KURUMSAL HEDĠYELER ĠÇĠN
FARKLI BĠR SEÇENEK
KURUMSAL HEDİYELER İÇİN
İstanbul Modern Mağaza
kurumsal hediye arayıĢınıza farklı seçenekler sunuyor.
 MüĢteri ya da
çalıĢanlarınıza
modern ve çağdaş
sanatçılarımızın önemli
eserlerinden yola
çıkarak tasarlanmış
özgün hediyeler
verirken Ġstanbul
Modern‟i
destekleyebilirsiniz.
 Ġstanbul Modern
Mağaza‟da, satıĢta olan
seçeneklerin yanı sıra
kurumsal hediyeler için
sınırlı sayıda üretilen
tasarımlar da bulunuyor.
Tüm alternatiflerimiz özel hediye paketleri
içinde teslim edilmektedir.
3
A
Kurumsal Hediyeler
10.YIL ÖZEL
KOLEKSİYONU
1
ERDEM AKAN
2
ÜMİT ALTUN
3
ALİ BAKOVA
4
TANER CEYLAN
5
ELA CİNDORUK
6
MERİÇ KARA
7
SEÇKİN PİRİM
8
KUNTER ŞEKERCİOĞLU
A.1
ERDEM AKAN
Erdem Akan
1
“Ġmkansız Kare” Vazo
___________________
Erdem Akan, 10. yıl
koleksiyonuna müzenin
kare logosuna gönderme
yapan vazo tasarımı
Ġmkânsız Kare ile katılıyor.
Akan‟a göre “Ġmkânsızlığın
kendisi en büyük
illüzyondur çünkü
inandığımız ve çalıĢtığımız
oranda kaybolur. Ġstanbul
Modern 10 yıldır bize bu
gerçeği gösteriyor.”
KURUMSAL HEDĠYELER > 10.YIL ÖZEL KOLEKSĠYONU
1
5
A.2
ÜMİT ALTUN
1 Ümit Altun
“Tablet kalemi”
___________________
Ümit Altun, Ġstanbul Modern‟in 10. yılı
koleksiyonuna, geliĢimi neredeyse
Ġstanbul Modern‟in yaĢıyla örtüĢen ve
tablet bilgisayarlarda kullanılabilecek
bir Stylus Pen tasarımıyla katıldı.
YaklaĢık 6000 yıldır insanoğlunun
çizmek ve yazmak eylemleri için
kullandığı kalemler, değiĢen
teknolojiyle birlikte son 10 yıl içinde
kapasitif ekranlı tablet bilgisayarların
yoğun olarak kullanıldığı günümüzde
tablet kalemine dönüĢtü. Çocukların
ve tasarımcıların sıklıkla kullandığı
Stylus Pen, özel keçe kılıfında
sunuluyor.
KURUMSAL HEDĠYELER > 10.YIL ÖZEL KOLEKSĠYONU
1
6
A.3
ALİ BAKOVA
1 Ali Bakova
“M:X KARE ÇANTA”
___________________
Ali Bakova Ġstanbul Modern‟in
kare logosundan hareketle,
“biraz müzede duvara asılı ince
bir kare tablo gibi, biraz dijital
iletiĢim araçlarının inceliğinde,
biraz fazla cepli ve
dıĢavurumcu, biraz naif, aĢırı
doğal” M:X Kare Çanta‟yı
tasarladı. Sadece mıknatıs ile
kapanan, dört cepli, doğal
iĢlenmiĢ deriden yapılan M:X
Kare Çanta‟nın kırmızı, yeĢil ve
siyah deri olmak üzere 3 renk
seçeneği bulunuyor.
KURUMSAL HEDĠYELER > 10.YIL ÖZEL KOLEKSĠYONU
1
7
A.4
TANER CEYLAN
1 Taner Ceylan
“Yılan”
___________________
Taner Ceylan tasarladığı fincanda, pek
çok medeniyete sembol olmuĢ bir
hayvan olan yılandan yola çıkıyor.
Ceylan‟a göre falın okunduğu telveden
çıkacak olan yılan, içinde barındırdığı
zıtlıklarla yaratıcılığı ve estetiği
besliyor.
“Yılan, kültürlerde en saygı duyulan ve
korkulan canlıdır. Gücün, sağlığın ve
enerjinin sembolüdür. Yılan, sanatın en
büyük özelliğini taĢır: zehri ile Ģifa verir.
