Kimse Yok mu'ya sevindirici haber...
Danýþtay, oy birliðiyle yürütmeyi durdurdu
Çorum MÜSÝAD'dan
High Tech Port'a çýkarma
Hükümetin Kimse Yok mu Dayanýþma ve Yardýmlaþma Derneði’ne
yönelik hukuksuz tasarrufu yargýdan döndü. Danýþtay 10. Dairesi, derneðin ‘izinsiz yardým toplama yetkisi’ni iptal eden Bakanlar Kurulu kararýnýn yürütmesini durdurdu.Bakanlar Kurulu, Danýþtay’a gönderdiði yazýda
derneðin dört konuda usulsüzlük yaptýðýný ve kamuya yararlý dernek statüsünü kaybettiðini savundu. Ancak Danýþtay, bu savunmayý yerinde SAYFA
A
görmediði gibi derneðin topladýðý yardýmlarýn da usulüne ve amacýna 9’D
uygun olarak kullanýldýðýnýn tespit edildiðini belirtti.
27 KASIM 2014
Ýstanbul'da iki yýlda bir Müstakil Sanayici
Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) tarafýndan
düzenlenen High Tech Port Fuarý Asya'dan
Avrupa'ya, Ortadoðu'dan Afrika ülkeleri ve Türkî
Cumhuriyetlere kadar uzanan bir coðrafyadaki
yabancý þirketlerin ve iþadamlarýný biraraya
getiriyor. Bu yýl 500 yerli ve yabancý
YFA
katýlýmcýnýn stantlarýyla yer aldýðý fuara S9A’DA
MÜSÝAD...
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
PERÞEMBE
40 KURUÞ
ADL Kömür Ýþletmesi takibimde
Cahit Baðcý
AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan
Yardýmcýsý Çorum Milletvekili
ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Üyesi Dr. Cahit Baðcý, Çelikler ADL
Kömür Ýþletmesi'nin üretimi durdurmasý ile ilgili bir açýklama yaptý.Açýklamasýna "301 madencimizi
kaybettiðimiz Soma faciasý sonrasý
20.05.2014 tarihinde TBMM Genel
Kurulunda yapmýþ olduðum konuþmada da belirttiðim gibi "her maden kazasý sonrasý acýyý yüreðinde
hisseden, acýsý tekrar tekrar tazelenen" bir maden þehidi çocuðu olarak ifade etmek istiyorum ki; Soma
ve Ermenek facialarý sonrasýnda ülkemizin yeraltý kömür madeni iþletmeciliðinde vakit kaybetmeksizin
yapýsal dönüþümlere ve mekanizasyona geçilmesinin zamaný gelmiþtir" diyerek baþlayan Milletvekili
Baðcý, "Ýnancým odur ki TBMM'de
Aksaray Milletvekilimiz Ali Rýza
Alaboyun Baþkanlýðýnda kurulan
'Soma Araþtýrma Komisyonu' Raporunu tamamladýðýnda kömür madenlerinin içinde bulunduðu durum, sorunlarý ve çözüm önerileri
daha da somutlaþmýþ olacaktýr. Söz
konusu Araþtýrma Komisyonu tarafýndan sunulacak çözüm önerilerini
Hükümetimizin hayata geçireceðine inancým tamdýr. Geçtiðimiz hafta
Çalýþma Bakanlýðý Ýþ Müfettiþlerince Çelikler ADL Ýþletmesinde yapýlan denetimlerde,'yeraltýnda çalýþma þartlarý, emniyet ve güvenlik
tedbirleri' açýsýndan eksiklik
olduðu gerekçesiyle gerekli
düzenlemeler yapýlana ka- SAYDFEA
3’
dar üretimin durdurulmasýna
karar verilmiþtir.
Çorum-Kýrýkkale sýnýr
ihtilafý çözülecek
Merkez Valisi Halil Ýbrahim Daþöz,
Vali Ahmet Kara'yý ziyaret ederek
Kýrýkkale ile yaþanan sýnýr ihtilafýný
istiþare etti.Vali Ahmet Kara, illerin sýnýrlar konusunda anlaþamadýklarýnda SAYFA
’da
bakanlýk tarafýndan iki merkez valisinin 9
görevlendirildiðini, ihtilafa düþülen....
Türksat'a
iþbirliði teklifi
Tarým ve Hayvancýlýk
Fuarý bugün açýlýyor
Çorum Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý'nýn üçüncüsü 27-30
Kasým tarihleri arasýnda yapýlacak. Toplam 250 firmanýn
katýlýmý ile gerçekleþtirilecek olan fuar Atlas Uluslararasý Fuarcýlýk
tarafýndan organize edilecek. TSO Fuar alanýnda yapýlacak
olan fuar da yeni teknoloji ürünü traktörler, biçerdöverA
SAYF
ler, toprak iþleme, ekim dikim makinalarý...
3’de
Sokak
satýcýlarýna
operasyon
Ýl
Emniyet
Müdürlüðü Kaçakçýlýk
ve Organize Suçlarla
Þubesi ekipleri sokak
satýcýlarýna yönelik
operasyonlara devam ediyor.
Bu kapsamda 25 Kasým günü
düzenlenen operasyonda, M.S
ve F.B. isimli þüpheliler 190
adet uyuþturucu içerikli
hap ile birlikte
A
yakalandýlar.
SAYF
5’DE
7 katlý binada
yangýn korkuttu
CHP'den Mecitözü ve
Aþdaðul Belediyesine ziyaret
Bahabey Caddesi üzerindeki bulunan 7
katlý bir binanýn teras katýnda çýkan yangýn
korku yarattý. Bahabey Caddesi No: 73 adresinde
bulunan apartmanýn teras katýndan duman
geldiðinin fark eden apartman sakinleri ve esnaf
vatandaþlar itfaiye ve polise haber verdi.
Çok sayýda itfaiye aracý ve polis olay yer- AYFA
S
ine sevk edilirken polis yollarý kapatarak 5’DE
ve etrafta önlem aldý.
SAYFA 2’’DE
Ülkü Ocaklarý,
Alparslan Türkeþ'in
97. doðum günü kutladý
Çorum Ülkü Ocaklarý Alparslan Türkeþ'in doðum yýldönümü nedeniyle basýn açýklamasý yaptýlar.PTT önünde gerçekleþtirilen programda konuþan Çorum Ülkü Ocaklarý...
SAYFA 6’da
Atlamaz'dan emes
hastasý öðretmene ziyaret
Çorum eski Belediye Baþkaný,
Ýlkadým
Kaymakamý
Turan
Atlamaz
Öðretmen
Günü
nedeniyle Ýlçede ikamet eden
emes hastasý emekli öðretmen
Nezihe Özturan'ý ziyaret etti.
SAYFA 6’da
Atlamaz'dan emes
hastasý öðretmene ziyaret
Çorum eski Belediye Baþkaný,
Ýlkadým
Kaymakamý
Turan
Atlamaz
Öðretmen
Günü
nedeniyle Ýlçede ikamet eden
emes hastasý emekli öðretmen
Nezihe Özturan'ý ziyaret etti.
SAYFA 4’DE
Hitit
Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan, Türksat A.Þ.
Genel Müdürlüðü görevine
atanan Prof.Dr. Ensar Gül'ü
makamýnda ziyaret ederek,
hayýrlý olsun dileklerinde bulundu. Bilgi ve iletiþim teknolojileri
ile uydu ve kablo aðý
üzerinden hizmetler
veren
Türksat'ýn SAYFdAa
10’
ülkemizin teknolojik
deðiþim...
TEK
YILDIZ
2
27 KASIM 2014
Kaynak ve Demirci
Elemanlarý ile
Ehliyetli vasýfsýz
eleman aranýyor
HABER
PERÞEMBE
"Her yýl 7 bin hasta organ
beklerken hayatýný kaybediyor"
Kaynak ve Demir doðrama iþleri için
tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman
( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen )
aranmaktadýr.Müracaatlarýn Þahsen:
Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78:
AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve
Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel:
0364 202 04 04 - 0537 794 92 33
Leventler Kuyumculuk
Eleman arýyor
Altýn ve Gümüþ tamir atölyemiz
bünyesinde yetiþtirilmek üzere
15-17 yaþ erkek eleman
aranmaktadýr.Müracaatlarýn
þahsen olarak Yeniyol mahallesi
sel sokak. No 8 de bulunan Leventler Kuyumcuk adresine yapmalarý
gerekmektedir. Tel: 0364 213 80 41
ELEMAN
ARANIYOR
2
Platin Saðlýk Kolejinde "Organ Baðýþý ve
Doku Nakli" konulu seminer düzenlendi.
Programa konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi
Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Doku Nakli
ve Organ Baðýþý Koordinatörü Anestezi Uzmaný
Doktor Güvenç Doðan katýldý.
Dr. Güvenç Doðan, organ naklinin canlýdan
veya beyin ölümü gerçekleþmiþ 18 yaþýný doldurmuþ kiþilerden yapýldýðýný, organ naklinin dünya-
da ilk defa 1937, Türkiye'de ise 1975 yýlýnda
gerçekleþtiðini söyleyerek organ naklinin
günümüzde daha iyi imkânlarla yapýldýðýný belirtti.
Her yýl 7 bin hastanýn organ beklerken hayatýný
kaybettiðine dikkat çeken Doðan, gençleri baðýþ
konusunda daha hassas olmaya davet etti.
Doðan, "Türkiye dünya ülkeleri arasýnda organ
baðýþý konusunda 30. sýrada yer alýyor. 18 yaþýný
dolduran her Türk vatandaþý kendi rýzasýyla
ölümünden sonra organ baðýþýný kabul ettiðine
dair sadece bir imza atar. Bu kesinlikle deðiþtirilemez deðildir, istediðiniz zaman baðýþtan vazgeçebilirsiniz. Binlerce insan hayata yeniden tutunmak
için organ nakli beklemektedir. Bu durumun bizim
de baþýmýza gelebileceðini düþünerek organ baðýþý
konusunda itinalý davranmalý, yaygýnlaþmasý için
çaba göstermeliyiz. Özellikle sizler, Platin Saðlýk
Koleji öðrencileri olarak bu konuda daha duyarlý
olmalý ve çevrenizi bilinçlendirmelisiniz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi
CHP'den Mecitözü ve
Aþdaðul Belediyesine ziyaret
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
05:01
06:33
11:35
14:01
16:24
17:48
27.11.2014
Güz yaðmurlarýnýn sonu Seyyid Abdülhâkim-i Arvâsi
Hazretlerinin vefâtý (1943)
Din bilgileri; dünya ve ahirette huzuru ve
saadeti kazandýran bilgilerdir. Abdülhakîm
Arvâsî "Rahmetullahi aleyh"
Günün Þiiri
Sessiz Gemi
Artýk demir almak günü gelmiþse zamandan,
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.
Hiç yolcusu yokmuþ gibi sessizce alýr yol;
Sallanmaz o kalkýþta ne mendil ne de bir kol.
Rýhtýmda kalanlar bu seyahatten elemli,
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli.
Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu!
Hicranlý hayatýn ne de son matemidir bu!
Dünyada sevilmiþ ve seven nafile bekler;
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.
Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden,
Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden.
ÖM-SAN TREYLERDE
ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI
KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN
YAPILMASI RÝCA OLUNUR.
ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM
TEL: 234 84 22
ELEMAN ARANIYOR
Yahya Kemal Beyatlý
CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza
Suludere, CHP Belediye Meclis
Üyeleriyle birlikte Mecitözü ve Ortaköy
Aþdaðul Belediyesini ziyaret etti.
Ýlk olarak Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal
Yavuz'u makamýnda ziyaret eden CHP
Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere ve CHP
Belediye Meclisi Üyeleri, ardýndan Aþdaðul
Beldesine geçerek, Aþdaðul Belediye Baþkaný
Dursun Uzunca'yý makamýnda ziyaret ederek
bir süre görüþtüler.
Ziyaretlerde 8 ay gibi kýsa bir süre önce
göreve gelen Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal
Yavuz ve Aþdaðul Belediye Baþkaný Dursun
Uzunca'nýn baþarýlý çalýþmalarýndan duyduðu
memnuniyeti ifade eden CHP Merkez Ýlçe
Baþkaný Ali Rýza Suludere, her iki baþkana da
bundan sonra yapacaklarý çalýþmalarda
baþarýlar dileyerek, CHP Çorum Merkez Ýlçe
Baþkanlýðý ve Çorum Belediye Meclisi üyeleri
olarak her zaman yanlarýnda olduklarýný
bildirdi. Haber Servisi
Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor
Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere:
-Makinistlik yapabilecek
tecrübeli torna ustasý
-MYO Makina bölümü mezunu
-Askerliðini yapmýþ tecrübeli
mesai arkadaþlarý arýyoruz.
Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu
6. Km de bulunan fabrikamýza
yapýlmasý rica olunur.
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
Bahçelievler Gençlik Merkezi'nde
Öðretmenler Günü kutlamasý
2,2201
2,7707
STERLiN 3,5024
JPY YENi 1,8844
2,2210
2,7710
3,5034
1,8856
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
KUBATLAR ECZANESÝ TEL:224 79 08 KIZ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Çorum Belediyesi Bahçelievler Gençlik
Merkezi'nde düzenlenen programla 24 Kasým
Öðretmenler
Günü
kutlandý.Bahçelievler
Mahallesi'nde oturan emekli öðretmen Bektaþ
Celeboðlu, Gençlik Merkezi Sosyal
Bilgiler Öðretmeni Yýldýrým Iþýk ve
Matematik
Öðretmeni
Seda
Soysal'ýn Öðretmenler Günü'nü
kutlamak için düzenlenen programa, Bahçelievler Gençlik Merkezi
8. sýnýf öðrencileri, Gençlik Merkezi Drama
Eðitmeni Bilgehan Geniþ ve Bahçelievler
Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe katýldý. Haber
Servisi
Ýmtiyaz Sahibi
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
KARAOÐLU ECZANESÝ TEL: 227 32 27 YILDIRIM
BEYAZIT ÝLK. OKULU YANI
-Önemli Telefonlar-
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Yýl: 10 Sayý: 2942 27 KASIM 2014 PERÞEMBE
MESLEK LÝSESÝ KARÞISI
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
27 KASIM 2014
PERÞEMBE
HABER
3
Kayýtdýþý
istihdam
geriledi
ADL Kömür Ýþletmesi takibimde
AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Üyesi Dr. Cahit Baðcý, Çelikler ADL Kömür Ýþletmesi'nin üretimi durdurmasý ile ilgili bir açýklama yaptý.Açýklamasýna "301 madencimizi kaybettiðimiz Soma faciasý
sonrasý 20.05.2014 tarihinde TBMM Genel Kurulunda
yapmýþ olduðum konuþmada da belirttiðim gibi "her maden kazasý sonrasý acýyý yüreðinde hisseden, acýsý tekrar
tekrar tazelenen" bir maden þehidi çocuðu olarak ifade
etmek istiyorum ki; Soma ve Ermenek facialarý sonrasýnda ülkemizin yeraltý kömür madeni iþletmeciliðinde vakit
kaybetmeksizin yapýsal dönüþümlere ve mekanizasyona
geçilmesinin zamaný gelmiþtir" diyerek baþlayan Milletvekili Baðcý, "Ýnancým odur ki TBMM'de Aksaray Milletvekilimiz Ali Rýza Alaboyun Baþkanlýðýnda kurulan 'Soma
Araþtýrma Komisyonu' Raporunu tamamladýðýnda kömür
madenlerinin içinde bulunduðu durum, sorunlarý ve çözüm önerileri daha da somutlaþmýþ olacaktýr. Söz konusu
Araþtýrma Komisyonu tarafýndan sunulacak çözüm önerilerini Hükümetimizin hayata geçireceðine inancým tamdýr. Geçtiðimiz hafta Çalýþma Bakanlýðý Ýþ Müfettiþlerince
Çelikler ADL Ýþletmesinde yapýlan denetimlerde,'yeraltýnda çalýþma þartlarý, emniyet ve güvenlik tedbirleri' açýsýndan eksiklik olduðu gerekçesiyle gerekli düzenlemeler
yapýlana kadar üretimin durdurulmasýna karar verilmiþtir.
Ýþ Müfettiþlerince tespit edilen hususlar hiç kuþkusuz iþiþçi saðlýðý ile iþ-iþçi güvenliði açýsýndan hayati öneme sahiptir. Ýþverenden beklentimiz tespit edilen eksikliklerin
yasal süresi içinde giderilerek ara verilen üretimin emniyetli ve güvenli bir þekilde devamýný saðlamaktýr. Ýþçi kardeþlerimizden hiç kimsenin alýn terlerini, ekmeklerini ve
ekmek teknelerini istismar aracý yapmasýna müsaade etmemeleri ve konuyu küçük siyasetlerine alet etmek isteyen, fýrsat avcýlýðý yapmak isteyen, istismarcý ve tahrikçi
meydan vermemelerini öncelikle istirham ediyorum. Bizim bu konuda sessiz ve duyarsýz olduðumuzu iddia
edenleri istismarcý, tahrikçi müfteriler olarak gördüðümü
belirtir, konuyu hem Çalýþma hem de Enerji Bakanlýðýmýz
nezdinde çok yakýndan takip ettiðimizi kamuoyunun bilgisine saygýlarýmla sunarým" dedi. Haber Servisi
Avrupa Birliði ve Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafýndan yürütülen ve
finansmanýna Avrupa Birliðinin katký
saðladýðý "Etkin Rehberlik ve Denetim
Yoluyla Kayýtlý Ýstihdamýn Teþviki Projesi"
kapsamýnda, 22-23 Kasým 2014 tarihlerinde Bolu'da düzenlenen ve Kurum
yetkilileri, Ýl Müdürleri, üniversite temsilcileri ile Proje Takým Lideri Hollandalý Henry
Leerentveld'in katýlýmýyla gerçekleþen
toplantý hakkýnda açýklama yapan Sosyal
Güvenlik Ýl Müdürü Duran Cesur, "Türkiye
Ýstatistik Kurumu verilerine göre kayýt dýþý
istihdam 2002 yýlý itibariyle %53 iken son
10 yýlda yaklaþýk %17 gerileyerek Temmuz
2014 tarihi itibariyle %36,4 'e gerilemiþtir.
