KAMU HASTANE BİRLİKLERİNİN FİNANSAL VERİLERİN
KONSOLİDASYONU
Araştirmanin Amaci ve Önemi:
Türkiye sağlık sisteminde kamu hastane birliklerinin ve bağlı sağlık kurumlarının
gelirleri mevcut yapıda iki farklı kaynaktan sağlanmaktadır; İlki Genel Bütçe Sistemi, İkincisi
ise Döner Sermaye Bütçe Sistemidir. Genel Bütçe; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu Yasası ile Genel Bütçeli kuruluşlar olarak anılan devlet hastanelerinin,
hazine finansmanı ile sağlanan gelirleri ve bu gelirler ile yaptıkları harcamaları kaydettikleri
bütçe sistemidir. Genel bütçe sistemi içerisinde ulaşılan finansal çıktılar; Kesin Hesap
Dokümanı, Aylık Mizanlar (Maliye Bakanlığı Bütçe Giderleri ve Ödeme Emirleri Cetveli),
Ayrıntılı Maaş Döküm ve Özet Cetvelleri ve Bütçe Kayıtlarıdır (Yolluk, Tedavi Yardımı vb.).
Döner Sermaye (DS) Bütçesi ise; 1050 sayılı yasanın 49. maddesi ile Türk Mali Sistemine
genel bütçe uygulamasının genellik ve birlik ilkelerinin bir istisnası olarak girmiş ve temel
amacının kamu hizmeti görülürken oluşan atıl kapasitesinin, ticari piyasa kuralları içerisinde
değerlendirilmesi olan Döner sermayeli işletmelerinin sağlık hizmeti sunumundan sağladığı
gelirleri ile bu gelirler ile yaptıkları harcamaları kaydettiği bütçe sistemidir. Döner sermaye
sisteminde yürütülen finansal faaliyetlere ilişkin çıktılar ise; DS Aylık Mizanları, DS
Bilançosu, DS Gelir Tablosu, DS Diğer Finansal Tabloları, DS Faaliyet Raporu (Kesin
Hesap Dokümanları), Maaş-Prim Özet ve Ayrıntılı Cetvelleridir.
Yukarıda ifade edildiği üzere kamu hastane birliklerinin ve bağlı hastanelerinin
faaliyetleri iki farklı finansal sistem ile yürütülmekte ve bu iki farklı sistemin çıktıları mali yıl
bitiminde ayrı ayrı sunulmaktadır. Ayrıca ülkemizde uygulanan Tekdüzen Muhasebe
Sistemi (TMS) ile döner sermaye muhasebe uygulamaları arasında muhasebe ilke ve
politikaları açısından farklılıklar bulunmakta ve TMS ve döner sermaye sisteminde yer
almayan muhasebe hareketleri (hastane bina kayıtlarının Milli Emlak Genel Müdürlüğü
tarafından tutulması) de bulunmaktadır. Dolayısıyla mevcut yapıda sağlık kurumlarının
finansal verileri birleştirilmemektedir. Bu da finansal analizlerin eksik yapılmasına ve
birliklerin finansal performanslarının doğru bir şekilde ortaya konulmamasına yol
açmaktadır. Ayrıca birlik genel sekreterinin görevleri arasında da birliğin mali tablolarını
birleştirerek; alınabilecek önlemler hakkında kuruma önerilerde bulunmak yer almaktadır
(663 Sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname”, Madde 31). Bunun için de finansal verilerin konsolide edilmesi
ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Araştırma Metodolijisi:
Bu çalışma ile Kamu Hastane Birliklerinin ve bağlı sağlık kurumlarının 2013 – 2014
yıllarına ait finansal verileri konsolide edilecektir. Finansal tabloları konsolide etmek için iki
aşamadan oluşan bir çalışma yapılmaktadır. Birinci aşamada, hukuken birbirinden
bağımsız olarak çalışan dört finansal sistemden (Genel Bütçe, Döner Sermaye, Taşınır Mal
ve Taşınmaz Mal Finansal Sistemleri) elde edilen verilerin birleştirilmesiyle füzyon tablolar
elde edilecek; İkinci aşamada ise uluslararası ve ulusal muhasebe standartları temel
alınarak kamu hastane birliklerine bağlı sağlık kurumlarının füzyon tabloları tek bir işletme
gibi konsolide edilecektir. Çalışma sonucunda birliklerin tek bir konsolide finansal
tablosunun oluşmasının yanı sıra, elde edilen sağlık kurumu füzyon tabloları üzerinden de
illere, hastane türlerine, coğrafi bölgelere ve sağlık hizmeti basamaklarına göre dağılım
analizleri yapılabilecektir. Bu amaçlar doğrultusunda kamu hastane birliklerine ve bağlı
sağlık kurumlarına ait finansal veriler toplanmaya başlanmıştır.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu