Tablo 6A
Ortaöğretimdeki Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Puan Alacağı Lisans Programları
Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Lisesi adlı ortaöğretim kurumlarının Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve
Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği alanlarından mezun olanlar ile Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları da aşağıdaki lisans
programlarına yerleştirilirken OBP’leri 0,12 ile çarpılacak, ayrıca yerleştirme puanlarına OBP’nin 0,06 ile çarpılmasından elde edilecek olan ek
puanlar katılacaktır. Anadolu Öğretmen Lisesi/Özel Anadolu Öğretmen Lisesi 9008 Alan Ayrımı Olmayanlar dâhil.
Yükseköğretim Programları
Coğrafya Öğretmenliği
Felsefe Grubu Öğretmenliği
Görme Engelliler Öğretmenliği
İşitme Engelliler Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Öğretmenlik Programları
Özel Eğitim Öğretmenliği
Puan Türü
Yükseköğretim Programları
TS-1
TM -3
YGS-4
YGS-4
YGS-5
TM -2
YGS-4
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Tarih Öğretmenliği
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Üstün Zekalılar Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Puan Türü
TM -2
TS-1
TS-2
TS-2
TS-2
YGS-6
YGS-4
Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Lisesi adlı ortaöğretim kurumlarının Türkçe-Matematik alanından mezun olanlar aşağıdaki lisans programlarına
yerleştirilirken OBP’leri 0,12 ile çarpılacak, ayrıca yerleştirme puanlarına OBP’nin 0,06 ile çarpılmasından elde edilecek olan ek puanlar katılacaktır.
Anadolu Öğretmen Lisesi/Özel Anadolu Öğretmen Lisesi 9008 Alan Ayrımı Olmayanlar dâhil.
Yükseköğretim Programları
Coğrafya Öğretmenliği
Felsefe Grubu Öğretmenliği
Görme Engelliler Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İşitme Engelliler Öğretmenliği
Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Öğretmenlik Programları
Yükseköğretim Programları
Puan Türü
TS-1
TM -3
YGS-4
MF-1
YGS-4
MF-1
YGS-5
TM -2
Özel Eğitim Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Tarih Öğretmenliği
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Üstün Zekalılar Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Puan Türü
YGS-4
TM -2
TS-1
TS-2
TS-2
TS-2
YGS-6
YGS-4
Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Lisesi adlı ortaöğretim kurumlarının Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik ve Tabii Bilimler alanlarından
mezun olanlar aşağıdaki lisans programlarına yerleştirilirken OBP’leri 0,12 ile çarpılacak, ayrıca yerleştirme puanlarına OBP’nin 0,06 ile çarpılmasından
elde edilecek olan ek puanlar katılacaktır. Anadolu Öğretmen L./Özel Anadolu Öğretmen L. 9008 Alan Ayrımı Olmayanlar dâhil.
Yükseköğretim Programları
Biyoloji Öğretmenliği
Felsefe Grubu Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik Öğretmenliği
Görme Engelliler Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İşitme Engelliler Öğretmenliği
Puan Türü
Yükseköğretim Programları
Kimya Öğretmenliği
Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Öğretmenlik Programları
Özel Eğitim Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Üstün Zekalılar Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
MF-2
TM -3
MF-2
MF-2
YGS-4
MF-1
YGS-4
Puan Türü
YGS-2
MF-1
YGS-5
TM -2
YGS-4
TM -2
YGS-6
YGS-4
Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Lisesi adlı ortaöğretim kurumlarının Yabancı Dil alanı mezunları aşağıdaki lisans programlarına
yerleştirilirken OBP’leri 0,12 ile çarpılacak, ayrıca yerleştirme puanlarına OBP’nin 0,06 ile çarpılmasından elde edilecek olan ek puanlar
katılacaktır. Anadolu Öğretmen Lisesi/Özel Anadolu Öğretmen Lisesi 9008 Alan Ayrımı Olmayanlar dâhil.
Yükseköğretim Programları Puan Türü Yükseköğretim Programları Puan Türü Yükseköğretim Programları Puan Türü
Almanca Öğretmenliği
DİL-1
Rus ve İngiliz Dilleri ve
Japonca Öğretmenliği
DİL-3
Arapça Öğretmenliği
DİL-3
Edebiyatları (Öğretmenlik)
DİL-3
Okul Öncesi Öğretmenliği
YGS-5
Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Öğr. TS-2
Öğretmenlik Programları
TM -2
İngiliz ve Rus Dilleri ve
Özel Eğitim Öğretmenliği
YGS-4
Fransızca Öğretmenliği
DİL-1
Edebiyatları (Öğretmenlik)
DİL-3
Rus Dili ve Edebiyatı Öğr.
DİL-3
Görme Engelliler Öğretmenliği
YGS-4
Sınıf Öğretmenliği
TM -2
Rus Dili Öğretmenliği
DİL-3
Üstün Zekalılar Öğretmenliği
YGS-6
İngilizce Öğretmenliği
DİL-1
Rus Dili ve Öğretmenliği
DİL-3
Zihin Engelliler Öğretmenliği
YGS-4
İşitme Engelliler Öğretmenliği
YGS-4
Ana dol u İmam H atip Lis esi, İmam Ha ti p Li sesi , İ mam Hati p L i sesi (Y.D. A.), Çok Prog raml ı L i seni n İmam
Hat ip L i sesi Pro gr amı / Ana do lu İ ma m Ha tip L ise si Prog r a mı , Açı kö ğre tim Lis esi nin İma m Hatip Lise si
Programı ve İmam Hatip Okulu mezunları aşağıdaki lisans programlarına yerleştirilirken OBP’leri 0,12 ile çarpılacak,
ayrıca yerleştirme puanlarına OBP’nin 0,06 ile çarpılmasından elde edilecek olan ek puanlar katılacaktır.
Yükseköğretim Programları
Arap Dili ve Edebiyatı
Dini İlimler
İlahiyat
Yükseköğretim Programları
Puan Türü
DİL-3
YGS-4
YGS-4
İslam ve Din Bilimleri
İslam Bilimleri
İslami İlimler
Puan Türü
YGS-4
YGS-4
YGS-4
Spo r Lisesi , Spor Me sle k Li sesi mezu nları ile Gü zel Sanat lar ve Spor Li sesi /Özel Güzel San at lar ve Spor Li sesi adlı
ort a öğre ti m k ur u ml ar ı nı n S po r a la n ı n d a n m e zu n ola n la r a şa ğı d a ki li sa n s p ro gra mı n a yerleştirilirken OBP’leri 0,12 ile
çarpılacak, ayrıca yerleştirme puanlarına OBP’nin 0,06 ile çarpılmasından elde edilecek olan ek puanlar katılacaktır.
Yükseköğretim Programları Puan Türü Yükseköğretim Programları Puan Türü Yükseköğretim Programları Puan Türü
Spor Yöneticiliği
YGS-5
Rekreasyon
YGS-5
Spor Yönetimi
YGS-5
Antrenörlük Eğitimi
YGS-6
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği YGS-6
1
Download

Tablo 6A Ortaöğretimdeki Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Puan