Dileğim, ruhumuzu iyileĢtirecek kadar
zehirli sanat eserleriyle Ġstanbul
Modern‟in, betimlediğim yılanın iĢaret
ettiği gibi sonsuz bir ömre sahip
olması.”
KURUMSAL HEDĠYELER > 10.YIL ÖZEL KOLEKSĠYONU
1
2‟li set
8
A.5
ELA CİNDORUK
Ela Cindoruk
1“X” kolye
2 “X” yüzük
3
“X” bileklik
___________________
Ela Cindoruk, 10. yıl koleksiyonu
için tasarladığı “X” serisinde,
Ġstanbul Modern‟in sanattaki
farklılıkları tüm kapsamıyla ortaya
koymasından ilham alıyor.
Cindoruk “X” serisini “Roma rakamı
ile 10‟u temsil eden „X‟lerin farklı
yazı karakterleriyle bir arada bir
form, desen, bütünlük
oluĢturmasını amaçladım; aynı
Ġstanbul Modern'in, modern
sanatlardaki farklı bakıĢ açılarını
bir zenginlik ve bütünlük içinde
sunması gibi...” sözleriyle anlatıyor.
1
2
3
KURUMSAL HEDĠYELER > 10.YIL ÖZEL KOLEKSĠYONU
9
A.6
MERİÇ KARA
1 Meriç Kara
“F(X)=10”
___________________
Meriç Kara, Ġstanbul Modern‟in
10. yılına özel olarak, lastikle
kilitlenen defter fikrini sade bir
yaklaĢımla yeniden yorumladı:
“Lastikler kapağa Roma
rakamlarında 10'a eĢit olan „X‟
olarak yerleĢtirilip 10. yılı
vurgularken aynı zamanda
defterin farklı Ģekillerde
kilitlenerek yeni grafikler
oluĢturmasını sağlıyor. Birbirine
de kilitlenebilen defterler,
kullanıcıya oyun dolu bir
deneyim sunuyor.”
KURUMSAL HEDĠYELER > 10.YIL ÖZEL KOLEKSĠYONU
1
10
A.7.A
SEÇKİN PİRİM
Seçkin Pirim
1“Kullanılabilir Heykeller” Oval
2 “Kullanılabilir Heykeller” Kare
3
“Kullanılabilir Heykeller” Amorf
___________________
Seçkin Pirim 10. yıl
koleksiyonu için tasarladığı
objeler, sanat çalıĢmalarıyla
organik bir bağ kuruyor.
Sanatçı, tasarladığı kaseler ve
kitap tutacağı ile heykellerini
gündelik kullanım alanına
aktarıyor. Heykelsi formların
fonksiyona kavuĢması olarak
da tanımlanabilecek bu
ürünler için Pirim Ģunları
söylüyor:
1
KURUMSAL HEDĠYELER > 10.YIL ÖZEL KOLEKSĠYONU
2
3
11
A.7.B
SEÇKİN PİRİM
Seçkin Pirim
4“Kullanılabilir Heykeller”
Kitap Tutucu
___________________
“Sonunda kullanıldığı masanın
üzerinde durabilecek,
üzerindeki kitapları ayakta
tutacak ve de kitaplarla birlikte
bir yapıta dönüĢebilecek olan
kitap tutacağı ortaya çıktı.
Bunun yanı sıra gene masa
üstü kullanımına açık, heykel
olarak kullandığım 3 farklı
formun kase haline dönüĢmüĢ
hallerini göreceksiniz.
Tasarımdan çok, kullanılabilir
heykeller demeyi seviyorum
onlara...”
KURUMSAL HEDĠYELER > 10.YIL ÖZEL KOLEKSĠYONU
4
12
A.8
KUNTER ŞEKERCİOĞLU
Kunter ġekercioğlu
1 “Kök” Uzun
2
“Kök” Kısa
___________________
Kunter ġekercioğlu, 10. yıl
koleksiyonu için tasarladığı
Kök vazoda, Ġstanbul
Modern‟in paylaĢtığı ve
koruduğu değerleri 8000
senelik geçmiĢe sahip
Anadolu malzemesi
seramikle gösteriyor.
