evolution of the knowledge related to the
field.
Alana Özgü Yetkinlik
4)Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve
4) Use strategical approaches and
öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için solutions for unexpected and
yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve
complicated problems.
sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
5) Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir
çalışmayı bağımsız olarak yönetir.
11
5) Can lead a scientific experiment
independently.
Program Öğrenme Çıktısı – Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi
12
İleri Araştırma Uygulamaları
Amaç
Bu dersin amacı bilimsel yöntemin temel kavram ve
teknikleri ile bilimsel araştırma etiği konularının
tanıtılmasıdır. Dersin içeriğinde bir araştırma tasarlama,
planlama, veri toplama ve analiz etme ve araştırma
raporunun hazırlanması kapsanacaktır. Öğrencilerin sınıf
içi tartışmalarla öğrencilerin eleştirel düşünmeye teşvik
edilmesi hedeflenmektedir. Buna ek olarak psikoloji
alanında kullanılan özellikle nicel ve niteliksel araştırma
yöntemleri hakkında uygulama düzeyinde bilgi ve
yetkinliğin arttırılması amaçlanmıştır.
The aim of the course is to teach
students basic concepts and techniques
of scientific research . The course
includes reseach design, data gathering
and analyzing and reseach report.
Student will be encouraged to discuss
the topics in class. Both qualitative and
quantitative research methods will be
inluded in the course.
İçerik
Bu dersin içerigini bir arastırma probleminin belirlenmesi,
hipotez olusturma, bağımlı ve bağımsız değiskenlerin
belirlenmesi ile bu degiskenlerin ve ilgili değiskenlerin
kontrol edilmesi, arastırma deseninin tanımlanması, veri
toplama araçlarının seçilmesi ve verilerin çözümlenmesi
olusturur. Daha sonra analiz sonuçlarının teknik ve
bilimsel yazım biçimine uygun olarak yazılması üzerinde
durulur.
Student will be resonsible from
conducting reseach question,
hypothesis, dependent and
independent variables, control
variablesi reseach design,
gathering and analysing data.
Finally data analysis will be
converted to a final report.
Haftalık Ders Akışı
1) Korelasyon analizi
1)
Correlation analysis
2) T-Test analizi
2)
T-test analysis
3) Anova Analizi
3)
Anova anlysis
4) Deseniçi Anova analizi
4)
Within Design Anova analysis
5) Gruplar arası Anova analizi
5)
Between Desin Anova analysis
6) Karışık Desen Anova analizi
6)
Mix Design Anova analysis
7) Arasınav
7)
Midterm
8) Regresyon analizi
8)
Regression Analysis
9) Çoklu Regresyon analizi
9)
Multiple regression Analysis
10) Geçerlilik Analizi
10) Validity analysis
11) Güvenilirlik Analizi
11) Realiability analysis
12) Araştırma yöntemlerinin uygulaması
12) Appliation of research methods
13) Araştırma yöntemlerinin uygulaması (Devam) 13) Appliation of research methods
(continues)
14) Araştırma yöntemlerinin uygulaması (Devam) 14) Appliation of research methods
(continues)
Bilgi
1)Ders bilimsel araştırma yapılması için
Dersin gerekli bilgilerin öğrencilere öğretilmesini
Öğrenme amaçlar.
Çıktıları Beceri
2)Klinik psikolojide araştırma alanındaki bir
sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm
13
1)The course aims to teach students all
the information needed to conduct
scientific research.
2)Assume a problem, develop a problem
solving method, solve the problem,
yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları
değerlendirmek ve gerektiğinde
uygulayabilmek.
assess the outcomes and apply this
method when needed.
Alana Özgü Yetkinlik
3) Araştırma sürecini kullanarak
klinik psikoloji konularına bilimsel
bir gözle bakar.
3) Consider clinical psychology subjects
scientifically by using research process.
4) Klinik Psikoloji çevresindeki
gelişmelerin etkilerini irdelemek için
en uygun sözel ve sayısal tekniklere
başvurur.
4) Facilitate the most appropriate qualitative
and quantitative techniques to analyze the
effects of the events in clinical psychology
environment.
5) Araştırma yaparken klinik
psikoloji bilimine özgü terimleri
kullanır.
5) Use clinical psychology-specific terms
while conducting a research.
14
Program Öğrenme Çıktısı – Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi
15
İleri İstatistik
Amaç
Bu dersin amacı öğrencilere değişik araştırma
modellerinin analiz edilmesi, değiştirilmesi ve
test edilmesinde beceri sahibi yapmak ve
analizlerinin sonuçlarını hakemli dergilerce
kabul edilebilecek şekilde raporlaştırmayı
öğretmektir.
The goal of this course is to have students able to
construct, analyze, modify, and test the adequacy of
variety of reseach models and report the results of
their analyses in a manner acceptable in refereed
journals.
İçerik
Veri analizi için kullanılan istatistiksel veri analizi To teach students statistical data analysis
yöntemlerinin öğretilmesi.
methods to analyze data.
Haftalık Ders Akışı
1) Derse giriş
1)
Introduction to the course
2) Tanımsal istatistik
2)
decriptive statistics
3) Nominal, Ordianal, Ratio, Scale
veriler
3)
Nominal, ordinal, interval and ratio measures
4) Ortalama, mean, medyan, hesaplama
4)
Mean, medyan, mode
5) Normal dağılım
5)
Normal distribution
6) İstatistiksel hipotezin biçimi
6)
Statistical hypothesis
7) Tip I (alfa) ve Tip II (beta) hataları
7)
Type 1 and Type 2 errors
8) Arasınav
8)
Midterm
9) Olasılık
9)
Probility
10) Parametrik testler
10) Parametric tests
11) T-testi
11) T-test
12) Varyans analizi
12) Varience anlysis
13) Varyans analizi (Devam)
13) Varience anlysis (Continues)
14) Post-hoc analizler
14) Post-hoc analysis
Bilgi
1)Çalışma alanı ile ilgili kavramsal ve
uygulamalı bilgi sahibi olur.
1) Get the conceptual and experimantal
knowledge about the field of study.
2)Alanının ilişkili olduğu disiplinler
arası etkileşimi kavrar.
2)Comprehend multi disiplinary interactions.
Beceri
Dersin
Öğrenme
Çıktıları
3)Alana ilişkin bilgileri analitik ve
3)Get the skill of analytical and systematic
sistematik olarak analiz etme, yorumlama analysis, interpretation and evolution of
ve değerlendirme becerisine sahiptir.
the knowledge related to the field.
Alana Özgü Yetkinlik
4) Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir
çalışmayı bağımsız olarak yönetir.
4)Conduct a scientific experiment
independentley.
5)Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan 5)Develop a strategical approaches and
ve öngörülemeyen karmaşık sorunların
solutions for unexpected and complicated
çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar
problems.
geliştirir.
16
Program Öğrenme Çıktısı – Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi
17
Klinik Görüşme ve Değerlendirme
Amaç
Dersin amacı gözlem ve görüşmede kullanılacak
temel becerileri kazanmaktır.
