ANAPARA KORUMA AMAÇLI 6. ALT FON
Temmuz 2014
I-FONU T A N I T I C I B İ L G İ L E R
A-)Fonun Adı
:
ANAPARA KORUMA AMAÇLI 6. ALT FON
B-)Kurucunun Ünvanı
:
T. V A K I F L A R B A N K A S I T.A.O
C-)Yöneticinin Ü n v a n ı
:
VAKIF YATIRIM M E N K U L DEĞERLER A.Ş.
D-)Fon T u t a r ı
:
4.096.430,00
E-)Fon P a y S a y ı s ı
:
409.643.000,00
F-)Fon T o p l a m D e ğ e r i
:
2.250.297,82
G - ) T e d a v ü l d e k i Pay Sayısı
:
223.972.000,000
H-)Fonun K u r u l u ş Tarihi
:
7 Ekim 2013
I-)Fonun S ü r e s i
:
06 Ağustos 2014
A - ) A y S o n u P a y Fiyatı
:
0,010047
B-)Önceki Ay P a y Fiyatı
:
0,009976
C-)Aylık P a y Fiyatı Artış O r a n ı
:
0,71
D-)Yılbaşına G ö r e Fiyat Artış O r a n ı
:
4,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış O r a n ı
:
0,67
a-)Hisse S e n e d i
:
0,00
b-)Hazine B o n o s u
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
99,11
d-) Ö z e l S e k t ö r Tahvili
:
0,00
e-)Devlet T a h v i l i R e p o
:
0,02
f-) B P P
:
0,42
g-) O p s i y o n
:
0,45
h-) V a r a n t
:
0,00
i-)Değerli M a d e n
:
0,00
j-) M e v d u a t
:
0,00
k-) Katilim H e s a b ı
:
0,00
l-)Diğer
:
0,00
:
55,074
a-)Hisse S e n e d i
:
0,00
b-)Hazine B o n o s u
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
0,00
d-)Opsiyon
:
0,00
e-)Varant
:
0,00
f-)Diğer
:
0,00
:
4,98
II-FONUN P E R F O R M A N S I N A İLİŞKİN BİLGİLER
F-)Ortalama M e n k u l K ı y m e t Y ü z d e s i
G-)Aylık O r t a l a m a T e d a v ü l O r a n ı
H-)Aylık O r t a l a m a P o r t f ö y Devir Hızı
I-)Portföyün O r t a l a m a V a d e s i
ANAPARA KORUMA AMAÇLI 6. ALT FON
Temmuz 2014
III-FON P O R T F Ö Y D E Ğ E R İ T A B L O S U
MK KODU
BORÇLANMA
VADE
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
2.291.000,00
2.289.109,77
99,46
2.291.000,00
2.289.109,77
99,46
7.001,65
7.001,65
0,30
7.001,65
7.001,65
0,30
2.237.000,00
5.592,50
0,24
2.237.000,00
5.592,50
0,24
4.535.001,65
2.301.703,92
100,00
SENETLERİ
Devlet Tahvili
06/08/14
TRT060814T34
TOPLAM:
BPP
01/08/14
BPP
TOPLAM:
TÜREV
XAU CALL / USD PUT - VKL
06/08/14
TOPLAM:
PORTFÖY DEĞERİ:
IV-FON T O P L A M D E Ğ E R İ T A B L O S U
AÇIKLAMA
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ
TUTAR
ORAN%
2.301.703,92
102,28 %
26,35
0,00 %
C-)ALACAKLAR
0,00
0,00 %
D-)DİĞER V A R L I K L A R
0,00
0,00 %
-51.432,45
-2,29 %
F-)İHTİYAT
0,00
0,00 %
G-)VERGİ
0,00
0,00 %
B-)HAZIR D E Ğ E R L E R
E-)BORÇLAR
FON TOPLAM DEĞERİ
2.250.297,82
100,00 %
V-AY İ Ç İ N D E Y A P I L A N G İ D E R L E R
