T.C.
RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI ENSTĠTÜMÜZ ANABĠLĠM DALLARINA AĠT DERS PROGRAMLARI
(T. C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 09/10/2014 Tarih ve 77 Sayılı Enstitü Kurulu Kararı Ekidir (EK-1))
TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI ANABĠLĠM DALI DOKTORA DERS PROGRAMI
ÖĞRETĠM ÜYESĠ
PAZARTESĠ
Dersin Öğretim Üyesi
SAAT
DOKTORA -TEORĠK DERSLER
SAAT
ÇARġAMBA
SALI
Dersin Kodu-Dersin AdıDerslik Adı
TDE 6170 Metin Tamiri
TDE 6230 Yeni Türk
Edebiyatında Din-I
CUMA
SAAT
(09.00)
(10.00)
(11.00)
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman
KOLCU
TDE 6330 ÇağdaĢ Türk Romanı-I
ÖĞRETĠM ELEMANI
Öğretim Üyesi
PAZARTESĠ
Dersin BaĢlangıç Saati-BitiĢ Saati
DERSLĠK
(09.00)
(10.00)
(11.00)
TEZ 6000 DOKTORA TEZĠ- TDE 6000 TEZE HAZIRLIK (YETERLĠK)
SALI
DERSLĠK
ÇARġAMBA
DERSLĠK
PERġEMBE
(08.00-08.45)
DanıĢman Öğretim Üyesi
DanıĢman Öğretim Üyesi
2
Prof. Dr. Hasan Ali ESĠR
3
Doç. Dr. Ġhsan SAFĠ
DERSLĠK
CUMA
Dersliğin
Adı ve
Kodu
Prof. Dr. Hasan Ali ESĠR
1
SAAT
(13.00)
(14.00)
(15.00)
(09.00)
(10.00)
(11.00)
TDE 6140 Klasik Türk ġiirinde
Devirler ve Üsluplar
Prof. Dr. Hasan Ali ESĠR
SN
PERġEMBE
BaĢlangıç
SaatiBitiĢ
Saati
Prof. Dr. Orhan Kemâl
TAVUKÇU
Doç. Dr. Ġhsan SAFĠ
SAAT
Dersin
ÇalıĢma
Odası
SBE6000
UAD9000 Uzmanlık Alan Dersi-I
UAD9001 Uzmanlık Alan Dersi-II
Dersin günü, BaĢlangıç Saati-BitiĢ Saati
Dersin günü, BaĢlangıç Saati-BitiĢ Saati
Pazartesi (08.00-08.45, 09.00-09.45, 10.00-10.45, 11.00-11.45)
ÇarĢamba (08.00-08.45, 09.00-09.45, 15.00-15.45, 16.00-16.45)
DERSLĠK
TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI ANABĠLĠM DALI TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS DERS PROGRAMI
ÖĞRETĠM ÜYESĠ
PAZARTESĠ
YÜKSEK LĠSANS -TEORĠK DERSLER
SALI
SAAT
ÇARġAMBA
SAAT
PERġEMBE
SAAT
SAAT
CUMA
SAAT
Dersin Öğretim Üyesi
Dersin Kodu-Dersin Adı-Derslik
Adı
Prof. Dr. Orhan Kemâl
TAVUKÇU
Dersin BaĢlangıç
ve BitiĢ Saati
TDE 5100 Metin ġerhi
TDE 5170 Mesneviler
09.00-11.45
09.00-11.45
Prof. Dr. Hasan Ali ESĠR
TDE 5070 Osmanlı Türkçesi
Metinleri
Doç. Dr. Ġhsan SAFĠ
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman
KOLCU
TDE 5150 Roman Çözümlemeleri
13.00-15.45
Yrd. Doç. Dr. Oğuz ERDOĞAN
TDE 5040 Halk Bilimi Derleme ve
AraĢtırma Teknikleri
13.00-15.45
TDE 5180 Abdülhak Hamit Tarhan
09.00-11.45
