Lojistik ve Optimizasyon-I
Tedarik Zinciri Yönetimi-II
UZUNGÖL
SÜMELA
16 MAYIS 2014 OTURUM I 14.15-15.45
BEKLENMEDøK DURUMLAR LOJøSTøöøNøN OPTøMøZASYONUNDA ÜTOPYA UZAKLIK METODU
Esra DAö, Mehmet MøMAN
PARÇACIK SÜRÜSÜ OPTøMøZASYONU ALGORøTMASI øLE TEDARøK ZøNCøRø TASARIMI
Gözde ARSLAN, Bahar ÖZYÖRÜK
ANA DAöITIM ÜSSÜ YER SEÇøM PROBLEMLERø: TEMEL MATEMATøKSEL MODELLER VE
SINIFLANDIRMA
Sinan AYGÜN, Erkan KÖSE, Hakan Soner APLAK
EMNøYET STOöU UYGULAMASINI øÇEREN ÇOK DÖNEMLø TEDARøK ZøNCøRø PLANLAMASI øÇøN BøR
DOöRUSAL PROGRAMLAMA MODELø
øzzettin TEMøZ, Ahmet AKTAù
HARMONø ARAMA ALGORøTMASI øLE BøR TESøS øÇø LOJøSTøK PROBLEMøNøN ÇÖZÜMÜ
Rahmi BAKø, Ramazan ùAHøN
PERAKENDE SEKTÖRÜNDE TEDARøK ZøNCøRø STRATEJøLERøNøN BELøRLENMESø
Gülçin BÜYÜKÖZKAN, Gamze NEùELER, Hazal URAN
LøMAN ALTYAPISININ TEDARøK ZøNCøRø ETKøNLøöø ÜZERøNE ETKøSø: AMBARLI VE HAYDARPAùA
LøMANI KIYASLAMASI
Birsen KOLDEMøR, Celil DURDAö
KÜRESEL REKABET VE øNOVASYON ÇERÇEVESøNDE TÜRKøYE’NøN LOJøSTøK PERFORMANSININ
DEöERLENDøRøLMESø
Zeynep Tu÷çe ùøMùøT, M. Övül Arõo÷lu AKAN, Seniye Ümit OKTAY FIRAT
PTT øùLETMELERøNøN ETKøNLøK DÜZEYLERøNDEKø DEöøùøMøN øNCELENMESø: 2006-2010 DÖNEMø øÇøN
MALMQUøST-TFV ENDEKSø UYGULAMASI
ølker Murat AR, Gökhan AöAÇ, øskender PEKER, Birdo÷an BAKø
LøMAN PAZARLAMASINDA BøR KALDIRAÇ OLARAK KURULUù YERøNøN ÖNEMø
Aylin ÇALIùKAN, Ömer Baybars TEK
Uluslararasõ Lojistik
AYASOFYA
21’øNCø YÜZYIL NATO LOJøSTøK KONSEPT VE STRATEJøLERøNøN TEDARøK ZøNCøRø YÖNETøMø
PERSPEKTøFøNDEN øNCELENMESø
A.Arif KUMRAL, Mehmet ERBAù, Ramazan DERVøù
MERSøN ULUSLARARASI LøMAN BÖLGESøNDE FAALøYET YÜRÜTEN FøRMALARIN DEPOLAMA
SøSTEMLERøNDE ÇALIùANLARIN MEMNUNøYETø VE YENøLøKÇøLøöE BAKIùI ÜZERøNE BøR ARAùTIRMA
Linda KÜÇÜK, Mehmet MøMAN
KÜRESEL TEDARøK ZøNCøRøNDE LøMANLARIN DEöøùEN ROLÜ: “LøMAN MERKEZLø LOJøSTøK”
KAVRAMI
Sinem BOLAT, Soner ESMER
KÜRESEL BøR REKABET ARACI OLARAK YALIN LOJøSTøK VE YALIN LOJøSTøK UYGULAMALARI
Mahmut TEKøN, Hikmet MARAùLI
TZY ve Çok Ölçütlü Karar Verme-I
ÇAL MAöARASI
PERAKENDE PAZARLAMA STRATEJøLERøNE GENEL BAKIù: KÜRESEL GIDA PERAKENDECøSø ÜZERøNE
BøR UYGULAMA
Iúõk Özge YUMURTACI, Gülmüú BÖRÜHAN, Pervin ERSOY
ÇOK KRøTERLø TIR ÇEKøCø SEÇøMøNDE BULANIK øNTEGRAL YAKLAùIMI
Adil BAYKASOöLU,
ølker GÖLCÜK
YARI MAMUL PLANLAMASINDA SÜREÇ ANALøZø VE ÇOK KRøTERLø KARAR VERME TEKNøöø øLE
BSH’DA YARI MAMUL PLANLAMA ARACI SEÇøMø
Umut Rõfat TUZKAYA, Do÷an Can ERGÜN
LOJøSTøK SEKTÖRÜNDE BULANIK AHP YÖNTEMø øLE PERSONEL SEÇøMø
Ayfer ERGøN
SATIN ALMA SÜRECø øÇøN MOORA METODU øLE TEDARøKÇø SEÇøMø PROBLEMø
Gökhan ÖZÇELøK, H. Ediz ATMACA
RTLS TEKNOLOJøLERøNøN LOJøSTøK SÜREÇLERDEKø KULLANIMI øÇøN ÇOK KRøTERLø KARAR VERME
YÖNTEMø
Ayúenur BUDAK, Alp ÜSTÜNDAö
Download

Bolat, S. ve Esmer. S. (2014) Küresel Tedarik Zincirinde Limanların