Kayýt dýþý istihdamýn bu seviyeye gerilemesinde izlenen baþarýlý istihdam politikalarýnýn, teþviklerin, denetimlerin ve
uygulamaya konulan AB projelerinin etkisi
büyüktür. Bu büyük baþarýya raðmen kayýtdýþý istihdam Türkiye'deki iþgücü
piyasasýnýn karþý karþýya kaldýðý en büyük
sorunlardan biri olmaya devam etmektedir.
2023 hedefimiz kayýt dýþý istihdamý %15
seviyelerine geriletebilmektir. Bu çerçevede
Ýlimizde de önümüzdeki günlerde iþverenlerimize herhangi bir rahatsýzlýk vermeden
sadece rehberlik ve eðitim amaçlý bir dizi
ziyaretler gerçekleþecektir.
Bu nedenle iþverenlerimizin kayýtsýz iþçi
çalýþtýrmamaya dikkat etmeleri, ayrýca iþverenlerimiz ve sigortalýlarýmýzýn 6552 Sayýlý
Kanun
uygulamalarýndan
faydalanabilmeleri için 31 Aralýk 2014 tarihine
kadar il veya ilçe Sosyal Güvenlik Merkez
Müdürlüklerimize müracaat etmeleri
gerekmektedir" dedi. Haber Servisi
Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý bugün açýlýyor
Oðuzlar ÇPAL'de
ödül töreni
Oðuzlar Ýlçe Kaymakamý Servet Gün ve Ýlçe Emniyet
Amiri Mehmet Atýlgan resim þiir ve kompozisyon dalýnda
sýralamaya giren öðrencilere ödüllerini vermek için Oðuzlar
Çok Programlý Anadolu Lisesini ziyaret ettiler.
Kaymakam Servet Gün öðrencilerin baþarýlarýndan duyduðu
mutluluðu belirtti. Ýlçede öðrencilerin gösterdiði baþarýlarýn
desteklendiðini vurgulayan Gün, bu tip organizasyonlarýn tekrarlanmasýný istedi.
Oðuzlar Emniyet Amiri Mehmet Atýlgan ise öðrencileri
baþarýlarýndan dolayý kutladý.
Konuþmalarýn ardýndan resim þiir ve kompozisyon yarýþmalarýnda dereceye giren öðrencilere ödülleri takdim edildi.
Haber Servisi
Çorum Tarým ve Hayvancýlýk
Fuarý'nýn üçüncüsü 27-30 Kasým tarihleri arasýnda yapýlacak. Toplam 250 firmanýn katýlýmý ile gerçekleþtirilecek olan fuar
Atlas Uluslararasý Fuarcýlýk tarafýndan organize edilecek. TSO Fuar alanýnda yapýlacak
olan fuar da yeni teknoloji ürünü traktörler,
biçerdöverler, toprak iþleme, ekim dikim
makinalarý, modern sulama alet, makine ve
ekipmanlarý, hayvancýlýkla ilgili modern alet
ekipmanlarý, tohum, yem ve katký maddeleri,
ilaç, gübre, örtü alet ve ekipmanlarý, diðer
tarýmsal alet, ekipmanlarý görme deðerlendirme, alým ve satým imkânlarý oluþacak.
Ziyaretlerin ücretsiz olacaðý fuar ile ilgili
dün basýn toplantýsý düzenlendi. Toplantýya
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Çorum
TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ýl Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk Müdür Yardýmcýsý
Yusuf Þahinbaþ, Ziraat Odasý Baþkaný
Mehmet Sayan, Çorum Þeker Fabrikasý
Müdürü Öner Öztürk, Atlas Uluslar arasý
Fuarcýlýk yetkilisi Fevzi Atasagun ve davetliler katýldý. Hanoðlu Konaðýnda gerçekleþtirilen toplantýda Fuar yetkilisi Atasagun Çorum'da
yapýlacak olan Tarým ve
Hayvancýlýk Fuarý ile ilgili
bilgiler verdi.
Günümüzde tarýmdaki
geliþmelerin en iyi takip
edildiði yerler tarým fuarlar
olduðunu dile getiren
Atasangur,
amaçlarýnýn
tarým ve hayvancýlýðýn
daha iyi seviyelere gelmesi
yaygýnlaþtýrýlmasý ve tarýmla uðraþan çiftçilerimizin
hayvancýlýk sektörünün
sektördeki
geliþmeleri
makine ve teçhizatlarýný yakýndan takip
etmelerini saðlamak olduðunu ifade ederek,
"Dünyada ve ülkemizde yapýlan
tarým fuarlarý tarýmdaki yeni
geliþmeleri üreticimize sunarak
teknoloji üretenler ile kullananlar
arasýnda bir köprü görevi görmektedir. Bu amaçlar doðrultusunda
Çorum'da 27-30 Kasým 2014 tarihleri arasýnda üçüncüsü Çorum
Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý 250 firmanýn katýlýmýyla organize edilecektir" dedi.
Atasagun, "Tarýmsal üretimde
verimlilik ve kaliteyi önemli ölçüde
etkileyen modern alet ve makine ile
diðer
tarýmsal
girdilerin
sergileneceði ve alým, satým, bilgi
alýþveriþ imkânýnýn elde edileceði
tarým fuarýnda yeni teknoloji ürünü traktörler, biçerdöverler, toprak iþleme, ekim dikim
makinalarý, modern sulama
alet, makine ve ekipmanlarý,
hayvancýlýkla ilgili modern alet
ekipmanlarý, tohum, yem ve
katký maddeleri, ilaç, gübre,
örtü alet ve ekipmanlarý, diðer
tarýmsal alet, ekipmanlarý
görme deðerlendirme, alým ve
satým imkânlarý oluþacaktýr.
Fuarýmýz 27-30 Kasým 2014 tarihleri arasýnda saat 10:00-19:00
arasýnda
ziyarete
açýktýr.
Fuarýmýza ziyaretler ücretsizdir.
Tüm ilgililerin fuarýmýzý ziyaret
etmesini bekliyoruz. Fuarýmýza
destek veren odalara tüm
kurum ve kuruluþlara teþekkür ederiz" þeklinde konuþtu Yasin YÜCEL
Saðlýkta tüm branþlara
lisans tamamlama hakký
Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim
Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý tüm
branþlarda lisans tamamlamayla ilgili yaptýðý açýklamada, "Hizmet Sendikacýlýðý farkýyla yaklaþýk 100
bin saðlýk çalýþanýný ilgilendiren tarihi bir kazanýma
daha imza attýk" dedi.
Lisans tamamlama düzenlemesiyle ilgili açýklamalarda bulunan Lafcý, "En önemli sendikal talep-
lerimizden birisi olan tüm branþlarda lisans tamamlama hakký ile ilgili düzenleme, Türkiye Büyük
Millet Meclisinde 19 Kasým 2014 tarihinde kabul
edilen 6569 Sayýlý Türkiye Saðlýk Enstitüleri
Baþkanlýðý Kurulmasý ile Bazý Kanun ve KHK'larda
Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun'da yer aldý.
Düzenleme, söz konusu Kanunun 32. Maddesinde
þu þekilde yer aldý: "Geçici Madde 69- Bu maddenin
yürürlüðe girdiði tarih itibarýyla saðlýk alanýnda ön
lisans diplomasý alanlardan ebelik ve hemþirelik
programlarýndan mezun olanlara kendi alanlarýnda, diðerlerine ise Yükseköðretim Kurulunun
belirleyeceði, ebelik ve hemþirelik programlarý
dýþýndaki iliþkili alanlarda lisans tamamlama eðitimi
yaptýrýlýr. Bu eðitimler, Yükseköðretim Kurulunun
belirleyeceði alanlarda uzaktan eðitim yöntemleri
ile verilebilir. Uygulama eðitimleri için Saðlýk
Bakanlýðý ile Yükseköðretim Kurulu iþ birliði yapar.
Bu eðitimlerin usul ve esaslarý Yükseköðretim
Kurulunca belirlenir" ifadelerini kullandý.
"Kazanýmýn ve çözümün adresiyiz" diyen Lafcý,
"Saðlýk çalýþanlarýnýn Lisans Tamamlama Hakký ile
ilgili kazanýmýn uzun ve ýsrarlý bir mücadelenin
ürünüdür. Lisans tamamlama, Saðlýk Sen'in
sendikal kimliðini yansýtan en önemli kazanýmlardan birisidir. Saðlýk çalýþanlarýnýn eðitim hakký için
verdiðimiz mücadele neticesinde ilk olarak ebe,
hemþire, saðlýk teknikerleri için Lisans Tamamlama
hakkýný saðladýk. Bu haktan bütün saðlýk çalýþanlarýnýn yararlanmasý için Bakanlýkla, YÖK'le çalýþ-
malar yürüttük. Kurum Ýdari Kurulu toplantýsýnda
karar aldýrdýk, Toplu Sözleþme Masasýna taþýyarak
bu konudaki kararlýlýðýmýzý ortaya koyduk. Son
olarak Cumhurbaþkanlýðý seçiminden önce Büyük
Türkiye Buluþmamýza katýlan Baþbakanýmýzdan,
teþkilatýmýzýn önünde üç önemli konuda söz aldýk.
Bunlardan birisi kreþ hakkýydý, bu konuda genelge
yayýnlandý. Ýkincisi tüm branþlarda lisans tamamlama hakkýydý, saðlýk çalýþanlarýna bu hakký yasal
düzenleme ile kazandýrdýk. Sözünü aldýðýmýz
yýpranma payý hakkýnýn da inþallah çözüm odaklý
sendikal vizyonumuzla, inançlý ve kararlý teþkilatýmýzla birlikte en kýsa zamanda hayata geçmesini
saðlayacaðýz. Saðlýk çalýþanlarýmýza hayýrlý olsun"
þeklinde belirtti. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
27 KASIM 2014
PERÞEMBE
HABER
ÇKS baþvuru süresi uzatýlmalý
Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi
Bayraktar, 31Aralýk 2014 tarihinde sona erecek 2015 yýlý Çiftçi
Kayýt Sistemi (ÇKS) kayýt süresinin uzatýlmasýný istediklerini
bildirdi.
Bayraktar, "bu yýl kuraklýk, don, dolu gibi afetler yaþayan çiftçilerin,
2015 yýlý ÇKS kayýt iþlemlerini 31 Aralýk 2014 tarihine kadar tamamlamasý mümkün deðil. Ek süre verilmeli. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk
Bakanlýðýmýzýn da bu talebimizi makul karþýlayacaðýný tahmin ediyoruz" dedi.
Þemsi Bayraktar, þunlarý kaydetti:
"Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Bakanlýðý'nýn yeni ÇKS yönetmeliði,27 Mayýs 2014 tarihli Resmi
Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe
girdi. Yönetmelik,'Üretim yýlýna
iliþkin çiftçi baþvurularý bir önceki
yýlýn 31 Aralýk tarihinde sona erer'
hükmü getirdi. Konuyla ilgili
genelge de yayýmlandý.Buna göre, 1
Eylül 2014'de baþlayan 2015 yýlý
ÇKS baþvurularý, 31 Aralýk 2014 tarihinde sona erecek.
ÇKS baþvuru tarihinin20142015 tarýmsal üretim sezonunun
baþlangýcý olan Ekim ayýndan önce baþlamasý doðru olmuþtur. Ayrýca
tarým ürünlerini sigorta yaptýrmak isteyen üreticilerimizin iþlemlerine,
yeni tarýmsal üretim sezonu kredi baþvurularýna kolaylýk getirdi.
Ancak, bilindiði üzere bu yýl 2014 yýlý ÇKS baþvurularý Ekim ayýna
kadar devam etti. Bu nedenle 2015 yýlý ÇKS baþvurularý belirtilen 1
Eylül tarihinde baþlatýlamadý. Ayrýca yeni yönetmelik deðiþikliði ile
önceki baþvuru formlarýnda deðiþiklik yapýlmasý, sistemde meydana
gelen aksaklýklar, bu yýl iþlemlerin uzamasýna yol açtý. ÇKS baþvuru
iþlemlerinin yapýldýðý bugünlerde Odalarýmýz baþvurularda fazla
yoðunluk yaþandýðý, üreticilerin panik halinde olduðunu ifade etmektedir. Bu nedenlerle 2015 yýlý ÇKS baþvurularýnýn, 31 Aralýk 2014 tarihine kadar tamamlanmasý mümkün görülmemektedir."
Yönetmelikte "Çiftçilerin bu tarihten sonra sahip olduklarý veya
kiraladýklarý tarým arazileri hariç olmak üzere ÇKS'ye yeni bir çiftçi ve
arazi kaydý yapýlamaz. Ancak, çiftçiler içinde bulunulan üretim yýlýnda
ÇKS'ye kayýtlý tarým arazileri üzerindeki üretim bilgilerinin güncellenmesini, üretim yýlýnýn 15 Mart-15 Mayýs tarihleri arasýnda yapabilirler"
denildiðine de dikkati çeken
Bayraktar, þöyle devam etti:
"Ülkemizde tarla bitkileri ekiliþleri genel olarak ürünlere göre
deðiþmekle birlikte genel olarak
Eylül ayý itibariyle baþlayýp Mayýs ayý
sonuna kadar devam etmektedir.
Yönetmelikte yer alan bu husus da
dikkate alýndýðýnda ekiliþlerin devam
etmesi sistemin açýk olmasýný zorunlu kýlmaktadýr.
Yaþanýlan sýkýntýlarýn çözümü ve
ekiliþlerin Mayýs ayý sonuna kadar
devam etmesi nedeniyle ÇKS baþvurularýnýn bir önceki yýlýn Eylül ayýnda
baþlayýp, üretim yýlý içinde Haziran
ayýna kadar uzatýlmasýnýn önemli olduðu görülmektedir.
ÇKS baþvuru süresinin Haziran ayýna kadar uzatýlmasýna iliþkin
talebimiz Birliðimizce Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýmýza
iletilmiþtir. Talebimizin deðerlendirilerek ÇKS yönetmeliðinde gerekli
deðiþikliðin biran önce yapýlmasý sorunu çözecektir."
TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, çiftçilerin de olasý sýkýþýklýklarý
düþünerek son günü beklemeden tarým il ve ilçe müdürlüklerine bir an
önce baþvurusunu yapmasý gerektiðine dikkati çekti.Haber Servisi
Köse vatandaþlara CHP'nin
hedeflerini anlattý
CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, il merkezinde
ziyaretlerde bulundu.
Ziyaretlerde CHP'nin yeni parti politikalarýný anlatan
Milletvekili Köse, eðitim sistemi, aile sigortasý ve nakdi yardým kapsamýnda somut güvence içeren yasal düzenlemeler yapýlacaðýný
söyledi.Emekli
maaþlarýnda
iyileþtirme ve Dini Bayramlar da
ikramiye, esnaf destek programý
çerçevesinde SSK prim desteði, esnaf
ve iþçi koruma sistemi, vergi indirimi
düzenlemeleri yapýlacaðýný kaydeden Köse,
"Basýn özgürlüðü
geniþletilip, basýn mensuplarý ve
basýný koruma amaçlý yasal düzenlemeler yapýlacak. Maden kazalarýný
önleme konusunda Avrupa standartlarýna göre Devlet güvencesi
saðlanacak.
Taþeron düzenlemesinde somut çözümü gerektiren
düzenlemeler, çiftçilere mazot ve
faizsiz kredi desteklemesi getirilecek" dedi.
Milletvekili Köse, AK Parti'nin ve buna baðlý olan çeþitli odaklarýn bu politikalarý sabotaj amaçlý karalama yýpratma kaos politikalarý yürüttüðünü belirtti.
Ayrýca bu günler de TBMM Genel Kuruluna getirilen yeni kanun
düzenlemelerini de eleþtiren Milletvekili Köse, emniyet güçlerinin
yetkilerinin arttýrýlmasýný öngören kanun tasarýsýný eleþtirerek
"Türkiye bir panik yasasýyla 12 Eylül'ü anýmsatan bir yasa düzen-
lemesi ile karþý karþýya. Türkiye'yi uçuruma götürmeleri an meselesi. En temel demokratik haklar kiþisel özgürlükler kelepçelenmek
isteniyor. Bir devlet kelepçesi takýlmak isteniyor. Faþizme çeyrek
kala uygulamalarýna karþý CHP olarak hem siyasi hem hukuki
mücadelemizi vermeye devam edeceðiz" ifadelerini kullandý.
