YENİLİĞE GİDEN YOLDA BAŞARI ÖYKÜLERİ
YÖK’ün disk sanallaştırma, depolama
ve sunucu alımında ipi IBM göğüsledi
YÖK; 7/24 çalışacak, iş sürekliliği sağlayacak bir
sistem arayışında KoçSistem ve IBM ortaklığının
sunduğu çözümü de inceledi. YÖK’ün birbirinden
bağımsız isleyen iki veri merkezindeki veri depolama
birimlerinin ve sunucu parkının verimli kullanılmasını
sağlayacak bir altyapı oluşturuldu. Proje kapsamında
IBM SVC disk sanallaştırma, V7000 depolama ve
IBM PureFlex sunucuları konumlandırıldı.
“Dünyada disk sanallaştırması yaygın olsa da ülkemizde bu teknolojiyi kendi
sistemlerimize uygulayarak YÖK olarak ilklerden olmayı başardık. Bu sayede
mevcut yatırımımızı da korumuş̧ olduk ve bizler için kritik önem taşıyan aktifaktif yapıda iki ayrı veri merkezinin kullanıcı müdahalesi olmadan çalışmasını
ve beraberinde getirdiği teknolojik avantajları elde etmiş̧ olduk. Sanallaştırma
çözümünü, disk sistemlerinin yönetiminde sıkıntı yaşayan ve aynı zamanda mevcut
disk yatırımlarını da korumak isteyen firmalara ve kamu kuruluşlarına öneriyoruz.”
Hasan Lale, YÖK Bilgi İşlem Daire Başkanı
Fotoğraftakiler soldan sağa
1981’de çıkarılan Yükseköğretim Kanunu ile
Kurum bünyesinde aynı lokasyonda yer alan
Ahmet Kaçakçı
IBM Türk Depolama Sistemleri
Teknik Satış Uzmanı
akademik, kurumsal ve idari yönden yeniden
iki veri merkezinin aktif olarak kullanılmasının
yapılanma sürecine girilmiştir. Bu kanunla
sağlanmasıyla iş sürekliliğini artırmak
ülkemizdeki tüm yükseköğretim kurumları
amaçlanıyordu. Ve bu proje kapsamında veri
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında
merkezlerindeki altyapılar (soğutma ve enerji
toplanmış, akademiler üniversitelere, eğitim
sistemleri gibi) birbirlerinden bağımsız iken veri
enstitüleri eğitim fakültelerine dönüştürülmüş
merkezlerinin birinde oluşacak bir problem
Hasan Lale
YÖK Bilgi İşlem Daire Başkanı
ve konservatuvarlar ile meslek yüksekokulları
durumunda tüm sistemlerin kullanıcı müdahalesi
üniversitelere bağlanmıştır. Görev ve yetkiler
olmadan diğer veri merkezindeki yapı üzerinden
Filiz Yenigün
YÖK, Uzman
çerçevesinde özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine
çalışmaya devam etmesi amaçlandı. YÖK Bilgi
sahip bir kuruluş olan Yükseköğretim Kurulu,
İşlem Daire Başkanı Hasan Lale açıklıyor: “7/24
Burak Büke
IBM Türk Depolama Sistemleri
Ürün Yöneticisi
Sezan İnce
YÖK, Uzman
Davut Yıldırım
YÖK, Uzman
tüm yükseköğretimden sorumlu tek kuruluş
çalışacak, iş sürekliliği sağlayacak bir sisteme
Ali Can Taşelmas
IBM Türk Müşteri İlişkileri Yöneticisi
haline gelmiştir. YÖK; Türkiye Cumhuriyeti’nin
ihtiyaç duyuyorduk. Biri kesildiğinde diğerinin
1982 Anayasası ile belirlenen yükseköğretim
üzerinden yürüyecek bir sistem arayışına girdik.
Fotoğrafta yer almayan proje ekibi
sisteminin temel esaslarına göre oluşturulan
Açılan ihale sonucunda teklif veren iki firma
Badegül Yüksel
YÖK, Uzman
Anayasal bir kuruluştur.
arasından KoçSistem ve IBM ortaklığı kazandı.”
