Dr. Derya Çağlar
Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü
20 Şubat 2014, Ankara
41
İçerik
• Ajans Kurumsal Yapısı ve Görevleri
• Ankara Bölge Planı 2014-2023
• Mali ve Teknik Destekler
 Doğrudan Faaliyet Desteği
 Teknik Destek
 Proje Teklif Çağrısı
• 2014 Teklif Çağrısı
• Proje Teklif Çağrısı Başvuru ve Değerlendirme
Süreçleri
• Gelecek Planları
26.02.2014
www.ankaraka.org.tr
2 41
ANKARA KALKINMA AJANSI
Amaç ve Faaliyetler
• Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki
işbirliğini geliştirmek.
• Bölgesel gelişmeyi hızlandırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
• Kaynakların etkin ve yerinde kullanımını sağlamak ve yerel
potansiyeli harekete geçirmek.
• Bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak.
• Bölge planını hazırlamak ve koordinasyonunu sağlamak.
• Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal
gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik
araştırmalar yapmak ve yaptırmak.
• Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel
kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve
bu kapsamdaki projelere destek vermek.
• Bölgenin iş ve yatırım imkanlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde
ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak ve yaptırmak.
26.02.2014
www.ankaraka.org.tr
3 41
BÖLGE PLANI
Ankara Bölge Planı
• Amaçları
 Bölgenin sosyo-ekonomik ve fiziksel
durumunu anlamak,
 Yerel dinamikleri ve içsel
potansiyelleri değerlendirmek,
 Bölgenin ortak vizyonunu oluşturmak,
 Bölgedeki sektörlerin ve alt bölgelerin
rekabetçi alanlarını belirlemek,
 Bölgeye ileriye yönelik hedeflere
ulaşmada rehberlik etmek.
28.08.2013
www.ankaraka.org.tr
4 41
BÖLGE PLANI
Ankara Bölge Planı Vizyon
VİZYON
YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK,
31.01.2014
DÜNYA İLE REKABET EDEN,
DÜŞÜNCE VE YENİLİĞİN BAŞKENTİ
ANKARA
www.ankaraka.org.tr
5 41
26.02.2014
INVEST IN ANKARA
6 41
BÖLGE PLANI
Ankara Bölge Planı – Ankara’da Çevre
28.08.2013
www.ankaraka.org.tr
7 41
BÖLGE PLANI
Ankara Bölge Planı – Ankara’da Çevre
28.08.2013
www.ankaraka.org.tr
8 41
BÖLGE PLANI
Ankara Bölge Planı
• Temiz Üretim ve Endüstriyel Simbiyoz Ankara Bölge
Planı 2014-2023’te doğrudan ele alınmıştır ve bu
araçların kullanımının yaygınlaştırılması öngörülmüştür.
28.08.2013
www.ankaraka.org.tr
9 41
Mali ve Teknik Destekler
26.02.2014
www.ankaraka.org.tr
10 41
MALİ VE TEKNİK DESTEKLER
Ajans Destekleri
Bölge Planı
Destek Programları
+
Analiz
Teknik
Destek
+
Raporlar
26.02.2014
www.ankaraka.org.tr
Mali
Destek
Faiz Desteği
Faizsiz Kredi
Desteği
Doğrudan
Faaliyet Desteği
(DFD)
Proje Teklif
Çağrısı
Doğrudan Finansman
Desteği
Güdümlü Proje
Desteği (GPD)
11 41
MALİ VE TEKNİK DESTEKLER
Ajans Destekleri
Doğrudan Faaliyet Desteği
• Kısa dönemli stratejik araştırma, planlama ve yatırım fizibilite çalışmalarına
destek sağlar.
• Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine , yönelik faaliyetler
• Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme
merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşlara yönelik
fizibilite faaliyetleri vb.
• 3 ay süreli mali destekler
Teknik Destek
• Yerel kurumların teknik kapasitesinin artırılması amacıyla, ajans uzmanları veya
dışarıdan anlaşılan uzmanlar aracılığıyla sağlanan finansal olmayan yardımlardır.
• Eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman
personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, ve uluslararası ilişkiler kurma ve
lobi faaliyetleri konularında destek sunulur
26.02.2014
www.ankaraka.org.tr
12 41
MALİ VE TEKNİK DESTEKLER
Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD)
2013 DFD
7 Proje
375.630 TL
2011 DFD
20 Proje
1.000.000 TL
Ekim-2010 Ajans
faaliyete başladı
2010
2012
2011
2010 DFD
17 Proje
724.334 TL
26.02.2014
2013
2012 DFD
8 Proje
397.295 TL
www.ankaraka.org.tr
13 41
MALİ VE TEKNİK DESTEKLER
Desteklenen DFD Örnek Projeler
• Ankara'nın Türkiye'nin Uluslararası Transit Noktasına Dönüşümü
Projesi-Türk Hava Kurumu Üniversitesi
• YBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi Vizyonu ve Fizibilite Raporu Projesi
(YBÜ – Teknokent)
• Ankara İli Bilgi ve İletişim (BİT) Sektörü İnovasyon Kapasitesi
Stratejik Analizi
• Ankara Uluslararası Lojistik Sektörünün Yapısal Analizi,
Potansiyelinin Ortaya Konulması
• Ankara Sağlıkta Yenilikçilik Hareketi
• Ankara Yenilikçilik Merkezi Kuruluş Fizibilite Çalışması
• Ankara'da Yaşlı Yoksulluğu: Ekonomik, Sosyal, Kültürel İhtiyaçların
Analizi
• “OSTİM EKOPARK” Hareketlilik Merkezi ve Tematik Teknopark
Fizibilite Raporu
26.02.2014
www.ankaraka.org.tr
14 41
MALİ VE TEKNİK DESTEKLER
Teknik Destek (TD)
2013 TD
55 teklif
desteklendi
2011 TD
31 teklif
desteklendi
2011
2013
2012
2012 TD
36 teklif
desteklendi
26.02.2014
www.ankaraka.org.tr
15 41
MALİ VE TEKNİK DESTEKLER
TD Desteklenen Proje Örnekleri
• Bilimsel ve Akademik Çalışmalar İçin Nicel-Nitel Araştırma
Yöntemleri Eğitimi
• Uygulamalı Patent Yazımı Eğiticilerin Eğitimi
• Bilişim Çalışanlarına Girişimcilik, Yenilikçilik ve İnovasyon
Eğitimlerinin Verilmesi
• Online Eğitim Faaliyetleri için E-Öğrenme Uzmanlığı Eğitimi
• Modüler Programlar, Ölçme-Değerlendirme ve Sertifikalandırma
Konularında Öğretmenlerin Eğitimi
• Tarımsal Faaliyetlerde Girişimcilik Kapasitesinin Geliştirilmesi
26.02.2014
www.ankaraka.org.tr
16 41
MALİ VE TEKNİK DESTEKLER
Proje Teklif Çağrısı (PTÇ)
Bölgesel kalkınmanın hızlandırılması ve bölge için stratejik öneme
sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla önceden belirlenmiş
uygunluk kriterleri doğrultusunda Ajansın sağladığı mali
desteklerdendir.
• Proje Teklif Çağrısı;
 Belirli bir destek programı (MDP) kapsamında,
 nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru
sahiplerinin,
 önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak
proje teklifi sunmaya davet edilmesidir.
• PTÇ ‘den kar amacı güden ve gütmeyen kurumlar yararlanabilir.
Farklı MDP programlarında bölge planında belirtilen stratejileri hayata geçirmeye
yönelik farklı özel amaçlar ve faaliyetler desteklenebilir. Her MDP programı için özel
düzenlenen Başvuru Rehberlerinde programın ayrıntılarına yer verilir.
26.02.2014
www.ankaraka.org.tr
17 41
2011 TEKLİF ÇAĞRISI
Mali Destek Programları 2011
TURİZM- 10 Milyon TL
YENİLİKÇİ UYGULAMALAR
15 Milyon TL
BİLİŞİM
SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ
26.02.2014
www.ankaraka.org.tr
18 41
2011 TEKLİF ÇAĞRISI
Mali Destek Programları 2011
Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı Öncelikleri
“Bilişim ve Sağlık Teknolojileri”
İşletme ve kuruluşların ürün, süreç, organizasyon ve
pazarlama kabiliyetlerini geliştirerek yenilikçi ve katma
değeri yüksek teknoloji üretmeleri
Yenilikçi uygulamaların bilgi ve teknoloji birikimlerinin
paylaşımını
kolaylaştıracak
bilgi
ve
işbirliği
platformlarının kurulması ve geliştirilmesi, bölgenin
teknoloji merkezi imajının güçlendirilmesi
Yenilikçi ve bilgi yoğun ürünlerin ticarileştirilmesine, proje
ve endüstriyel tasarımların geliştirilmesine, faydalı model
ve patent teminine yönelik uygulamalar
26.02.2014
www.ankaraka.org.tr
19 41
2011 DESTEKLENEN BAZI PROJELER
Gürültüsüz Sağlıklı Yaşam
• Ses sönümleyici (sesi yok eden) sistemin prototipinin üretilmesi ile
gürültü kirliliğinin azaltılması, daha rahat çalışma ortamları
oluşturulmasına olanak sağlanması amaçlanmıştır.
