Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler
Journal of National Security and Military Sciences
KAVRAMSAL
Millî Güç Üzerine Düşünceler
Hikmet Özdemir
Üç Aylık Akademik Dergi
Kış 2013 • Cilt: 1 Sayı: 1 / Winter 2013 Vol: 1 No: 1 • Fiyatı: 15 TL.
ASKERÎ TARİH
Balkan Savaşlarıʼnın Askerî Bakımdan
Genel Değerlendirmesi
Emruhan Yalçın
Büyük Taarruz Öncesi Askerî Hazırlıklar
Muharrem Güneş
General Guderian ve ʻBlitzkriegʼ:
Yıldırım Harbi Doktrininin Kuramı ve Uygulamaları
E. Haldun Solmaztürk
GÜNCEL
Küresel Askerî Harcama ve Silahlanma Eğilimleri
Sertif Demir
Güvenlik Yaklaşımlarındaki Değişim Işığında
AB Lizbon Anlaşması Sonrası Türkiye-AB Güvenlik İlişkileri
Oğuz Mayda
Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler
Savaşı Anlamak İçin Savaş Çalışmalarını Anlamak
Kıvılcım Romya Bilgin
21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ
Ahlatlıbel Mah. Yeni 1825 Sokak No:60 İncek, Çankaya, ANKARA
Telefon: (+90) (312) 489 18 01 - 489 18 02 • Belgegeçer: (+90) (312) 489 18 02
www.21yyte.org • Elektronik Posta: [email protected]
Cilt: 1 Sayı: 1 / Winter 2013 Vol: 1 No: 1
TEKNOLOJİK
İnsansız Hava Araçları
Ercan Caner
Millî Güç Üzerine Düşünceler • Savaşı Anlamak İçin Savaş Çalışmalarını Anlamak • Balkan Savaşları’nın Askerî Bakımdan Genel
Değerlendirmesi • Büyük Taarruz Öncesi Askerî Hazırlıklar • General Guderian ve ‘Blitzkrieg’: Yıldırım Harbi Doktrininin Kuramı ve
Uygulamaları • Küresel Askerî Harcama ve Silahlanma Eğilimleri • Güvenlik Yaklaşımlarındaki Değişim Işığında AB Lizbon Anlaşması
Sonrası Türkiye-AB Güvenlik İlişkileri • İnsansız Hava Araçları
Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler
Journal of National Security and Military Sciences
Kış 2013 • Cilt: 1 • Sayı: 1
Winter 2013 • Vol: 1 •No: 1
ISSN: 2148-0478
Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Dergisi
Üç Aylık, Hakemli, Akademik Dergidir.
21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yayınıdır
21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Adına Sahibi/Owner
Dr. Dursun Dağaşan
Yazı İşleri Müdürü/Publication Co-ordinator
Hakan Boz
Editörler/Editors
Prof. Dr. Ümit Özdağ ve Dr. Ali Bilgin Varlık
Yayın Danışma Kurulu/Editorial Advisory Board
Aleaddin Parmaksız [(E) Tümg., 21. YYTE], Bahar Aşcı (Dr., 21. YYTE), Erdoğan Karakuş [(E) Hv.Korg.,
TESUD Bşk.], Erol Emin (Dr., Siyasal Bilgiler Fakültesi), Ersel Aydınlı (Prof.Dr., Bilkent Üniversitesi), Ersin
Onulduran (Prof.Dr., Siyasal Bilgiler Fakültesi), Faruk Doğan (Dr., Beykent Üniversitesi), Haldun Solmaztürk
[(E.) Tuğg., Londra Metropolitan Üniversitesi], Haldun Yalçınkaya (Doç.Dr., TOBB Üniversitesi), Hasan Köni
(Prof.Dr., Kültür Üniversitesi), Hikmet Özdemir [Prof.Dr., (E) Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı], İsmet Görgülü
(Yrd.Doç.Dr., Başkent Üniversitesi), Necati Ulunay Ucuzsatar (Yrd.Doç.Dr., Bilgi Üniversitesi), Roger T. Ames
(Prof.Dr., Hawaii Üniversitesi), Sadi Çaycı (Prof.Dr., Başkent Üniversitesi), Sami Doğru (Doç.Dr., Çağ
Üniversitesi), Serhat Güvenç (Doç.Dr., Kadir Has Üniversitesi), Yaşar Karagöz [(E) Tümg. 21.YYTE]
YASAL KÜNYE
Yayın Sahibi: 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Adına Dr. Dursun Dağaşan
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Hakan Boz
Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın
Yayın Şekli: 3 Aylık Türkçe ve İngilizce
ISSN: 2148-0478
İLETİŞİM:
21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi
Ahlatlıbel Mah. Yeni 1825 Sokak No: 60 İncek / Çankaya / ANKARA
Telefon: (+90) (312) 489 18 01 - 489 18 02 • Belgegeçer: (+90) (312) 489 18 02
İnternet Adresi: www.milliguvenlikveaskeribilimler.com
Elektronik Posta: [email protected]
Satış Fiyatı: 15 TL.