Mustafa Bilir
YÖK, Uzman
YÖK, Bilgi İşlem tarafından verilen hizmetlerdeki
İhtiyaçları belirlemek için YÖK tarafında
kesintileri ve mevcut iki veri merkezinin ayrı ayrı
bir komisyon oluşturuldu ve bu komisyon
Levent Aksoy
IBM Türk Lab Servis Uzmanı
yönetilmesinden kaynaklanan sorunları gidermeyi
entegratörlerden, iş ortaklarından gelen teknoloji
Çağdaş Ekinci
IBM x86 ve PureFlex Teknik Satış Uzmanı
arzu ediyordu. Aynı zamanda her iki veri
güncellemelerini irdeleyerek en uygun çözümün
Alaattin Bulduk
KoçSistem Kıdemli Çözüm Mimarı
merkezinde bulunan veri depolama birimlerinin
“aktif-aktif sistem odası tasarımı” olduğuna
ve sunucu parkının verimli kullanılmasını
karar verdi. Gerek bu tabloda gerekse de
sağlayacak altyapıyı oluşturmak konusunda
disk Sanallaştırma teknolojilerinde hali hazırda
da bazı ihtiyaçları bulunuyordu. Bu paralelde
referansları ile IBM SVC ürünü öne çıkanlar
kurum, kapasite ihtiyacını karşılamak amacıyla
arasında yer aldı.
Ümit Güler
KoçSistem Ağ ve Güvenlik danışmanı
Zeynep Şahin
KoçSistem Müşteri İlişkileri Yöneticisi
Ali Yazman
KoçSistem Proje Yöneticisi
KoçSistem Ankara Satış Grubu
Müşteri ve Teknik Satış
Yönetimi Ekipleri
KoçSistem Ankara Sistem
Entegrasyon Çözüm ve Hizmet Grubu
IBM V7000 marka depolama birimi ile mevcut ve
yeni disk birimlerini tek bir yönetim arayüzünden
Proje öncesi kurumda hakim olan yapıyı ve
yönetmek ve eski disk sistemini farklı amaçlarla
ihtiyaçlarını detaylandıran YÖK Bilgi İşlem Daire
yeniden kullanabilmek için IBM SVC disk
Başkanı Hasan Lale devam ediyor: “İki tane
sanallaştırma donanım ürünlerinin yeteneklerini
farklı sistem odasına sahiptik. Bir tanesi YÖK’ün
değerlendirdi.
ihtiyaçları doğrultusunda kurulmuştu, diğeri ise
Ulaştırma Bakanlığı’nın YÖK Dil adı verilen bir
Genel Bakış
•Bilgi İşlem tarafından verilen
hizmetlerdeki kesintileri önlemek
•Var olan iki veri merkezinin ayrı ayrı
yönetilmesinden kaynaklanan sorunları
gidermek
•Her iki veri merkezinde bulunan veri
depolama birimlerinin ve sunucu
parkının verimli kullanılmasını
sağlayacak altyapı oluşturmak.
•İki veri merkezinin aktif olarak
kullanılmasını sağlayarak iş sürekliliğini
artırmak.
•Veri merkezlerinin birinde oluşacak
bir problem durumunda tüm
sistemlerin minimum kesinti ile diğer
veri merkezindeki yapı üzerinden
çalışmaya devam etmesi.
Çözüm:
•Aktif-aktif sistem odası tasarımı
olduğuna karar verildi.
•IBM SVC disk sanallaştırma, V7000
depolama ve IBM PureFlex sunucuları
konumlandırıldı.
•KoçSistem ve IBM’in ortak
çalışmasıyla 15 gün gibi rekor
sayılabilecek bir sürede tüm geçiş
çalışmaları sonlandırıldı.
Projede yer alan KoçSistem ekibi
Avantaj:
projesiyle yüksek öğretimde okuyan öğrenciler
VM-A ya da VM-B’de bir problem yaşanması
ve akademisyenlerin dil öğrenmesi amacıyla
durumunda sistem otomatik olarak diğer veri
yapılmış̧ bir proje kapsamında gerçekleştirilmişti.
merkezi üzerinden çalışmaya devam ediyor. Bu
Fakat bu iki sistem odası- networkleri, güvenlik
çözüm sonrasında sistemlerin failover geçişleri
duvarları, kesintisiz güç kaynakları vs.- her
sırasında herhangi bir kullanıcı müdahalesine
açıdan birbirinden bağımsızdı. Ve dolayısıyla
ihtiyaç duyulmuyor” diye aktarıyor.
bir yönetim sıkıntısı vardı. Tek bir yerden
yönetilemediği için bu iki sistemi birleştirmeyi
Disk sanallaştırması alanındaki bu
arzu ediyorduk. Buna ek olarak zaman
yatırımıyla YÖK, ilkler arasında girdi
içerisinde yeni depolama alanlarına ihtiyacımız
Çalışma sonunda elde edilen teknolojik
oluştuğunu gözlemledik. Bu paralelde bir pazar
ilerlemeler ve proje değerlendirildiğinde
araştırmasına girildi ve fayda/maliyet açısından
Türkiye’de sunucu sanallaştırma alanında
bakıldığında sanallaştırma kavramı ile karşılaştık.