1
KURUMSAL HEDĠYELER > 10.YIL ÖZEL KOLEKSĠYONU
2
13
B
Kurumsal Hediyeler
SANATÇI SERİLERİ
1
REPRODÜKSİYON TABLOLAR
11
BASKILI YASTIKLAR
2
PLEKSİ TABLOLAR
12
SÜRAHİ VE BARDAK SETİ
3
DEFTERLER
13
AMERİKAN SERVİSLER
4
AHŞAP NOTLUK VE DEFTERLER
14
BARDAK ALTLIKLARI
5
İPEK ÇANTA ÇEŞİTLERİ
15
BARDAK VE KUPALAR
6
İPEK UYKU BANTLARI
16
VAZO VE MUMLUKLAR
7
GÖZLÜK KABI
17
MIKNATISLI AÇACAK
8
IPAD KILIF VE KAPLARI
18
CEP AYNALARI
9
IPHONE KILIFLARI
19
ÇANTA ASKISI
10
LAPTOP ÇANTASI
20
KAR KÜRESİ VE PUZZLE
21
KANVAS BİLEKLİKLER
B.1A
REPRODÜKSİYON
TABLOLAR
12 Ömer Uluç
“3 Erkek 4 Kadın”
“Kedi ve NiĢanlısı”
____________________
3 Avni ArbaĢ
“Tekne”
____________________
yapıtlarının çerçeveli,
özel kağıda baskılı
reprodüksiyon tablosu
1 26X30 CM
2 26X30 CM
(Diğer reprodüksiyon
seçenekleri için lütfen
bağlantıya geçiniz)
3 21X29 CM
KURUMSAL HEDĠYELER > SANATÇI SERĠLERĠ
15
B.1B
REPRODÜKSİYON
TABLOLAR
4 Bedri Rahmi Eyüboğlu
“Han Kahvesi”
____________________
5 Sébah & Joaillier
“Ġstanbul 1890”
____________________
yapıtının çerçeveli,
özel kağıda baskılı
reprodüksiyon tablosu
(Diğer reprodüksiyon
seçenekleri için lütfen
bağlantıya geçiniz)
KURUMSAL HEDĠYELER > SANATÇI SERĠLERĠ
4
30X30 CM
5 30X30 CM
16
B.1C
REPRODÜKSİYON
TABLOLAR
6 Fahrelnissa Zeid
“Soyut Kompozisyon”
____________________
yapıtının siyah çerçeveli,
özel kanvas üzerine baskılı
reprodüksiyon tablosu
(Diğer reprodüksiyon
seçenekleri için lütfen
bağlantıya geçiniz)
6
KURUMSAL HEDĠYELER > SANATÇI SERĠLERĠ
75X100 CM
17
B.1D
REPRODÜKSİYON
TABLOLAR
7 Fahrelnissa Zeid
“Soyut Kompozisyon”
____________________
yapıtının siyah çerçeveli,
özel kanvas üzerine baskılı
reprodüksiyon tablosu
(Diğer reprodüksiyon
seçenekleri için lütfen
bağlantıya geçiniz)
7
KURUMSAL HEDĠYELER > SANATÇI SERĠLERĠ
75X100 CM
18
B.1E
REPRODÜKSİYON
BASKILAR
12
Sébah&Joaillier
“Ġstanbul”1843
____________________
Yapıtının özel kutulu
reprodüksiyonu
12 29,50X 327CM
19
B.1E
REPRODÜKSİYON
BASKILAR
3
Sébah&Joaillier
“Ġstanbul”1955
____________________
Yapıtının özel kutulu
reprodüksiyonu
3 29,50X 327CM
20
B.2
PLEKSİ
TABLOLAR
12 Fahrelnissa Zeid
“Cehennemim”
“Soyut”
____________________
3 Eren Eyüboğlu
“Balıkçı Dükkanı”
____________________
4 Bedri Rahmi Eyüboğlu
“Han Kahvesi”
____________________
1 25X10 CM
2 14X10 CM
3
4 13X10 CM
Yapıtları baskılı
pleksi tablolar
KURUMSAL HEDĠYELER > SANATÇI SERĠLERĠ
16X10 CM
21
B.3
DEFTERLER
12 Fahrelnissa Zeid
“Soyut Kompozisyon”
“Soyut”
____________________
3 Azade Köker
“Waldschnitt”
____________________
4 Mustafa Horasan
“Yırtılma”
____________________
5 Burhan Uygur
“Kapı”
____________________
6 ġükriye Dikmen
“Aliye Berger‟in Portresi”
____________________
6 15X21 CM