Köse, ayrýca son dönemde gündemde olan eðit-donat uygulamasý ile ilgili olarak ise Türkiye'nin bu uygulamayý daha önceden
yaptýðýný savunarak, "Siz bunu yapýyordunuz zaten. Bunlar da belgelendi. Milletvekillerimiz gitti Hatay'daki kamplara, sokmadýnýz.
Orada insanlarýn silahlandýrýldýðýný Suriye'ye gönderildiðini dünya
alem biliyor. Þimdi bunu uluslararasý bir koalisyon projesi olarak
gösteriyorsunuz. Kim bu ýlýmlý muhalifler? Tüm bu eðittikleriniz
daha sonra IÞÝD'e terörist malzemesi olacak" ifadelerini kullandý.
Köse, "AK Parti'nin TCK ve CMK'da çok köklü deðiþiklikleri
öngören, özgürlükleri sýnýrlayan 35 maddelik yeni bir yargý paketinin tasvip edilir bir tarafý yok. Türkiye demokratikleþecekti, yeni
bir anayasa yapacaktý. Mevcut TMK kaldýracak derken tekrar baþa
döndük. 12 Eylül'e, Çiller dönemindeki yasalara dönüldü" dedi.
"Böyle bir günde kara mizah, ironi ne kadar doðru olur?" diyen
Köse, "141 ve 142. maddeleri bu pakete koysanýz tüy diker"
ifadelerini kullandý.
Adalet Bakaný Bekir Bozdað'ýn
paketin güvenlik tedbirleriyle
alakasý olmadýðýný söylediðini
aktaran Köse, "Peki neyle alakasý
var? Þeker çuvalý mý; bunlar ne?"
diye konuþtu.
"Ayýp örtülmüyor, mýzrak
çuvala sýðmýyor" diyen Köse,
Avrupa'dakinin aynýsý mý yoksa
baþka bir þey mi getirildiðini
bilmediðini ve o polemiðe girmek
istemediðini kaydetti.
"Avrupa'daki yasalarý getirin,
Taksim Meydanýnda da bizi asýn.
Biz de demokrasi bayramýnýn kurbaný olalým" diyen Köse, "Türkiye'nin kaostan çýkmasýnýn tek bir
yolu var. Radikal, cesur bir demokratik hamle, adým ne zaman,
bugün, bu gece. Bunu yapamazsa, bu tekrar geri sayacak. Bu ülke
yanarsa hepimiz yanacaðýz" þeklinde konuþtu.
"Bu gidiþat, gidiþat deðil" diyen Köse, "Sen sabretsen de zaman
sabretmez" Arap atasözünü hatýrlatarak, acilen bir Ortadoðu vizyonunun ortaya koyulmasý, bütün Türkiye'nin üzerinde ittifak edecek yeni bir siyaset belirlenmesine gerek olduðunu söyledi. Haber
Servisi
Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Çorum'u gezdi
Çukurova
Üniversitesi
Arkeoloji Bölümü öðrencileri,
Çorum'un tarihi ve turistik
mekanlarýný gezdiler.Lezzet Sarayý
Sahibi Burhan Balcý'nýn organizasyonunda gerçekleþtirilen gezide
öðrenciler, Çorum'dan oldukça
mutlu ayrýldýlar.Öðrencilerin yemek
ve konaklama organizasyonunu
üstlendiðini ifade eden Burhan Balcý,
öðrencilerin Lezzet Sarayý'nýn
Çorum'a özgü yemeklerine hayran
kaldýklarýný
söyledi.Akþam
da
Hattuþili Otel'de eðlenen öðrenciler, Çorum'dan mutlu ayrýlýrken, tekrar Çorum'a geleceklerini ve Lezzet Sarayý'nýn eþsiz yemeklerinden mutlaka tadacaklarýný ifade ettiler.
Haber Servisi
4
Mahir ODABAÞI
41YIL SONRA
ÝLK ÖÐRETMENÝME
MEKTUP
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Sevgili Öðretmenim;
Öncelikle selam eder ellerinden öperim. Belki beni hatýrlayamazsýnýz. Çünkü aradan kocaman 41 yýl geçti. Ben Çorum /
Osmancýk / Seki köyünden. Öðretmenlik mesleðine köyümüzde
baþlamýþtýnýz ve bizlerde ilk öðrencilerinizdik. Aradan bunca yýl
geçmesine raðmen köyümüzde sizlerin hala unutulmamasý,
sohbetlerde gýyaben övgülerle anýlmasý herkese nasip olmayacak bir mutluluk. Zira Hz. Ali ''Ýnsanlarla öyle geçininiz ki,
ölümünüzden sonra düþmanlarýnýz bile aðlasýn'' diye boþuna
dememiþ.
Öðretmenim, bildiðiniz üzere köyümüz ilçeye yürüyerek 4
- 5 saat uzaklýkta bir orman köyü. Siz görev yaparken
köyümüzde elektrik, su (terkos), telefon gibi temel ihtiyaçlar
yoktu. Hayal meyal hatýrladýðýma göre köye yeni bir öðretmen
geliyormuþ deyince küçük büyük hepimizde bir heyecan oluþmuþtu. Sizi karþýlamaya köyden bir grup gitmiþti ve sizin birkaç
parça eþyanýz ilçeden traktörle önce Kýzýltepe köyüne, oradan da
merkeplerle köyümüze taþýnmýþtý.
O zamanlar köyümüz bir baþkaydý. Köyün nüfusu 400-500
kiþiydi ve göç kelimesini kimse duymamýþtý. Þimdi o insanlarýn
bir kýsmý ahrete, bir kýsmý da uydum kalabalýða deyip þehirlere
gitti. Düðünlerde, bayramlarda bile köyünü hatýrlayamaz oldu.
Okulumuz bakýmlý, temiz, bahçesi bizlerle cývýl cývýldý. Ne
oyunlar oynardýk sizlerle o bahçede. Kar yaðdýðýnda kartopu
oynamak tarifi mümkün olmayan bir mutluluktu. Hele sizin
amuda kalkýp iki elinizin üzerinde çimlerde yürümeniz bir
harikaydý. Yerli malý haftasýnda toplu pikniðe götürürdünüz.
Milli bayramlarda harmanda kutlama programlarý çerçevesinde
deve güreþleri, çuval yarýþlarý, yumurta yarýþlarý… Daha neler
neler…
Bilmiyorum hatýrlar mýsýnýz? Bir gün ders iþlerken masaya
oturdunuz, baþýnýzý ellerinizin arasýna aldýnýz HIÇKIRA
HIÇKIRA AÐLAMAYA baþladýnýz. Bir kýsmýmýz bilmeden
gülerken, bir kýsmýmýz baþladýk aðlamaya. Ne biz sorabildik, ne
de siz bir þeyler anlattýnýz. Sizin o halinizi hatýrlayýnca, inanýn
ciðerim parçalanýyor. Çünkü ben de görev yaparken aynýsýný
yaþadým ve sizin gibi kimseye bir þey söyleyemedim, sýr deposuna attým öðretmenim.
Öðretmenim yaþlýlardan dinlediðime göre o zamanlar
köyümüz fakir ama gönlü zenginmiþ. Yangýnlara kâr, yalnýzlara
yâr, kimsesizlere var olunurmuþ. Akþamlarý mehlelere gidilir,
tatlý sohbetler edilir, kibrit, çorap vs. oyunlarý oynanýrmýþ.
Sizlerde baþköþede þeref misafiri olarak bulunur 20-25 yaþlarýnda genç delikanlý olmanýza raðmen 70-80 yaþlarýndaki dedelerimiz sohbetlerinizi pür dikkat dinlermiþ. Benimde hatýrladýðýma
göre biz çocuklar utancýmýzdan kapý arkalarýna saklanýrdýk.
Köyde 5-6 tane kahvane vardý. Buralarda oyun oynanmaz sohbet edilirdi. Ama ne sohbetler…
Köyün bir saat uzaðýnda bulunan yayladan kendi baþýma
yürüyerek okula geldiðim için bana biraz tolerans gösterirdiniz.
Öyle ki sene de 50-60 gün okula gelmediðim olurdu. Rahmetli
babam, sabah erkenden bahçeden topladýðý sebzelerden bir
poþet elime tutuþturur, ''Oðlum bunu öðretmenine ver, taze taze
yesinler'' derdi.
O zamana kadar köyümüzden hiç memur çýkmamýþtý.
Sizinle beraber ilkler yaþanmaya baþlandý. Büyük abim, ablam
hiç okula gitmemesine karþýlýk ortanca abim için babamý ikna
edip þehre okumaya göndermesine vesile oldunuz. Böylece þeytanýn bacaðý kýrýlmýþ oldu. Yani ilk defa köyümüzden bir
mühendis çýktý. Tabi peþinden diðerleri… Zira köylü vatandaþ
çocuðunu yönlendirirken ekseriya komþusunun çocuðuna
bakarak, ''bak falanýn çocuðu þu oldu sende onun gibi ol'' diye
yönlendirir.
Öðretmenim þimdi köyümüze gelseniz tanýyamazsýnýz. Yol
var, su var, elektrik var, telefon var, Internet var, arabalar var…
Ama 41 yýl öncesinin samimiyeti, huzuru yok. Velhasýl eskiye
nazaran imkânlar daha çok lakin o eski mutluluk yok… Yoðun
göç nedeniyle o zamanki nüfusun % 95'þi þehirlerde.
Öðretmenim siz þimdi okulu da merak edersiniz. Keþke hiç
hatýrlatmasaydým da 41 yýl önceki haliyle hayalinizde canlansaydý. Maalesef öðrenci yokluðundan okul kapandý. Bacasý yýkýk,
kiremitleri kýrýk, camlarý kýrýk, bahçesinde in cin geziyor…
Anlayacaðýnýz virane… Geçen internette resmini gördüm de,
oturdum aðladým öðretmenim. Biliyorum ki, bu satýrlarý okurken
yufka yüreðiniz dayanmaz sizlerde aðlarsýnýz…
Öðretmenim biliyorsunuz 5'nci sýnýfý
Çankaya'da bir okulda okumuþtum. Okulda her türlü imkân
vardý. Fakat ne acýdýr ki, Anadolu'nun ücra köyünden gelip anne
babadan ayrý olarak bir yakýnýnýn yanýnda kalan öðrencinin baþý
okþanmadýðý,
haliyle
hemhal
olunmadýðý
için
O
ÖÐRETMENÝMÝN ADINI DAHÝ BÝLMÝYORUM. (yýllar sonra
geçenlerde iletiþim kurdum. Yine de öðretmenim deyip zaman
zaman arýyorum. Çok seviniyor.) O yýllarý hatýrlayýnca sizi daha
çok özlüyorum.
Þartlar çok deðiþti öðretmenim. Þimdi ekseriya öðretmen
köylüyü, köylü de öðretmeni tanýmýyor. Olur mu böyle þey?
Demeyin, maalesef oyluyor. Çünkü öðretmenlerimiz köylerde
ikamet etmeyince, iletiþimde de ister istemez aksaklýklar oluþuyor. Geçenlerde Ýlçede ýrmak kenarýnda otururken köylü bir
vatandaþa ''Öðretmeniniz kim? Nereli?'' diye sorduðumda
''Bilmiyorum, sabah gelip akþam gidiyor, okuyanda bebeðim
yok'' deyince hey gidi eski günler diye mýrýldandým… Geçmiþle
bu günleri kýyaslayýnca anlatýlacak daha çok þeyler var ama sizleri daha fazla üzmek istemem. Ellerinizden öpüyorum.
(41 yýl önceki ilk öðrencilerinizden Mahir )
NOT: Öðretmenimiz Turgut Eraslan (Malatya) ve Yaþar
Çetinkaya (Konya) 41 yýl aradan sonra bu bayramda iletiþim
kurmak nasip oldu. Artýk teknoloji sayesinde 40-50 yýl önceki
öðretmenlerimizi, asker arkadaþlarýmýzý bulmak kolaylaþtý. Vefa
borcu olarak iletiþim kurmanýzý tavsiye ederim. Ýnanýn tarifi
mümkün
olmayan
mutluluk
yaþayacak
ve
yaþatacaksýnýz…(yazar tel: 536 568 1141)
TEK
YILDIZ
2
27 KASIM 2014
PERÞEMBE
HABER
Okullara 650 bin lira
donatým yardýmý
AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit
Baðcý Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan 200 bin
5
Çorum
Müze
binasý 100
yýldýr güzel
TL temel eðitim, 250 bin TL orta
eðitim ve 200 bin TL'de mesleki ve
teknik okullarýn eðitim ve donatým
ihtiyaçlarýnda kullanýlmak üzere
toplam 650 bin lira ödeneðin Ýl Özel
Ýdaresi tarafýndan aktarýlmak üzere
Çorum Defterdarlýðýna gönderildiðini
açýkladý.
Baðcý, Çorum'da her kademedeki
okullarýn donatým ve teknik
ihtiyaçlarýný karþýlayacak ve öðrencilerin eðitim ve öðretim kalitesini
artýrmak için fayda saðlayacak bu
ödeneklerin öðrencilere ve eðitimcilere hayýrlý
olmasýný temenni etti. Haber Servisi
Bir asýrlýk tanýk Çorum
Müze Binasý bir zamanlar
Sýhhat Mektebi, Makine Meslek
Yüksekokulu olan binanýn koridorlarýnda koþuþturan öðrencilerin
ayak sesleri çýnlarken þimdi tarihin
eþsiz hazinelerine ev sahipliði
yapýyor.Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Valilik, Ýl Kültür ve Turizm
Müdürlüðü ve Müze Müdürlüðü
iþbirliði ile Çorum Müze Binasýnýn 100. Yýl Kutlama Etkinlikleri
ve 5. Çorum Kazý ve Araþtýrmalar
Sempozyumu yapýlacak.28 Kasým Cuma günü Çorum Müzesi'nde baþlayacak ve 2 gün sürecek etkinlikler kapsamýnda "Fotoðraflarla Çorum Müze Binasý'nýn Yüz Yýlý" Fotoðraf Sergisi ile
önemli bilim insanlarýnýn Çorum
kültürü ve tarihine iliþkin sunumlarý ve Çorum Müzesi ile ilgili sunumlara yer verilecek. Çorum'da
gerçekleþtirilen arkeolojik kazýlarýn
baþkanlarý ile müze ve kazýlarda
açýða çýkan eserler üzerinde yapýlan bilimsel araþtýrma sahiplerinin
katýlýmlarý ile yapýlacak olan sempozyumda 22 bildiri sunulacak.
Çorum Kazý ve Araþtýrmalar Sempozyumu, Çorum'da Bakanlýðýn
izinleri ile yapýlan kazýlar ile müze
koleksiyonunda yer alan birçok
eser üzerinde devam eden bilimsel
çalýþmalarýn geniþ kitlelere ulaþtýrýlmasý ve elde edilen sonuçlarýn
tartýþýlmasýna yardýmcý olmak
amacýyla gerçekleþtiriliyor ve bildiriler kitaplaþtýrýlýyor. Bu nedenle
sempozyumun 5.si de Çorum Müze Binasý'nýn 100. yýl etkinlikleri ile
birleþtirildi. Haber Servisi
7 katlý binada yangýn
korkuttu
Bahabey Caddesi üzerindeki
bulunan 7 katlý bir binanýn teras
katýnda çýkan yangýn korku
yarattý. Bahabey Caddesi No: 73
adresinde bulunan apartmanýn teras
katýndan duman geldiðinin fark eden
apartman sakinleri ve esnaf vatandaþlar itfaiye ve polise haber verdi.
Çok sayýda itfaiye aracý ve polis olay
yerine sevk edilirken polis yollarý kapatarak ve etrafta önlem aldý.
Ýtfaiyenin merdiven aracý ile
binanýn yedinci katýna ulaþan itfaiye
personeli
yangýný
tamamen
söndürürken vatandaþlar da çalýþmalarý merakla izledi. Bahadýr YÜCEL
Sokak satýcýlarýna
operasyon
Ýl Emniyet Müdürlüðü
Kaçakçýlýk ve Organize
Suçlarla Þubesi ekipleri
sokak satýcýlarýna yönelik operasyonlara devam ediyor.
Bu kapsamda 25 Kasým günü
düzenlenen operasyonda, M.S ve
F.B. isimli þüpheliler 190 adet
uyuþturucu içerikli hap ile birlikte
yakalandýlar.
Þüpheliler "Uyuþturucu ve
Uyarýcý Madde Ýmal ve Ticareti
yapmak,
Kullanmak
için
Uyuþturucu veya Uyarýcý Madde
Satýn Almak, Kabul etmek veya
Bulundurmak " suçlarýndan
çýkarýldýklarý adli makamlar
tarafýndan tutuklanarak cezaevine
gönderildiler.
Haber Servisi
Çorum ÝHH Çukuröz köyünde çýkan yangýnda evleri yanan ailelere gýda yardýmý ulaþtýrdý.
Evi yanan her aileye ikiþer koli kuru gýda paketi
olmak üzere toplam 60 koli daðýtýldý. Ayný zamanda
köyde
maðdur
durumda olan diðer ailelere de gýda yardýmý yapýldý.
ÝHH Ýl Baþkaný
Selim Özkabakçý
konu hakkýnda
yaptýðý açýklamada, "Çorum ÝHH
olarak evleri yanan
köylülere
geçmiþ olsun dileklerimizi ilettik.