The objective of this course is to provide some of the basic skills
interviewing techniques.
İçerik
This course is designed to provide
theoretical background for
psychological interviewing.
Bu derste teorik olarak kazanılan bilgilerin
görüşmede kullanılmasını sağlar.
Haftalık Ders Akışı
1) Etkili iletişim paternleri
1) Effective communication patterns
2) Etkili görüşme prensipleri
2) Principles of effective interviewing
3) Soru sorma stratejileri
3) Questioning strategies
4) Farklı vakalarda klinik görüşme stratejileri
4)
5) Görüşme becerileri; empati
5) Interviewing skills: empathy
6)
Görüşme becerileri; derinleşme, yansıtma,
yorumlama
6)
Clinical interview strategies in different
cases.
Interviewing skills: deeping & projection &
interpretation
7) Yüzleştirme
7) Interviewing skills: confrontation
8) Bilişsel yapıda cevap verme
8) Responding to cognitive content
9) Afektif yapıda cevap verme
9) Responding to affective content
10)
Çocuklar ve ergenler için görüşme
stratejileri
10)
11)
Agresif, psikotik ve krizdeki kişiler için
görüşme teknikleri
Interview strategies for special populations:
11) aggressive or psychotic clients, person in
crisis
Interview strategies for special populations:
children and adolescents
12) Sunumlar
12) Presentations
13) Sunumlar
13) Presentations
14) Sunumlar
14) Presentations
Bilgi
Dersin
Öğrenme
Çıktıları
1)Hasta ile görüşmenin fonksiyonlarını
kavrar.
1)Comprehend the functions of the patient
interview.
2)Hasta ile ilişki kurmada gerekli
becerileri kazanır.
2)Comprehend the skills required to
establish a relationship with a patient.
Beceri
3)Klinik görüşmenin bilişsel kısmını
analiz eder.
3)Analyze cognitive content in an clinical
interview.
4)Klinik görüşmenin affektif kımını
analiz eder.
4)Analyze affective content in an clinical
interview.
5)Görüşme stratejilerini, çocuklar,
ergenler ve kriz anındaki popülasyon
üzerinde uygulanmasını kavrar.
5)Comprehend interview strategies for
special populations such as children,
adolescent or person in crisis.
Alana Özgü Yetkinlik
18
6)Klinik görüşme teknikleri ilk görüşme, 6)Use clinical interview strategies in
sonlandırma ve uzatma vakalarına göre different cases such as first interview,
incelenir.
termination or expedition.
7)Etkili görüşme tekniklerini ve etklini
iletişim patternlerini tanımlar.
19
7)Define the principles of effective
interviewing and effective communication
patterns.
Program Öğrenme Çıktısı – Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi
20
Klinik Süpervizyon-1
Amaç
Bu dersin amacı, öğrenciyi aldığı teorik bilgilerin
pratikteki uygulaması hakkında bilgilendirmek, yol
göstermektir.
The aim of this course is to provide
opportunity to apply their theorethical
knowledge to practice.
İçerik
İlgili öğretim üyesinin süpervizörlüğü eşliğinde
en az 1 en fazla 2 vakaya yönelik psikoterapi
seanslarının yürütülmesi.
With the süpervision of academic support of
lecturer supervision of one or two
psychotherapy sessions discussed.
Haftalık Ders Akışı
1) Klinik Görüşme ve Süpervizyon
1)
Clinical Interview and Supervision
2) Klinik Görüşme ve Süpervizyon
2)
Clinical Interview and Supervision
3) Klinik Görüşme ve Süpervizyon
3)
Clinical Interview and Supervision
4) Klinik Görüşme ve Süpervizyon
4)
Clinical Interview and Supervision
5) Klinik Görüşme ve Süpervizyon
5)
Clinical Interview and Supervision
6) Klinik Görüşme ve Süpervizyon
6)
Clinical Interview and Supervision
7) Klinik Görüşme ve Süpervizyon
7)
Clinical Interview and Supervision
8) Klinik Görüşme ve Süpervizyon
8)
Clinical Interview and Supervision
9) Klinik Görüşme ve Süpervizyon
9)
Clinical Interview and Supervision
10) Klinik Görüşme ve Süpervizyon
10) Clinical Interview and Supervision
11) Klinik Görüşme ve Süpervizyon
11) Clinical Interview and Supervision
12) Klinik Görüşme ve Süpervizyon
12) Clinical Interview and Supervision
13) Klinik Görüşme ve Süpervizyon
13) Clinical Interview and Supervision
14) Klinik Görüşme ve Süpervizyon
14) Clinical Interview and Supervision
Bilgi
1)Uzmanlaştığı alan ile ilgili farklı teorik
bakış açılarını ve uygulamalarını
derinlemesine bilen ve karşılaştırabilir.
2)Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası
etkileşimi kavrar.
1)Knows various theorethical approches
specialized area and can apply this
knowledge.
2) Comprehend multi disiplinary
interactions.
Beceri
3)Uzmanlaştığı alanda, insanlarla ilgili
Dersin
sorunlara çözüm yolları üretebilir.
Öğrenme
Çıktıları 4)Klinik psikoloji alanındaki yeni
uygulamalarda karşılaşılan olası
problemleri öngörüp, önleyici stratejiler
geliştirir.
3)Can find solutions to problems in the area
of specialization.
4)Develop preventive strategies anticipating
the potential problems encountered in
newclinical psychology applications.
Alana Özgü Yetkinlik
5)Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, 5)Take risk and responsibility for the
uygulama veya teknolojilerin hayata
actualization of knowledge, ideas, practices
geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
21
or technologies that bring innovation to the
field of clinical psychology.
6)Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi
ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla
6)Evaluate the advanced knowledge and
değerlendirir.
skills s/he has acquired in the field of
Business Administration with a critical
approach.
22
Program Öğrenme Çıktısı – Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi
23
Klinik Süpervizyon-2
Amaç
Bu dersin amacı, öğrenciyi aldığı teorik bilgilerin
pratikteki uygulaması hakkında bilgilendirmek, yol
göstermektir.
The aim of this course is to provide
opportunity to apply their theorethical
knowledge to practice.
İçerik
İlgili öğretim üyesinin süpervizörlüğü eşliğinde
en az 1 en fazla 2 vakaya yönelik psikoterapi
seanslarının yürütülmesi.
With the süpervision of academic support of
lecturer supervision of one or two
psychotherapy sessions discussed.