Yapıtları baskılı defterler
KURUMSAL HEDĠYELER > SANATÇI SERĠLERĠ
22
B.4
AHŞAP NOTLUK VE DEFTERLER
12Burhan Doğançay
“Sapak”
“YeĢil Kapı”
___________________
3 Selma Gürbüz
“Silik Kostüm”
___________________
4 Burhan Uygur
1223X33 CM
“Kapı”
___________________
yapıtları uygulanmıĢ
ahĢap notluk ve defterler
3 26X36 CM
KURUMSAL HEDĠYELER > SANATÇI SERĠLERĠ
4 26X36 CM
23
B.5A
İPEK
ÇANTALAR
123 Fahrelnissa Zeid
“Soyut”
____________________
456 ġükriye Dikmen
“Aliye Berger‟in Portresi”
____________________
1 28X32CM
Yapıtları baskılı
pleksi tablolar
4 28X32 CM
KURUMSAL HEDĠYELER > SANATÇI SERĠLERĠ
2 28X18 CM
3 28X13 CM
5 28X18CM
6 28X13 CM
24
B.5B
İPEK
ÇANTALAR
789 Sébah & Joaillier
“Ġstanbul 1890”
____________________
Yapıtı baskılı
Ġpek çantalar
7 28X32 CM
8 24X35 CM
KURUMSAL HEDĠYELER > SANATÇI SERĠLERĠ
9 28X18CM
25
B.6
İPEK
UYKU BANTLARI
123 Fahrelnissa Zeid
“Cehennemim”
“Soyut”
“Geçicilik… Su… GüneĢ”
_____________
1
4 ġükriye Dikmen
“Aliye Berger‟in Portresi”
_____________
5
Sebah & Joaillier
“Ġstanbul”
_____________
2
3
5
6
6
Arif AĢçı
“Galata‟ya BakıĢ”
_____________
Yapıtları baskılı
lavanta dolgulu
uyku bandı
4
KURUMSAL HEDĠYELER > SANATÇI SERĠLERĠ
26
B.7
GÖZLÜK KABI
1 Fahrelnissa Zeid
“Cehennemim”
_____________
2 Eren Eyüboğlu
“Balıkçı Dükkanı”
_____________
3
Sebah & Joaillier
“Ġstanbul”
_____________
Yapıtları baskılı
Özel silme beziyle
gözlük kabı
1
2
KURUMSAL HEDĠYELER > SANATÇI SERĠLERĠ
3
27
B.8
IPAD KABI
1 Mustafa Horasan
“Yırtılma”
____________________
2 Havy Kahraman
“Göçmen”
____________________
Yapıtları baskılı
iPad Kabı
1
KURUMSAL HEDĠYELER > SANATÇI SERĠLERĠ
2
28
B.9A
IPHONE KABI
123 Erol AkyavaĢ
“Hallac-ı Mansur”
“Hallac-ı Mansur”
“Ali”
_____________
4 Arif AĢçı
“Galata‟ya BakıĢ”
_____________
123 55,00 TL
56 Taner Ceylan
“Beyaz Fonda Alp”
“1553”
_____________
7 ġükriye DĠkmen
“Aliye Berger‟in Portresi”
_____________
Yapıtları baskılı
iPhone 5 kapları
KURUMSAL HEDĠYELER > SANATÇI SERĠLERĠ
4 55,00 TL
56 55,00 TL 7
55,00 TL
29
B.9B
IPHONE KABI
8 Burhan Doğançay
“MuhteĢem Çağ”
_____________
9 Havy Kahraman
“Göçmen”
_____________
10 Ömer Uluç
“Ġsimsiz”
_____________
11 Burhan Uygur
“Kapı”
_____________
8
9
10
11
Yapıtları baskılı
iPhone kapları
KURUMSAL HEDĠYELER > SANATÇI SERĠLERĠ
30
B.10
LAPTOP ÇANTASI
1 Burhan Doğançay
“Cover of Walls of the World”
_____________
Yapıtı baskılı
laptop çantası
1
KURUMSAL HEDĠYELER > SANATÇI SERĠLERĠ
31
B.11A
BASKILI YASTIKLAR
ÖZEL DOKUMA
12 Fahrelnissa Zeid
“Anne ve Çocuk”
“Soyut Kompozisyon”
___________________
3 Zeki Faik Ġzer
“Kompozisyon”
___________________
4 Eren Eyüboğlu
“Balıkçı Dükkanı”
___________________
1
33X33 CM
2 50X32 CM
Yapıtları ile
özel dokuma yastıklar
3 50X40 CM
