TARİH
SAYI
MEVZUAT
KONU
13.06.2014
29029
Yönetmelik
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Yönetmeliği
Bu Yönetmelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinin piyasa
gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasları, alınacak önlemleri ve üretici ve dağıtıcıların
yükümlülüklerini kapsar.
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/5)
5/4/2014 tarihli ve 28963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin
Tebliğ (Tebliğ No: 2014/2) ile başlatılan soruşturma tamamlanarak 70.13 GTP’li eşyanın İran menşeli
olanları için yürürlükte bulunan korunma önleminin dört yıl süreyle uzatılmasına ve önlemin kota
uygulamasına çevrilmesine, kota miktarının tebliğde yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine
karar verilmiştir. Kota başvuru, dağıtım ve kullanım usul ve esasları çıkarılacak olan Tebliğler ile ilan
edilecektir.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:
2014/17)
Yerli üretici Elpa Elastiki İplikler Sanayi A.Ş. tarafından yapılan ve Şahin Lateks Sanayi ve Tic. A.Ş.
tarafından desteklenen başvuru sonucunda, Malezya menşeli 4007.00 GTP’i altında kayıtlı “vulkanize
edilmiş kauçuktan iplik ve ipler”in ithalinde halen CIF bedelin %11,6 ile %16,9 arasında değişen
oranlarda uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya
yeniden tekrarına yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açılabilmesi
için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, Malezya menşeli söz konusu ürün için
bir NGGS açılmasına karar verilmiştir. Başvuruya konu mevcut önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar
yürürlükte kalmaya devam edecektir.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:
2014/18)
Yerli üretici Petkim Petrokimya Holding A.Ş. tarafından yapılan başvuru ile, ABD, Almanya, İtalya ve
Romanya menşeli 3904.10.00.00.19 GTİP’i altında kayıtlı PVC-S’e yönelik uygulanan dampinge karşı
önlemlerin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına yol açacağı gerekçesiyle
bir nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açılabilmesi talep edilmiştir. Yapılan başvurunun
incelenmesi neticesinde, ABD ve Almanya menşeli söz konusu ürün için bir NGGS açılmasına, İtalya ve
Romanya’ya yönelik olarak uygulanmakta olan dampinge karşı önlemler ise beş yıllık yürürlük süresinin
sonunda yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir.
17.06.2014
17.06.2014
17.06.2014
29033
29033
29033
Tebliğ
Tebliğ
Tebliğ
KAPSAMI
17.06.2014
29033
Tebliğ
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:
2014/19)
Yerli üretici AFS Bıçak ve Kalıp Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılan başvuruda Çin
Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 8208.30.00.00.00 GTİP altında sınıflandırılan “yalnız 8509.40
gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılarda kullanılan kesici, doğrayıcı,
öğütücü veya karıştırıcı uçlar” ürünün ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona
ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına yol açacağı gerekçesiyle bir nihai
gözden geçirme soruşturması (NGGS) açılmasına karar verilmiştir. Başvuruya konu 20,85 ABD
Doları/Kg tutarındaki mevcut önlem, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam
edecektir.
18.06.2014
29034
Tebliğ
İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin
Tebliğ (İthalat: 2014/6)’in Yürürlükten Kaldırılmasına
İlişkin Tebliğ
31/12/2013 tarihli ve 28868 2 nci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalinde Garanti Belgesi
Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/6) 28/5/2014 tarihinden geçerli olmak üzere
yürürlükten kaldırılmıştır.
18.06.2014
29034
Tebliğ
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/7)
70.04 Gümrük Tarife Pozisyonlu (GTP) çekme ve üfleme cam ile 70.05 G.T.P’i altında bulunan float
cam ve yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış cam tanımı altında sınıflandırılan eşyanın İran İslam
Cumhuriyeti (İran) menşeli olanlarının ithalatında korunma önlemi soruşturması (soruşturma) açılmasına
karar verilmiştir.
21.06.2014
29037
Tebliğ
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/8)
Gümrük Tarife Cetvelinde 4802.55.15.10.00, 4802.55.25.10.00, 4802.55.30.10.00, 4802.55.90.10.00,
4802.56.20.20.00, 4802.56.80.10.00, 4802.57.00.10.00, 4802.58.10.10.00 ve 4802.58.90.10.00 gümrük
tarife istatistik pozisyonlarında sınıflandırılan eşyanın ithalatında korunma önlemi soruşturması
(soruşturma) açılmasına karar verilmiştir.
21.06.2014
29037
Tebliğ
Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı,
Satışı ve Kullanımı Hakkında Tebliğ’in (Tebliğ No:
2002/66) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No:
2014/29)
26.06.2014
29042
Tebliğ
Antalya İhracatçılar Birliğinin Unvanının Değiştirilmesine
İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2014/4)
Antalya’da kurulu Antalya İhracatçılar Birliği’nin unvanı Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği olarak
değiştirilmiştir.
18/12/2002 tarihli ve 24967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi,
İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/66) yürürlükten kaldırılmıştır.
26.06.2014
29042
Tebliğ
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:
2014/15)
Hindistan menşeli “polyester tekstürize iplikler” için 27/6/2000 tarihli ve 24092 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2000/7) ile yürürlüğe
konan dampinge karşı önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması sonrasında Hindistan’da
yerleşik bulunan Wellknown Polyester Limited (Wellknown) firması ile Dodhia Synthetics Ltd.