Evleri yanan kardeþlerimiz ile sohbet ederek durumlarý hakkýnda bilgi aldýk ve onlarý teselli etmeye çalýþtýk. Köylülerin gelen yardýmlardan dolayý morallerinin yerinde olduðunu gördük. Köye yardým ulaþtýran
herkese dua ediyorlar. Ancak Çukuröz'de yapýlacak
daha çok iþ olduðunu gördük. Ýmkan dahilinde tüm
Çorumlu kardeþlerimizi destek olmaya çaðýrýyoruz.
Çorum ÝHH Bayat Temsilcimiz Ali Sancý kardeþimizde Çukuröz köyünden olduðundan kendisine de geçmiþ olsun dileklerimizi ilettik. Destek olmak isteyenler Bayatta Ali Sancý kardeþimiz ile temasa geçebilirler. ÝHH olarak Türkiye'de
ve dünyada her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanýnda
olmaya çalýþýyoruz. 150 ülkede ve bölgede çalýþmalar
yürütüyoruz. Daha çok savaþ ve afet bölgelerinde
daha aðýrlýklý çalýþmalarýmýz var. Genel Merkezimiz
bünyesinde kurulan Arama Kurtarma ve Acil Yardým ekipleri ülkemizde ve
dünyada ciddi çalýþmalara imza atýyorlar. Þu sýralar
bizde Çorum ÝHH Olarak kendi bünyemizde Arama
Kurtarma ve Acil Yardým ekipleri kuruyoruz, inþallah
kýsa bir süre sonra tamamlanacak. Amacýmýz iyiliði
her yere yaymak, sloganýmýz iyilik her zaman her yerde" dedi. Haber Servisi
Türk Dünyasý Ekonomi Forumu
için destek talebi
YEDAÞ'tan elektrik kesintisi
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve
onarým çalýþmalarý nedeniyle Sungurlu'da elektrik kesintisi yapacak.YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesinti 28.11.2014
tarihlerinde 09.00-13.00 saatleri arasýnda
Çorum ÝHH'dan
Çukuröz'e yardým
yapýlacak ve þu bölgeler etkilenecek: "Sungurlu
Ýlçesi Tuðlu, Mehmet Ali Çiftliði, Asayiþ,
Kalenderoðlu, Yirce, Kula, Resuloðlu Köyleri,
Tuðlu Ýçme Suyu ve Kalendereoðlu Ýçme Suyu
tesisleri." Haber Servisi
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin
Alkan, Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti.Kýsa bir süre önce Hitit Üniversitenin ev sahipliðinde düzenlenen "Sürgünün 70.
Yýlýnda Ahýska Türkleri Uluslararasý Sempozyumu"nun
çok güzel geçtiðini belirterek katýlýmlarýndan ve vermiþ
olduðu desteklerinden dolayý Uslu'ya teþekkür eden
Rektör Prof. Dr. Alkan, yakýn bir zaman da üniversitenin
ev sahipliðinde Çorum'da gerçekleþtirilecek olan IV.
Türk Dünyasý Ekonomi Forumu'nunda zengin bir içerikle ve en güzel bir þekilde düzenleneceðini belirterek
Uslu'dan destek istedi.Alkan, Teknokent, Merkez Laboratuvar, MYO 1. Etap ve Alaca MYO binalarýnýn bir kaç
ay içerisinde teslim edileceðini, Kuzey Kampüsün de
hýzla þekillendiðini belirterek, "Üniversitemize vermiþ
olduðunuz destekler için teþekkür ediyorum" dedi.Uslu
ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Ço-
rum'un geliþimine büyük katký sunacaðýna inandýðýmýz
Teknokent'tin ve akabinde Merkez Laboratuvarý, MYO
1. Etap ve Alaca MYO binalarýmýzýn teslim edilecek olmasý memnuniyet verici geliþmelerdir. Fiziki alt yapýnýn
günümüz þartlarýna uygun, modern standartlarda olmasý hem öðrenci sayýsýnýn artmasýna hem de tercih edilebilirliði artýran faktörlerdir. Üniversitemizde sayenizde
günden güne fiziki þartlar ve akademik personel olarak
büyümektedir. Her alanda yapacaðýnýz çalýþmalarda
desteðimiz artarak devam edecektir" dedi.
TEK
YILDIZ
2
27 KASIM 2014
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
HABER
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
PERÞEMBE
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
Ücretsiz
Keþif
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Atlamaz'dan emes hastasý
öðretmene ziyaret
Çorum eski Belediye Baþkaný,
Ýlkadým Kaymakamý Turan Atlamaz
Öðretmen Günü nedeniyle Ýlçede
ikamet eden emes hastasý emekli
öðretmen Nezihe Özturan'ý ziyaret
etti.
Nezihe Özturan ziyaretten çok
memnun kaldýðýný ifade ederek,
"Allah devletimizden ve sizlerden razý
olsun. Bizleri yalnýz býrakmýyorsunuz.
Evimize misafir geldiniz çok sevindim. Bizi yalnýz býrakmayýn her
zaman gelin" dedi.
Ayrýca Öðretmenler Günü ile ilgili
olarak konuþan Özturan, "Tüm öðretmen arkadaþlarýmýn günlerini kutlarým. Þunu unutmasýnlar çocuklar ilk
dikkatlerini öðretmenlerden alýrlar.
Öðretmenlerimiz de bu bilinçte
hareket etmelidirler" diye konuþtu.
Nezihe Özturan ile bir süre sohbet
ederek dertlerini ve isteklerini
dinleyen Turan Atlamaz, "Ýlçemizde
ikamet edip, yalnýz yaþayan, yaþlý,
hasta olan vatandaþlarýmýz var.
Onlarýn bizlerden hiçbir talepleri
olmuyor. Nezihe haným gibi onlar da
çok asil insanlar. Sadece hatýrlanmak,
beþ dakika da olsa ziyaret edilmek,
kýsa bir sohbet bulma imkâný arýyorlar. Ama onlar inanýn bundan çok
daha fazlasýný hak ediyorlar. Bu tür
ziyaretler, resmiyetten daha çok hepimizin insanlýk görevidir. Emekli
Öðretmenimiz Nezihe hanýmýn da
dediði gibi çocuklar ilk dikkatlerini
öðretmenlerden alýrlar ve bu etkiyle
olacak ki öðretmenlerde özellikle
ilkokul öðretmenleri çocuklarda ana
gibi iz býrakýrlar, unutulmaz olurlar.
Sizlerin aracýlýðý ile ellerinizi öperek
tüm öðretmenlerimizin gününü
tekrar kutlarým" ifadelerini kullandý.
Haber Servisi
Uslu, Çevre Bakanlýðý
açýlýþ törenine katýldý
Çevre yatýrýmlarý açýlýþý ve çevre temizliði
araçlarýnýn daðýtým töreni Ankara'da gerçekleþti. Törene Baþbakan Ahmet Davutoðlu,
Gümrük ve Ticaret Bakaný Nurettin Canikli,
Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu, Milletvekilleri, Belediye Baþkanlarý ve
çok sayýda davetli katýldý. Baþbakan Ahmet
Davutoðlu, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nca
düzenlenen toplu açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada, "Çevre ve þehir söz konusu olduðunda kaybedilen bir saniyenin bile vebali
aðýr olur.Vahþi depolama yöntemiyle doðaya
çevreye zarar verirsek gözbebeðimiz gibi
baktýðýmýz torunlarýmýzýn mirasýndan çalmýþ
oluyoruz. Herkesin torunu vardýr gençlerde
inþallah olacaklardýr. Onlar da çocuklarýna
baksýnlar. O çocuklara nasýl muhabbetle bakýyorsak onlara çevreye de doðaya da öyle
bakmamýz gerekiyor. Önemli olan þimdi onlara muhabbetle bakmak deðil ileriye doðru
onlarýn çocuklarýna yaþanabilir bir çevre þehir
sunmak. Bu da tarihi bir sorumluluk. Bunu
yerine getirebilmek adýna en anlamlý faaliyet
budur. Bu programa katýlma arzum biraz da
bu sorumluluðu sizlerle paylaþma arzumdan
kaynaklanýyor. Hepimizin bu hizmetler dolayýsýyla emeði geçen herkese teþekkür borcumuz var. Ben de sizler adýna teþekkürlerimi
iletmek istiyorum. Nüfusumuzun yüzde 70'i
artýk düzenli atýk depolama sistemine dahil
olacak. Bunu en kýsa zamanda yüzde 100'e
kadar çýkartacaðýz. Ergene havzasýnýn korunmasý için 3 milyar 200 milyon liralýk bir kaynak aktarýldý. Ýnþallah bunlar en iyi þekilde
korunacak ve gelecek nesillere emanet edilecek. Ben bir kez daha mekâna selam olsun
diyorum. Bu mekânlarý güzel þehirler olarak
tanzim edip bize emanet eden ecdada selamlar olsun. Bu mekânlarý en güzel þekilde geleceklere emanet edeceðiz onlara da selamlar
olsun" dedi. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnýn
yerel yönetimlere çevre destekleri kapsamýnda, Laçin ve Ýskilip Belediyelerine yol süpürme aracý, Osmancýk Belediyesine Atýk Su Artýma tesisi için 150 bin TL, Bayat Belediyesine de çöp konteynýrlarý için 50 bin TL desteði saðlandý. Haber Servisi
SP'den LGBTÝ tepkisi
Ülkü Ocaklarý, Alparslan Türkeþ'in
97. doðum günü kutladý
Çorum Ülkü Ocaklarý Alparslan Türkeþ'in doðum yýldönümü nedeniyle basýn açýklamasý yaptýlar.PTT önünde gerçekleþtirilen programda konuþan Çorum Ülkü Ocaklarý Ortaöðretim Masa Baþkaný
Ömer Faruk Karakaþ, "Yüce Allah (C.C)'a þükürler olsun
ki, onun gibi bir liderimiz oldu. Davasý Ýlah-i Kelimetullah ve Nizam-ý Alem olan Ülkücü hareketin cevher-i aslisi hiç þüphe yok ki Baþbuð Alparslan Türkeþ'tir. Bütün
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
ömrünü adadýðý Türk-Ýslam Ülküsü yolunda, Türk Ýslam
Ülkücüleri olarak son nefesimize kadar þeref ve vakarla
yürüyeceðimizi bütün dünyaya göstermekle mükellefiz.
Kalplerimizde Baþbuð sevgisi ve O'nun kararlýðý, azmi,
cesareti Baþbuð Türkeþ þuuru daima var olacak ve buna
inananlardan teþekkül etmiþ bir Ülkücü hareket de daima var olacaktýr. Baþbuðumuzun 97. doðum günü kutlu olsun" diyerek sözlerini tamamladý.Haber Servisi
Saadet Partisi Merkez Ýlçe
Teþkilat Baþkaný Sedat Aksungur LGBTÝ seminerine
AKP ve CHP'li vekillerin katýlmasýna tepki gösterdi.
AB'nin düzenlediði ama
yandaþ medyanýn gizlediði
"sapkýnlýk semineri"nin Tiran'da
gerçekleþtirildiðini
kaydeden Sedat Aksungur,
"LGBTÝ (travesti gay biseksüel) üyelerinin korunmasý üzerine bina edilen toplantýya
Milletin Meclisi'nden Türkiye'yi temsilen vekiller istendi.
Duyarlý kesimlerin tepkisi
üzerine toplantýya gidecek
dört Vekilden üçü gitmekten
vazgeçti., Toplantýya sadece
CHP Milletvekili Binnaz Toprak'ýn katýlmasý beklenirken
AKP içinden alel acele bulunan isim Nursuna Memecan'ýn da toplantýya katýldýðý
belirlenmiþtir. Tiran'a giden
Kadýn-Erkek Fýrsat Eþitliði
Komisyonu
Baþkanvekili,
CHP'li Binnaz Toprak duru-
mu özetlerken "Biz buraya 4
kiþi gelecektik. Ama gelmeden önce aþýrý dinciler baský
yaptýlar. Bu arkadaþlarýmýz
gelmekten vaz geçmek zorunda kaldýlar. TBMM AB'nin
sapýklarý koruma projesine
destek oluyor diye yaygara çýkardýlar üç kiþi korkup kaçtý
dedim. Çok þaþýrdýlar. 'Çok
þükür Nursuna Memecan haným cesaret edip geldi' oradaki baþkan da kendisini tebrik
etti" diyerek ortak baþarýlarýný anlatmýþtýr. Lut Kavminin
helakýnýn sebebini tüm inanç
sahipleri bilmektedir, Semut
Kavmi , Sodom ve Gomore
þehirlerinin hali Ýslam dininin
bu sapkýnlara bakýþ þeklinin
özetidir. Özellikle toplantýyý
kýnayan katýlacaklarý uyaran
Milli Görüþçülerin AB temsilcilerine þikayet edilmesi bizim açýmýzdan asla bir öneme
sahip deðildir, bizler AB karþýsýnda Ýslam Birliði diyen ve
bu yolda D8 birliðini kuran
bir teþkilatýz, pislik yuvasý
AB'nin bizim nazarýmýzda asla
bir
deðeri
yoktur.
LGBTÝ'ler için tertipledikleri
seminer bizim ne kadar haklý
olduðumuzun ispatýdýr. Bu
gibi olaylar maalesef AKP iktidarýnýn Müslümanlarý nasýl
pasifleþtirip duyarsýz hale getirdiðinin belgesidir. Bu kabul
edilemez duruma tepki veren
bizler aþýrý dinci olarak anýlmaktayýz ki oysaki bu her
müslümanýn normal tepkisi
olmalýydý. Bu sapýk düzene
destek olanlar belaya davetiye çýkardýklarýnýn farkýnda
deðillerdir . Aklý baþýnda tüm
inanç sahiplerini AKP ve
CHP'nin bu gizli ittifaklarýna
karþý birleþmeye davet ediyor,
bir sözle dahi olsa tepki vermeye çaðýrýyoruz" dedi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
27 KASIM 2014
PERÞEMBE
HABER
Çukuröz'de konteynýrlar
teslim aþamasýnda
Bayat
Ýlçesi
Çukuröz
Köyünde 14 Kasým Cuma günü
meydana gelen yangýnda 28 konut, 1
köy konaðý ve 1 iþyeri yanmýþtý. Olayý
yakýndan takip eden Çorum
Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu, köyde çalýþmalarýn
devam ettiðini dile getirdi.
Uslu, "Genel hayatýn etkilendiði
elim yangýn olayý ve sonrasýnda
devlet imkânlarý seferber edilmiþ,
Çorum Valiliði koordinesinde tüm
kamu personeli üzerine düþeni yapmýþ ve yapmaya da devam etmektedir.
Olay
sonrasý
Çorum
Milletvekilleri olarak köyümüzü
ziyaret ederek halkýmýzýn yanýnda
olduk. Van'dan gelen konteynýrlarýn,
bakým ve onarým tamamlandý.
Mutfak dolaplarý, banyolarý, yenilenen konteynýrlara, sýcak su ihtiyacý
içinde termosifon takýlmýþtýr. Elektrik,
kanalizasyon ve su tesisatlarý tamamlanan konteynýrlar vatandaþlarýmýza
teslim aþamasýna gelmiþtir. Ýlk etapta
afetzedelerin iaþe, ibate ve acil
ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için 150
bin TL, geçici iskân amaçlý gönderilen
konteynýrlarýn
nakliye,
bakým,
onarým
çalýþmalarý
ve
diðer
ihtiyaçlarýn karþýlanmasý için 180 bin
TL ve Bayat Belediyesinin yangýn
söndürme çalýþmalarýnda kullandýðý
makine ve ekipmanýn akaryakýt
ihtiyaçlarý için ise 50 bin TL olmak
üzere toplamda 380 bin TL Afet ve
Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý
tarafýndan Çorum Valiliðine gönderilmiþtir" dedi. Haber Servisi
CHP'li kadýnlardan öðrencilere yardým
CHP'li kadýnlar Oðuzlar ilçesine giderek maddi
durumu iyi olmayan öðrencilere ve ilçe belediyesi
tarafýndan açýlan hediyeleþme çarþýsýna giyecek
yardýmýnda bulundular. CHP'li kadýnlar, dün Oðuzlar
ilçesinde 10 öðrenciye kaban yardýmýnda bulundular.
CHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru, Ýlçe
Kadýn kollarý Baþkaný Firdes Yalçýn ve yönetim kurulu
üyesi kadýnlar ilk olarak Belediye Baþkaný Orhan Ateþ'i
makamýnda ziyaret ettiler.
CHP'li kadýnlar daha sonra ilçede bulunan okullardan tespit edilen 10 öðrenciye kaban hediye ettiler.
Oðuzlar Belediyesi tarafýndan açýlan hediyeleþme
çarþýsýna da çeþitli giyecek yardýmýnda bulunan CHP'li
kadýnlar, Birtatlý Mahallesi muhtarlýðýna seçilen
Hamide Semerci'yi de ziyaret ederek bir süre
görüþtüler. Haber Servisi
Belediye personeline hizmet içi eðitim semineri
Çorum Belediyesi, personeline yönelik hizmet içi eðitim
semineri düzenledi. Gazi
Üniversitesi'nden Prof. Dr. Enver
Aydoðan ve Ýçiþleri Bakanlýðý
Baþkontrolörü Recep Demir tarafýndan verilen seminer iki gün sürdü.
