P-08
Farklı Arpa Çeşitlerinde Arbüsküler Mikorizal Mantar Kolonizasyonu
Hicret A. YALÇIN1, Christopher RIDOUT2, Jeremy MURRAY3
1
Moleküler Biyoloji ve Genetik Departmanı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir,
Türkiye,
2
Department of Crop Genetics, John Innes Centre, Norwich Research Park, Norwich NR4
7UH, UK
3
Cell and Developmental Biology, John Innes Centre, Norwich Research Park, Norwich NR4
7UH, UK
e-posta: [email protected]
Çeşitli kullanım alanlarına göre, Arpa dünyada tahıllar arasında ekim alanı açısından
3.sırada gelmektedir. Tarımsal işlemler sırasında, topraktan fosfat alımı bitkiler için sorun
haline gelebilmekte ve toprağa ekstra fosfat ilavesi bir çözüm olarak düşünülmektedir, fakat bu
işlem suda çözünmeyen fosfatın çökelmesine neden olmaktadır. Fosfat kaynakları sınırlı
olduğundan ve Arpa üretiminde sürdürülebilir tarımsal uygulamaları desteklemek için fosfat
ilavesini azaltmanın bir yolunu bulmak zorundayız. Bu sebeple, Arpada fosfor beslenmesinde
artışı sağlamanın en verimli ve en doğal yolu Arbüsküler mikorizal simbiyozdur. Besin
değişimi sırasında yüzey alanını artırmak için mikorizal fungus bitki hücresi içerisinde
arbüskül adı verilen yapıları oluşturur. Bitki, fungus tarafından sağlanan fosfatı alabilmek için
ise arbüskül yapılarının olduğu bölgede özel fosfat taşıyıcı proteinleri ekspres eder.
Bu çalışmanın ilk amacı, arpanın mikorizal fungus olan Glomus intraradices tarafından
enfekte edilip edilemeyeceğini araştırmaktı. Seçilen 3 arpa çeşidi, simbiyozu sağlamak için
düşük P ve N kullanılarak hazırlanmış uygun Hoagland sölüsyonu ile yetiştirildi. Büyütülen
bitkilerin kökleri daha sonrasında temizlenmiş ve enfekte olmuş kökler ışık mikroskobu altında
gözlemlenebilmesi için boyanmıştır. Kolonizasyon miktarının ölçülebilmesi için ise Kılavuz
Çizgi Kesişme Yöntemi (Gridline Intersection Method) kullanılmış ve sonuç olarak kökler
üzerinde; Armelle %9.6, Tipple %31.9 ve Chevallier %32.8 AMF kolonizasyonu gözlenmiştir.
Armelle’in kolonizasyon ortalamasının Tipple ve Chevallier ile karşılaştırıldığında önemli
ölçüde düşük olduğu tespit edilmiştir. Mikorizal simbiyoza spesifik genleri ölçmek için bu 3
farklı arpa çeşidine Kantitatif RT-PCR analizi yapılmış, simbiyotik ilişkinin bitki hücresi gen
ekspresyonu üzerindeki etkisini anlayabilmek için HORvu;Pht1;8, HORvu;Pht1;1 ve
66
1.ULUSAL MİKOLOJİ GÜNLERİ, 01-04 Eylül 2014
Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, TÜRKİYE
www.mikoloji2014.com
HORvu;Pht1;2 fosfat taşıyıcı protein genleri incelenmiştir. Kantitatif RT-PCR sonuçlarına
göre; 3 genin ekspresyonu teyit edilmiş ve HORvu;Pht1;8 gen ekspresyonu mikorizal
kolonizasyon tarafından güçlü bir şekilde indüklendiği ortaya çıkmıştır.
Anahtar kelimeler: Arpa, Arbüsküler Mikorizal Fungus, AM simbiyoz, Arpa, Fosfat taşıyıcı
protein.
67
1.ULUSAL MİKOLOJİ GÜNLERİ, 01-04 Eylül 2014
Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, TÜRKİYE
www.mikoloji2014.com
Download

Farklı Arpa Çeşitlerinde Arbüsküler Mikorizal Mantar Kolonizasyonu