Abone Ücreti: Yıllık 55 TL.
(Yılda 4 Kez Yayınlanır)
İÇİNDEKİLER
Editörlerden ........................................................................................................................................................................5
Millî Güç Üzerine Düşünceler ...............................................................................................................................7
Hikmet Özdemir
Savaşı Anlamak İçin Savaş Çalışmalarını Anlamak .........................................................................31
Kıvılcım Romya Bilgin
Balkan Savaşlarıʼnın Askerî Bakımdan Genel Değerlendirmesi .............................................61
Emruhan Yalçın
Büyük Taarruz Öncesi Askerî Hazırlıklar ..................................................................................................89
Muharrem Güneş
General Guderian ve ʻBlitzkriegʼ:
Yıldırım Harbi Doktrininin Kuramı ve Uygulamaları ......................................................................115
E. Haldun Solmaztürk
Küresel Askerî Harcama ve Silahlanma Eğilimleri ........................................................................145
Sertif Demir
Güvenlik Yaklaşımlarındaki Değişim Işığında
AB Lizbon Anlaşması Sonrası Türkiye-AB Güvenlik İlişkileri ................................................177
Oğuz Mayda
İnsansız Hava Araçları .......................................................................................................................................211
Ercan Caner
Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler
Kış 2013 • Cilt: 1 • Sayı: 1
3
CONTENTS
Editorial ..................................................................................................................................................................................5
Thoughts On National Power ................................................................................................................................7
Hikmet Özdemir
Comprehending The War Studies to Comprehend War................................................................31
Kıvılcım Romya Bilgin
A General Overview on the Military Aspects of the Balkan Wars ...........................................61
Emruhan Yalçın
Pre-war Military Preparations of The Great Offensive
Muharrem Güneş
89
..................................................................
General Guderian and ʻBlitzkriegʼ:
Theory and Practice of the Blitzkrieg Doctrine .................................................................................115
E. Haldun Solmaztürk
Global Military Spending and Proliferation Trends ........................................................................145
Sertif Demir
Turkey-EU Security Relations after EU Lisbon Agreement in
Light of the Change in Security Approaches .....................................................................................177
Oğuz Mayda
Unmanned Aerial Vehicles ..............................................................................................................................211
Ercan Caner
4
Kış 2013 • Cilt: 1 • Sayı: 1
Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler
EDİTÖRLERDEN
Amaç
Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi, bölgesel ve küresel güvenlik
ortamının ulusal güvenliğe olan etkilerini askerî bilimler bakış açısıyla inceleyen hakemli,
bilimsel bir dergidir.
Dergi, güvenliğin askerî boyutunun çok disiplinli bilimsel bir yaklaşımla ele alınması
gerektiği fikrinden doğmuştur. Dergide, millî güvenlik ve askerî bilimler kapsamında yer
alan; jeopolitik, uluslararası hukuk, askerî coğrafya, askerî tarih, askerî sosyoloji ve savunma
teknolojileri alanlarındaki bilimsel incelemelere yer verilir.
Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi, benimsediği ilkeler çerçevesinde
kapsadığı konularda özgün ve nitelikli bilgiyi üretmeyi ve bunu geniş kitlelerle paylaşmayı
amaç edinmiştir.
Küresel güvenliğin ayrılmaz parçalarını oluşturan bu konularda halkların birbirinden
öğreneceği çok şey vardır. Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi bu
konudaki farkındalığı artırmaya hizmet eder.
Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi, yazılı tarihten daha kadim devlet
ve askerî kültürüne sahip Türk ulusunun toplumsal birikimlerinin, küresel barış ve
güvenliğe olan katkısını artıracak bilimsel çabaları desteklemektedir.