Haftalık Ders Akışı
1) Klinik Görüşme ve Süpervizyon
1)
Clinical Interview and Supervision
2) Klinik Görüşme ve Süpervizyon
2)
Clinical Interview and Supervision
3) Klinik Görüşme ve Süpervizyon
3)
Clinical Interview and Supervision
4) Klinik Görüşme ve Süpervizyon
4)
Clinical Interview and Supervision
5) Klinik Görüşme ve Süpervizyon
5)
Clinical Interview and Supervision
6) Klinik Görüşme ve Süpervizyon
6)
Clinical Interview and Supervision
7) Klinik Görüşme ve Süpervizyon
7)
Clinical Interview and Supervision
8) Klinik Görüşme ve Süpervizyon
8)
Clinical Interview and Supervision
9) Klinik Görüşme ve Süpervizyon
9)
Clinical Interview and Supervision
10) Klinik Görüşme ve Süpervizyon
10) Clinical Interview and Supervision
11) Klinik Görüşme ve Süpervizyon
11) Clinical Interview and Supervision
12) Klinik Görüşme ve Süpervizyon
12) Clinical Interview and Supervision
13) Klinik Görüşme ve Süpervizyon
13) Clinical Interview and Supervision
14) Klinik Görüşme ve Süpervizyon
14) Clinical Interview and Supervision
Bilgi
1)Uzmanlaştığı alan ile ilgili farklı
1)Knows various theorethical approches
teorik bakış açılarını ve
specialized area and can apply this knowledge.
uygulamalarını derinlemesine bilen ve 2) Comprehend multi disiplinary interactions.
karşılaştırabilir.
2)Alanının ilişkili olduğu disiplinler
arası etkileşimi kavrar.
Beceri
Dersin
Öğrenme 3)Uzmanlaştığı alanda, insanlarla
Çıktıları ilgili sorunlara çözüm yolları
üretebilir.
4)Klinik psikoloji alanındaki yeni
uygulamalarda karşılaşılan olası
problemleri öngörüp, önleyici
stratejiler geliştirir.
3)Can find solutions to problems in the area of
specialization.
4)Develop preventive strategies anticipating the
potential problems encountered in newclinical
psychology applications.
Alana Özgü Yetkinlik
5)Alanına yenilik getiren bilgi,
5)Take risk and responsibility for the
düşünce, uygulama veya teknolojilerin actualization of knowledge, ideas, practices or
24
hayata geçirilmesinde risk ve
sorumluluk alır.
6)Alanında edindiği ileri düzeydeki
bilgi ve becerileri eleştirel bir
yaklaşımla değerlendirir.
technologies that bring innovation to the field of
clinical psychology.
6)Evaluate the advanced knowledge and skills
s/he has acquired in the field of Clinical
Psychology with a critical approach.
25
Program Öğrenme Çıktısı – Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi
26
Çocuk Psikopatolojisi
Amaç
The purpose of this course is to develop basic
theories and approaches to child and adolescent
psychopathology to offer. Students are
frequently encountered in childhood and
adolescence processes, attention deficit and
hyperactivity disorder, conduct disorder,
learning disabilities, autism, such as anxiety
disorders and aims to provide students basic
knowledge about the problems.
Bu dersin amacı çocuk ve ergen psikopatolojileri
üzerine geliştirilen temel teori ve yaklaşımları
sunmaktır. Öğrencilerin, çocukluk ve ergenlik
süreçlerinde sık karşılaşılan dikkat eksikliği ve
hiperaktivite bozukluğu, davranım bozukluğu,
öğrenme güçlüğü, otizm, kaygı bozukluğu gibi
problemler hakkında temel düzeyde bilgi sahibi
olmaları hedeflenmektedir.
İçerik
Çocuk ergen psikopatolojilerinin etiyolojileri ve
tedavileri farklı bakış açıları temel alınarak
incelenir.
Aetiology and treatment of child and
adolescent psychopathology are examined on
the basis of different perspectives
Haftalık Ders Akışı
1) Anormal Çocuk ve Ergen
Psikolojisine Giriş
1)
Chapter 1. Introduction to Abnormal Child and
Adolescent Psychology
2) Teorik Perspektifler ve Araştırma
Yöntemleri
2)
Chapter 2. Theoretical Perspectives and Research
Methods
3) Zeka Geriliği
3)
Chapter 3. Mental Retardation
4) Otizm ve Diğer Yaygın Gelişimsel
Bozukluklar
4)
Chapter 4. Autism and Other Pervasive
Developmental Disorders
5) Çocukluk Başlangıçlı Şizofreni
5)
Chapter 5. Childhood Onset Schizophrenia
6) Özel Öğrenme Güçlüğü
6)
Chapter 6. Learning Disorders
7) Dikkat eksikliği Ve Hiperaktivite
Bozukluğu
7)
Chapter 7. ADHD
8) Karşı Çıkma ve Davranış Bozuklukları 8)
Chapter 8. Oppositional Defiant Disorder and
Conduct Disorder
9) Duygu Durum Bozuklukları
9)
Chapter 9. Mood Disorders
10) Kaygı Bozuklukları
10) Chapter 10. Anxiety Disorders
11) Yeme Bozuklukları
11) Chapter 11. Eating Disorders
12) Çocuk İstismarı ve İhmal
12) Chapter 12. Child Abuse and Neglect
13) Fiziksel Sağlıkla İlişkili Bozukluklar
13) Chapter 13. Health Related Disorders
14) Vaka sunumları
14) Case presentations
Bilgi
1)Çocuk ve ergen tanımlarının
tarihsel gelişim süreçlerini ve
dönüm noktalarını açıklar.
Dersin
Öğrenme
Çıktıları Beceri
2)Psikopatolojileri açıklamak için
farklı bakış açılarını (biyolojik,
aile, sosyal, bireysel) karşılaştırır.
1)Explain milestone definitions and the processes
of historical development.
2)Comprehend different perspectives (biological,
family, social, individual) to compare.
27
Alana Özgü Yetkinlik
3)Çocuk ve ergen psikopatolojilerinin
farklı bakış açılarından (biyolojik
tedaviler, aile ve bireysel terapiler, sosyal
değişim ve koruma programları, özel
eğitim programları)ve nasıl tedavi
edildiğini açıklar.
4)Psikolojik bozuklukların semptomlarını
hatırlar.
5)Sosyal kültürel perspektiflerin ve
önleme stratejilerinin önemini açıklar.
28
3)Define child and adolescent
psychopathology from different perspectives
(biological therapies, family and individual
therapies, social change and conservation
programs, special education programs.
4)Remember the symptoms of psychological
disorders.
5)Explain social and cultural perspectives
and the importance of prevention strategies.
Program Öğrenme Çıktısı – Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi
29
Grup Psikoterapisi
Amaç
Dersin genel amacı, grup terapisindeki önemli The primary purpose of this course is to familiarize
yaklaşımları çeşitli okumalarla, tartışmalarla, you with the major theories and approaches to
yazılar ile ve video aracılığı ile tanımak.
group therapy and counseling through reading,
discussing, writing, and viewing videos.
İçerik
Dersin içeriği grupta öğrenilen bilgileri
egzersizler, tartışmalar ve role-playingler ile
pekiştirmek.
In this course the purpose is to help you apply
your knowledge of group theories and
dynamics through the use of self-exploration
exercises, discussion, and role-plays.
Haftalık Ders Akışı
1) Giriş, grup psikoterapisinin tarihi
1) Introduction to the course, history and overview
of group psychotherapy
2) Grup psikoterapisi için etik yönergeler.