Prof. Dr. Enver Aydoðan,
kurumlar arasý ve halkla iliþkiler
çalýþmalarý
hakkýnda
bilgiler
verirken Recep Demir de Belediye
Zabýtasýnýn görev ve yetkileri
konusunda bilgiler verdi. Belediye
Baþkan
Yardýmcýsý
Ahmet
Yabacýoðlu, personel eðitimini çok
önemsediklerinin altýný çizerek
"Personelimizin ihtiyaç duyduðu
konularda bundan sonra da eðitim
seminerleri düzenlemeye devam
edeceðiz. Bu seminerlerle, personelimiz iþinin gerektirdiði bilgi ve
becerileri kazanmakta, davranýþlarý
olumlu yönde etkilenmektedir"
dedi. Haber Servisi
7
KKSM, Kadýna Yönelik
Þiddete dikkat çekti
Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve
Sanat Merkezi tarafýndan 25 Kasým
Kadýna Yönelik Þiddete Karþý
Uluslararasý Mücadele Günü nedeniyle
Saat Kulesi yanýnda stant açtý.Kadýna
yönelik þiddetin azaltýlmasý için her türlü
farkýndalýðýn kazandýrýlmasý amacýyla
gerçekleþtirilen etkinlikte standý ziyaret
edenlere yaka kartý daðýtýldý. Kadýn Kültür
ve Sanat Merkezi'nde görevli personel
tarafýndan þiddete uðrandýðýnda veya
tehlike anýndayken baþvuru yapýlacak yerler
konusunda
bilgiler
verildi.
Bilgilendirme formu ve kadýna yönelik þiddetle mücadele el kitabýnýn da daðýtýldýðý
etkinlikle ilgili bilgi veren Çorum
Belediyesi Aile Eðitim Merkezi sosyal
hizmet uzmaný Aysun Tonbul, "Her ne
kadar kabullenemediðimiz bir durum olsa
da kadýnlar kadýn olduklarý için cinsiyete
dayalý ayrýmcýlýk ile fiziksel psikolojik cinsel ve ekonomik açýdan zarar görmektedir.
Biz bu etkinlikle de maðdur olan kadýnlarýn
yanýnda olduðumuzu göstermek ve
toplumda bu konuda farkýndalýk yaratmayý
amaçladýk" dedi. Haber Servisi
AK Parti Kadýn Kollarý'ndan
Çukuröz'e yardým
AK Parti Ýl Kadýn Kollarý 28 evin
tamamen yandýðý, Bayat'ýn Çukuröz
köyüne giderek giyecek yardýmý
yaptý.
AK Parti Ýl Kadýn Kollarý tarafýndan
ildeki hayýrsever vatandaþlardan toplanan
giyecekleri önceki gün Çukuröz köyünde
ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrdýlar.
Kadýn Kollarý Baþkan Yardýmcýlarý
Nilgün Polattaþ, Adife Kanar ile AK Parti
Bayat Ýlçesi Kadýn Kollarý Baþkaný Canan
Aktaþ yardýmlarý köydeki ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere köy muhtarýna teslim
ettiler.Burada bir açýklama yapan AK Parti
Kadýn Kollarý Baþkan Vekili Nilgün
Polattaþ, yaþanan afetten dolayý geçmiþ
olsun dileklerini iletirken, "Can kaybýnýn
olmamasý sevindiricidir, görüyoruz ki
devletimiz ve milletimiz seferber olmuþ,
maðduriyetin giderilmesi için gereken her
þey en kýsa sürede yapýlmýþtýr. Devletimiz
köy halkýnýn yanýndadýr. Hayýrsever
vatandaþlarýmýza teþekkür ediyorum.
Allah böyle felaketleri bir daha yaþatmasýn" dedi. Haber Servisi
TKDK Tarým Fuarýna katýlacak
Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörlüðü 3. Çorum Tarým Fuarýna katýlacak. Konu hakkýnda bir açýklama yayýnlayan Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, tarým sektörünün önemli buluþma noktalarýndan biri olan Çorum Tarým Fuarýna daha önce de katýlým saðladýklarýný ancak bu yýlki etkinlikleri
daha fazla önemsediklerini ve bu doð-
rultuda oldukça büyük bir standda yer
alacaklarýný söyledi. Körpýnar, "Yaklaþýk 200 milyon avroluk 13. Baþvuru
Çaðrý ilanýnýn yayýnlandýðý dönemdeki
bu etkinlik, çýkýlan çaðrý ilanýnýn tanýtýmýnýn yapýlabilmesi açýsýndan bizim
için çok deðerli. Ýlimizdeki tarým sektörünün en önemli buluþmasý olan fuara tüm hemþehrilerimizi bekliyorum"
dedi. Haber Servisi
Hitit Üniversitesine
desteðe
hazýrýz
Hidayet Vahapoðlu'nun
acý günü
Milliyetçi Hareket Partisi MYK
üyesi, Genel Baþkan Baþdanýþmaný
Hidayet Vahapoðlu'nun annesi Emine
Vahapoðlu dün geçirdiði kalp krizi sonucu
vefat etti.Merhumenin cenazesi bugün öðle
namazýný müteakiben Ýskilip Çarþý
Camiinde kýlýnacak cenaze namazýnýn
ardýndan topraða verilecek.
Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
Ankara Büyükþehir Belediyesi
Genel Sekreteri Doç. Dr. Asým
Balcý'yý ziyaret etti.
Görev yaptýðý tüm kurumlarda
baþarýlý çalýþmalara imza atan ve
sonrasýnda farklý kurumlarda da baþarýlý
çalýþmalarýný sürdüren hemþehrimiz
Doç.Dr. Asým Balcý'nýn baþarýlarýnýn gurur
verici olduðunu belirten Rektör Prof. Dr.
Alkan, üniversitenin kendisinin bilgi
birikiminden yararlanmak istediðini,
Ankara Büyükþehir Belediyesi ile Hitit
Üniversitesi arasýnda ortak iþ birliði pro-
jeleri yapmaktan büyük mutluluk duyacaðýný ifade etti.
Hitit Üniversitesinin gözle görülür ve
hýzlý geliþiminin farkedildiðini ifade eden
Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel
Sekreteri Doç.Dr. Balcý, her türlü iþbirliði
ve desteðe hazýr olduklarýný, birlikte çalýþmalar yapmaktan da büyük bir mutluluk
duyacaklarýný ifade etti. Haber Servisi
TEK
2
YILDIZ
27 KASIM 2014
PERÞEMBE
YAÞAM
8
Yanlýþ diyet
kansýz Býrakýyor
Hamburger
Adamýn biri otobüse biner.
Karný çok açtýr.
Aklýndan "Keþke þimdi iki
hamburger olsa da yesem diye
düþünür". Yanýnda duran kýz:
"Þunlardan bi tanesini de
bana ver" der.
Adam þaþýrýr:
"Herhalde bana söylemedi
diyerek", hamburgerleri
düþünmeye devam eder.
Biraz sonra kýz sesini
sertleþtirerek:' "Ver artýk þunlardan birini" der. Adam afallar: "Ketçap-mayonez de olsun
mu?" der. Kýz da:
"Ya manyak mýsýn nesin.
Þu asýlý tutacaklardan bir
tanesini ver de biz de
tutunalým, ikisini de iþgal
etmiþin."
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Sudoku Bulmacanýn
Çözümü
Kelime Avý Bulmacanýn
Çözümü
Toplumda yüzde 20-30 yaygýnlýkla en sýk
görülen kansýzlýk tipi olan demir eksikliði
anemisine dikkati çeken uzmanlar, yetersiz
beslenmenin yaný sýra yanlýþ diyet uygulamalarýnýn da hastalýða neden olabileceði
uyarýsýnda bulundu.Ýzmir Tepecik Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi Hemotoloji Kliniði
Sorumlusu Uzman Dr. Cengiz Ceylan, vücuda oksijen saðlayan demir maddesinin alyuvarlarda olmamasýndan kaynaklanan bir tür
kansýzlýk olan demir eksikliði anemisine
dünyada çok sýk rastlandýðýný belirtti.
YETERSÝZ BESLENME,
DEMÝR EMÝLÝMÝNÝN
OLMAMASI ETKÝLER
Demir eksikliði nedenleri arasýnda yetersiz beslenme, aþýrý kanama, baðýrsak
hastalýklarý, demir emilimi bozukluðu
olduðunu söyleyen Ceylan, bir diðer sebebin
de yanlýþ diyet olabileceðini ifade etti.
Kýrmýzý ve beyaz eti yeterince tüketmeyen
kiþilerde demir eksikliði anemisine rastladýklarýný dile getiren Cengiz Ceylan, "Uygun
diyet yapýlmazsa, diyet programý çinko ve
demir yönünden eksik olursa 1-2 ay gibi süre
içinde kandaki demir azalýr ve rahatsýzlýklar
baþlar" diye konuþtu.
"TEK TÝP DÝYETLERÝ ÇOK
ZARARLI"
Tek tip beslenmeye dayalý diyet programlarýnýn da sakýncalý olabileceðini dile getiren
Ceylan, þöyle konuþtu:
"Kandaki demir oranýný azaldýkça
unutkanlýk, uykusuzluk, halsizlik þikayetleri
ortaya çýkýyor. Bu nedenle, yað, karbonhidrat,
protein, demirin kullanýldýðý doktor kontrolündeki diyetleri öneriyoruz. Hem protein
hem karbonhidratýn eþit olduðu, içinde demir
yönünden zengin gýdalarýn yer aldýðý diyet
programlarý uygun olacaktýr. Tek tip beslenme belki demir emilimini saðlar ama baþka
elementlerin eksikliðine neden olur bu da
kýsmen kandaki demir oranýný etkileyecektir."
BELÝRTÝSÝ "KAHVE
TELVESÝ YEME" ÝSTEÐÝ
Demir eksikliði anemisinin baþlangýçtaki
belirtilerinin halsizlik, uykusuzluk, unutkanlýðýn yaný sýra saçlarda ve týrnaklara kýrýlma,
matlýk, aðýz ve dilde yara olduðunu ifade
eden Dr. Ceylan, aðýr demir eksikliðindeki
semptomlarýn ise göðüs aðrýsý, nefes darlýðý
olabileceðini kaydetti.
Kahve telvesi veya buz yeme isteði duyan
kiþilerin de demir eksikliði anemisinden
þüphelenmesi gerektiðini dile getiren Cengiz
Ceylan, "Vücut isteyebilir ama kahve telvesi
yemek anemiyi provoke edip hastalýðýn þiddetini arttýrabilir" dedi. Demir eksikliði anemisinin immun sistemi etkilediðini ve
hastalýklara karþý baðýþýklýðýn azaldýðýný
belirten Ceylan, kiþinin birçok hastalýða daha
çabuk yakalanabileceðini de aktardý.
KADIN HASTALIKLARININ
DA HABERCÝSÝ OLABÝLÝR
Ceylan, demir eksikliði anemisinin baðýrsak sistemi ve kadýn hastalýklarý habercisi olabileceðini de anlattý. Demir eksikliði anemisi
bulunanlarýn et, balýk, tavuk, karaciðer yemesi gerektiðini, bu gýdalarý alamýyorsa baklagiller, fasulye, mercimek tüketmesini isteyen
Cengiz Ceylan, yumurta, badem, üzüm, kuru
eriðin de demir yönünden zengin olduðuna
dikkati çekti.
Çocuklarda gece öksürüðüne
Serin hava iyi geliyor
Soðuk havalar çocuklarda birçok
rahatsýzlýða sebep olabiliyor. Özellikle
kýþ aylarýnda salgýn halinde görülen
krup sendromu, bu hastalýklarýn baþýnda geliyor.Central Hospital’dan Çocuk
Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Öznur
Yýlmaz Gondal, krup hastalýðýndan
erkek çocuklarýn kýz çocuklarýna
nazaran daha fazla etkilendiðini belirtiyor. Gýrtlak ve çevresini tutan,
akciðere ana hava giriþini engelleyen ve
genellikle çok küçük çocuklarda
görülen krup sendromu, soðuk algýnlýðý
bulgularýyla baþlýyor. Çocukta bir süre
sonra köpek havlamasý veya horoz
ötmesini andýran kaba bir öksürük
belirdiðini belirten Gondal, “Öksürük
nöbetler halinde gelir ve aðlama ile þiddetlenir. Gýrtlaðýn ve ses tellerinin
ödemlenmesi sonucu da çocuk nefes
almakta güçlük çeker.” ifadelerini kullanýyor. Halk arasýnda “yalancý kuþpalazý” olarak bilinen bu hastalýk; üst
solunum yolu enfeksiyonu tarzýnda
baþlayarak, nefes borusu ve bronþlara
kadar ilerleyebilir.” uyarýsýnda bulunan
uzman, virüsün, hasta bir kiþinin
hapþýrmasý ya da öksürmesi sonucu
havaya yaydýðý damlacýklarla veya
direkt yakýn temas ile bulaþabileceðini
kaydediyor. Uzman Gondal, þu bilgileri
veriyor: “Küçük çocuklarýn hava yollarý
daha dar olduðundan hastalýk 3 yaþ
öncesinde daha aðýr bulgularla seyredebilir. Eðer çocuk nefes almada ve
yutkunmada
güçlük
çekmeye
baþladýysa, aðzý açýk ve salyasý akýyorsa,
ajitasyon veya halsizlik-bitkinlik varsa,
normalden hýzlý nefes alýp veriyorsa,
aðýz çevresi ve týrnak gibi bölgelerde
morarma baþladýysa hastaneye yatýrýlýp
acilen tedaviye baþlanmasý gerekir.
Tedavi ise öncelikle solunumun rahatlatýlmasýna yöneliktir. Havanýn serin
olduðu gecelerde kýsa bir süre pencere
açarak çocuðun dýþ havayý solumasý da
oldukça fayda saðlar. Krup sendromu
tekrar edebilen bir hastalýktýr. Çocuklarý
krup sendromundan korumak için
mümkün olduðunca kalabalýk ortamlardan ve hasta kiþilerden uzak durulmalýdýr. Özellikle iyi havalandýrýlmayan
alýþveriþ merkezi gibi kapalý mekânlarda
fazla vakit geçirilmemelidir.”
BEZELYELÝ ETLÝ BÖREK
Mehmed Emin Tokadi
Mehmed Emin Tokadî Efendi
küçük yaþtan itibaren memleketinde çeþitli hocalardan ders
görmüþ, zeki ve kabiliyetli olduðu
için zahiri ilimlerde kýsa zamanda
ilerlemiþti. Daha ileri derecede
ders alacak bir hoca bulamayýnca
Ýstanbul'a gitmeyi ve tahsilini
sürdürmeye karar verdi. Ýstanbul'da önce talebelik yaparak,
sonra da ders okutarak ve
memurluk yaparak takriben 15
sene geçiren Tokadî Efendi, 40
yaþlarýnda bulunduðu sýrada tayini Edirne'ye çýkan Kîsedar Ali
Efendi ile birlikte Edirne'ye
taþýndý.Edirne'de hem görevini
sürdürdü hem de Ali Efendi'nin
oðlunu okutmaya devam etti.
Ancak kýsa bir süre sonra Ali
Efendi'nin oðlu vefat etti. Tokadii
Efendi bu ölüm olayýna çok
üzüldüðü gibi haddinden fazla da
etkilendi. Hatta bir müddet dýþarý
çýkmayý terk ederek evine
kapandý ve ince tefekkürlerde
bulundu. Hayat, ölüm ve ölümden sonraki ahiret hayatý gibi
konula üzerinde çok derin
düþüncelere daldý. Sonunda,
zaten fazla deðer vermediði
dünya hayatýnýn fani olduðunu
çok açýk bir þekilde gördü ve
dünyaya aþýrý derecede baðlanmanýn insana fayda deðil zarar
verebileceðini gördü. Kendisini
yeniden hesaba çekti, sonra da
tamamen Allah'a yönelmeye
karar verdi. Kendini yenileme iþni
en güzel bir þekilde baþarmak için
de hacca gitmeye ve her þeye
oradan baþlamaya niyet etti.
Sabahleyin evden çýkýp bir iþine
giderken yolu Kâdirî dergahýnýn
önüne çýktý. Hiç ilgisi bulunmadýðý halde dergahýn o günkü
þeyhi Kasab-zade Mehmed
Efendi içeriden kendisini çaðýrttý
ve hacca gideceðini müjdeleyerek
hazýrlýk yapmasýný söyledi.
Malzemeler
1 Paket Milföy Hamuru
(10 luk pakette)
250 gr Kuzu Eti
2 Adet Orta Boy
Soðan
2 Adet Orta
Boy
Domates
1 Su Bardaðý
Haþlanmýþ
Bezelye
1 Yumurtanýn Sarýsý
1 Demet Maydanoz
1 Çorba Kaþýðý Margarin
1/2 Çay Bardaðý Sývý Yað
Yemeðin Tarifi
Tencereye margarini ve
sývý yaðý alarak, kýzdýralým.
Fýndýk iriliðinde doðranmýþ
kuzu etlerini ilave edelim.
Býraktýklarý suyu çekene dek
kavuralým.