AÇIKLAMA
Portföye Alımlarda ve portföyden
Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fon P o r t f ö y ü n ü n Y ö n e t i m i İle İlgili
Ö d e n e c e k F o n İşletim Giderleri
TUTAR
ORAN%
4,39
0,0002 %
3.767,23
0,1674 %
ANAPARA KORUMA AMAÇLI 6. ALT FON
Temmuz 2014
V-AY İ Ç İ N D E Y A P I L A N G İ D E R L E R
AÇIKLAMA
TUTAR
ORAN%
P o r t f ö y d e k i Varlıkların S a k l a n m a s ı
H i z m e t l e r i İçin Ö d e n e n Ü c r e t l e r
20,65
0,0009 %
F o n u n Mükellefi O l d u ğ u V e r g i Ö d e m e l e r i
54,40
0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen
D e n e t i m Ücreti
2.040,42
0,0907 %
FON HİZMET BEDELİ
1,91
0,0001 %
O t o m a t i k B P P Faiz B s m v
0,75
0,0000 %
5.889,75
0,2617 %
TOPLAM:
VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, T E M M E T T Ü VE
A N A P A R A TAHSİLATINA İLİŞKİN A Ç I K L A M A L A R
Sirketin Unvani
İşlem Tipi
BDL-BDZ Tarihi
Nominal Değeri
TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ
Alış Miktarı
Alış Tutarı
Satış Miktarı
Satış Tutarı
2.112.000,000
21.155,69
0,000
0,00
Kurum
06/08/2014 12:06
ANAPARA KORUMA AMAÇLI 6. ALT FON
Temmuz 2014
VII-PORTFÖYDEN SATILAR
B) HAZNE BONOSU VE DEVLET TAHVLLER (SATILAR)
KIYMET
VADE
İŞLEM TARIHI
FİYAT
İŞLEM DEĞERİ
NOMİNAL DEĞERİ
TAHVIL TÜRK
TRT060814T34
TAHVIL TÜRK
06/08/14
99,596
18/07/14
Toplam:
19.919,20
19919,20
20.000,00
20000,00
511
KIYMET
VADE
İŞLEM TARIHI
FİYAT
İŞLEM DEĞERI
NOMINAL DEĞERI
511
XAU CALL / USD PUT VKL
511
06/08/14
18/07/14
0,002
Toplam:
45,00
45,00
18.000,00
18000,00
G) TERS REPO
KIYMET
VADE
İŞLEM TARIHI
FİYAT
TRT040117T14
08/07/14
07/07/14
8.000,00
8.165,00
TRT270923T11
21/07/14
18/07/14
1.000,00
1.010,00
İŞLEM DEĞERI
NOMINAL DEĞERI
T.REPO
T.REPO
Toplam:
9000,00
9175,00
I) BORSA PARA PYASASI
KIYMET
VADE
İŞLEM TARIHI
FİYAT
02/07/14
01/07/14
5.000,00
03/07/14
02/07/14
8.000,00
04/07/14
03/07/14
8.000,00
07/07/14
04/07/14
8.000,00
09/07/14
08/07/14
7.000,00
10/07/14
09/07/14
7.000,00
11/07/14
10/07/14
7.000,00
14/07/14
11/07/14
7.000,00
15/07/14
14/07/14
7.000,00
16/07/14
15/07/14
7.000,00
17/07/14
16/07/14
7.000,00
18/07/14
17/07/14
7.000,00
21/07/14
18/07/14
26.000,00
22/07/14
21/07/14
27.000,00
23/07/14
22/07/14
27.000,00
24/07/14
23/07/14
7.000,00
25/07/14
24/07/14
7.000,00
31/07/14
25/07/14
7.000,00
01/08/14
31/07/14
7.000,00
İŞLEM DEĞERİ
NOMİNAL DEĞERİ
BPP
BPP
TOPLAM:
Toplam:
193000,00
221964,20
47175,00
Download

ANAPARA KORUMA AMAÇLI 6. ALT FON Temmuz 2014