2) Ethical guidelines for group practice and
research.
3) Terapötik faktörler
3) Therapeutic factors
4) Grup dinamikleri
4) Group dynamics
5) Grup öncesi toplantıları, gruplara
başlangıç.
5) Pre-group meetings, beginning groups
6) Grupta liderlik
6) Group Leadership Issues
7) Grup gelişim basamakları
7) Stages of Group Development
8) Psikodinamik ve Adlerian temelli grup
müdahaleleri
8) Psychodynamic- and Adlerian-based Group
Therapy Interventions
9) Gestalt- danışan merkezli grup
müdahaleleri
9) Gestalt- and Person-Centered-based Group
Therapy Interventions
10) Davranışsal-bilişsel ve gerçeklik temelli 10) Behavioral-, Cognitive-, and Reality-based
müdahaleler
Group Therapy Interventions
11) Grupta cinsiyet ve kültürlerarası
meseleler
11) Gender and Multicultural Issues in Group
Therapy
12) Grupta yaş meselesi
12) Age Issues in Group Therapy
13) Grupta zorlayıcı danışan durumlarının
ele alınması
13) Handling Challenging Clients and Situations in
Group Therapy
14) Tekrar
14) Review
Bilgi
Dersin
Öğrenme
Çıktıları
1)Grup terapisindeki önemli teorileri kavrar.
1)Familiarize major theories in group
setting.
2)Yasal meseleleri kavrar.
2)Comprehend legal issues.
3)Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve 3)Define strategical approaches and
öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü solutions for unexpected and
için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme
complicated problems.
ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
Beceri
30
4)Alandaki bilgi ve rolleri kavrar ve gösterir.
4)Demonstrate knowledge of current
professional issues and roles in the
field.
5)Bilimsel olarak kanıtlanmış müdahaleleri
değerlendirir.
5)Evaluate empirically supportable
interventions as needed.
6)Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve
kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve
sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve
sözlü olarak aktarır.
6)Inform the persons and the
institutions about his/her major, to be
able to present his/her ideas both written
and oral.
31
Program Öğrenme Çıktısı – Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi
32
Psikodinamik Psikoterapi
Amaç
Psikodinamik kuramlar ve klinik
çalışmalara entegrasyonu, etkin
tedavide psikopatolojinin
psikodinamik kuramsalaştırılması
ve vaka formülasyonu incelenir.
This course will explore several complementary
psychodynamic theories that emphasize the
clinical relationship as central to the work.
Understanding and sensitively handling the
vicissitudes of the therapeutic relationship are
hallmarks of effective treatment.
İçerik
Bu derste ego-psikolojisi, nesne-ilişkileri,
ilişkisel psikoloji ve kendilik psikolojisi gibi
değişik psikodinamik perspektiflerin tedavi
yaklaşımları incelenir. Terapötik süreçteki
perspektifler aktarım, savunma
mekanizmalarının işleyişi, bilinçdışının rolü,
direncin anlamı, erken çocukluk
deneyimlerinin önemi ve terapötik
karşılaşmanın ilişkiselliği gibi konular
temelinde farklı bakış açılarından incelenir.
In this course ego-psychology, object-relations,
self psychology, relational psychology and
psychodynamic perspectives of different treatment
approaches, such as will be examined. Therapeutic
perspectives transfer process, the operation of
defense mechanisms, the role of the unconscious,
resistance means, the importance of early
childhood experiences and from different
perspectives, will be examined on the basis of the
therapeutic encounter issues such as relationality.
Haftalık Ders Akışı
1) Giriş ve genel bakış
1)
Inroduction and overview
2) Vaka formulasyonu ve terapi
2)
Case formulatıon and therapy definition
3) Görüşme ilkeleri
3)
Interviewing principles
4) Kuram
4)
Theory
5) Teori ve modelleme
5)
Theory and model
6) Değerlendirme ve terapi süreci
6)
Assessment and therapy process
7) Terapiye direnç
7)
Resistance to therapy
8) Danışana hazırlık çalışmaları
8)
The beginning client preparation
9) Bireysel psikoterapi
9)
Individual psychotherapy
10) Çerçeve oluşturulması
10) Framing
11) Orta faz
11) Middle phase
12) Sunumlar
12) Presentations
13) Sunumlar
13) Presentations
14) Genel bakış, dönemin değerlendirilmesi
14) Overview
Bilgi
1)Danışanlara kaliteli klinik hizmetleri
sağlar.
Beceri
Dersin
Öğrenme 2)Güncel psikoanalitik perspektifleri
Çıktıları keşfeder.
3)Psikodinamik psikoterapi kuramlarının
tarihsel gelişimini açıklar.
33
1)Provide high quality clinical services for
the clients.
2)Investigate the perspective of current
psychoanalytic theories.
3)Explain the historical development of
theories of psychodynamic psychotherapy.
Program Öğrenme Çıktısı – Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi
34
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi
Amaç
Kognitif davranışçı terapi tekniklerinin
dayandığı modeli tanır. Temel kavram ve
yöntemleri kavrar.
The model that explains the idea of cognitive
behavirol therapy will be explained. Students will be
informed about the basic concepts and methods of the
cognitive behavirol therapy.
İçerik
Bu ders bilişsel davranış teorilerinin temel
kavramları ve uygulamaları sunan bir temel
teori ve müdahale derstir. Derste klinik
durumlarda kognitif davranışçı terapinin
uygulanmasını kavrarken klinik vakaların
tedavisiyle ilgili müdahalelere de odaklanır.
This course is a basic theory and intervention course
that presents the major concepts and applications of
cognitive behavior theories. The course will focus on
mastering behavioral and cognitive theory, learning
to apply the theory to clinical cases, and introduce
interventions.
Haftalık Ders Akışı
1) BDT’ye giriş, değerlendirme, değişim
evreleri, görüşme teknikleri
1)
Introduction to CBT, assessment, stages of
change, interviewing
2) İşlevsel analiz, terapötik ilişki, koşullama
2)
Functional analysis, therapeutic relationship,
conditioning
3) Koşullama ve davranışsal işbirliği
3)
Conditioning and behavioral contracts
4) Kognitif teori, vaka formülasyonu
4)
Cognitive theory, case conceptualization
5) Kognitif teori, vaka formülasyonu II
5)
Cognitive theory
6) Beck ve Ellis Okulları
6)
Beck’s CBT & Ellis’ Schools
7) Kognitif Müdahale, davranışsal
müdahaleler
7)
Cognitive interventions, behavioral
interventions
8) Gevşeme teknikleri, BDT’nin kaygı
bozukluklarında uygulanması
8)
Relaxation training, CBT with anxiety
disorders
9) Kaygı-Fobiler, sistematik duyarsızlaştırma 9)
Anxiety – phobias, systematic
desensitization.