• Sistem medikal cihazlarda, kulaklıklarda, otomobillerde, iş
makinelerinde, helikopterlerde, ev aletlerinde ve birçok üründe
test edilecek ve bu makinelerin çalışırken çıkardığı sesler
azaltılacaktır.
26.02.2014
www.ankaraka.org.tr
20 41
2011 DESTEKLENEN BAZI PROJELER
Yenilikçilik ve Çevre Açısından Ankara'da Elektrikli
Araçlar
• Ankara genelinde elektrikli araçların yenilikçilik ve çevre açısından
değerlendirilmiştir.
• Elektrikli araçlar ve bunların şarj edilmesi için kurulacak istasyonlar
dahil olmak üzere, ilgili aktörlerin katılımıyla bu alanda yapılması
gerekenler teknik, mevzuat, iyi uygulama ve inovasyon sistemleri
açısından incelenmiştir.
26.02.2014
www.ankaraka.org.tr
21 41
2011 DESTEKLENEN BAZI PROJELER
Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Sektörel Analizi
• Enerjiyi verimli kullanmak ve temiz enerji kullanımını
yaygınlaştırılması,
• Ankara başta olmak üzere, İstanbul, İzmir, Eskişehir gibi, rüzgar
teknolojileri sektörü ve etkileşim halinde olduğu diğer sektörlerle
ilgili şehirleri kapsayan, sektörel bir analiz yaparak kısa, orta ve
uzun vadelerde sektörün ihtiyaçlarını ve yatırım planlarını tespit
edilmesi,
• Rüzgar teknolojileriyle ilgili inovasyon, tasarım, test, doğrulama ve
laboratuvar hizmetleri verilen bir merkezin Ankara’ya
kazandırılması hedeflenmiştir.
26.02.2014
www.ankaraka.org.tr
22 41
2011 DESTEKLENEN BAZI PROJELER
Ankara’da Yenilenebilir Enerji Konusunda
Kümelenme Analizi
• Ankara’nın yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilenebilir
enerji teknolojileri konularındaki potansiyeli ele alınmıştır.
• Yenilenebilir enerji teknolojileri alanında
çalışan firmalarla bir saha çalışması yapılarak, bu
alanda Ankara’da bir küme oluşturulmasının
fizibilitesi hazırlanmıştır.
26.02.2014
www.ankaraka.org.tr
23 41
2012 TEKLİF ÇAĞRISI
Mali Destek Programları 2012
ÇEVREYE DUYARLI YENİLİKÇİ UYGULAMALAR*
Kar Amacı Güden / Üniversite/OSB  12 M TL
SOSYAL KALKINMA
Kar Amacı Gütmeyen  5 M TL
KIRSAL KALKINMA
Kar Amacı Güden /Gütmeyen  5 M TL
TURİZM
Kar Amacı Güden /Gütmeyen  5 M TL
Çağrının toplam bütçesi 27.000.000 TL’dir
* İş ve İnşaat Makineleri, Yenilenebilir Enerji, Bilişim ve Sağlık Teknolojileri Sektörleri
26.02.2014
www.ankaraka.org.tr
24 41
2012 TEKLİF ÇAĞRISI
Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar
Mali Destek Programı
• İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı ve Enerji Verimliliği Strateji
Belgesi (2012-2023)
 “Temiz enerjinin üretim ve kullanımdaki payının artırılması”
 “Sanayi ve hizmetler sektörlerinde enerji yoğunluğu ve enerji kayıplarının
azaltılması”
• Türkiye Sanayi Strateji Belgesi (2011-2014)
 “Çevre” yatay sanayi politikası alanlarından biri
 “Temiz üretim ile örtüşen ve sürdürülebilir kalkınma, ekonomik gelişim ve
çevresel performansı birlikte ele alarak, iş mükemmelliği ile çevresel
mükemmelliğe bir arada odaklanan, kaynakların verimli kullanılması ve
çevreyle uyumlu üretim prensiplerinin benimsenmesi doğrultusunda,
kaliteli ürün ve hizmet üretilmesi yoluyla işletmelerin rekabet edebilme
yeteneklerini artıran eko-verimlilik programlarının ülke genelinde
uygulanması”
• 9. Kalkınma Planı
 Çevresel sürdürülebilirlik
 Rekabet gücünün artırılması
26.02.2014
25 41
2012 TEKLİF ÇAĞRISI
Mali Destek Programları 2012
Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Program Amacı
Yenilenebilir enerji, bilişim, sağlık teknolojileri, iş ve inşaat
makineleri sektörlerinde çevre dostu yenilikçi uygulamaların
geliştirilmesi ve bu sektörlere yönelik üretim işletmelerinde
temiz üretim uygulamalarının yaygınlaştırılması
26.02.2014
www.ankaraka.org.tr
26 41
2012 TEKLİF ÇAĞRISI
Mali Destek Programları 2012
1. Yenilenebilir enerji sektörüne yönelik ekipman ve malzeme üreten
işletmelerde yenilikçi ürün, süreç, pazarlama ve organizasyon
stratejilerinin hayata geçirilmesi
2. Sağlık teknolojileri ve iş/inşaat makineleri sektörlerinde üretim
yapan işletmelerde çevre dostu ürün geliştirilmesi, temiz üretim
süreçlerine geçişin sağlanması ve/veya üretim süreçlerinde enerji
verimliliğinin artırılması
3. Bilişim sektöründe çevresel sürdürülebilirliğe hizmet edecek strateji,
yöntem ve teknolojilerin hayata geçirilmesine yönelik yenilikçi bilgi ve
iletişim teknolojisi ürünlerinin geliştirilmesi
26.02.2014
www.ankaraka.org.tr
27 41
2012 DESTEKLENEN BAZI PROJELER
ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM ALTYAPISI MODERNİZASYONU VE ARTIMA
TESİSİNİN FAALİYETE GEÇİRİLMESİ
• Üretim altyapısının çevreye
duyarlı makine ekipmanlar
ile güçlendirilmesi ve atık
su tesisi kurulması ile
firmanın yeni tesislerinde
temiz üretim
teknolojilerinin
geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.
26.02.2014
www.ankaraka.org.tr
28 41
2012 PTÇ DESTEKLENEN BAZI PROJELER
İŞ MAKİNELERİ İÇİN ÇEVRECİ MOTOR YAKITI AKTARIMI VE HAVA TEMİZLEME
ÜNİTESİ GELİŞTİRİLMESİ
• Proje ile temiz üretim süreçlerine geçisin sağlanması ve bu
paralelde
çevre
dostu
bir
ürünün
geliştirilmesi
hedeflenmektedir.
• İs makinelerinde yakıt tasarrufu ve emisyon değerlerini
etkileyen en önemli sistem olan motor yakıt aktarımı ve hava
temizleme ünitesinin çevre dostu üretilmesi ve üretim
süreçlerinde temiz üretim prensiplerinin etkin bir şekilde
uygulanması proje kapsamında gerçekleştirilecektir.
26.02.2014
www.ankaraka.org.tr
29 41
MALİ VE TEKNİK DESTEKLER
Proje Teklif Çağrısı İstatistikler
2011 Teklif Çağrısı
2 MDP
121 proje
~ 24,5 M TL
2011
2014 Teklif Çağrısı ?
2014
2012
2012 Teklif Çağrısı
4 MDP
70 proje
~ 22,5 M TL
26.02.2014
www.ankaraka.org.tr
30 41
2014 TEKLİF ÇAĞRISI
Mali Destek Programları 2014
İleri Teknolojilerde
İhracat Odaklı
Kalkınma Mali Destek
Programı
26.02.2014
www.ankaraka.org.tr
25
MİLYON
TL
Sosyal
Kalkınma Altyapısının
Güçlendirilmesi Mali
Destek Programı
31 41
2014 TEKLİF ÇAĞRISI
Mali Destek Programları 2014
İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT
ODAKLI KALKINMA MDP
•
•
Başvuru Sahibi
•
•
•
Gerçek kişiler hariç tüm işletmeler
OSB’ler, üniversiteler, araştırma
merkezleri/enstitüler,
Teknoparklar,
Kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları,
İhracatçı birlikleri
SOSYAL KALKINMA
ALTYAPISININ
GÜÇLENDİRİLMESİ MDP
Kar amacı gütmeyen
kurum/kuruluşlar
Toplam Bütçe
15.000.000 TL
10.000.000 TL
Asgari Destek
Tutarı
Azami Destek
Tutarı
Asgari Destek
Oranı
Azami Destek
Oranı
100.000 TL
100.000 TL
500.000 TL
1.000.000 TL
% 25
% 25
% 50
% 75
26.02.2014
www.ankaraka.org.tr
32 41
2014 TEKLİF ÇAĞRISI
Mali Destek Programları 2014
1-İleri teknolojili sektörlerde faaliyet
gösteren firmaların tasarım, test,
üretim, pazarlama kapasite ve
yeteneklerinin desteklenerek ürün
portföyünün geliştirilmesi
Programın Amacı: Ankara sanayisinin ileri
teknolojili sektörlerinde üretim, pazarlama
ve ihracat kapasitesini artırılması
26.02.2014
www.ankaraka.org.tr
2-İleri teknolojili sektörlerde üretim
yapan firmaların ihracat
kapasitesinin artırılması
33 41
2014 TEKLİF ÇAĞRISI
Mali Destek Programları 2014
• İleri Teknolojili Sektörler: Yaratılan katma değer ve Ar-Ge
yatırımları açısından yüksek teknoloji kullanımı yoğun olan
sektörler
• Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (EUROSTAT) tarafından NACE Revize 2
kodlarına göre tanımlanan ileri teknoloji sektörlerdir.
İleri Teknolojili Sektörler: Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçler, makine
ve ekipman, elektrikli teçhizat, silah ve mühimmat, motorlu kara taşıtları,
hava taşıtları, savaş araçları ve diğer ulaşım araçları, kimyasallar, eczacılık
ürünleri, bilgisayar, elektronik ve optik ürünler
26.02.2014
www.ankaraka.org.tr
34 41
TEKLİF ÇAĞRISI
Mali Destek Programına İlişkin Süreçler
Hazırlık Süreci
26.02.2014
Başvuru Süreci
www.ankaraka.org.tr
Değerlendirme
Süreci
Sözleşme
Süreci
35 41
TEKLİF ÇAĞRISI
Mali Destek Programları Değerlendirme Süreci
2,5 - 3,5 ay
Teknik ve Mali
Değerlendir.
Ön İnceleme
1 hafta
İdari
Kontrol
Uygunluk
Kontrolü
4 hafta
BD
Değerlendirmesi
-Mali ve işletme
kapasitesi
-İlgililik
-Yöntem
-Sürdürülebilirlik
Değerlendir.
Komitesi
İncelemesi
Yönetim Kurulu
Onayı
3 hafta
Asil ve
yedek
listelerin ilanı
DK
Değerlendirmesi
Ön İnceleme Süreci
Bütçe
revizyonu
-Bütçe
26.02.2014
www.ankaraka.org.tr
2 hafta
36 41
TEKLİF ÇAĞRISI-TEKNİK VE MALİ DEĞERLENDİRME
Değerlendirme ve Sözleşme Süreci
Son başvuru tarihi
İLTEK: 24 Mart 2014
SOSKA: 31 Mart 2014
Başarılı Projelerin İlanı
Haziran – Temmuz 2014
Değerlendirme
Sözleşme ve Uygulama
26.02.2014
www.ankaraka.org.tr
37 41
SÖZLEŞME VE SONRASI
26.02.2014
© ANKARA KALKINMA AJANSI
/31
38 41
Desteklerle ilgili ayrıntılı bilgi için:
www. ankaraka.org.tr
26.02.2014
39 41
YATIRIM DESTEK ve TANITIM FAALİYETLERİ
YATIRIM DESTEK OFİSİ
• Bölgeyi ve bölgedeki yatırım imkânlarını tanıtmak
suretiyle yatırımcıları Ankara’ya çekmek üzere çalışan,
• Yatırımcılara danışmanlık hizmeti sunan
• Ve yatırım sürecindeki iş ve işlemlerin takibi konusunda
yatırımcılara destek sağlayan bir birimdir.
26.02.2014
www.ankaraka.org.tr
40 41
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER
26.02.2014
www.ankaraka.org.tr
41 41
TEŞEKKÜRLER
[email protected]
www.ankaraka.org.tr
41
Download

Ankara Kalkınma Ajansı Destekleri 20.02.2014