Dersin Adı:
Dersin Düzeyi:
Dersin Genel Hedefi:
Öğretim Elemanı:
İletişim:
Kaynaklar:
Değerlendirme:
1.
2.
Hafta
Tarih
15.09.2014
22.09.2014
3.
29.09.2014
4.
06.10.2014
5.
6.
13.10.2014
20.10.2014
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Lisans
Sevgili öğrenciler;
Bu dersin sonunda;
 Bilimsel araştırmanın önemini kavrayacaksınız
 Bilimsel araştırma ile ilgili temel kavram ve süreçleri
öğreneceksiniz.
 Araştırma sürecinin basamaklarını öğreneceksiniz.
 Araştırma problemi belirleyebilecek ve araştırma soruları
yazabileceksiniz.
 Araştırma problemi ile ilgili literatür taraması
yapabileceksiniz.
 Araştırma yöntem ve tekniklerini öğreneceksiniz.
 Veri toplama teknikleri ve veri toplama araçlarının
özelliklerini öğreneceksiniz.
 Geçerlik ve güvenirlik kavramlarını tanımlayabileceksiniz.
 Veri analizi tekniklerini kavrayacaksınız.
 SPSS programı ile temel analizleri yapabileceksiniz.
 Araştırma bulgularını tablolaştırıp yorumlayabileceksiniz.
 Kaynak yazımını öğreneceksiniz.
 Araştırma önerisi hazırlayabileceksiniz.
 Araştırma raporunun yazımını öğreneceksiniz.
Arş. Gör. Didem ALSANCAK SIRAKAYA
Ofis: Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü
Telefon: 03862805129
Eposta: [email protected]
Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak E., Akgün, Ö. E.,
Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri.
Ankara: PegemA Yayıncılık.
Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel yayın
dağıtım.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma
yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Türkiye Bilimler Akademisi Ulusal Açık Ders
Malzemeleri: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri.
Bu dersin notu vize ve final notlarının ağırlıklı toplamından oluşur.
Vize: Genel Başarı Puanının %40'ını oluşturur.
Final: Genel Başarı Puanının %60'ını oluşturur
Dersin Konusu
Bilmenin yolları, Bilimsel yöntem, Bilimsel araştırma yöntemlerinin
aşamaları, Araştırma Türleri (nicel)
Araştırma Türleri (nitel), Araştırma sürecinin aşamaları
Etik ve etik sorunlar
Araştırma probleminin tanımlanması, literatür taraması,
değişkenler, değişkenlerin sınıflandırılması, hipotez, amaç, önem,
sayıtlı, sınırlılık ve tanımlar
Örnekleme yöntemleri, örnekleme büyüklüğü
Ölçme, ölçme türleri, ölçmede geçerlik ve güvenirlik, Madde analizi
7.
8.
9.
10.
11.
27.10.2014
03.11.2014
10.11.2014
17.11.2014
24.11.2014
12.
13.
14.
01.12.2014
08.12.2014
15.12.2014
Veri toplama araçları (Anket, gözlem, görüşme, ölçekler)
Vize Haftası
Nicel araştırma deseni
Nicel araştırma deseniNitel araştırma desenleri- Nicel- Nitel araştırma desenleri( Benzerlik
ve farklılıklar)
Örnek Makale İncelemesi
Araştırma önerisi ve araştırma raporunun yazılması (Raporlaştırma)
Tekrar ve özetleme
Download

Dersin Adı - Ana Sayfa | Bilimsel Araştırma Yöntemleri