KURUMSAL HEDĠYELER > SANATÇI SERĠLERĠ
4
50X40 CM
32
B.11B
BASKILI YASTIKLAR
ÖZEL DOKUMA
6 Ömer Uluç
“Ġsimsiz”
___________________
7 NeĢ‟e Erdok
“AyĢe”
___________________
8 Hikmet Onat
“Toygartepe‟de Sabah”
___________________
6 50X50 CM
Yapıtları ile
özel dokuma yastıklar
7 50X50 CM
KURUMSAL HEDĠYELER > SANATÇI SERĠLERĠ
8
50X50 CM
33
B.11C
BASKILI YASTIKLAR
BASKI
1 Ömer Uluç
“Kedi ve NiĢanlısı”
___________________
2 ġükriye Dikmen
“Aliye Berger‟in Portresi”
___________________
3 Ekrem Yalçındağ
“Kontrastlar”
___________________
1
50X50 CM
2
50X50 CM
Yapıtları ile
baskı yastıklar
KURUMSAL HEDĠYELER > SANATÇI SERĠLERĠ
3
50X50 CM
34
B.12A
SÜRAHİ VE BARDAK SETİ
12 Fahrelnissa Zeid
“Soyut Kompozisyon”
“Soyuta KarĢı Mücadele”
___________________
3 ġükriye Dikmen
“Aliye Berger‟in Portresi”
___________________
Yapıtları uygulanmıĢ
cam sürahi ve bardak seti
1 21,50X8 CM
KURUMSAL HEDĠYELER > SANATÇI SERĠLERĠ
2
21,50X8 CM
3
21,50X8 CM
35
B.12B
SÜRAHİ VE BARDAK SETİ
456
Sébah & Joaillier
“Ġstanbul 1890”
___________________
Yapıtından detaylar
uygulanmıĢ
cam sürahi ve bardak seti
456
KURUMSAL HEDĠYELER > SANATÇI SERĠLERĠ
21,50X8 CM
36
B.13A
AMERİKAN SERVİSLER
1Fahrelnissa Zeid
“Soyut Kompozisyon”
___________________
2 Ġzzet Keribar
“Kapadokya”
___________________
3 Avni ArbaĢ
“Tekne”
___________________
1 39X29 CM
Yapıtları uygulanmıĢ
ahĢap amerikan servis
2 39X29 CM
KURUMSAL HEDĠYELER > SANATÇI SERĠLERĠ
3 39X29 CM
37
B.13B
AMERİKAN SERVİSLER
1Hayv Kahraman
“Göçmen”
___________________
2 Eteri Chkadua
“Karalar Ġçinde”
___________________
3 Eteri Chkadua
“Dalgıç”
___________________
1 39X29 CM
Yapıtları uygulanmıĢ
ahĢap amerikan servis
2 39X29 CM
KURUMSAL HEDĠYELER > SANATÇI SERĠLERĠ
3 39X29 CM
38
B.14A
BARDAK ALTLIKLARI
AHŞAP
1Fahrelnissa Zeid
“Soyut Kompozisyon”
___________________
2 Ġzzet Keribar
“Kapadokya”
___________________
3 Avni ArbaĢ
“Tekne”
___________________
1 10X10CM
Yapıtları uygulanmıĢ
ahĢap bardak altlıkları
2 10X10CM
KURUMSAL HEDĠYELER > SANATÇI SERĠLERĠ
3 10X10 CM
39
B.14B
BARDAK ALTLIKLARI
AHŞAP
1Hayv Kahraman
“Göçmen”
___________________
2 Eteri Chkadua
“Karalar Ġçinde”
___________________
3 Eteri Chkadua
“Dalgıç”
___________________
1 10X10 CM
Yapıtları uygulanmıĢ
ahĢap bardak altlıkları
2 10X10 CM
KURUMSAL HEDĠYELER > SANATÇI SERĠLERĠ
3 10X10 CM
40
B.14C
BARDAK ALTLIKLARI
TAŞ
4Sébah & Joaillier
“Ġstanbul 1890”
___________________
56 Fahrelnissa Zeid
“Soyuta karĢı mücadele”
“Anne ve Çocuk”
___________________
Yapıtları uygulanmıĢ
taĢ bardak altlıkları
4 10x10 CM
5 10x10 CM
KURUMSAL HEDĠYELER > SANATÇI SERĠLERĠ
6 10x10 CM
41
B.15A
BARDAK VE KUPALAR
1“Ġstanbul Modern” logosu
ile özel tasarım kupa
___________________
2 Fahrelnissa Zeid
“Soyut Kompozisyon”
___________________
3 Mustafa Horasan
“Yırtılma”
___________________
yapıtları uygulanmıĢ
porselen kupalar
1
2
KURUMSAL HEDĠYELER > SANATÇI SERĠLERĠ
3
42
B.15B
BARDAK VE KUPALAR
4Fahrelnissa Zeid
“Soyut Kompozisyon”
___________________
yapıtı uygulanmıĢ
cam bardak
4 10X9 CM
KURUMSAL HEDĠYELER > SANATÇI SERĠLERĠ
43
B.16.A
VAZO VE MUMLUKLAR
1 Hikmet Onat
“Toygartepe‟de Sabah”
___________________
2 Hoca Ali Rıza
“Göksu Deresi”
___________________
34 Ömer Uluç
“Kedi ve NiĢanlısı”
___________________
yapıtları uygulanmıĢ
cam vazolar
1
3
KURUMSAL HEDĠYELER > SANATÇI SERĠLERĠ
2
4
44
B.16.B
VAZO VE MUMLUKLAR
1 Bedri Rahmi Eyüboğlu
“Han Kahvesi”
___________________
2
Sébah&Joaillier
“Ġstanbul”
___________________
3 Fahrelnissa Zeid
“Anne ve Çocuk”
___________________
yapıtları uygulanmıĢ
mumluklar
1
2
3
KURUMSAL HEDĠYELER > SANATÇI SERĠLERĠ
45
B.17
MIKNATISLI AÇACAK
12Fahrelnissa Zeid
“Cehennemim”
“Soyuta KarĢı Mücadele”
___________________
3 Ömer Uluç
“Kedi ve NiĢanlısı”
___________________
4 Ekrem Yalçındağ
“Kontrastlar”
___________________
1
2
3
4
Yapıtları uygulanmıĢ
mıknatıslı ĢiĢe açacağı
KURUMSAL HEDĠYELER > SANATÇI SERĠLERĠ
46
B.18
CEP AYNALARI
1 Ġzzet Keribar
“Kapadokya”
___________________
2 Mustafa Horasan
“Yırtılma”
___________________
3 ġükriye Dikmen
“Aliye Berger‟in Portresi”
___________________
4 Ekrem Yalçındağ
1
2
3
4
“Kontrastlar”
___________________
Yapıtları uygulanmıĢ
cep aynaları
KURUMSAL HEDĠYELER > SANATÇI SERĠLERĠ
47
B.19
ÇANTA ASKISI
1Mustafa Horasan
“Yırtılma”
___________________
2 Ömer Uluç
“Kedi ve NiĢanlısı”
___________________
Yapıtları uygulanmıĢ
metal çanta askıları
1
KURUMSAL HEDĠYELER > SANATÇI SERĠLERĠ
2
48
B.20
KAR KÜRESİ VE PUZZLE
1 Ġzzet Keribar
“Kapadokya”
___________________
2 Fahrelnissa Zeid
“Soyut Kompozisyon”
___________________
3
8 farklı sanatçının
___________________
Yapıtları uygulanmıĢ
kar küreleri ve küp puzzle
1
2
3
KURUMSAL HEDĠYELER > SANATÇI SERĠLERĠ
49
B.21
KANVAS BİLEKLİKLER
12 Fahrelnissa Zeid
“Soyut Kompozisyon”
___________________
3 Burhan Uygur
“Kapı”
___________________
1
2
4
5
3
45 Mustafa Horasan
“Yırtılma”
___________________
67 Fahrelnissa Zeid
“Soyuta KarĢı Mücadele”
___________________
89 Zeki Faik Ġzer
6
7
“Kontrastlar”
___________________
Yapıtları uygulanmıĢ
kanvas bileklikler
8
KURUMSAL HEDĠYELER > SANATÇI SERĠLERĠ
9
50
C
Kurumsal Hediyeler
TASARIM SERİSİ
1
ERDEM AKAN
2
SELBEN
3
EVREN KAYAR
4
MANA YILDIZ
5
HANDE BİLTEN
6
MELİHA BABALIK
7
ZEYNEP PAK
8
DEEP DESIGN
9
KREATEK
10
GK İSTANBUL
11
REYHAN KARACADAĞ
12
MUSTAFA ERDEM ÖZER
C.1A
ERDEM AKAN
Erdem Akan
1
“Eastmeetswest”
___________________
Çay bardağı
1
KURUMSAL HEDĠYELER > TASARIM SERĠSĠ
52
C.1B
ERDEM AKAN
Erdem Akan
1“Ġstanbul Modern Sakızlı”
2“Ġstanbul Modern Güllü”
3
“Ġstanbul Modern Fıstıklı”
___________________
Lokum Kutusu,net 420 gr
12
KURUMSAL HEDĠYELER > TASARIM SERĠSĠ
3
53
C.2.A
SELBEN
Selben
1
“Otto”
___________________
Çay bardağı (2‟li set)
1
KURUMSAL HEDĠYELER > TASARIM SERĠSĠ
54
C.2.B
SELBEN
Selben
2”Rondo ”
3
“Otto”
___________________
Kahve fincanı (2‟li set)
2
KURUMSAL HEDĠYELER > TASARIM SERĠSĠ
3
55
C.3
EVREN KAYAR
Evren Kayar
1
“Seagull Ġstanbul”
___________________
Kahve Fincanı(2‟li set)
1
KURUMSAL HEDĠYELER > TASARIM SERĠSĠ
56
C.4
MANA YILDIZ
Mana Yıldız
1 Kahve Fincanı
2 Küçük Kupa
3 Büyük Kupa
4
Sütlük
___________________
El yapımı porselenler
1
KURUMSAL HEDĠYELER > TASARIM SERĠSĠ
2
3
4
57
C.5
HANDE BİLTEN
Hande Bilten
1
2
3
Büyük Kupa
Küçük Kupa
KaĢık
______________
El yapımı porselenler
1
KURUMSAL HEDĠYELER > TASARIM SERĠSĠ
2
3
58
C.6.A
MELİHA BABALIK
Meliha Babalık
1 “Kumm” Küçük Defter
2 “Kumm” Orta Defter
3
“Kumm” Büyük Defter
___________________
El yapımı, imzalı, deri
kapaklı defter serisi
1
KURUMSAL HEDĠYELER > TASARIM SERĠSĠ
2
3
59
C.6.B
MELİHA BABALIK
Meliha Babalık
1“Geri dönüĢüm” Kadeh
2“Geri dönüĢüm” Peynir
tabağı
3“AĢk Olsun” ErimiĢ
bardak
__________________
El yapımı, cam geri
dönüĢüm tasarım ürünleri
1
3
2
KURUMSAL HEDĠYELER > TASARIM SERĠSĠ
60
C.7A
ZEYNEP PAK
Zeynep Pak
1
2
3
Ġstanbul Bulut
Ġstanbul ev
Ġstanbul Galata
___________________
defterler
1
2
KURUMSAL HEDĠYELER > TASARIM SERĠSĠ
3
61
C.7B
ZEYNEP PAK
Zeynep Pak
12 Ġstanbul Bulut
3 Ġstanbul Köprü
4 Ġstanbul Galata
___________________
Bez çantalar
KURUMSAL HEDĠYELER > TASARIM SERĠSĠ
1
3
2
4
62
C.7C
ZEYNEP PAK
Zeynep Pak
1
2
Ġstanbul Simit&Çay
Ġstanbul Balık
___________________
KumaĢ amerikan servis
1 2 2‟li set
KURUMSAL HEDĠYELER > TASARIM SERĠSĠ
63
C.8
DEEP DESIGN
Deep Design
1
2
Galata
Kız Kulesi
___________________
El yapımı, çift kapaklı
defterler
1
KURUMSAL HEDĠYELER > TASARIM SERĠSĠ
2
64
C.9
KREATEK
1 Kreatek
“Galata”
___________________
2 Meliha Babalık
“Boğaz”
___________________
3 Meliha Babalık
“Sultanahmet”
___________________
1
2
3
4
4 Meliha Babalık
“Ayasofya”
___________________
3 boyutlu kartpostallar
KURUMSAL HEDĠYELER > TASARIM SERĠSĠ
65
C.10
GK İSTANBUL
12345 Kreatek
“Ġstanbul”
___________________
AhĢap kartpostallar
1
3
KURUMSAL HEDĠYELER > TASARIM SERĠSĠ
2
4
5
66
C.11
REYHAN KARACADAĞ
Reyhan Karacadağ
1
2
Kız Kulesi
Ayasofya
___________________
Özel baskı çerçeveler
1 2
KURUMSAL HEDĠYELER > TASARIM SERĠSĠ
67
C.12
MUSTAFA ERDEM ÖZLER
Mustafa Erdem Özler
1
2
Karton Kapak
Ġstanbul from Ġstanbul
Modern
___________________
Defterler
1
KURUMSAL HEDĠYELER > TASARIM SERĠSĠ
2
68
D
Kurumsal Hediyeler
ÖRNEK ÇALIŞMALAR
1
ORMANADA
2
VOLVO
3
ING BANK
4
TAV
5
DOĞUŞ
6
GODIVA
7
THY
8
RADISSON BLU
9
BEKO
10
FORUM AVM
D.1
ORMANADA
Ormanada
1
2
Çerçeveli Özel Baskı
Karton Kapak Defter
___________________
Ormanada logosundan yola
çıkılarak tasarlanmıĢ özel
grafik ve ürün örnekleri
1
KURUMSAL HEDĠYELER > ÖRNEK ÇALIġMALAR
2
70
D.2
VOLVO
VOLVO
1 Sanatçı Serisi Defter
2 Özel Grafik Defter
3 Defter kutu
___________________
Volvo logosuna yer vererek
hazırlanmıĢ defter
çalıĢmaları
3
KURUMSAL HEDĠYELER > ÖRNEK ÇALIġMALAR
1
2
71
D.3A
ING BANK
ING BANK
1
Özel tasarım kahve
fincanı
2
Özel tasarım
sürahi&bardak set ve
kutusu
___________________
ING Bank için verilen brifler
doğrultusunda hazırlanmıĢ
farklı kurumsal hediye
seçenekleri
1
2
KURUMSAL HEDĠYELER > ÖRNEK ÇALIġMALAR
72
D.3B
ING BANK
ING BANK
1
3 Boyutlu Takvim
___________________
ING Bank “Turuncu Damla”
projesi için hazırlanmıĢ 3
boyutlu özel takvim örneği
1
KURUMSAL HEDĠYELER > ÖRNEK ÇALIġMALAR
73
D.4
TAV
TAV
1
Özel tasarım
sürahi&bardak set kutusu
ve kartı
___________________
TAV logosuna uygun özel
kutu ve kart çalıĢması
1
KURUMSAL HEDĠYELER > ÖRNEK ÇALIġMALAR
74
D.5
DOĞUŞ
DOĞUġ
1
Özel tasarım
sürahi&bardak set ve
kutusu
___________________
DoğuĢ Grubu logosundan
yola çıkılarak hazırlanmıĢ
özel grafik ile kurumsal
hediye çalıĢması
1
KURUMSAL HEDĠYELER > ÖRNEK ÇALIġMALAR
75
D.6
GODIVA
GODIVA
1
Sébah&Joaillier
“Ġstanbul Panoroma” Özel
Tasarım Lokum Kutusu
___________________
Godiva için tasarlanmıĢ
kurumsal hediye çalıĢması
1
KURUMSAL HEDĠYELER > ÖRNEK ÇALIġMALAR
76
D.7A
THY
THY
1
2
Özel tasarım sabun seti
Özel tasarım ahĢap
kartpostal ve kalem seti
___________________
THY logosundan yola
çıkılarak tasarlanmıĢ özel
grafik ve ürün örnekleri
2
1
KURUMSAL HEDĠYELER > ÖRNEK ÇALIġMALAR
77
D.7B
THY
THY
1
Özel tasarım 3 boyutlu
takvim çalıĢması
___________________
THY için tasarlanmıĢ
kurumsal hediye çalıĢması
1
KURUMSAL HEDĠYELER > ÖRNEK ÇALIġMALAR
78
D.8
RADISSON BLU
RADISSON BLU
123
Tuval üzerine özel
baskı
___________________
Otel kral dairesi ve özel
alanları için hazırlanmıĢ
reprodüksiyon tablo örnekleri
1
KURUMSAL HEDĠYELER > ÖRNEK ÇALIġMALAR
2
3
79
D.9
BEKO
BEKO
12
Özel kesim ahĢap
çerçeve
___________________
“Dünyalar senin olsun” brifine
uygun hazırlanmıĢ çerçeve
örnekleri
1
KURUMSAL HEDĠYELER > ÖRNEK ÇALIġMALAR
2
80
D.10
FORUM AVM
FORUM
1
Özel logolu önlük
___________________
MYFORUM logosu
uygulanmıĢ önlük çalıĢması
1
KURUMSAL HEDĠYELER > ÖRNEK ÇALIġMALAR
81
AYRINTILI BİLGİ İÇİN:
[email protected]
Tel: 0212 334 73 60
[email protected]
Tel: 0212 334 73 47
[email protected]
Tel: 0212 334 73 21
Download

İstanbul Modern Mağaza kurumsal hediyeler için farklı alternatifler