Kapsam
Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi'nin düşünsel altyapısında
birbirinden farklı ve özgün düşüncelerin kapsanması fikri yer almaktadır.
Dergide benimsenen hakim yaklaşım; gerçeğin çok renkli, disiplinler arası, çok boyutlu
bir olgu olduğu ve ancak tarafsız olduğu kadar derin ve geniş bir kavrayışla ortaya
çıkarılabileceğidir. Bu kapsamda, dergide yer alan araştırmaların neredeyse tek ortak
özelliği, millî güvenlik ve askerî bilimler bakış açısı ile ve stratejik bir yaklaşımla ele
alınmalarıdır.
Dergide, kuramsal çalışmalara, çözümlemeli (analitik) incelemelere, ihtimalata dayalı
öngörülere, fikir/görüş kağıtlarına, yorum/raporlara ve kitap değerlendirmelerine yer verilir.
İlk sayıda
Bu ilk sayıda sunulan sekiz makaleden ikisi kuramsal, üçü askerî tarih, ikisi güncel
stratejik biri ise teknoloji konuları ile ilgilidir.
(E) Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, Prof. Dr. Hikmet Özdemir'in devlet kavramı
üzerine birikiminden süzülen "Millî Güç Üzerine Düşünceler" başlıklı makalesi, bu
konuda sağlam temellere dayanan bir altyapı oluşturmaktadır.
Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler
Kış 2013 • Cilt: 1 • Sayı: 1
5
KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü Doktora öğrencisi, Kıvılcım Romya Bilgin'in
"Savaşı Anlamak İçin Savaş Çalışmalarını Anlamak" başlıklı makalesi, son derece zengin
bir literatür taraması üzerine inşa edilmiştir.
Avrasya Üniversitesi öğretim üyesi, Doç.Dr. (E) Kur. Alb. Emruhan Yalçın'ın "Balkan
Savaşları’nın Askerî Bakımdan Genel Değerlendirmesi" başlıklı makalesi, Türkiye'nin
toplumsal psikolojisinde yer eden Balkan Savaşları hakkında stratejik değerlendirmeleri
içermektedir.
KHO Askerî Tarih öğretim üyesi, P. Alb. Muharrem Güneş'in "Büyük Taarruz Öncesi
Askerî Hazırlıklar" başlıklı makalesi, millî güç unsurlarının tamamının nasıl seferber
edildiğini ve bağımlı kalmadan dış yardım alabilme maharetini belgelemektedir.
London Metropolitan Üniversitesi öğretim üyesi, Dr. (E) Tuğg. E. Haldun
Solmaztürk'ün "General Guderian ve ‘Blitzkrieg’: Yıldırım Harbi Doktrininin Kuramı ve
Uygulamaları" başlıklı makalesi, bugünün askerî doktrinlerine temel teşkil eden
yaklaşımlara II. Dünya Savaşında Alman askerî harekâtından ışık tutmaktadır.
Avrasya Üniversitesi öğretim üyesi, Yrd.Doç.Dr. (E) Kur. Alb. Sertif Demir'in "Küresel
Askerî Harcama ve Silahlanma Eğilimleri" başlıklı makalesi, soğuk savaş sonrasındaki askerî
harcamalar ve silahlanma eğilimi konusunda son güncel durumu ortaya koymaktadır.
Dr. Oğuz Mayda'nın "Güvenlik Yaklaşımlarındaki Değişim Işığında AB Lizbon
Anlaşması Sonrası Türkiye-AB Güvenlik İlişkileri" başlıklı makalesi, Türkiye ile AB
arasındaki karmaşık ortak güvenlik ilişkilerine kuramsal temelde sağlam bir altyapı
oluşturmaktadır.
(E) Kr. Plt. Alb. Ercan Caner'in "İnsansız Hava Araçları" başlıklı makalesi, konunun
tarihsel ve teknolojik gelişimini bütüncül bir kavrayışla ortaya koymaktadır.
İyi okumalar dileriz.
Prof. Dr. Ümit Özdağ ve
Dr. Ali Bilgin Varlık
6
.