TDE 5500 Geleneksel Türk Tiyatrosu
13.00-15.45
09.00-11.45
TEZ 5000 YÜKSEK LĠSANS TEZĠ
ÖĞRETĠM ÜYESĠ
PAZARTESĠ
DERSLĠK
Öğretim Üyesi
Dersin BaĢlangıç Saati-BitiĢ Saati
Prof. Dr. Orhan Kemāl TAVUKÇU
DERSLĠK
ÇARġAMBA
DERSLĠK
ÇalıĢma
Odası
(08.00-08.45)
ÇalıĢma
Odası
(08.00-08.45)
ÇalıĢma
Odası
(08.00-08.45)
ÇalıĢma
Odası
(16.00-16.45)
ÇalıĢma
Odası
(08.00-08.45) , (15.00- ÇalıĢma
Odası
15.45), (16.00-16.45)
Doç. Dr. Ġhsan SAFĠ
PERġEMBE
DERSLĠ
K
CUMA
(08.00-08.45) (10.00-10.45), (11.0011.45),
ÇalıĢma
Odası
(10.00-10.45), (11.00-11.45),
(15.00-15.45), (16.00-16.45)
ÇalıĢma
Odası
(13.00-13.45)
ÇalıĢma
Odası
(08.00-08.45)
ÇalıĢma
Odası
ÇalıĢma
Odası
(10.00-10.45)
ÇalıĢma
Odası
(08.00-08.45)
(09.00.09.45),(10.00-10.45),
(11.00-11.45),(14.00.14.45)
(08.00-08.45), (09.00-09.45)
ÇalıĢma
Odası
ÇalıĢma
Odası
ÇalıĢma
Odası
ÇalıĢma
Odası
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSLERİ VE SEMİNER DERSİ
SN
Danışman Öğretim Üyesi
DanıĢman Öğretim Üyesi
1
Prof. Dr. Orhan Kemāl TAVUKÇU
2
Prof. Dr. Hasan Ali ESĠR
3
4
5
DERSLĠ
K
Dersliğin
Adı ve
Kodu
(14.00-14.45), (15.00-15.45), (16.0016.45)
Prof. Dr. Hasan Ali ESĠR
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman
KOLCU
SALI
UAD8000 Uzmanlık Alanı-I
Dersin günü, BaĢlangıç Saati-BitiĢ Saati
UAD8001 Uzmanlık Alanı-II
Dersin günü, BaĢlangıç Saati-BitiĢ Saati
TDE5010 Seminer
Dersin günü, BaĢlangıç Saati-BitiĢ Saati
ÇarĢamba (13.00-13.45, 14.00-14.45, 15.00-15.45, 16.00-16.45)
Cuma (08.00-08.45, 09.00-09.45, 10.00-10.45, 11.00-11.45)
ÇarĢamba (10.00-10.45, 11.00-11.45)
Pazartesi (13.00-13.45, 14.00-14.45, 15.00-15.45, 16.00-16.45)
Salı (13.00-13.45, 14.00-14.45, 15.00-15.45, 16.00-16.45)
PerĢembe (09.00-09.45, 11.00-11.45)
Doç. Dr. Ġhsan SAFĠ
Pazartesi (13.00-13.45, 14.00-14.45, 15.00-15.45, 16.00-16.45)
Cuma (13.00-13.45, 14.00-14.45, 15.00-15.45, 16.00-16.45)
Salı (13.00-13.45, 14.00-14.45)
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman KOLCU
Cuma (13.00-13.45, 14.00-14.45, 15.00-15.45, 16.00-16.45)
Pazartesi (08.00-08.45, 09.00-09.45, 10.00-10.45, 11.00-11.45)
ÇarĢamba (13.00-13.45, 14.00-14.45)
Yrd. Doç. Dr. Oğuz ERDOĞAN
Salı (08.00-08.45, 09.00-09.45, 10.00-10.45, 11.00-11.45)
Cuma (08.00-08.45, 09.00-09.45, 10.00-10.45, 11.00-11.45)
Download

Türk Dili ve Edebiyatı ABD Doktora ve Yüksek Lisans Ders Programları