Soðanlarý ilave edip pembeleþtirelim. Kabuklarý soyulmuþ ve küp þeklinde doðranmýþ domatesleri de ilave
ederek 5 dakika daha
piþirelim.Tuz, karabiber ve ince ince
doðranmýþ maydanozu ekleyerek
ateþten alalým.
Milföy
hamurlarýnýn ortasýna
etli harçtan bir miktar koyalým. Zarf þeklinde kapatarak
ters çevirelim. Üzerine milföy
hamurundan kestiðimiz þeritlerle süsler yapalým. Hafifçe
yaðlanmýþ fýrýn tepsisine dizelim. Önceden ýsýtýlmýþ 220
dereceli fýrýnda börekleri 5
dakika piþirelim. Isýyý 170
dereceye indirerek üzerleri
kýzarana dek piþirelim.
Ey özden habersiz gafil!
Sen hala kabukla öðünüyorsun!
Hz.Mevlana
06.35 Benim Annem
Bir Melek
07.00 Selena
10.25 Yahþi Cazibe
13.10 Adanalý
15.00 Alemin Kýralý
16:00 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
17.10 Alemin Kýralý
18.55 Ana Haber
20.00 Beyaz Karanfil
Yerli Dizi
23:00 Dosta Doðru
06:30 Haber Saati
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.50 Telgrafýn Telleri
14.40 Ebru Yaþar’la
Her Gün
16.00 Kumarbazýn Karýsý
17.50 Ana Haber
18.50 Elif
20:00 Con Air
21:50 Polizei
23:50 Haber Saati
19:55
Sinema
Transformers
Genç Sam Witwicky’nin evreni kurtarmasýnýn
üzerinden iki yýl geçmiþtir. Gösterdiði büyük
kahramanlýða raðmen Sam, üniversiteye gitmek
ve anne-babasýndan ilk kez ayrý kalmak gibi
sýradan istekleri olan bir gençtir. Onun bu isteklerini yeni dostu ve koruyucu robotu
Bumblebee’ye açýklamasý sýkýntýlara yol açar.
Sam’in hedefi, normal bir üniversite yaþamýdýr.
Fakat bunun için kaderini gözardý etmesi gerekmektedir. Sam’in yeni okulunda hayatý güzel
seyrederken dikkati birden kafasýnda þimþek
gibi beliren hayaller yüzünden daðýlýr.
20:00
Yerli Dizi
Kurtlar Vadisi Pusu
Polat Alemdar, Aksaçlý görevini Hoca'ya
devredip KGT'nin baþýna geçer ve Abdülhey
Çoban'ýn intikamýný almak için yemin eder.
Tapýnakçýlar dýþýnda IÞÝD, FBI gibi küresel güçlerin resmi ve gayr-ý resmi ekipleri de Polat
Alemdar ve ekibini yok etmek için savaþacaklardýr.Saat : 20:00 - 23:15 (195 dakika)
Tür : Dizi (Aksiyon, Macera)
Oyuncular : Necati Þaþmaz, Çiðdem Batur, Ali
Buhara Mete, Cahit Kayaoðlu, Erhan Ufak,
Gaye Gürsel
Yönetmen : Doðan Ümit Karaca
20:00
Yerli Dizi
Beyaz Karanfil
Burhan mallarýný çalanlarýn peþine düþer.
Emniyetteki muhbirini kullanarak Salih’e ulaþan
Burhan’ýn hamlesi ne olacak? Zülfü ile Salih mallarý ne yapacaklarý konusunda kararsýzlardýr. Zülfü
mallarýn bir kýsmýný kullanarak Burhan’a aðýr bir
darbe vurmanýn peþindedir. Zülfü yeni bir plan
devreye sokar ancak Burhan’ýn uyuþturucularýný
ele geçiren Zülfü ve Salih’i bir sürpriz beklemektedir. Burhan’ý can evinden vurmak isteyen Zülfü
deþifre olacak mý?Oyuncular : Kenan Çoban, Oya
Unustasý, Hakan Boyav, Çaðlar Ertuðrul
Yönetmen : Baran Özçaylan
07.30 Ayý Kardeþler
08.00 Pepee
08.30 Hayat Bilgisi
Yerli Dizi
10.00 Ateþ Daðlý
12.00 Ender Saraç ile
Saðlýklý Günler
14.00 Dila Haným
16.30 Pis Yedili
19.00 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
Komedi Programý
23:14 Büyük Risk
04:45 Denize Hançer Düþtü
06.00 Geniþ Aile
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
15.00 Evim Þahane
17.15 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
18:50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber
20.00 Kurtlar Vadisi Pusu
23:15 Þeref Meselesi
08.30 Böyle Bitmesin
Yerli Dizi
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:50 Hava Durumu
19:55 Transformers
22:45 Yeþil Deniz
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.15 Dizi Filmm
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Yetim Gönüller
15:30 Beþinci Boyut
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19:20 Ýki Dünya Arasýnda
Yerli Dizi
21:00 Küçük Gelin
23:00 Maceracý
TEK
YILDIZ
2
27 KASIM 2014
PERÞEMBE
HABER
Kimse Yok mu'ya sevindirici haber...
Danýþtay, oy birliðiyle yürütmeyi durdurdu
Hükümetin Kimse Yok mu Dayanýþma ve
Yardýmlaþma Derneði’ne yönelik hukuksuz tasarrufu yargýdan döndü. Danýþtay 10. Dairesi,
derneðin ‘izinsiz yardým
toplama yetkisi’ni iptal eden
Bakanlar Kurulu kararýnýn
yürütmesini durdurdu.Bakanlar Kurulu, Danýþtay’a
gönderdiði yazýda derneðin
dört konuda usulsüzlük
yaptýðýný ve kamuya yararlý
dernek statüsünü kaybettiðini savundu. Ancak Danýþtay, bu savunmayý yerinde
görmediði gibi derneðin
topladýðý yardýmlarýn da usulüne ve amacýna uygun
olarak kullanýldýðýnýn tespit edildiðini belirtti. Derneðin, “kurumsallaþma, hesap verebilme, þeffaf ve
güvenilir olma” niteliklerinin kaybedilmesine neden
olacak herhangi bir suistimalinin bulunmadýðýna
hükmetti. Bu kararla birlikte Kimse Yok mu Derneði
izin almaksýzýn yardým kampanyasý düzenleme yetkisini geri
almýþ oldu. Baþta Gazze olmak üzere bekleyen yardým kampanyalarýnýn önündeki
engellerin de bugün
itibarýyla
kalkmasý
bekleniyor.
Bakanlar Kurulu
22 Eylül’deki toplantýsýnda aldýðý kararla,
Kimse Yok mu’nun
Türkiye genelinde yardým toplama yetkisini kaldýrmýþtý. Bunun üzerine dava açan dernek, Bakanlar
Kurulu kararýnýn iptalini ve yürütmesinin durdurulmasýný talep etmiþti. Baþbakan Yardýmcýsý Bülent
Arýnç da, Bursa’da yaptýðý bir konuþmada derneðin
hakkýný aramak için hukukî yollara baþvurmasýyla ilgili, “Bu karar çýktýðý gün üç tane dava açtýðýnýzý söylediniz. Üç tane az, 30 tane açýn, mahkemenin yolu
açýk.” demiþti.
TÜRKÝYE’DE HÂLÂ HUKUKUN ÝÞLÝYOR OL MASI BÝZÝ MUTLU ETTÝ
Kimse Yok mu Derneði Genel Baþkaný Ýsmail
Cingöz, “Tür-kiye’de hâlâ hukukun iþliyor olmasý bizi mutlu etti.” diyerek Danýþtay’ýn verdiði bu kararýn
tüm dünyadaki yoksullarýn daha fazla maðdur edilmesinin önüne geçtiðini belirtti. Cingöz, þöyle konuþtu: “Gerekçeleri tüm hukukçular okuyacaktýr.
Danýþtay, Bakanlar Kurulu’ndan çýkan kararýn ne kadar yanlýþ olduðunu tüm o maddelerin asýlsýz olduðunu oybirliði ile ispat etmesi bizi çok mutlu etti.
Kimse Yok mu her zaman olduðu gibi yardýmlarýný
yapmaya devam edecek. Gerek SMS ile yardým toplama gerekse diðer kanallarda yardým toplamasýna
konulan engel ortadan kalkmýþ oldu.”zaman
9
KATYONÝK POLÝELEKTROLÝT
ALIMI ÝHALESÝ DÜZELTME ÝLANI
25.11.2014
tarihinde
yayýmlanan
Katyonik
Polielektrolit Alýmý 16.12.2014 saat 11:00 olan ihale
tarihi 22.12.2014 tarih,saat 14:00 olarak deðiþtirilmiþtir.
Basýn No:1225
www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Çamlýca
METEM'de
Öðretmenler
Günü coþkusu
Çorum-Kýrýkkale sýnýr ihtilafý çözülecek
Merkez Valisi Halil Ýbrahim Daþöz, Vali
Ahmet Kara'yý ziyaret ederek Kýrýkkale ile
yaþanan sýnýr ihtilafýný istiþare etti.Vali Ahmet
Kara, illerin sýnýrlar konusunda anlaþamadýklarýn-
da bakanlýk tarafýndan iki merkez valisinin
görevlendirildiðini, ihtilafa düþülen mahalde
yapýlan incelemelerin ardýndan hazýrlanan
raporun Ýçiþleri Bakanlýðýna sunulduðunu ve neticeye Bakanlýðýn karar verdiðini kaydetti.
Yýllardýr Kýrýkkale ile Sungurlu arasýnda
yaþanan sýnýr ihtilafý sorununun olduðunu
belirten Vali Ahmet Kara, iki merkez valisinin
sýnýr tespiti yapmak üzere Çorum'a geldiðini
sorunun çözülmesi için kararname çýkarýlacaðýný
söyledi.
Ziyarette açýklamalarda bulunan Merkez Valisi
Halil Ýbrahim Daþöz, Çorum'un Sungurlu Ýlçesine
Baðlý Ýnegazili Köyü ile Kýrýkkale'nin Sulakyurt
ilçesi Ali Þeyhli Köyü arasýnda 1955 yýlýndan bu
yana devam eden sýnýr ihtilafý olduðunu söyleyerek, en son çizilen sýnýrýn yargý tarafýndan iptal
Rektör Alkan'dan
Kýyýklýk'a teþekkür
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Reha Metin Alkan, AK Parti Ýstanbul Milletvekili hemþehrimiz
Feyzullah Kýyýklýk'ý makamýnda ziyaret etti.
Üniversitede yapýlan çalýþmalar
ile gelecekte hedeflenen ve giriþimde bulunulan projeler hakkýnda
bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitenin tüm mensuplarýnýn gayretli çalýþmalarý beraberinde paydaþlarýndan aldýðý desteklerle hýzlý bir geliþim kaydettiðini belirtti.
Yapýmý hýzla devam eden inþaatlar ile ilgili de bilgi veren Rektör
Prof. Dr. Alkan, en son teknoloji ile
donatýlarak modern tasarýma sahip
prestijli binalarýn en kýsa sürede
baþarýyla tamamlanacaðýný belirtti
ve bugüne dek üniversiteye verdiði
ve bundan sonrasýnda da artarak
devam edeceðine inandýðý desteklerden dolayý Feyzullah Kýyýklýk'a
teþekkür etti.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Milletvekili Feyzullah Kýyýklýk, geçtiðimiz günlerde düzenlenen "Toplumda Deðerler Eðitimi" konulu konferansa ve
"Sürgünün 70. Yýlýnda Ahýska
Türkleri Uluslararasý Sempozyumu"na katýlmak üzere Çorum'a
geldiðini ifade ederek Hitit Üniversitesi'nin her anlamda þehirle bütünleþmiþ bir üniversite olduðunu
ve bunun en büyük somut göstergelerinden bir tanesinin düzenlenen etkinliklere gösterilen yoðun
ilgi ve alakanýn olduðunu vurguladý.
Üniversitedeki olumlu geliþmeleri yakýndan ve büyük bir memnuniyetle takip ettiðini de belirten
Kýyýklýk, Rektör Prof. Dr. Alkan'ý
yapmýþ olduðu baþarýlý çalýþmalardan dolayý tebrik ederek, baþarý dileklerini iletti. Haber Servisi
Afrika ülkeleri ve Türkî
Cumhuriyetlere kadar uzanan
bir coðrafyadaki yabancý þirketlerin ve iþadamlarýný
biraraya getiriyor. Bu yýl 500
yerli ve yabancý katýlýmcýnýn
Laçin ilçesinde 24 Kasým Öðretmenler
Günü kutlama programý Çamlýca METEM'de
yapýldý. Düzenlenen programa Ýlçe Kaymakamý
Mehmet Erhan, Ýlçe Jandarma Komutaný
Hamza Doðmuþ, Belediye Baþkaný Ünal
Gevþek, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mutu Fýrat,
ilçedeki diðer daire amirleri, öðretmenler ve
öðrenciler katýldý. Laçin ilçesindeki emekli
öðretmenlerden Muammer Çam'a günün
anýsýna Kaymakam Mehmet Erhan tarafýndan
plaket verilmesiyle baþlayan programda Çamlýca METEM öðrencileri tarafýndan günün anlam
ve önemini belirtilen þiirler okundu. Programýn
sonunda katýlýmcýlara Ýskilip Dolmasý ikram
edildi. Haber Servisi
Vali Ahmet Kara'dan
öðretmenlere jest
Vali Ahmet Kara 24 Kasým Öðretmenler Günü nedeniyle eðitimcilere Anitta Otel'de yemek verdi.Yemeðe Vali Ahmet Kara ve eþi Mesude Kara, Ýl Garnizon ve Jandarma Komutaný Kd. Albay Ahmet Çelik ve eþi Leyle Çelik, Vali Yardýmcýlarý ve eþleri, Ýl Emniyet Müdürü
Salih Erkan Tarancý, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, diðer
protokol üyeleri, öðretmenler ve aileleri katýldý.Yemek'te bir konuþma
yapan, Vali Ahmet Kara, öðretmenlere fedakâr çalýþmalarý nedeni ile
teþekkür ederek baþarý dileklerini iletti. Haber Servisi
Rektör Alkan'dan Kudret Bülbül'e ziyaret
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Yurtdýþý
Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkaný Doç. Dr.
Kudret Bülbül'ü makamýnda ziyaret etti.Kýsa bir süre
önce Çorum'da gerçekleþtirilen Uluslararasý
Sürgünün 70. Yýlýnda Ahýska Sempozyumuna verdikleri katkýya ve etkinliðe katýlarak verdiði desteðe
teþekkür eden Rektör Prof. Dr. Alkan, eðitimin uluslararasýlaþmasý kapsamýnda Yurtdýþý Türkler ve
Akraba Toplulularýn yaptýðý çalýþmalarýn büyük bir
öneme sahip olduðunu, ülkede son dönemlerde büyük bir ivme
kazanan bu konuda bu çalýþmalarýn rolünün çok büyük olduðunu
ifade ederek, bu çalýþmalardan dolayý teþekkür etti. Rektör Prof. Dr.
Alkan, üçüncüsü Yabancý Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi ile
Çorum MÜSÝAD'dan High
Tech Port'a çýkarma
Ýstanbul'da iki yýlda bir
Müstakil Sanayici Ýþadamlarý
Derneði (MÜSÝAD) tarafýndan düzenlenen High Tech
Port
Fuarý
Asya'dan
Avrupa'ya,
Ortadoðu'dan
edildiði için Bakanlýk merkez heyeti olarak kendilerinin görevlendirildiðini kaydetti. Ýki Merkez
Valisi olarak konuyu yerinde incelemek üzere önce
Kýrýkkale'ye gittiklerini oradan da Çorum'a geldiklerini belirten Merkez Valisi Halil Ýbrahim Daþöz,
incelemelerde bulunmak üzere görevlendirilen
diðer Merkez Valisi'nin Kýrýkkale'de rahatsýzlýðý
neticesinde kaldýðýný söyleyerek yarýn ihtilafa
düþülen alanda keþif yapacaklarýný dile getirdi.
Geçmiþte 4 defa sýnýr çizilmesine raðmen 1955
yýlýndan bu yana sýnýr ihtilafýnýn devam ettiðini
vurgulayan Merkez Valisi Halil Ýbrahim Daþöz,
raporlarýný en kýsa sürede tamamlayarak Ýçiþleri
Bakanlýðýna sunacaklarýný akabinde de, müþterek
kanun hükmünde karar namenin çýkmasýyla sorunun çözüme kavuþturulacaðýný ifade etti.Haber
Servisi
stantlarýyla yer aldýðý fuara
MÜSÝAD
Çorum
Þube
Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve
MÜSÝAD üyelerinden 20
iþadamý katýlýyor. Haber
Servisi
Hitit Üniversitesi tarafýndan Kazakistan'ýn Almatý þehrine gerçekleþtirilen Türk Dünyasý Ekonomi Forumu'nun
dördüncüsünün Mayýs-2015'de Çorum'da,
üniversitenin evsahipliðinde yapýlacaðýný, bu
etkinliðe de þahsi ve kurumsal destek ve
katkýlarýný beklediklerini ifade etti.