10) Depresyon teorisi
10) Depression Theory
11) BDT'nin depresyonda uygulanması
11) Appliying CBT for Depression
12) Tedavide verilen ödevler ve zorluklar
12) Homework and obstacles to treatment,
13) BDT'nin yeme bozukluklarında
uygulanması
13) CBT for eating disorders
14) Tedavinin planlanması ve nüksetmenin
önlenmesi
14) Treatment planning, relapse prevention
Bilgi
1)Davranışçı teorinin terapötik ilişkiye
uygulanmasını bilir.
Dersin
2)Depresyon ve Kaygıda gözlemlenen
Öğrenme düşünce şemalarını bilir.
Çıktıları
3)Davranışsal değerlendirme becerisi
kazanır.
Beceri
35
1)Comprehend how to apply the behavioral
approach to the therapeutic relationship.
2)Understand the concept of depressogenic
and anxiogenic thoughts.
3)Gain the ability to conduct a behavioral
assessment interview.
4)Hedef davranış ve hedef davranışa
ulaştırabilecek etkili adımları uygular.
4)Apply appropriate target behaviors and
effective steps to achieve the target behavior.
Öğrenme Yetkinliği
5) Psikoloji alanında edindiği kuramsal
ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel
düzeyde kullanabilmek.
5) Ability to make use of theoretical and
applied knowledge in local and global levels.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
6)Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve 6)Inform the persons and the institutions
kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve about his/her major, to be able to present
sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı his/her ideas both written and oral.
ve sözlü olarak aktarır.
Alana Özgü Yetkinlik
7)Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve
kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve
sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve
sözlü olarak aktarır.
7)Act in accordance with ethical, social,
cultural, scientific values during the
process of the creation of knowledge and
experiences in the field (collection,
interpretation, presenting the results,
publishing).
8)BDT alanında problem çözmeyi
öğrenerek, analitik ve bütünsel bir bakış
açısı geliştirir ve stratejik düşünmeyi
prensip haline getirir.
8) Solve problems of CBT, develop
analytical and strategic thinking in a
holistic perspective.
36
Program Öğrenme Çıktısı – Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi
37
Yeme Bozuklukları
Amaç
Bu dersin amacı öğrencilere yeme bozuklukları
hakkında genel bir bakış açısı kazandırarak,
tedavilere ve tedavilerin sonuçlarına yönelik
tartışmalar yürütmektir.
The aim of this course will introduce
students to the complexities of eating
disorders. It will provide a general
overview, a discussion of treatment and
treatment outcomes.
İçerik
Vücut imajını etkileyen kültür ve medya etkisini
tartışıp, normal yeme davranışının ne anlama
geldiğini kavramak.
It will provide a review of cultural and media
influences on body image, a discussion of
"normal" eating.
Haftalık Ders Akışı
1) Yeme bozukluklarının psikolojik özellikleri
1)
Psychological Features of Eating Disorders.
2) Yeme bozuklularının ölçme değerlendirmesi 2)
Assesment of eating disorder
3) Tanı koyma
3)
Diagnosis
4) Vaka formulasyonu
4)
Case formulation
5) Hastalık komorbiteleri
5)
Co-morbities
6) Tedavi kriterleri
6)
Criteria for recovery
7) Tedavi planı oluşturmak
7)
Building treatment plans
8) Açlık düzenlemesi
8)
Hunger regulation
9) İştah ve davranışsal etkileri
9)
Apetite and behavioral influences
10) Yemek ve duygu durum
10) Food and mood
11) Çikolota bağımlılığı
11) Chocolate addiction
12) Anoreksiya nervosa, bulimia nervosa,
tıkanırcasına yeme
12) Anorexia nervosa and bulimia nervosa
13) Tıkanırcasına yeme ve gece yeme davranışı
13) Binge and night eating behavior.
14) Yeme bozukluklarının değerlendirilmesi
14) The evaluation of eating disorders
Bilgi
1)Farklı yeme bozuklukları arasındaki
farkları ayırd eder.
1)Differantiate different type of eating
disorders.
2)Hastalıkla ilgili tedavi çeşitlerini tanır.
2)Comprehend variety types of treatments.
3)Uygun tedaviye ve zamanına karar verir. 3)Make decisions about when to use
varying levels of treatment.
Dersin
Beceri
Öğrenme 4)Yeme bozukluklarının bulgularını ve
Çıktıları tıbbi sonuçlarıı tanır.
Alana Özgü Yetkinlik
5)Toplumsal sorumluluk bilinci ile
yaşadığı sosyal çevre için proje ve
etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
6)Kültürel ve etik değerlere uygun hareket
eder.
38
4)Recognize the signs and medical
consequences of various eating disorders.
5)Regulate and implement projects and
activities for the social environment with a
sense of social responsibility.
6)Act in accordance with cultural and
ethical values.
Program Öğrenme Çıktısı – Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi
39
Davranışın Biyokimyası ve Psikopatolojide İlaç Kullanımı
Amaç
Davranış nörobiyolojisi ile ilgili temel
bilgilerin ve davranışın psifarmakolojiyle
etkileşiminin öğretilmesi.
To teach the basic knowledge about the
neurobiology of behavior and its interaction with
psychopharmachology.
İçerik
Farmakolojik etki mekanizmasında yer alan
reseptör ve nörotransmitterler hakkında bilgi
verilecektir. Psikofarmakolojik ilaçların santral
sinir sistemini nasıl etkilediği açıklanacaktır.
Receptors and neurotransmitters in the
pharmacological mechanism of action is
discussed. Psychopharmacological drugs affect
the central nervous system will be explained.
Haftalık Ders Akış
1) Giriş ve temel kavramlar
1) Introduction and basic concepts
2) Nöron ve özellikleri, sinaps çeşitleri 2) Neuron, its structure and function, kinds of synaps
ve fonksiyonları
and their functions
3) Nörofarmakoloji: ilerlemeler ve
zorluklar
3) Neuropharmacology: Directions and caveats
4) Sinaptik plastisite
4) Synaptic plasticity
5) Hücre biyolojisi
5) Cellular biology
6) Nörokimya
6) Neurochemistry
7) Nörotransmitterler
7) Neurotransmitters
8) Merkezi Sinir Sistemi (MSS)
8) Central Nervous System (CNS)
9) Sinapslar ve glutamat reseptörleri
9) Synapses and Glutamate Receptors
10) Nöroanatomi
10) Neuroanatomy
11) Hayvan Modelleri
11) Animal models
12) İlaçlar ve davranış
12) Drugs and behavior
13) Farmakoterapi: Tedavinin biyolojisi 13) Pharmacotherapeutics: The biology of treatment
14) Madde kullanımı: Bağımlılığın
biyolojisi
14) Drug abuse: The biology of addiction
Bilgi
1)Temel psikiyatrik hastalıklarda önemi olan 1)Comprehend the important major
sistemleri ve bu sistemlere etkili ilaçların
systems that effect the psychiatric
etkileri hakkında yeterli bilgi kazandırılır.
disorders and the effects of drugs acting.
Beceri
Dersin
2)Değişik nörotransmitter mekanizmaları 2) Discriminate between the effects of
Öğrenme etkilerini ayırt eder.
differnt neurotransmitter mechanisms.
Çıktıları
Alana Özgü Yetkinlikler
3)Davranış ve psychopharmakoloji
3) Comprehend advanced level of the
arasındaki etkileşimin ileri seviyede bilir. interaction between the behavior and
psychopharmacology.
4) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi 4) Evaluate the cause and effect relationship
ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla
for the information obtained about
değerlendirir.
humanistic-existentialist psychology.
40
5) Alanda bilgi edinirken ve deney
5) Act in accordance with ethical, social,
yaparken, etik, sosyal, kültürel ve bilimsel cultural, scientific values during the process
değerlere göre davranır.
of the creation of knowledge and
experiences in the field
41
Program Öğrenme Çıktısı – Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi
42
Duygular ve Psikopatoloji
Amaç
Dersin amacı duyguların anksiyete ve
depresyon gibi hastalıklar üzerindeki rolünü
araştırmak.
The aim of this course aims at inquiring the
central role of emotions in
psychopathological disorders like anxiety
and depression
İçerik
Bu derste duygularda ve psikopatolojide rol
oynayan etkenler incelenir ve öğrencilerin
duygu araştırmalarında kullanacağı bilgilere
temel oluşturur.
This course provides essential background
information about the interface of emotion
research and psychopathology, and orient the
graduate students into the emotion research.
Haftalık Ders Akışı
1) Durumsal anksiyete, kognitif
eğilimler ve baskılayıcılar.
1) Trait anxiety, repressor and cognitive biases.
2) Duygusal regülasyon ve
psikopatoloji.
2) Emotion regulation and psychopathology.
3) Emosyonel regülasyonun gelişimi.
3) Development of emotional regulation.
4) Emosyonel regülasyon problemleri. 4) Problems of emotional regulation.
5) Bastırma.
5) Supression.
6) Affektif bozukluklar.
6) Affective disorders.
7) Affektif bozukluklar.
7) Affective disorders.
8) Sosyal anksiyete mekanizmaları.
8) Mechanisms in social anxiety.
9) Mental imgelem ve sosyal fobi.
9) Mental imagery and social phobia.
10) Positif emosyonları maksimize
etme.
10) Maximazing pozitive emotions.
11) Emosyonel düzenlemede uykunun
rolü.
11) Role of sleep in emotional regulation.
12) Emosyonel regülasyon
problemlerinin tedavisi.
12) Treatment problem of emotional regulation.
13) İnsomni tedavileri.
13) Insomnia treatments.
14) Gözden geçirme.
14) Overview.
Bilgi
1)Hastalıklarda rol oynayan
duyguları kavramak.
1)Comprehend the emotions that effects disorders.
2)Hastalık etiyolojisinde duyguların 2)Comprehend roles of emotions in etiology.
önemini kavramak.
Dersin
Beceri
Öğrenme
Çıktıları 3)Duygusal tepkilerin cinsiyet ve
kültüre göre farklılığını analiz eder.
3)Analyze how social and cultural context and
gender shape emotional responding.
4)Evaluate, with a critical approach, the advanced
Öğrenme Yetkiniği
4)Duygular alanında edindiği ileri
knowledge and the skills in the field of the
düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel Emotions.
bir yaklaşımla değerlendirir.
43
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
5)Duygular ve psikopatoloji ile ilgili
konularda ilgili kişi ve kurumları
bilgilendirir; düşüncelerini ve
sorunlara ilişkin çözüm önerilerini
yazılı ve sözlü olarak nicel ve nitel
verilerle destekleyerek uzman olan
veya olmayan kişilerle paylaşır.
5)Inform individuals and institutions about the
subjects related to emotions and psychopathology;
shares own idas and solution proposals to
problems in writing and orally.
44
Program Öğrenme Çıktısı – Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi
45
Aile ve Evlilik Terapisi
Amaç
Bu dersin amacı, mevcut teorileri, süreçleri ve aile
terapisi uygulamaları keşfetmek olacaktır. Aile
sistemi ailelerle çalışırken farklı sistemler teorisi ve
farklı yaklaşımlar bakarak incelemek.
The purpose of this course is to explore
current theories, processes and practices in
family therapy. The family system will be
explored by looking at different systems
theory and different approaches in working
with families.
İçerik
Alanında en büyük dayanakları kapsayan aile
terapisi mevcut teori, süreç ve uygulamalarına
kapsamlı bir bakış kazandırmak. Ailelerle çalışırken
kullanılabilecek sistemik aile teorisi ve farklı
yaklaşımların incelemek.
A comprehensive overview of current theory,
process and practice in family therapy,
covering the field’s major underpinnings. An
examination of family systems theory and
different approaches to working with
families.
Haftalık Ders Akışı
1) Aile terapisi perspektif
1)
Perspective of family therapy
2) Aile gelişimi: süreklilik ve değişim
2)
Family development: continuity and change
3) Aile işleyişinde cinsiyet ve kültürel
faktörler
3)
Gender, cultural factors in family functioning
4) Psikososyal sistem olarak aile
4)
The family as a psychosocial system
5) Aile terapisinin evrimi
5)
The evolution of family therapy
6) Aile terapisinde temel modeller
6)
The basic models of family therapy
7) Nesiller arası modeller
7)
Transgenerational models
8) Yapısal model
8)
The structural model
9) Stratejik Model
9)
Strategic models
10) Milan sistemik modeli
10) The Milan systemic model
11) Davranışçı / Bilişsel modeller
11) Behavioral/Cognitive models
12) Aile terapisi gelişen modelleri
12) Evolving models of family therapy
13) Bir aile terapisti olmak: Eğitim ve
supervizyon
13) Becoming a family therapist: training and
supervision
14) Profesyonel sorunlar ve etik uygulamaları 14) Professional issues and ethical practices
Bilgi
1)Güncel literatürü ve gelişmeleri
takip eder.
2)Güncel aile terapisi
Dersin
Öğrenme yaklaşımlarını benimser.
Çıktıları Beceri
1) Follow current literature and developments.
2)Comprhend current family therapy perspectives.
3)Aile terapisi bakış açısını kavraR 3)Grasp the perspective of family therapy and
ve bir aile ilişkisi çerçevesini
adopt a family relationship framework.
benimser.
46
Program Öğrenme Çıktısı – Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi
47
Şema Terapisi
Amaç
Dersin amacı şema terapisine genel bir bakış açısı The aim of this course is to provide an
kazanmak ve kişinin hem kendisine hem de farklı overview of schema therapy and its
klinik popülasyonlara uygulamasını sağlamak.
application to self, different clinical
populations and settings.
İçerik
Bu ders tecrübeye dayalı egzersizler ile yeni ve
gelişmekte olan teknikleri birleştrir.
This course incorporates experiential exercises
to provide a greater understanding of the new
and developing techniques involved.