YÖK’ün yenilikçi yapısı dikkat çekiyor. YÖK
Mevcut depolama ürünlerimizi sanallaştırma
Bilgi İşlem Daire Başkanı Hasan Lale açıklıyor:
kapsamında kullanabildiğimizi gördük. Bu iki
“Günümüzde sunucu sanallaştırması kurumların
sistemi birbirinin yedeği olarak konumlandırarak
büyük çoğunluğu tarafından uygulanmıştır.
bir iş sürekliliği merkezi oluşturmaya karar verdik.
Dünyada disk sanallaştırması yaygın olsa da
Bu fikirden yola çıkarak 2013 yılında bir arayışa
ülkemizde bu teknolojiyi kendi sistemlerimize
başladık.”
uygulayarak ilklerden olmayı başardık. Bu sayede
mevcut yatırımımızı da korumuş̧ olduk ve bizler
YÖK-KoçSistem-IBM ortaklığında hayata
için kritik önem taşıyan aktif-aktif yapıda iki ayrı
geçirilen projenin genel kapsamını ve süreci
veri merkezinin kullanıcı müdahalesi olmadan
değerlendiren YÖK Bilgi İşlem Daire Başkanı
çalışmasını ve beraberinde getirdiği teknolojik
Hasan Lale: “Oluşturulan yeni yapıda SAN
avantajları elde etmiş olduk. IBM sanallaştırma
switch, omurga anahtar, güvenlik duvarı, yük
çözümünü, disk sistemlerinin yönetiminde
dengeleyici, veri depolama birimleri, yedekleme
sıkıntı yaşayan ve aynı zamanda mevcut disk
sistemleri, sanallaştırma altyapısı ve diğer
yatırımlarını da korumak isteyen firmalara ve
bileşenler yedekli olarak tasarlanmıştır. İki veri
kamu kuruluşlarına öneriyoruz.”
merkezi arasında failover yapısı kuruldu. Yeni
alınacak eşlenik sistemler üzerinde veriler hem
YÖK, IBM ve KoçSistem işbirliğiyle 15 gün
Veri Merkezi-A hem de Veri Merkezi-B arasında
gibi rekor sürede geçiş tamamlandı
fiber altyapı ile eşlenik olarak tutuldu. Şu anda
Doğru planlama ve doğru çözümün seçimi
her bir verinin bir kopyası senkron olarak VM-A
neticesinde proje boyunca ciddi bir aksaklık
ve VM-B’de saklanıyor. İş sürekliliği kapsamında
yaşanmadı. YÖK Bilgi İşlem Daire Başkanı
•Bu proje sayesinde veriler iki
lokasyonda ve farklı disk sistemlerinde
senkron (eş zamanlı) tutulmaya
başlandı. Bu sayede kurumun yüksek
erişilebilirlik ihtiyacısağlandı.
•IBM SVC donanımı; SAN Switch,
disk ünitesinde meydana gelebilecek
ciddi arızalarveya üretim ortamına
erişimin kesildiği bir durumda,
sistemin otomatik olarak AcilDurum
Merkezinden çalışmasını sağlıyor.
SVC’nin bu özelliği kurumumuzun
AcilDurum Merkezi için ayrı bir
donanım, replikasyon yazılımı ve lisans
ödemesigereksinimini önledi.
•YÖK mevcut yatırımını korumayı
başardı. Aktif-aktif yapıda iki ayrı
veri merkezinin kullanıcı müdahalesi
olmadan çalışması sağlandı.
Çözüm Bileşenleri:
IBM V7000 depolama ürünleri
IBM SVC disk sanallaştırma çözümü
IBM PureFlex sunucuları
KoçSistem Bilgi ve İletişim
Hizmetleri A.Ş. Hakkında:
Hasan Lale devam ediyor: “Hatta YÖK, IBM
Bu sistem üzerinde onlarca uygulama var ve
ve KoçSistem’in ve ortak çalışmasıyla 15 gün
bu uygulamalar üzerinde çok önemli bilgiler
Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim
sektörünün lider oyuncularından
biri olma özelliğini yıllardır koruyan
KoçSistem, 1945’ten bu yana
müşterilerinin bilgi teknolojisi
çözümlerine ilişkin ihtiyaç ve
beklentilerini güvenilir, kalıcı ve yenilikçi
bir işbirliğiyle karşılamak ve en yüksek
katma değeri almalarını sağlama
hedefiyle çalışmaktadır.
gibi rekor sayılabilecek bir sürede tüm geçiş
tutuluyor. IBM ve KoçSistem ile yaptığımız bu
çalışmaları sonlandırıldı.”
proje Yüksek Öğretim Kurumu’nun kalbi oldu
Farklılığını sürekli kılmak için sahip
olduğu kurumsal yetkinliklerini ve
yaratıcılığını, dünyanın en büyük teknoloji
üreticileri ve sağlayıcıları ile kurduğu
stratejik ortaklıklarla birleştiren, kalıcı
işbirliklerine ve başarılara imza atan
KoçSistem, aynı zamanda, Türkiye’nin
dört bir yanındaki hizmet merkezleri
ile koşulsuz müşteri memnuniyetini
gerçekleştirmektedir.