Kış 2013 • Cilt: 1 • Sayı: 1
Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler
Millî Güç Üzerine Düşünceler
Hikmet ÖZDEMİR
Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi
The Journal of National Security and Military Sciences
Kış/Winter 2013, Cilt/Volume 1, Sayı/No 1, 9-30
Millî Güç
Üzerine Düşünceler
Hikmet ÖZDEMİR
Öz: Bu makale, güvenlikle ilgili tüketilen pek çok kavramın aksine, Millî Güç kavramının güncelliğini ve önemini koruduğu savına dayanmaktadır. Bu maksatla, öncelikle milli güç kavramının tarihsel
süreç içerisindeki belirleyici konumu ortaya konmuştur. Müteakiben kavramının potansiyel ve uygulamaya
yönelik boyutları ile gücün bileşenleri tanımlanıştır. Millî gücün unsurları, politik, askeri, coğrafi, idari,
sosyal, ekonomik, demografik, teknolojik, maddi ve manevi, potansiyel ve kinetik tüm boyutları ile incelenmiştir. Milli güç kavramını bütün zamanlarda vazgeçilmez kılan, onun ulusal güvenliğin temel unsurları ile olan örgün ilişkisidir. Bu kapsamda, askeri güç, diplomasi, politik güç ve varoluş iradesi, millî
güç için ayrı bir bağlam oluşturmaktadır. Bu nedenden ötürü bu kavramların millî güç ile ilişkisi makalede incelenmiştir. Son bölümde ise millî gücün ölçülmesine ilişkin çalışmalara yer verilmiştir. Bu değerlendirmeler ışığında, millî gücün doğru yapılandırılıp kullanılması derecesinin devletin başarısının
temel ölçütlerinden birini oluşturduğu vurgulanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Millî güç, millî güç unsurları, millî güvenlik, güvenlik, uluslararası güvenlik.
Thoughts on National Power
Abstract: Contrary to many exhausted concepts on security, this article bears upon the main thesis of
that the concept of “national power” still preserves its importance and currency. For this purpose, firstly
the dominant role of national power is displayed throughout the historical process. Following, together
with the proponents of national power, the potential and active dimensions of the concept is identified.
All aspects, such as; political, military, geographical, administrative, social, economical, demographic,
technological, tangible, intangible, potential and kinetic etc. of the national power are scrutinized. What
made the national power indispensable is its inter intermingling relations with basic components of national security. In this content, military power, diplomacy, political power and evolution decree set a
unique context for national power. For this reason, the relations with aforementioned concepts and national
power are also examined in the article. Lastly, studies on measuring the national power are covered. In
the light of these assessments, we reached the conclusion that the appropriate formation and the use of national power is one of the essential criteria for the success of the state.
Keywords: National power, national power elements, national security, security, international security.
*
Prof. Dr., Cumhurbaşkanlığı (E) Başdanışmanı. [email protected]
Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler
Kış 2013 • Cilt: 1 • Sayı: 1
9
Savaşı Anlamak İçin Savaş Çalışmalarını Anlamak
Kıvılcım Romya BİLGİN
Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi
The Journal of National Security and Military Sciences
Kış/Winter 2013, Cilt/Volume 1, Sayı/No 1, 33-60
Savaşı Anlamak İçin Savaş
Çalışmalarını Anlamak
Kıvılcım Romya BİLGİN*
Öz: Savaşın sadece devletlerarası bir çatışma biçimi olmaktan çıkarak kazandığı
yeni biçimler savaş olgusuna ilişkin tartışmaları yeni bir boyuta taşımıştır. Bu tartışmaların ana hedefi savaş olgusunu anlamak ve savaşın doğasına, nedenlerine, sınırlarına
ilişkin temel soruları yanıtlamak olmasına karşın, tartışmalarda gelinen noktayı anlamak da savaş olgusuna ilişkin temel soruların cevaplarının verilmesinde önem taşımaktadır. Diğer bir ifade ile ancak literatürün nasıl şekillendiği, literatürde öne çıkan
düşünürlerin kimler olduğu, savaş çalışmalarının hangi disiplinler ve kavramlarla ilişki
kurduğu gibi temel sorularla şekillenen alanın doğal sınırlarının tespiti ile savaş olgusuna
ilişkin son dönemde yürütülen tartışmaları anlamak mümkün olabilecektir. Bu gayret,
halen alanda yanıt aranmasına ihtiyaç duyulan soruları ve sorunları da ortaya koyma
zorunluğunu beraberinde getirmektedir. Çalışmada, ifade edilen bu ihtiyaca yönelik olarak savaş çalışmaları iki aşamada incelenmiştir. Öncelikle savaş çalışmaları alanına ilişkin kısa bir tarihsel çerçeve ortaya konulmuştur. Bu kapsamda, savaş çalışmaları Klasik,
Rönesans, Aydınlanma ve Modern dönem olmak üzere dört ayrı dönemde incelenmiştir.
İkinci aşamada ise savaş çalışmalarındaki temel sorular ve sorunlar üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Savaş olgusu, savaş çalışmaları, savaş alanı, yeni savaş tartışmaları.
Comprehending The War Studies to Comprehend War
Abstract: Wars do not occur only as interstate conflict, they occur in new ways. These
new ways brought a new dimension for the debates on the phenomenon of war. Although
the primary objectives of these debates are to comprehend the phenomenon of war and
find answers for fundamental problems concerning the nature, grounds and boundaries
of war; comprehending the point reached at the debates is also of significance in finding
answers for the fundamental problems concerning the phenomenon of war. In other
*
Kara Harp Okulu Doktor Adayı. [email protected]
Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler
Kış 2013 • Cilt: 1 • Sayı: 1
33
Balkan Savaşları’nın Askerî Bakımdan
Genel Değerlendirmesi
Emruhan YALÇIN
Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi
The Journal of National Security and Military Sciences
Kış/Winter 2013, Cilt/Volume 1, Sayı/No 1, 63-88
Balkan Savaşları’nın
Askerî Bakımdan
Genel Değerlendirmesi
Emruhan YALÇIN*
Öz: Türklerin 14. yüzyıldan itibaren Balkanlarda giderek artan mevcudiyeti,
1912-1913 Balkan Savaşları sonunda büyük ölçüde ortadan kalmıştır. Altı asra yakın
bir süre boyunca, hüküm sürdüğü toprakların % 83’ünün çok kısa bir süre içinde
kaybedilmesi, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışını hızlandırmıştır. Yaşanan katliamlar, göçler ve kayıplar nedeniyle bu yenilgi sadece askerî bakımdan değil aynı zamanda psikososyal bakımdan da Türk toplumunda büyük bir travma yaratmıştır.
Makalede, Balkan Savaşları’nın askerî bakımdan genel bir değerlendirmesi yapılmıştır.
Bu maksatla öncelikle; Baklanların Türkiye için önemine, savaş öncesindeki siyasi duruma, savaşın nedenlerine yer verilmiştir. Müteakiben ana cepheler itibarıyle, I. Başkan Savaşı’nın genel cereyan tarzı, II. Balkan Savaşı ise özetle izah edilmiştir. Bu
bölümde ayrıca, Balkan Savaşları’nı sonlandıran anlaşmalara da değinilmiştir. Makalenin son bölümünde ise savaşın sonuçları incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Balkanlar, Osmanlı, Trakya, göç.
A General Overview on the Military Aspects of the Balkan Wars
Abstract: Turkish presence which commenced at 14th century was almost finished
after the Balkan Wars in 1912-1913. The loss of 83% of its terrain within a short period of time in the Balkans which she ruled for nearly six centuries had accelerated the
collapse of Ottoman Empire. The defeat has not only created military but also sociopsychological trauma for Turkish people because of massacres, migrations and losses exposed. In this article, a general military evaluation of Balkan Wars is made. For this
purpose firstly, the importance of Balkans for Turkish is discussed and the causes of the
war is examined. Following, the general flow of the 1st Balkan War is explained by the
main fronts while the 2nd Balkan War is mentioned in summary. Additionally, in this
section the armistices which ceased Balkan Wars are also mentioned. Finally, the results
of the wars are scrutinised
Keywords: The Balkans, the Ottoman Empire, Thrace, migration
*
Doç. Dr. Avrasya Üniversitesi, İİBF, [email protected]
Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler
Kış 2013 • Cilt: 1 • Sayı: 1
63
Büyük Taarruz Öncesi Askerî Hazırlıklar
Muharrem GÜNEŞ
Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi
The Journal of National Security and Military Sciences
Kış/Winter 2013, Cilt/Volume 1, Sayı/No 1, 91-114
Büyük Taarruz Öncesi
Askerî Hazırlıklar
Muharrem GÜNEŞ*
Öz: Türk askerî tarihinde, Yunan Ordusunun 13 Eylül 1921’de Sakarya önlerinde
durdurulmasından 26 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz’un fiilen başlamasına kadar
olan zaman “Büyük Taarruza Hazırlık” safhası olarak adlandırılır. Bu safha, seferberlik ve Ankara hükûmetinin uluslararası ortamda tanınması kapsamında, politik
ve diplomatik; askerî; ekonomik ve psikolojik faaliyetleri kapsar. Bu makale askeri
yardım ve silahlanma faaliyetlerini konu edinmiştir. Politik gelişmelere makalenin
konusu kapsamında yer verilmiştir. İnceleme esnasında; alanlarında seçkin örnekler
oluşturan iki temel tarihi ders çıkarılmıştır: Birincisi, diplomasiye, ikincisi millî seferberliğe ilişkindir. Bu dönem, politik hareket serbestîsini koruyarak, uluslararası yardım almak suretiyle millî gücün nasıl artırılacağı konusunda özgün bir örnek
oluşturur. Bu dönem aynı zamanda topyekûn harp kavramı çerçevesinde millî gücün
harekete geçirilmesi konusunda da en iyi örneklerden biridir.
Anahtar Kelimeler: Büyük Taarruz, askerî hazırlık, uluslararası askeri yardım,
silahlanma, silah imalatı, İmalat-ı Harbiye.
Pre-war Military Preparations of The Great Offensive
Abstract: The period between the end of Sakarya Battle (13 September, 1921) at
which the Greek Army’s offensive was stalled at the west bank of Sakarya river and the
start Turkish strategic counter attack (26 August 1922) -named as the Great Turkish
Offensive- is called as “Preparations for the Great Turkish Offensive Phase” in Turkish
military history. This period covers, political and diplomatic, military, economical,
psychological activities both for mobilization of the army and recognization of the
Ankara government in the international arena. This article covers only military aids
and arms proliferation activities during this period. Diplomatic development in this
period are also mentioned within the context of the article’s subject. During the survey
two main historical lessons learned which sets distinguished examples on their area:
*
KHO Harp Tarihi Öğretim Görevlisi. [email protected]
Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler
Kış 2013 • Cilt: 1 • Sayı: 1
91
General Guderian ve ‘Blitzkrieg’:
Yıldırım Harbi Doktrininin Kuramı ve Uygulamaları
E. Haldun SOLMAZTÜRK
Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi
The Journal of National Security and Military Sciences
Kış/Winter 2013, Cilt/Volume 1, Sayı/No 1, 117-144
General Guderian ve ‘Blitzkrieg’:
Yıldırım Harbi Doktrininin
Kuramı ve Uygulamaları
E. Haldun SOLMAZTÜRK*
Öz: ‘Blitzkrieg’, 20. Yüzyıl’ın başlarında gelişmeye başlayan yeni teknolojileri,
muharebe sahasına en etkin şekilde tatbik ederek, modern askerî doktrinler zincirinin
ilk modelini oluşturmuştur. ‘Blitzkrieg’in savaşın kaderini belirleyen bir stratejik doktrin olarak ortaya çıkmasında iki-savaş arası dönemde Alman ordusundaki yaratıcılığı
ve araştırmacılığı teşvik edici iklim, üretken entelektüel ortam ve Prusya geleneğinin
devamı olan bir askerî kültürün büyük rolü olmuştur. ‘Blitzkrieg’in geliştirilme
sürecinde belirleyici rol oynayan General Heinz Guderian’dır. I. Dünya Savaşından
sonraki dönemde; Fransa, İngiltere ve Amerika’da da tankların piyade birliklerine
dağıtılarak ‘harcanmayıp’ kitle halinde, tank birlikleri olarak kullanılmaları gerektiğini savunan, ama seslerini duyuramayan, etkili olamayan başka askerler vardı.
Fakat Guderian’ın şansı Hitler’i ikna edebilmesi ve onu ‘panzerlere’ kazandırmasıydı.
Anahtar Kelimeler: Blitzkrieg, Guderian, Hitler, siyaset, strateji, doktrin, taktik,
harp sanatı.
General Guderian and ‘Blitzkrieg’:
Theory and Practice of the Blitzkrieg Doctrine
Abstract: Blitzkrieg applied the newly-developing technologies—at the beginning
of the 20th Century—to the battlefield in the most effective way, and provided a blueprint for a chain of modern military doctrines. The general climate in the German
Army, during the inter-war period, which encouraged innovation and research, productive intellectual environment and a military culture which was inherited from the
Prussian tradition, all played a major role in producing Blitzkrieg as a strategic doctrine
that would have a major influence on the course of the II. World War. General Heinz
Guderian was the man who played the critical role in developing Blitzkrieg. During
the period following the I. World War, there were other soldiers also in France, the
United Kingdom and the United States who argued for deploying tanks in bulk, as
‘panzer’ formations rather than ‘wasting’ them by distributing into infantry units. But
*
(E.) Tuğg., Londra Metropolitan Üniversitesi. [email protected]
Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler
Kış 2013 • Cilt: 1 • Sayı: 1
117
Küresel Askerî Harcama ve
Silahlanma Eğilimleri
Sertif DEMİR
Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi
The Journal of National Security and Military Sciences
Kış/Winter 2013, Cilt/Volume 1, Sayı/No 1, 147-176
Küresel Askerî Harcama ve
Silahlanma Eğilimleri
Sertif DEMİR
Öz: Askerî harcamalar, bir ülkenin güvenliğine yönelik olası tehdit ve risklere karşı
koymak amacı ile ekonomik kaynakların savunma sektörüne tahsis edilen bölümüdür.
Makalenin amacı, küresel askeri harcamalar ve silah transferlerinin gelişme yönelimini
incelemektir. Makalede önce küresel çapta askerî harcamaların yönelimi, ülkesel ve
bölgesel dağılımı ile Türkiye’nin askerî harcamalarının eğilimi incelenecektir. Bu bağlamda askerî harcamaların nitelikleri ve olası ekonomik etkileri de analiz edilecektir.
Askerî harcamalar ile ilintili olan küresel silahlanma eğilimi de makalede incelenecek
diğer bir konudur. Bu kapsamda, silahlanma eğiliminin gelişimi, küresel silah ihracatı
ve ithalatının dağılımı ile Türkiye’nin silahlanma faaliyetleri daha sonra analiz edilecektir. Makalede özetle, hem askerî harcamaların hem de silahlanma çabalarının,
küresel yumuşama ve istikrar durumları ile ekonomik kriz döneminde azalış göstermesine rağmen, ana trendin yükseliş yönünde olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Silahlanma eğilimi, askerî harcamalar, silah ihracatı ve ithalatı, ekonomik etki.
Global Military Spending and Proliferation Trends
Abstract: Military spendings are the section of the economic resources allocated to
defense sector to counteract potential threats and risks related to a country’s security.
The aim of the article to analyze the development orientation of global military spending and arms transfers. In the article, firstly, the orientation of global military spending,
the distribution of national and regional trend and Turkey’s military spending orientation will be examined. In this context, the characteristics of military expenditures
and the possible economic effects of military spending will be analyzed. The global
arms trend too, related with military spending is another issue to be examined in the
article. In this perspective, the development trend of armament, the development and
distribution of global arms exports and imports, with the armament activities in Turkey
*
Yrd.Doç.Dr., Avrasya Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, sertifdemir@ gmail.com
Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler
Kış 2013 • Cilt: 1 • Sayı: 1
147
Güvenlik Yaklaşımlarındaki Değişim Işığında
AB Lizbon Anlaşması Sonrası
Türkiye-AB Güvenlik İlişkileri
Oğuz MAYDA
Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi
The Journal of National Security and Military Sciences
Kış/Winter 2013, Cilt/Volume 1, Sayı/No 1, 179-210
Güvenlik Yaklaşımlarındaki Değişim
Işığında AB Lizbon Anlaşması Sonrası
Türkiye-AB Güvenlik İlişkileri
Oğuz MAYDA*
Öz: Günümüzde, normların devlet tercih ve davranışlarına etki ettiği neredeyse
tüm uluslararası ilişkiler kuramları tarafından kabul edilmektedir. Tartışma, normların bu davranış değişikliğine nasıl etki ettiğine dairdir. Rasyonalist kuramlar, devletlerin normları stratejik kullanıldığını iddia ederken, sosyal inşacılar aktörlerin
normlarla örülü bir sosyal dünya içinde uygunluk mantığına göre tercih ve kimliklerini
şekillendirdiğini öne sürmektedir. Bir üçüncü iddia, aktörlerin normları farklı durumlarda stratejik olarak, farklı durumlarda uygunluk mantığına göre kullanarak
hareket ettiği yönündedir. Değişen uluslararası güvenlik algı, uygulama ve çalışmaları
ışığında, Avrupa Birliği’nin küresel alanda kendine yeni bir güvenlik rolü biçtiği görülmektedir. AB Lizbon Antlaşmasının bu güvenlik rolünü etkinleştirmek ve kurumsallaştırmak adına önemli bir araç olması öngörülmüştür. Lizbon Antlaşmasındaki
düzenlemelerin halihazırda Türkiye-AB güvenlik ilişkilerinde bir değişime neden olacak bir etki yapmadığı görülmektedir. Lizbon Antlaşması düzenlemelerinin TürkiyeAB güvenlik ilişkilerine bu pasif yansıması, anılan Antlaşmada öngörülen Ortak
Güvenlik ve Savunma Politikası ile tasarlanmış olan yapının kurumsallaşmasının derinleşmesi paralelinde Türkiye’nin aleyhine bir değişim seyri izleyecektir.
Anahtar Kelimeler: Güvenlik çalışmaları, AB Lizbon Anlaşması, Avrupa Güvenliği.
Turkey-EU Security Relations after EU Lisbon Agreement in
Light of the Change in Security Approaches
Abstract: Today, almost all theories of international relations accept that norms
have an impact on state preferences and behaviours. The debate is about how these
norms cause a behaviour change. While rationalist theories assert that states use the
norms strategically, social constructivists claim that actors, as a result of being in a
world interwoven by norms, shape their preferences and identities according to a logic
*
Dr., [email protected]
Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler
Kış 2013 • Cilt: 1 • Sayı: 1
179
İnsansız Hava Araçları
Ercan CANER
Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi
The Journal of National Security and Military Sciences
Kış/Winter 2013, Cilt/Volume 1, Sayı/No 1, 213-240
İnsansız Hava Araçları
Ercan CANER*
Öz: Bu makalenin amacı, İnsansız Hava Araçları (İHA)’nın insanlı hava araçları
ile karşılaştırıldıklarında avantaj ve dezavantajlarını ortaya koymak, ilk kullanılmaya
başlandıkları tarihten itibaren meydana gelen gelişmeler ve kullanılan teknolojiler
hakkında bilgi vermek, tarihi gelişim süreci içerisinde askerî ve sivil maksatlı kullanım
alanlarını çeşitli örneklerle ortaya koymaktır. Özellikle askerî alanda kullanımları
açısından bakıldığında, günümüzde oldukça gelişen ve hâlâ gelişmeye devam eden
İHA’ların keşif, hedef belirleme görevlerinin yanı sıra, üzerlerine eklenen silah
sistemleri sayesinde İnsansız Muhabere Hava Aracı (Uninhabited Combat Aerial Vehicle-UCAV) olarak taarruz ve imha maksatlı kullanımları da bu makalenin ana
inceleme alanlarından bir tanesidir. Bu makalede ayrıca, İHA’ların gelecekte yolcu ve
yük taşımacılığı alanında insanlı hava araçlarının yerini alıp almayacağı hususu da
incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: İnsansız Hava Araçları, İHA, silahlı İHA.
Unmanned Aerial Vehicles
Abstract: The purpose of this article is to demonstrate the pros and cons of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) compared with manned aircraft, to provide information to the readers about the historical developments that have occurred, and new
technologies in UAV environment. Considering the use of UAVs especially in the military field, the modern UAVs which continue to evolve, play key roles not only in reconnaissance and target acquisition missions but also in attack and destroy missions
thanks to the weapon systems added on them. One of the main study areas of this article
is using of Uninhabited Combat Aerial Vehicles (UCAVs) in find, attack and kill/destroy missions. This article will also analyze and discuss whether the UAVs will replace
the piloted passenger and freight transport aircraft in the future or not.
Keywords: Unmanned Aerial Vehicles, UAVs, UCAVs.
*
(E) Kr. Plt. Alb., [email protected]
Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler
Kış 2013 • Cilt: 1 • Sayı: 1
213
Download

Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler