T.C.
G Ü L N A R K A Y M A K A M L IĞ I
İlçe M illi Eğitim M üdürlüğü
Sayı : 47524263/774/5811346
28/11/2014
Konu:I-alih Projesi Bilişim Teknolojilerinin
ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı Semineri
B EK İ k İ. i İL K O K U L U/O RT AO K U L U M Ü D Ü R L U Ğ Ü N L
G Ü LN A R
İl M illi Lğitim Müdürlüğünün 19/1 1/2014 tarih ve 3429778 sayılı Fatih Projesi Bilişim
I cknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli. Güvenli Kullanımı Semineri ile ilgili yazıları ve ekleri
ilişikte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve kursiyerlere imza karşılığı duyurulması, kursa katılımın sağlanmasını
rica ederim.
Fatih B U R G U I
Müdür
Lk İ:K a lılım cı Listesi
Kaymakamlık Oluru
(I Adet)
(I Adet)
Süvenli Elektronik İmsaiı
Aslı ile Aynıdır
Bu ev rak iju\c!ilı cIckıroııİK ım/.a ile ım/alanm ıştır http //cvryksorgıı ıneb go\ tr adresinden t d8d-75a 1-3444-aae()-7a2b kodu ile te\ il edil el
T.C.
G Ü L N A R K A Y M A K A M L IĞ I
İlçe M illi Eğitim Müdürlüğü
Savı : 47524263/774/5761424
27/11/2014
Konu: I illih Projesi Bilişim Teknolojilerinin
ve İnlernet'in Bilinçli Güvenli Kullanımı Semineri
K A Y M A K A M L IK M A K A M IN A
G ÜLN AR
İl M illi
Eğitim Müdürlüğünün "2014330384
nolıı Fatih Projesi Bilişim
I ekııoloj i i erini n ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı Semineri" ile ilgili 19/11/2013
tarih ve 3429778 sayılı yazıları gereği, İlçemiz Gülnar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesinde ekli listede
yeralan öğretmenlerin 02-03/12/2014 tarihinde ilgili seminere
katılmaları Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür.
Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde olurlarınızı arz ederim.
Fatih B U R Ğ l
M üd ti r
E K İ: Seminer Katılımcı Listesi (I Adet)
O L U R
<...>
İsmail P E N D İK
Kaymakam
Güvenli Elektronik İm rft
Âsk ite
0,.2-J U—/20./.-M
Mu c\ r;ık um enlı «.IckıroniK im/a ile ınr/aianmıştır htip'/Zevraksorgıı meb gov tr adresind en 2 e0 e-4 4 20 -3 9 bcl-8 0d 0 -c6 C cl kodu ile levıi cdılehıiır
2014330384 Fatih P ro je si Bilişim Tekn o lo jilerin in Ve İn te rn e tin B ilin çli, G ü ven li Kullanım ı
Sem in eri
Fatm a uzun
100. YIL İLKOKULU
NEJLA ÇALIŞKAN
100. YIL ORTAO KULU
RAŞİT KARA
100. YIL O RTAO KU LU
ALİ KESKİN
100. YIL İLKOKULU
FA TM A ZEN GİN
100. YIL İLKOKULU
AYHAN KUNT
100. YIL O RTAO KU LU
Pınar KILIÇ
C um huriyet ilkokulu
Şerife ÖZDER
C um huriyet ilkokulu
Fatm a Eren ŞEN O L
C um huriyet ilkokulu
İbrahim G Ö K M EN
C um huriyet YBO
Nedim G ÜRCAN
C um huriyet YBO
A h m et G Ü N D EN
C um huriyet YBO
Kasım Caner YILD IRIM
C um huriyet YBO
Osm an S Ü M B Ü L
C um huriyet YBO
Veli KARABIYIK
C um huriyet YBO
M U H A M M E T FATİH G Ü N E Atatürk Ortaokulu
İB R A H İM KILIÇ
B ereket ilkokulu
H ANDAN M İN E BAY
B ereket ilkokulu
BİLG E ASLAN
B ereket Ortaokulu
M ETİN TURAÇ
B ereket Ortaokulu
E M İN E KALE
B ereket Ortaokulu
Download

Süvenli Elektronik İmsaiı Aslı ile Aynıdır