Sürekli gelişimini ve kurumsal
var oluşunu, “Gücümüz, hayal
gücünüz” söylemiyle özetleyen
KoçSistem, müşteriye özgün teknoloji
çözümleri ve dışkaynak hizmetleriyle
müşterilerinin sürdürülebilir büyüme
hedeflerini “fark yaratma” stratejisiyle
gerçekleştirmektedir.
www.kocsistem.com.tr
diyebiliriz. Biriken bilgiler çığ̆ gibi büyüyor ve
Bu proje ile YÖK, verilerin, iki lokasyonda ve
bizlerde yeni yeni projeler üretiyoruz. Biz aslında
farklı disk sistemlerinde eş zamanlı olarak tuttuğu
önümüzdeki 5 seneyi öngörerek bir yatırım
bir çözüme sahip oldu. YÖK Bilgi İşlem Daire
yaptık. Elbette değişen ihtiyaçlara göre bir
Başkanı Hasan Lale: “Bu sayede kurumun
genişlemeye gidilecektir.”
yüksek erişilebilirlik ihtiyacı sağlandı çünkü IBM
SVC donanım ürünü ile YÖK SAN Switch, disk
Projeyi değerlendiren KoçSistem Kıdemli
ünitesinde meydana gelebilecek ciddi arızalar
Çözüm Mimarı Alaattin Bulduk: “Bu aktif-aktif
veya üretim ortamına erişimin kesildiği bir
yapı ile sistem kesintisiz çalışıyor. Bu çözüm
durumda, sistemin otomatik olarak diğer sistem
aslında yüksek erişilebilir depolamanın en güzel
üzerinden çalışmasını sağlıyor. SVC’nin bu özelliği
örneğidir. Aynı kampus içerisindeki iki veri
kurumumuzun ileride kurmayı planladığımız Acil
merkezinin birinde aksaklık olduğunda sistem
Durum Merkezi için ayrı bir donanım, replikasyon
kesintiye uğramadan diğerinden devam etmesi
yazılımı ve lisans ödemesi gereksinimini
sağlanıyor. Bilgi işlem söz konusu olduğunda bu
önlemiştir” diye açıklıyor.
herkesin sıkıntı çektiği bir konudur. IBM ürünleri
ve KoçSistem’in kendi deneyimlerini aktardığı,
Yeni sistemlerle birlikte az enerji tüketimi
kurulum aşamasında beraber çalıştığı etkin ekip
ve ısı yayımı sağlayan çözümler
ile bu sistem odası yapısı oluşturuldu.”
kullanılmaya başlandı
Yatırımın geri dönüşünü ölçmek adına satın
IBM Müşteri İlişkileri Yöneticisi Ali Can Taşelmas
alınacak sistemlerin toplam sahip olma bedelleri
ise ekliyor: “Bu projede depolama katmanında
ortaya konuldu. Yeni sistemlerle birlikte az
IBM depolama sanallaştırma cihazı SVC’yi ve
enerji tüketimi ve ısı yayımı sağlayan çözümlerin
IBM V7000’leri kullandık. Sunucu tarafında ise
kullanılması fark yarattı. Yeni sistemlerin ilk satın
mimarisi açısından son derece yeni bir teknoloji
alma maliyeti ve bakımların ihale kapsamında
olan ve en güncel teknolojilerimizi yansıtan
alınması ile eskiyen bakım, hizmet ve işletme
Pureflex ürünü yer alıyor. Türkiye’nin en değerli
masrafları yükselen ürünlerin kullanımlarına son
kurumlarından YÖK için IBM’in en yeni ve etkili
verildi. Kazanımları YÖK Bilgi İşlem Daire Başkanı
ürün portföyünden ürünleri konumlandırmaktan
Hasan Lale değerlendiriyor: “Artık YÖKSİS
mutluluk duyduk.”
dediğimiz kendi Bilgi İşlem Sistemimize sahibiz.
© Copyright IBM Corporation 2014
IBM Türk Limited Şirketi
Büyükdere Caddesi
Yapı Kredi Plaza, B Blok
Levent, İstanbul 34330
Türkiye
Nisan 2014
Her Hakkı Saklıdır
IBM ve IBM logosu International Business Machines Corporation şirketinin ABD’deki ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.
Bu belgede IBM ürünlerine veya hizmetlerine yapılan atıflar, IBM’in söz konusu ürün veya hizmetleri faaliyet gösterdiği tüm
ülkelerde sunacağı anlamını taşımaz.
Lütfen Geri Dönüştürün
Download

Daha fazla bilgi (2.53MB)