Üniversitenin ev sahipliðinde ortaklaþa
düzenlenen "Sürgünün 70. Yýlýnda Ahýska
Türkleri Uluslararasý Sempozyumu"nun faydalý
ve verimli geçtiðini dile getiren Doç. Dr. Kudret Bülbül, Yurtdýþý
Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðý olarak bu ve benzeri programlarý desteklediklerini ve bu tür destekleri her zaman vermekten
büyük bir mutluluk duyacaklarýný belirtti. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
27 KASIM 2014
PERÞEMBE
HABER
Vali Kara'dan Osmancýk'ta inceleme
Çorum Valisi Ahmet Kara Ýlçe ziyaretlerine
Osmancýk Ýlçesi ile devam etti.
Çorum Valisi Ahmet Kara ilçe ziyaretleri
kapsamýnda Osmancýk Ýlçesi'ne giderek hem iade-i
ziyaret hemde denetimlerde bulundu. Vali Ahmet
Kara'ya Ýl Garnizon Komutaný J. Kýdemli Albay
Ahmet Çelik, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý,
Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Kültür
Müdürü Ali Özüdoðru, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl
Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Gençlik ve Spor Müdürü
Haþim Eðer, Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü
Mehmet Çelik Eþlik etti.
Vali Ahmet Kara ilk ziyareti Osmancýk
Kaymakamlýðýna gerçekleþtirdi. Osmancýk
Kaymakamý Sezgin
Üçüncü ile bir araya
gelen Vali Ahmet Kara
ve beraberindeki
heyete Osmancýk
Kaymakamý Sezgin
Üçüncü tarafýndan
Osmancýk ile ilgili brifing verildi. Vali Ahmet
Kara Kaymakamlýk
ziyaretinin ardýndan
Osmancýk Baþsavcýsý
Serhat Ercan Ermiþ'i
ziyaret ederek çalýþmalarý hakkýnda bilgiler aldý. Ýlçe ziyaretlerini sürdüren Vali Ahmet Kara ve beraberindeki
heyet Ýlçe Jandarma Komutaný J. Kýdemli Üsteðmen
Ýrfan Kýymaz'ý ziyaret ederek komutanlýk faaliyetleri
hakkýnda bilgiler aldý. Vali Ahmet Kara'nýn sonraki
duraðý Osmancýk Ýlçe Emniyet Müdürlüðü oldu. Ýlçe
Emniyet Müdürü Uður Çalýþkan'ý ziyaret eden Vali
Ahmet Kara ve beraberindeki heyet Ýlçe Emniyet
Müdürlüðü çalýþmalarý hakkýnda brifing aldý.
Emniyet Müdürlüðü'nde yapýlan görüþmelerin
ardýndan Vali Ahmet Kara Osmancýk Belediye'ye
ziyaret gerçekleþtirdi. Osmancýk Belediye Baþkaný
Hamza Karataþ'ý ziyaret etmek üzere Belediye'ye
giden Vali Ahmet Kara ve beraberindeki heyeti
Belediye içerisinde sorunlarýný dile
getirmek üzere bekleyen Damatoðlan
Köylüleri karþýladý. Damatoðlan Köyü
sakinleri, Osmancýk'a 10 kilometre
uzaklýkta olmalarýna raðmen mahalle
olduklarý için çocuklarýný okula göndermekte güçlük çektiklerini,
Osmancýk Belediye tarafýndan 2 yýldýr
köydeki öðrenciler için servis tahsis
edildiðini ancak bu uygulamanýn
kaldýrýldýðýný söyleyerek eðitim gören
öðrencilerin okullarýna ulaþmakta
güçlük çektiklerini ifade edip Vali
Ahmet Kara'dan sorunun çözümü
için yardým talep etti.
Vali Ahmet Kara ve beraberindeki heyet Belediye'ye yapýlan
ziyaretin ardýndan 47 hektar olarak
belirlenen ve Sanayi Bakanlýðý
tarafýndan Osmancýk'a tahsis edilen
Osmancýk Organize Sanayi bölgesi
olarak iþaretlenen alanda incelemelerde bulundu.
Osmancýk Organize Sanayi
Bölgesi olarak iþaretlenen alanda
incelemelerde bulunan Vali Ahmet
Kara Organize Sanayi Bölgelerinin
4562 sayýlý kanuna göre kurulduðunu kaydetti. Organize sanayi
bölgelerinin kurulduktan sonra
oluþturulan müteþebbis heyetle
belediye kendi sýnýrlarý içerisinde hangi yetkilere
haizse organize sanayi yönetimlerinin de kendi sýnýrlarý içerisinde ayný yetkilere haiz olduðunu açýklayan
Vali Ahmet Kara, organize sanayinin imarýný yapmak,
etrafýný çevirmek ve yollarýný yaptýrmak ile fabrikalara
yer tahsis etmek ve iþ yeri ruhsatý vermek, denetlemek konularýnda tüm sorumluluðun organize sanayi
yönetimlerinde olduðunu belirtti. Organize Sanayi
Bölgelerinin kuruluþ amacýnýn devlet teþviklerinden
faydalanmak olduðunu kaydeden Vali Ahmet Kara,
Organize Sanayi Bölgesinde iþ yapmak için sanayicilerin teþvik edilmesi gerektiðine deðinerek þehirlerin
de bu sayede sanayi atýklarýndan kurtulacaðýný vurguladý.
Þehircilikte
meskûn mahalde
sanayi tesisisin
olmayacaðýna da
deðinen Vali Ahmet
Kara, konutlarýn
bulunduðu alanla
ticari sahanýn ayrý
olduðunu belirterek
þehircilik ve sanayileþme de
Safranbolu'yu örnek
gösterdi. Organize
Sanayi Bölgelerine
yapýlacak yatýrýmlara
devletin ciddi
teþvikler verdiðini de dile getiren Vali Ahmet Kara,
ucuz ve uzun vadeli arazi tahsisinden SSK primlerine
ve elektrik giderlerinin bir kýsmýný ödemeye kadar
devletin birçok teþvik verdiðini söyleyerek gelecekte
Osmancýklý sanayicilerin de bu teþviklerden faydalanabileceðini dile getirdi. Sanayi Bakanlýðý tarafýndan
onaylanan Organize Sanayi Bölgesinin Osmancýk'a ve
memlekete hayýrlý olsun temennisinde bulunan Vali
Ahmet Kara, Organize Sanayi Bölgesi olarak belirlenen arazinin Osmancýk Sanayisine büyük katkýlar
saðlayacaðýný söyleyerek ilerde tahsis edilen alanýnda
geniþletilebileceðini söyledi. Haber Servisi
Türksat'a iþbirliði teklifi
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin
Alkan, Türksat A.Þ. Genel Müdürlüðü görevine
atanan Prof.Dr. Ensar Gül'ü makamýnda ziyaret
ederek, hayýrlý olsun dileklerinde bulundu.
Bilgi ve iletiþim teknolojileri ile uydu ve kablo
aðý üzerinden hizmetler veren Türksat'ýn ülkemizin teknolojik deðiþim ve geliþimine öncülük
ettiðini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, yakýn
zamanda faaliyete geçecek olan ve üniversitesanayi iþbirliði noktasýnda büyük bir rol üstlenecek
olan Teknokent'te ortak çalýþmalar yapýlabileceðini
ifade ederek, Merkez Laboratuvarýn da yakýn
zaman içerisinde faaliyete geçeceðini ifade etti.
Bilgi ve iletiþim hizmetleri ile uydu teknolojilerinde bölgesinde lider, dünyada önde gelen bir
kurum olmak amacýyla çalýþmalarýnýn hýz kesmeden devam ettiðini belirten Türksat A.Þ. Genel
Müdürü Prof. Dr. Ensar Gül de ülkelerin kalkýnmasýnda Ar-Ge tabanlý çalýþmalarýn önemine
deðinerek gerçekleþtirmiþ olduðu ziyaretten dolayý
Rektör Prof. Dr. Alkan'a teþekkür etti ve çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
Türksat A.Þ. Hukuk Müþavirliði görevine
atanan hemþehrimiz Mehmet Çerikçi'yi de ziyaret
eden Rektör Prof. Dr. Alkan, hayýrlý olsun dileklerinde bulundu.
Çorum'un yetiþtirdiði insanlarýn uluslararasý
arenada faaliyet gösteren kurumlarda görev yapmasýnýn çok sevindirici olduðu ifade eden Rektör
Prof. Dr. Alkan, Çerikçi'ye görevinde baþarýlar
diledi.
Ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile
getiren Hukuk Müþaviri Mehmet Çerikçi, bir
Çorumlu olarak Hitit Üniversitesinin evrensel
ölçülerde çalýþmalar yapýyor olmasýnýn gurur verici
olduðunu vurgulayarak Rektör Prof.Dr. Alkan'a
teþekkür etti.Haber Servisi
T.C.
ÇORUM
2. (SULH HUKUK MAH.)
SATIÞ MEMURLUÐU
Dosya No : 2014/18 SATIÞ
10
TAÞINMAZIN AÇIK
ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU
TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Merkez Ulukavak mahallesi, 3759 Ada , 12 Parsel de kayýtlý taþýnmaz,
tapu kaydýn da arsa olarak yazýlý isede, üzerinde ; 74,01 M2 ve 121,60 M2 oturum alanlý, iki adet iki
katlý, ahþap isketoz tarzýnda inþa edilmiþ yapý bulunmakta ve yine, 58,50 M2 oturum alanlý tek katlý
isketoz tarzýnda yapý mevcuttur. Dava konusu taþýnmaza 71,76 M2 lik kýsmý taþkýn olan tek katlý isketoz tarzýnda yapý mevcuttur. Yine taþýnmaz üzerinde 16,00 M2 ve 40,00 M2 alanlý iki adet isketoz
tarzýnda inþa edilmiþ yapý mevcutur. Dava konusu taþýnmaza 30,80 M2 lik kýsmý taþkýn olan tek katlý
isketoz tarzýnda kuruluk mevcuttur.
Yüzölçümü
:383,54 M2
Ýmar Durumu
: Ayrýk ikiz nizam 5 kat konut alanýnda
Kýymeti
: 203.853,80 TL
KDV Oraný
Kaydýndaki Þerhler
1. Satýþ Günü
: 23/01/2015 günü 10:00 -10:05 arasý
2. Satýþ Günü
:17/02/2015 günü 10:00 - 10:05 arasý
Satýþ Yeri
:Çorum Merkez Fatih caddesi Adalet Sarayý Giriþ Kat Ýhale Salonu
Satýþ þartlan : 1- ihale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden,
artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý
toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý
takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin
edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi
þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir.
3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklanný özellikle faiz ve
giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr;
aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile
ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale
farký ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa
öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.
5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði
takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir.
6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatmý kabul emiþ sayýlacaklan, baþkaca
bilgi almak isteyenlerin 2014/18 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan
olunur.
Basýn No:1224
www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
BÝKTUDER Denge
Denetleme Aðýnda
Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme
Destekleme Dernek (BÝKTUDER) Baþkaný Hayati
Çam þu an 188 derneðin üye olduðu Denge
Denetleme Aðýna Çorum'dan sadece Bilgi,
Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme
Derneðinin üye olduðunu kaydetti.
Çorum'da 600 civarýnda dernek bulunduðunu
kaydeden Çam, "Maalesef bu derneklerin yüzde
90'ný tabela derneði görünümündedir. Toplumun
sorunlarýna eðilmemektedirler.
Denge Denetleme Aðý, farklýlýklarýmýzla birlikte özgürce yaþadýðýmýz, haklarýmýzýn
güvence
altýnda
olduðunu bildiðimiz, adaletin eþit
daðýtýldýðýndan emin olduðumuz,
yönetimin bize hesap vereceðine
inandýðýmýz bir Türkiye için; Yeni
anayasada denge ve denetleme
þart düþüncesi ile kurulmuþtur.
Denge Denetleme Aðý, Güçlü bir
denge ve denetleme sistemi ile
evrensel hak ve özgürlüklerin
anayasada garanti altýna alýnmasýný talep etmektedir. Yasalar
halkýn talep ve gereksinimlerini
temel almalý, yasama, yürütme ve yargý birbirinden ayrý ve baðýmsýz olmalý, yasama,
yürütme ve yargýnýn hiçbiri diðerinden daha
güçlü olmamalý, Halk ve sivil toplum örgütleri,
karar verme süreçlerine etkin bir þekilde katýlmalý
ve yönetimden hesap sormalý, yönetim, þeffaf
olmalý ve halka hesap vermeli, siyasi partiler,
kendi içlerinde demokratik olmalý ve siyasete
katýlýmý özendirmeli, temsiliyeti saðlayacak bir
seçim sistemi olmalý.
Güçlü Bir Denge ve Denetleme Sistemi
olduðunda toplumsal adaletin saðlandýðý, yönetimin hesap verdiði, hak ve özgürlüklerin garanti
altýna alýndýðý çoðulcu bir Türkiye'de yaþamak
için; Yürütmenin uygulamalarýnýn insan haklarý-
na uygunluðunu denetleyen bir meclisimiz kurulacak, Meclis ve yürütmenin uygulama ve kararlarýnýn evrensel hak ve özgürlüklere aykýrý
olmasýný engelleyecek baðýmsýz ve tarafsýz bir
yargýya sahip olacaktýr. Baðýmsýz ve tarafsýz bir
yargý ile daha adil bir Türkiye'de yaþanacak.
Yurttaþlar ve sivil toplum örgütleri olarak karar
verme süreçlerine etkin bir þekilde katýlýp,
yürütmeden hesap sorabileceðiz, Demokratik
siyasi partiler aracýlýðýyla farklý görüþlerimizi
özgürce seslendirerek kararlarýn katýlýmcý bir þekilde alýnmasýný saðlayacaðýz,
temsiliyeti saðlayan bir seçim
sistemi ile yasalarýmýz bir
gruba deðil, hepimize hizmet
edecektir
Türkiye'de katýlýmcý ve
çoðulcu
demokrasinin
güçlenmesi için mücadele
eden bir hareket olan Denge
Denetleme Aðý, Özgürlük,
eþitlik, istikrar, adalet, refah
ve barýþýn garanti altýna alýnmasý için güçlü bir denge ve
denetlemenin þart olduðunu
düþünen aðýmýz, daha güçlü bir demokrasi hedefiyle çalýþmak isteyen vatandaþlar ve sivil toplum
örgütleri tarafýndan oluþturulmuþtur. Hepimiz
farklý yaklaþýmlara sahibiz, farklý siyasi partileri
destekliyoruz ancak çalýþmalarýmýzda daima
demokrasinin tarafýndayýz. Bugün itibari ile
Aðýmýz, Türkiye'nin dört bir yanýnda varlýk
gösteren sivil toplum örgütleri; uzmanlýk ve
deneyimlerini gönüllülük esasýyla amaçlarýmýz
doðrultusunda destekleyen danýþma kurulundan
oluþmaktadýr. Ýlimizde aða üye olunabilmesi için
www.birarada .org sitesinden baþvuru formunun
doldurulmasý gerekmektedir. Bu gün aða üye
sayýsý 188 olmakla birlikte bu sayý her geçen gün
hýzla artmaktadýr" dedi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
27 KASIM 2014
PERÞEMBE
HABER
Hitit henbol takýmý
beraberlik ile dönüyor
Ünilig Hentbol erkeklerde Hitit Üniversitesi dün
Kastamonu Üniversitesi deplasmanýnda 29-29
berabere kaldýðý maçýn son dakikalarýnda yaþanan
olaylar maçýn önüne geçti.
Kastamonu Levent Temizer Spor Salonu'nda oynanan maçta temsilcimiz Hitit Üniversitesi ilk dakikadan itibaren oyunda üstün oldu ve
güçlü rakibi önünde kontrolü elinde bulundurdu. Ýlk yarýnýn son
dakýkalarýnda dengelenen maçta soyunma odasýna 15-14 önde giren
Hitit Üniversitesi ikinci yarýda da kontrolü elinde bulundurdu.
Maçýn son dakikalarý kelimenin tam anlamýyla nefes kesti. Son bir
dakika içinde ev sahibi Kastamonu Üniversitesi 29-28 önde iken maçý
izleyen taraftarlarýn salona inmesi üzerine maç durdu. Hakemlerin
oyunu durdurmasýnýn ardýndan yaþanan gerilimin sürmesi üzerine
salon boþaltýldý.Son bir dakika içinde bulduðu golle skoru 29-29 yapan
Çorum Hitit Üniversitesi salondan beraberlikle ayrýlýrken maçta alýnan
sonuçtan çok yaþanan gerilim maçýn önüne geçti. Karþýlaþma sonunda saðlanan Emniyet tedbirleri ile olay büyümeden Hitit Üniversitesi
kafilesi salondan ayrýldý.
SALON : Kastamonu Levent Temizer..
HAKEMLER : Ali Nazým Þimþek, Enes Özkanlý.
KASTAMONU ÜNÝVERSÝTESÝ : Oðuzhan, Caner, Uður, Soner,
Yasin, Bedirhan, Refik. Muharrem, Metin, Gökhan, Mehmet, Emre,
Eray, Ferhat, Kasým, Yusufhan .
ÇORUM HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ : Sefa, Cem, Emrullah, A. Emre,
Nimetullah, Burak, Muhittin, Ýrfan, Ýbrahim, M. Ali, Erhan, Tugay, Ali
Can, Nedim Alp, Abdulsamet. Musap.
ÝLK YARI : 14-15 (Hitit Üniversitesi) (Spor servisi)
11
Çatalca,
Kömür'ü
düþünüyor
Haftayý 2-0'lýk Akçaabat
Sebatspor yenilgisiyle kapatan Çatalcaspor, bu yenilgiyi unuttu Pazar günü
deplasmanda karþýlaþacaklarý Zonguldak Kömürspor
maçýna konsantre oluyor.
Akçaabat
Sebatspor
karþýsýnda iyi bir oyun
ortaya
koyamadýklarýný
söyleyen Çatalcaspor Basýn
Sözcüsü Lokman Naroðlu,
takým olarak galip gelebilecek bir çaba gösteremediklerini
söyledi. Her þeye raðmen bu
maçý
geride
býraktýklarýný
söyleyen Naroðlu, önlerinde çok
önemli Zonguldak Kömürspor
maçý olduðunu, bu maç için
moral motivasyonlarýný takým
olarak üst seviyelere taþýmaya
gayret ettiklerini söyledi. Çalýþmalarýn çok iyi bir ortamda
devam ettiðini söyleyen Naroðlu,
Zonguldak'a puan ve ya puanlar
almak için gideceklerini söyledi.
Ligde daha önce iki kez
karþýlaþtýklarý rakiplerine kay-
betmediklerini söyleyen Naroðlu,
"Þartlar bu kez çok farklý ve
Zonguldak takýmý zirvede yer
alýyor.
Biz mütevazý kadromuzla
sahaya çýkýp adýmýza yakýþýr þekilde mücadele ederek rakibimizden puan veya puanlar almak
için
mücadele
edeceðiz.
Akçaabat maçý artýk geride kaldý.
bu maçýn önemini oyuncularýmýza her defasýnda hatýrlatýyoruz. Ýnþallah beklediðimiz netice ile sahadan ayrýlýr evimize
mutlu döneriz" dedi. (Spor
servisi)
Okul maçlarýnda dün
Turizim
otelcilik
Cumhuriyet lisesi
Spor Lisesi: 5 - Eti Anadolu : 0
SAHA: 2 Nolu Sentetik .
HAKEMLER : Serhat Sarkandý, Ýbrahim
Çaðýl, Onur Kindar..
SPOR LÝSESÝ : Abdulkadir, Ahmet Ak,
Ahnmet Onur, Alican, Batuhan, Burak, Can
Muhammed, Cihat, Emre Bulut, Ýbrahim,
Mustafa, Nebi, Oðuzhan, Onur Tekin, Onur
Yýldýrým, Ramazan Can, U, Serkan, Zafer.
ETÝ ANADOLU LÝSESÝ: : Akýn, Ali, Anýl,
Anýlcan, Batuhan, Hakan, Emre, Emrecan,
Erkan, Erdem, Fýrat, Fuat, Ýsmet, Metehan,
Önder, Serhat, Þaban, Soner.
GOLLER : 12. dak. Onur Tekin, 37. dak.
Ýbrahim, 41. dak. Ramazan Can, 47. dak
Emre Bulut, 68. dak. Zafer (Spor Lisesi).
Cumhuriyet Anadolu: 8-Hitit MTL:0
SAHA: 2 Nolu Sentetik .
HAKEMLER : Emre Alagöz, Onur Alagöz, Barýþ Karakuþ .
CUMHURÝYET ANADOLU LÝSESÝ :
Abdulkerim, A. Kürþat, Berkay, Burak, Emre
Gümüþ, Emre Özmen, Fahri, H. Ekrem, Kadir, Mert Cankat, Musa, Mustafa, Muzaffer,
Nurullah, Sefa, Tugay, Yasin.
HÝTÝT MESLEKÝ TEKNÝK EÐÝTÝM LÝSESÝ : Arda, Aþýr, Baki, Burak, Candoðan, Doðukan, Embiya, Emre, Enes, Furkan, Göktan, Hüseyin, Mahmut, Mehmet Ali, Melih,
Sedat, Sergen, Serkan, Uður, Uðurcan .
KIRMIZI KART: Göktan (Hitit)
GOLLER : 2. 16. ve 35. dakikalarda Burak, 14. ve 30. dakikalarda Sefa, 45. dak. Abdulkerim, 60. dak. Mustafa, 62. dak. Berkay
(Cumhuriyet Anadolu)
Çorum Mesleki Teknik:4-Uðurludað: 0
SAHA: 1 Nolu Sentetik .
HAKEMLER : Yunus Dursun, Samet Avcý, Vuslat Ay .
ÇORUM MESLEKÝ TEKNÝK ANADOLU LÝSESÝ : Abdullah, Ahmet Can, Bilal,
Celal, Celalettin, Dursun, Fatih, Fatih Mehmet, Ýbrahim, Ýsa, Muhammet Seydi, Mustafa, Onur, Raþit, Samet, Yasin Emre, Yusuf
Can.
UÐURLUDAÐ ÇOK PROGRAMLI
ANADOLU LÝSESÝ : Furkan, Ahmet, Cihan, Elvan, Emrullah, Yakup, Ýsmail, Ali,
Mehmet, Ramazan, Mücahit Eren, Mücahit
Emre, Necip, Nurettin, Ramazan Kör, Veysel, Yunus Emre, burak .
GOLLER : 8. ve 48. dakikalarda Yusuf
Can, 10. ve 61 (penaltýdan) dakikalarda Celalettin (Çorum Mesleki Teknik Eðitim).
Z e ka v e A k ý l
Oyunlarý Eðitmenliði
Eðitimi baþlýyor
Süleyman Demirel Üniversitesi Liderlik Kariyer Eðitim Araþtýrma Merkezi ve Altýn Hamle
Gençlik ve Spor Kulübü iþbirliði
ile 29-30 Kasým 2014 tarihleri
arasýnda gerçekleþtirilecek olan
Zeka ve Akýl Oyunlarý Eðitmenliði Eðitim Sertifikasý programý
hafta sonu baþlýyor.
Zeka Oyunlarý çocuklarýn ve
yetiþkinlerin strateji geliþtirme,
planlama, mantýk yürütmemantýksal bütünleme, görseluzamsal düþünme, yaratýcýlýk,
dikkat - konsantrasyon, hafýza ve
bellek alanlarýnda geliþimini saðlayan, ayný zamanda, ileriyi görme, planlama ve sabýr, sebat, kararlýlýk, karar verme, yenilgiyi
hazmetme, rekabet gibi tutum ve
davranýþlarý geliþtiren, kinestetik
alanda uygulamaya imkan saðlayan oyunlardýr. Bu nedenle zeka
oyunlarý eðitiminde çocuklarda
bu geliþimi saðlayan zeka oyun-
larýnýn eðiticisi ve uygulayýcýsý
olacak eðitmen-öðretmenlerin,
çocuklarda oyunun önemi, geliþtirdiði alanlara göre zeka oyunlarý konularýnda teorik ve uygulamalý eðitimlerle beraber, raporlama ve uygulama prensiplerine
hakim olmalarý hedefleniyor.
Zeka ve Akýl Oyunlarý Eðitmenliði Eðitimi Sertifikasý programýna her branþtan anaokulu,
ilkokul, ortaokul lise öðretmenleri ve alana ilgi duyan üniversite
öðrencileri yararlanabilecek. Eðitim süresi 40 saat olup, eðitim
sonunda sertifikayý almaya hak
kazanlara yapacaklarý eðitimlerde kullanmak üzere zeka ve akýl
oyunlarýna iliþkin materyallerde
daðýtýlacak. Zeka ve akýl oyunlarýna iliþkin ayrýntýlý bilgi almak
isteyenler 05383803820 telefon
numarasýný arayarak bilgi alabilirler.
Haber Servisi
Ladik Merzifonda maç yapacak
27 KASIM 2014
Bölgesele Amatör ligde 5 grup da mücadele eden temsilcimiz
Ulukavakspor Pazar günü yapmasý gereken Ulukavakspor- Ünyespor maçýný Cumartesi günü saat 13:30 da 1 nolu sentetik çim
sahada oynayacak. 5 grup da Pazar günü Ladik de oynanmasý
gereken Ladik spor- DÇ Soðuksu Yenicespor maçý ise,
Ladikspor'un sahasýnýn 1 maç kapatýlmasý üzerine bu maç
Merzifon ilçe satýnda oynanacak.
Ladiksporlu yöneticiler maçýn Çorum da oynanmasý yönünde
görüþler bildiriken son anda seyirci faktörü olacaðýndan dolayý
Çorum dan vaz geçen yöneticiler Merzifon stadyumunda son
kararý verdiler. (Spor servisi)
!
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
PERÞEMBE
Ulukavakspor maçý
Cumartesi günü
Virüs iptal ettirdi
Çorum Belediyespor'da dünki antrenman bazý
futbolcularda grip baþlangýcý olmasý ve bazýlarýnda
ise yorgunluk belirtisi üzerine Teknik Direktör Yavuz
Ýncedal antrenmaný iptal etti.Teknik Direktör Yavuz
Ýncedal hafta sonunu maç yapmadan geçirdiklerini için
çalýþmalarda fazla yüklenme yaptýklarýný birde buna ilave
olarak bazý futbolcularda kýrgýnlýk olmasý ve grip
baþlangýcý belirtisi olmasý üzerine çalýþmayý iptal ettiklerini söyledi.Ýncedal, cuma günü vermeyi planladýklarý izni
bu nedenlerde dün verdiklerini bugünden itibaren çalýþmalarýný program doðrultusunda Batman Petrolspor
maçýna kadar sürdüreceklerini belirtti. (Spor servisi
Bu adama Dikkat...!
Petrolspor'un kötü gidiþatýnýn aksine futbolunun üstüne hergün birþeyler ekleyen Gökhan Karali, spor kamuoyunun takdirini kazanmaya devam
ediyor.
Yeni sezonda hala bekleneni veremeyen Batman
Petrolspor, her geçen hafta hayal
kýrýklýðýnýn dozajýný biraz daha
artýyor. Ligde son dört haftadýr
sahadan beraberlikle ayrýlan
Petrolspor'un takým halinde bu
kötü performansýna uzak kalan
iki üç futbolcunun baþýnda gelen
bir isim. Gökhan Karali, sezon
baþýnda 2. Lig takýmlarýndan
Gümüþhanespor'dan transfer
edilen Gökhan Karali ,her geçen
gün performansýný yükseltiyor.
Defansif orta saha oyuncusu
olan Karali, Batman Petrolspor'un aldýðý son galibiyet olan
Çatalcaspor'a golü atan isimdi.
Bir hafta sonrasýnda zorlu Tuzlaspor deplasmanýn da attýðý
golle takýmýna beraberliði getirmiþti. Geçtiðimiz hafta
sonu Batman'daki Gaziosmanpaþa maçýnda Karali takýmýn özellikle ikinci yarýda çöktüðü maçta doksan dakika sahada basmadýk yer býrakmayan oyuncu olarak
dikkatleri çekti. (Spor servisi)
Türkiye Futbol
Federasyonunca
30 Kasým 2014
Pazar günü saat 13.30
da oynanmasý gereken
Ulukavakspor-Ünyespor Bal ligi
Müsabakasýnýn 29
Kasým 2014 Cumartesi
günü saat 13.30 da 1
nolu sahada oynanmasýna karar vermesinden sonra Ýl
Futbol Tertip Kurulu
25 Kasým 2014 Salý günü akþamý olaðan
üstü toplanarak 29-30 Kasým 2014 tarihlerinde oynanacak olan U19 ve 1. Amatör
Küme Büyükler ligi proðramýnda da
deðiþiklik yapýldý.
U19 LÝGÝ (29 KASIM 2014
CUMARTESÝ)
MÝMAR SÝNAN
10.00
ÇÝMENTOSPOR / ÇORUMSPOR
MÝMAR SÝNAN
12.00 ETÝ
LÝS.GENÇ.SPOR / ALACA BLD.SPOR
MÝMAR SÝNAN
14.00 H.E.
KÜLTÜRSPOR / ÝSKÝLÝPSPOR
I NOLU
10.00 ÝL ÖZEL
ÝD.GENÇLÝKSPOR / ULUKAVAKSPOR
1.AMATÖR KÜME BÜYÜKLER LÝGÝ
(30 KASIM 2014 PAZAR)
I NOLU
11.00 HÝTÝT
GENÇLÝKSPOR / H.E. KÜLTÜRSPOR
I NOLU
13.00
ÇÝMENTOSPOR / ÝSKÝLÝPSPOR
OSMANCIK
11.00 OSMANCIKSPORSPOR / ÇORUMSPOR
OSMANCIK
13.00 OSMANCIK BLD.SPOR / ÝSKÝLÝP GÜCÜSPOR
(Spor servisi)
Batuhan Çimen
Tuncay Kýlýç
Milli sporcu yetiþtiren okul
Çorum Yýldýrým Beyazýt Ýmam
Hatip orta okulu Milli takým ve profesyonel liglere futbolcu veriyor.
Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip orta okulundan Tuncay Kýlýç profesyonel (Milli),
Göztepe ve Batman petrolspor da,
Batuhan Çimen, Milli takým seçmelerine
katýlarak Fenerbahçe U 17 takýmýn da,
Ömer Faruk Selçok Milli takým seçmelerine katýlarak Eyüp spor da,Kaleci Mücahit
3 takým disipline
sevk edildi
BATMAN PETROL SPOR
A.Þ. Kulübü'nün, 23.11.2014 tarihinde oynanan BATMAN PETROL
SPOR A.Þ. - GAZÝOSMANPAÞA
Spor Toto 3.Lig 1. Grup müsabakasýndaki "7 futbolcusunun sarý kart
görmesi suretiyle takým halinde sportmenliðe aykýrý hareketi" nedeniyle
Futbol Disiplin Talimatýnýn 40. maddesi uyarýnca GAZÝOSMANPAÞA
Kulübü futbolcusu
ÝBRAHÝM EREN
AKDUMAN'ýn,
23.11.2014 tarihinde
oynanan BATMAN
PETROL SPOR A.Þ.
GAZÝOSMANPAÞA
Spor Toto 3.Lig 1.
Grup müsabakasýndaki "hakareti"
nedeniyle Futbol
Disiplin Talimatýnýn
41. maddesi uyarýnca
24.11.2014 tarihinden itibaren tedbirli DARICA
GENÇLERBÝRLÝÐÝ Kulübü'nün,
23.11.2014 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBÝRLÝÐÝ - MANAVGATSPOR Spor Toto 3.Lig 1. Grup
müsabakasýndaki "çirkin ve kötü tezahüratý" nedeniyle Futbol Disiplin
Talimatýnýn 53. maddesi uyarýnca
PFDK'ya sevkine karar verildiði açýklandý. (Spor servisi)
Purtul Manisaspor alt yapýsýnda, Murat
Öksüz fenerbahçe spor kulübü alt yapsýnda hem forma giyip hemde sayýlý kollejlerde öðrenim görerek okul hayatlarýný
sürdürüyorlar.Öte yandan Yýldýrým Beyazýt
Ýmam hatip orta okulunda okuyan bazý
öðreviler ise, Belediyespor'un alt yapýlarýnda futbol oynamaya devam ederek onlarda
diðer arkadaþlarý gibi hedeflerini yükseltmeye çalýþýyorlar (Spor servisi)
Havada
þampiyonluk
kokusu var
3.ligde aldýðý baþarýlý sonuçlarla bölgemizin en
baþarýlý takýmý olan Darýca G.B, önceki gün sahasýnda
Manavgatspor'u yenerek yeniden liderlik koltuðuna
oturdu. Bu sezon 10'ncu kez sahadan gol yemeden ayrýlan
sarý yeþilliler, 13'ncü hafta itibariyle namaðlup lider olarak
dolu dizgin yoluna devam ediyor.
Spor Toto 3.lig 1.grupta mücadele eden
Darýca
Gençlerbirliði, bu sezon ligde ortaya koyduðu grafikle tüm
istatislikleri alt üst eden sarý yeþilliler, 13'ncü hafta itibariyle
müthiþ bir baþarý yakaladý. Savunmada anlamýnda önemli
iþler çýkaran Darýca, ''Kalesine adeta duvar ördü''. Bu sezon
kalesinde 1'i penaltý ve 1'i kendi kalesi olmak üzere toplamda 3 gol gören Darýca Gençlerbirliði, Türkiye liglerinin en az
gol yiyen takýmý konumunda bulunuyor. Ligde bu zamana
dek bileði bükülmeyen Özgür Vurur'un öðrencileri, Bursa
Nilüferspor'la birlikte, ligde yenilgi yüzü görmeyen 2 takýmdan biri.
TARAFTARDAN KOÞULSUZ DESTEK
Bu önemli baþarýlarýn ardýndan Darýca ilçesinde de
kuþkusuz heyecan baþladý. Sarý yeþilli renklere gönül veren
taraftarlarýn þampiyonluða olan inancý bir kat daha artarken,
ligin bitimine 4 hafta kala Darýca Gençlerbirliði'nin 3 zorlu
deplasmanýna taraftarlarýn da çýkarma yapmasý bekleniyor.
Takýmlarýný þampiyon göreceklerine inanan Darýca
Gençlerbirliði'nin meþhur taraftar grubu Çýnaraltý,
Manavgatspor maçýndan 1 gün önce düzenlediði dayanýþma
gecesiyle, futbolculara hem moral verdi hem de koþulsuz
destek vereceklerinin teminatýný verdi. (Spor servisi)
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN