İ : 44
Meclisi A y a n
N e b u y u r u i u r , G a l i p Beyin
REİS
4 M a r t 1326 (1910)
mütalaası-
C: 1
R E İ S — Okuyunuz.
(Encümenlerde
nizamî bir teklif. Şâyân-ı k a b u l d ü r
REŞİT
AKİF
PAŞA —
değil, spesiyalite
aranırsa muvafık
değilf
EKREM
Nizamî
B E Y — Nasıl olur? N e
m u v a k k a t olduğunu? Y a r ı n öbürgün
değil gibi geli-
nunlar
yor,
okundu)
gelebilir.
biliyorsunuz,
Maariften
Size vahiy m i geldi? Y a r ı n
ka­
öbür
gün bl'rçiclk m a a r i f lâyihaları gelmeyeceğini ne bilir-
1
'SAM ! P A Ş A — E f e n d i m , reyi hafî ile olsaydı,
sln'z? N e tuhaf şey.
şimdiye k a d a r biCmiş olacaktı. H e m de n i z a m d a n ay­
rılmamış o'Lcakt:k. O n u n için o n u teklif
esamisi
meni, H a r i c i y e E n c ü m e n i , m u v a k k a t .
efendim.
Nizamî
bulunanların
A Z E R Y A N E F E N D t — Efendim, Maarif Encü­
(RIZA P A Ş A (Topçu Feriki) — N i z a m î efendim;
ederim,.
RFJIS — K a r a r ı n ı z veçhile istida e n c ü m e n i ile lâ;
ABDURRAHMAN
y ' h a encümeni â z a ı k ' a r m a , re'yi hafî suretiyle inti­
BEY — M a d e m ki, nizam-
hap
. n a t n e m a m u l ü n büıtir, o n u n için o yolda yapalım.
BOHOR
EFENDİ
eden m u a m e l a t ı m ı z
—
Şimdiye k a d a r
hep bâtıl mı
ABDURiRAIiMAN
EFENDİ
cereyan
edilecektir. Lütfen
rey'lerinizi
istimal
zannolu-
'REİS — Rey'ini istimal etmeyen var mı?
«uı\
(Yok
sadaları) rey istimali muamelesi h i t a m b u l m u ş t u r .
R e y ' l e r i n tasnifi icra edilecektir.
!R!BîS — İntihabın re'yi hafi ile yapılmasını arzu
edenler
ellerini
kaldırsın.
(Eller
re'yi hafi ile yapıılma'sı k a b u l
kalkar)
(Tasnifi â r a yapıldı)
İntihabın
edilmiştir.
"REİS — Tasnifi â r a neticesini arz e d i y o r u m :
Şimdiye k a d a r olan intibahları ne y a p a k n
deni­
Ifstida E n c ü m e n i n e Arif H i k m e t Paşa, F a i k
lirse, m u v a k k a t idi, o d a i m î değildi.
ALÎ RIZA PAŞA
şa, M a v r o y a n i
(Birinci Ferik) — Diğer
Efendi,
Rıza
Efendi,, İsmail
Lâyiha
Encümenine
A z a r y a n Efendi, Sami
n a n l a r ı n esamisi c f a n s u o , b i r yanlışlığa m a h a l kal­
şa, Salih Paşa, Sadrı Eslbak F e r i t Paşa, Tevfik
masın. İş de u z a m a z ç a b u k netice veriMr.
:
III.
1. — Meclisi
'iCongres
sident'lığım
yaseti
Ayan
Urilversal
kabul
Re'ishiin,
De
etmesine
fahri
dair mezkûr
-
pere-
Kongre
Ri­
lâ : R u s y a ' d a
için emsal de göstermişler. Mese­
D u m a Reisi,
E Ssnat, Sulvise'de
Devleti O s m a n i y e M'ediSİ A y a n Reisinin
mektupta
Eğer
kongrenin
tir. (Tabii
President'lığını kabul etmesini
Chambre E
C h a m b r e D e Senat,
Chambre
Kanada'da
C h a m b r e gibi.
'REİS — E f e n d i m , şimdi bir m e k t u p geldi. L o n d ­
r a ' d a C o n g r e Uni.versal D e R a s var. Bu
İspanya'da
Ssnat, P o r t e k i z ' d e C h a m b r e , A v u s t u r y a ' d a
mektubu.
F a h r î Vice
n t h a p olunmuşlardır.
ccı'ycuiar. B u n u n
müna-
Vice
Pa­
Paşa
EVRA533 V A R İ D E
Londra'da
Ras»
Pa­
Hakkı
Bey.
en­
c ü m e n l e r d e b u l u n a n zevatın, 2 - 3 e n c ü m e n d e bulu­
kit
bu­
( R e y ' l e r İstimal o l u n d u )
imiş?
— Öyle
icra
yuran.
tup
iltimas
mezuniyet verirseniz burası kabul
edecek­
sadaları) Bu h u s u s t a kongreye bir mek­
yazılacaktır.
Muhalif
yok ya...
(Yok
sadalları)
i K a b u l o l u n d u efendim.
IV. —
MÜZAKERE EDİLEN
Tezkireler
/. — İstida
linde
münderiç
hakkında
İstida
Encümenin
Dolmacı
R E İ S — Geçenki i ç t i m a d a o k u n m u ş t u . Bİr m a d ­
Haftalık
Mehmet
Encümeni
MEVAD
Karar
Efendinin
mazbatası.
REİ'S —• E n c ü m e n mazbatasını
Cedve-
desi h a k k ı n d a tetkikat icra
istidası
(1)
olunacaktı
değil mi?..
Bir şey buyururiacak mı?..
1
ıMUSA K A Z I M E F E N D İ — T e t k i k a t icra edil­
okutuyorum.
d i , geden oevap muvafıktır. O a d a m ı n m a h k e m e c e if­
((îstMa E n c ü m e n i n i n m a z b a t a s ı okundu.) (2)
lâsına k a r a r verilmiş, itiraz etmiş, itirazı da r e d ü o (1)
Evveliyatı
43 üncü
(2)
Encümen
mazbatan
inikad
lıınmıuş. G e l e n cevap pek muvafıktır, o r a d a gelen ce­
zaptınâadır.
vap vardır, okunsun.
bulunamadı.
— 421
Download

REİS İ : 44 Meclisi Ayan 4 Mart 1326 (1910) C: 1 (RIZA PAŞA (Topçu