(Dodhia) firmalarının yaptıkları başvuru üzerine 26/4/2013 tarihli ve 28629 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/7) ile başlatılan
yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturması tamamlanmıştır.
28.06.2014
29044
Tebliğ
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2)
Tebliğ ile Gümrük Kanunu çerçevesinde yapılacak kıymet tespitleri ve royalti veya lisans ücretlerinin
gümrük kıymetine ilavesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
29046
Bakanlar
Kurulu Kararı
2014/6493
Tereftalik Asit İthalatında Korunma Önlemi
Uygulanmasına İlişkin Karar
2917.36.00.00.11 GTİP kodu altında tanımlı tereftalik asit ithalatında, birinci yıl gümrük kıymeti
üzerinden %4, ikinci yıl %3,75 oranında olmak üzere 2 yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali
yükümlülük uygulanması kararlaştırılmıştır. Bu kararın eki listed yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri
menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır.
30.06.2014
30.06.2014
29046
Bakanlar
Kurulu Kararı
2014/6497
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
İthalat Rejimi Ek Kararında yer alan 85., 94. ve 96. Fasıllardan bazı maddelere uygulanan gümrük
vergileri değiştirilmiştir. Ayrıca, 1702.30.50.00 GTİP kodlu beyaz kristal toz halinde şeker ve
1702.30.90.00.00 GTİP kodlu ve diğerleri tanımlı ürünlerin, 1704, 1806, 1905, 2101.12 GTİP’li
ürünlerin imalinde kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde Gümrük Vergisinin %20 olarak
uygulanacağı kuralı getirilmiştir.
30.06.2014
29046
Bakanlar
Kurulu Kararı
2014/6523
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
İthalat Rejimi Ek Kararı Ek:3’te yer alan “Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler”
listesinde yer alan “A-Gelişme Yolundaki Ülkeler”adlı tabloda yer alan “El Salvador, Guatemala ve
Panama” söz konusu tablodan çıkartılarak “B-Özel Teşvik Düzenlemelrinden Yararlanan Ülkeler” adlı
tabloya eklenmiştir. Ayrıca İthalat Rejimi Ek Kararının V sayılı ekinde değişiklik yapılmıştır.
2014/6504 Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim
Şirketinin Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme
Kurulu Tarafından Yabancı Ülkelere Yönelik Nakdi ve
Gayrinakdi Resmi Destekli İhracat Kredileri ile İki Yıl ve
Daha Uzun Vadeli Sigorta İşlemlerine İlişkin Olarak 2014
Yılı Programında Belirlenen Türk Eximbank 2014 Yılı
Ülke Limitleri Listesinin Onaylanması Hakkında Karar
Karar ile, Türk Eximbank’ın 2014 yılı ülke limitleri belirlenmiştir.
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Bu Tebliğ ile 0703.20 G.T.İ.P. kodlu ve “Sarımsaklar” tanımlı eşyanın 3000 ABD doları/ton gümrük
kıymetlerinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ve 0712.90.90.00.11 GTİP kodlu ve “Sarımsak”
tanımlı eşyanın 4000 ABD doları/ton gümrük kıymetlerinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının
04.07.2014
29050
Bakanlar
Kurulu Kararı
05.07.2014
29051
Tebliğ
ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına
ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.
13/11/2012 tarihli ve 28466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük
İşlemleri) (Seri No:100)’nin 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
05.07.2014
29051
Tebliğ
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri
No:100)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük
İşlemleri) (Seri No: 113)
08.07.2014
29054
Tebliğ
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/6)
3907.60.20.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan PET ithalatında uygulanmakta olan
korunma önleminin etkilerinin değerlendirilmesi ve söz konusu önlem uygulamasının devamının gerekli
olup olmadığının incelenmesi amacıyla soruşturma açılmasına karar vermiştir.
10.07.2014
29056
Tebliğ
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2009/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
12/1/2009 tarihli ve 27108 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1)’in 42 nci maddesinde yer alan “PT Indoroma” ibaresi “PT Indorama
Synthetics TBK” olarak değiştirilmiştir.
Tebliğ
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:
2014/20)
ÇHC menşeli 7315.81 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTP) yer alan “destekli halkalı zincirler”
ile “kaynaklı halkalı zincirler” için 20/12/2003 tarihinden itibaren devam eden ve 30/10/2014 tarihinde
sona erecek dampinge karşı kesin önlem hakkında bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına
karar verilmiştir.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:
2014/16)
8419.11.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) altında sınıflandırılan Çin Halk
Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “Gazla Çalışan Anında Su Isıtıcıları” ithalatı için 5/5/2013 tarihli ve 28638
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2013/9 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(2013/9 sayılı Tebliğ) vasıtasıyla başlatılan soruşturma sonucunda, %20,12 ile %59,65 arasında değişen
oranlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
10.07.2014
11.07.2014
29056
29057
Tebliğ
“(6) Sadece petrol arama faaliyetlerinde kullanılmak üzere 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol
Kanununun 13 üncü maddesi çerçevesinde ithal edilecek olan bu Tebliğ kapsamı eşyanın serbest
dolaşıma giriş işlemleri geldiği gümrük müdürlüğünden yapılır.”
Download

TARİH SAYI MEVZUAT KONU KAPSAMI 13.06.2014 29029