Haftalık Ders Akışı
1) Şema Terapisine Giriş
1)
Introduction to Schema Therapy
2) Adaptif Olmayan Şemalar
2)
Maladaptive Schemas
3) Şemalarla Başa Çıkma
3)
Schema Coping
4) Şema Terapisinin Değerlendirilmesi
4)
Assessment of Schema Therapy
5) Kişilik Bozuklukları ile Çalışmak
5)
Working with Personality Disorders
6) İlişkilerle Çalışmak
6)
Working with Relationship
7) Bilişsel Teknikler I
7)
Cognitive Techniques I
8) Bilişsel Teknikler II
8)
Cognitive Techniques II
9) İmgesel Çalışma
9)
Imagery Work
10) Davranışsal Teknikler
10) Behavioral Techniques
11) Yeme Bozuklukları ile Çalışma
11) Working With Eating Disorders
12) Borderline Kişilik Bozuklukları ile
Çalışma
12) Workind with Borderline Personality
Disorders
13) Grup Terapisi için Şema Terapisi
13) Schema for Group Thrapy
14) Bağımlılarla Çalışma
14) Working with Addictions
Bilgi
1)Şemalara ve şema modlarına farkındalık
kazanır.
1)Develop awareness of schemas and
schema modes.
2)Kendi şemalarına içgörü kazanır.
2)Gain insight into own schemas.
3)Anahtar teknikleri deneyimler.
3)Experience key techniques.
Beceri
4)Güncel teknikleri uygular.
Dersin
Öğrenme 5)Farklı klinik popülasyonlara bakış açısı
Çıktıları kazanır.
4)Assess new techniques.
5)Provide an overview of clinical
applications to different populations.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
6) Teropatik ilişki kurma becerileri
geliştir.
6)Develop building rapport skills with the
client.
7)Etkli bir terapi için gerekli becerileri
geliştirir.
7) Develop necessary skills for effective
therapy.
48
Alana Özgü Yetkinlik
8)Şema terapisindeki güncel bakış
açılarını takip eder.
8)Follow the new scopes of the schema therapy.
49
Program Öğrenme Çıktısı – Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi
50
Alkol Bağımlılığı ve Tedavisi
Amaç
Dersin amacı, alkol bağımlılarının tedavisinde
kullanılan özel yöntem ve uygulamaları bu
hastalarda uygulama becerisi kazanmak.
The aim of the course is special skills and
techniques in the application of counseling
skills for the Alcohol dependence clients.
İçerik
Development and utilization of
Dersin içeriği gelişmiş tedavi planlarının kullanımı
advanced treatment planning and
ve yönetimi.
management.
Haftalık Ders Akışı
1) Dersin gözden geçirilmesi
1)
Course overview
2) Tedavi modelleri, seçenekleri ve etik
hususlar.
2)
Treatment modalities/
options and ethical considerations
3) Motivasyonel müdahale
3)
Motivational Interviewing
4) Motivasyonel müdahale
4)
Motivational Interviewing
5) Rölaps önleme girişimleri
5)
Introduction to Relapse prevention
component
6) Rölaps uyarı işaretlerini tanıma
6)
Relapse Warning Signs
7) Vaka yönetimi
7)
Case Management
8) Sunumlar
8)
Presentations
9) Bakım ve tedavi devamının planlanması
9)
Continuum of care plans
10) Bağımlılığın sosyal sonuçları
10) Potential Social Consequences of Substance
Abuse
11) Evdeki önlemler
11) Prevention in the Home
12) Okulda alınabilecek önlemler
12) Prevention in the school
13) Akran desteği
13) Peer support
14) Kursun gözden geçirilmesi
14) Course overview
Bilgi
1)Kazanılan bilgileri danışmanlık
alanında gösterir.
1)Demonstrate competence in their ability to
apply counseling.
2)Bağımlı danışanların gizliliği ve etik 2)Discuss the issues of confidentiality and ethics
meseleleri tartışır.
as they apply to the alcohol dependent clients.
3)Alkol ve diğer bağımlılık
kavramlarını birey, grup ve aileler
Dersin
Öğrenme düzeyinde ele alır.
Çıktıları Beceri
4)Motivasyonel müdahale
yöntemlerini kavrar.
3)Describe the central concepts of Alcohol and
Other Drug (AOD) counseling with individual,
groups, and families.
4)Demonstrate use of principles of motivational
interviewing.
5)Öz yardım gruplarının prensiplerini 5)Identify the principles behind self help groups.
kavrar.
Alana Özgü Yetkinlik
6) Take role in alcohol prevention group
51
6)Alkol kullanımını önlemeye yönelik
çalışmalarda ekip içerisinde rol
alabilir.
Program Öğrenme Çıktısı – Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi
52
Projektif Testler
Amaç
Öğrencilerin klinik psikoloji alanında güncel olarak
uygulanan projektif yöntemlerle tanıştırılması,
projektif test uygulamalarına dair onlara pratik bir
temel kazandırılması.
Gain of a practical background about
clinical test assesment and projective
methods.
İçerik
Klinik psikoloji alanında uygulama araçlarından
biri olarak projektif yöntemlerin tanıtılması,
uygulanan test materyallerinin öğrenciye
tanıtılması, kodlama ve yorumlama çalışmaları,
vaka sunumlarını içerir.
Learnabouttheprojectivemethod in
clinicalpracticewithpresentation of test materiel.
The less on contain salsocodification and
interpretation of the test protocoles through case
studies.
Haftalık Ders Akış
1)
Projektif Yöntemlere giriş: Projeksiyon
tanımı, yöntemlerin temel özellikleri
1)
Introduction to Projective Methods: Definition
of the mecanism, basic caractherictics of
methods
2)
Psikodinamik kişilik kuramlarına genel
bakış
2)
General view of psychodynamic personailty
theory
3)
Rorschach’da yetişkin psikopatolojisinin 3)
ve test materyalinin tanıtılması
Rorschach: Presentation of test material and
adult psychopathology
4)
Rorschach Kartların açıklanması, yanıt
içeriklerinin işlenmesi, kodlama - I
4)
Explanation of Rorschach cards and answer
contents Codification -I
5)
Rorschach Kartların açıklanması, yanıt
içeriklerinin işlenmesi, kodlama - II
5)
Explanation of Rorschach cards and answer
contents Codification -II
6)
Psikogram, rapor hazırlama. Vaka
incelemeleri ışığında Rorschach
6)
Psychogramme, Writing report. Rorschach case
studies
7)
Tematik Algı Testi tanımı, uygulama
amacı, materyalin tanıtılması
7)
TAT, practice objectives, presentation of the
test materials
8)
TAT kartların tanıtılması, yanıt
içeriklerinin incelenmesi, kodlama I
8)
Analysis of answer contents, Codification - I
9)
TAT kartların tanıtılması, yanıt
içeriklerinin incelenmesi, kodlama II
9)
Analysis of answer contents, Codification - II
10) TAT rapor yazımı
10) TAT Writing report
11) Rorschach ve TAT’nin birlikte kullanımı 11) Clinical Assesment of Rorschach and TAT –
ve vaka incelemeleri
Case studies
12) CAT testinin tanıtılması. Uygulama
amaçları. Yanıt içeriklerinin analizi
12) Presentation of CAT test. Practiceobjectives.
Analysis of
13) CAT yorumlama ve rapor yazma
13) CAT writing report and interpretation
14) Projektif Yöntemlerin sınırları
14) Limits of Projective Methods
Bilgi
Dersin
Öğrenme
Çıktıları
1) Projektif yöntem, uygulama malzemeleri 1) Comprehend the projective methods,
ve değerlendirme sürecini yorumlama temeli test materials and clinical assesment.
kazanır.
Beceri
53
2) Klinik psikoloğun projektif uygulama
malzemelerine ve uygulama tekniklerine
yönelik temel bilgi ve bakış açısı kazanır.
2) Develop a general knowledge of
projective methods practice, test materiel
and writing report.
Alana Özel Yetkinlikler
3) Projektif testlerin hangi klinik alan ve
durumlarda kullanılabileceği kararını verir.
3) Comprehend to make decision about
the application of projective tests and
their usage in different clinical situations.
4) Projektif malzemeler aracılığıyla kişilik
4) Improve the ability of identify thought
yapılanmalarını, düşünce süreçlerini
processes, personnality structures and
tanımlama ve terapötik amaç belirleme yetisi develop therapeutic goal setting.
geliştirir.
5) Alanda bilgi edinirken ve deney yaparken, 5) Act in accordance withethical, social,
etik, sosyal, kültürel ve bilimsel değerlere
cultural, scientific values during the
göre davranır.
process of thecreation of knowledge and
experiences in the field
54
Program Öğrenme Çıktısı – Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi
55
Bitirme Projesi
Amaç
Bu dersin amacı, dönem projesi olarak
seçilen konuda bilimsel kurallara göre
araştırma yapmak, rapor yazmak ve
hazırlanan projenin jüri önünde
savunulmasıdır.
The aim of this lesson is to conduct research according to
scientific rules on the subject, selected as the semester
project, write a report and defend the formed project in
front of the jury.
İçerik
Bu derste, her öğrenci Klinik Psikoloji
alanına ait konularda dönem çalışması
yapıp rapor halinde sunduğu çalışmayı
jüri önünde savunacaktır.
İn this course each student will make a semester study on
the subjects that belong to the clinic psychology context
and will defend the study he / she presents as a report.
Haftalık Ders Akışı
1) Konunun araştırılması
1)
Searching the subject.
2) Konunun araştırılması
2)
Searching the subject.
3) Konunun seçilmesi
3)
Selecting the subject.
4) İlgili alan taraması
4)
Relevant field monitoring.
5) İlgili alan taraması
5)
Relevant field monitoring.
6) İlgili alan taraması
6)
Relevant field monitoring.
7) İlgili alan taraması
7)
Relevant field monitoring.
8) Çalışmanın yazımı.
8)
Writing the study.
9) Çalışmanın yazımı.
9)
Writing the study.
10) Çalışmanın yazımı.
10) Writing the study.
11) Çalışmanın yazımı.
11) Writing the study.
12) Çalışmanın yazımı.
12) Writing the study.
13) Değerlendirme.
13) Evaluation.
14) Değerlendirme ve Notlandırma.
14) Evaluation and grading.
Bilgi
1) Seçeceği bir konuda derinlemesine
bilgi sahibi olur.
1) Gain in-depth information on the subject he
/ she selects.
Beceri
2) Araştırma, planlama, uygulama,
2) Gain search, planning, application,
Dersin
problem çözme, değerlendirme ve
problem-solving, evaluation and commenting
Öğrenme yorum yapma becerisi kazanır.
skill.
Çıktıları
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
3) Bireysel çalışma özellikleri kazanır.
3) Gain individual work habit.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
4) Çalışmasını raporlayarak uzman
kişilerle paylaşır.
4) Report own study and share with experts
people.
56
Program Öğrenme Çıktısı – Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi
57
Klinik Psikoloji
Amaç
Bu derste klinik psikoloji dalının psikoloji
anabilim dalı çerçevesinde incelenmesi
amaçlanmıştır. Dersi başarıyla tamamlayan
öğrencilerin klinik psikoloji dalında yer alan
teori ve kullanılan uygulamaları kavramaları
amaçlanmaktadır.
This course aims to provide students with Clinical
Psychology in the context of the department of
psychology. Studends who succesfully complete
the course should have an understanding of
Clinical Psychology fundementals.
İçerik
Ders klinik psikolojinin tarihsel gelişimi
The course dissusses role of the cylinical pyscology in
ve psikoloji anabilimdalı içerindeki
pyscology department.
yerini tartışmaktadır.
Haftalık Ders Akış
1) Oryantasyon
2)
Giriş ve Dersle ilgili bilgilendirme
3) Klinik psikolojiye giriş
1)
Orientation
2)
Overview
3)
Introduction to Clinical Psychology
4) Bilim ve uygulama alanı olarak psikoloji 4)
ayırımı
Distinction between theory and practice of
psychology
5) Klinik psikolojinin uluslararası
gelişiminin tarihçesi
5)
History of Clinical Psychology in the world
6) Klinik psikolojinin Türkiye’deki
gelişiminin tarihçesi
6)
History of Clinical Psychology in Turkey
7) Klinik psikoloğun klinik ekip içi
görevleri
7)
Duties of clinical psychologues in mediacal
team
8) Klinik psikolojide yeni tekniklerin
kullanımı
8)
Use of new technics in Clinical Psychology
9) Psikoterapi yöntemleri
9)
Psychotherapy methods
10) Psikoterapi yöntemlerindeki güncel
gelişimler
10) New developments in Psychotherapy methods
11) Psikoterapi yöntemlerindeki tartışmalı
konular
11) Debates on Psychotherapy methods
12) Türkiye’de psikoterapi
12) Psychotherapy in Turkey
13) Dersin Özeti
13) Summary of the course
14) Genel Tekrar
14) Summary of the course
58
Bilgi
1) Çalışma alanı ile ilgili kavramsal ve
uygulamalı bilgi sahibi olur.
1) Get the conceptual and experimantal
knowledge about the field of study.
2) Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası
etkileşimi kavrayabilir.
2) Comprehend multi disiplinary
interaction approach with related fieldns.
Beceri
3) Alana ilişkin bilgileri analitik ve
Dersin
sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve
Öğrenme değerlendirme becerisine sahiptir.
Çıktıları
3) Get the skill of analytical and
systematic analysis, interpretation and
evolution of the knowledge related to the
field.
Alana Özgü Yetkinlik
4)Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve
4) Use strategical approaches and
öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için solutions for unexpected and
yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve
complicated problems.
sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
5) Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir
çalışmayı bağımsız olarak yönetir.
59
5) Can lead a scientific experiment
independently.
Program Öğrenme Çıktısı – Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi
60
61
62
Download

tc istanbul esenyurt üniversitesi – sosyal bilimler enstitüsü klinik