ALTEK DÖKÜM HADDE MAM. SAN. VE TİC. A.Ş.
CuNi18Zn20 Nikel Bant
MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU
91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları'na (11/03/2002-24692) göre hazırlanmış,
Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 26/12/2008 tarih ve 27092 sayılı yönetmeliğine göre düzenlenmiştir.
1 ÜRÜN VE FİRMA TANIMI
ÜRÜN ADI :
KULLANIM ALANI :
FİRMA ADI :
ADRES :
TEL :
FAX :
E-MAIL :
CuNi18Zn20 Nikel Bant
Bakır ve bakır alaşımından üretilen pirinç ve nikel malzemeleri
ALTEK DÖKÜM HADDE MAM. SAN. VE TİC. A.Ş.
BAKIR PİRİNÇ SAN. SİT. KURTOĞLU CAD. NO:10 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL
0212 875 10 40
0212 875 11 61
[email protected]
2 ÜRÜN İÇERİK BİLGİSİ
Madde veya Bileşik
CuNi18Zn20 Nikel Bant
EC No.
-
CAS No
Sembol
7440-50-8
Risk tanımı ile ilgili tam metni 16. Maddede bulabilirsiniz
Minimum tehlike eşiğinin altında yoğunlukta mevcut maddeler:
Bu kategoride bilinen hiçbir madde bulunmamaktadır.
Mesleki maruziyet Sınır Değerinde bulunan diğer maddeler:
Bu kategoride bilinen hiçbir madde bulunmamaktadır.
,
3 ZARAR TANIMI
3.1.Madde veya karışımın sınıflandırılması
67/548/AET, 1999/45/AT ve ekleri ile uyumludur.
Xi:Tahriş Edici
3.2. Etiket elemanları
67/548/AET, 1999/45/AT ve ekleri ile uyumlu.
R22: Yutulduğunda zararlı.
R36/38: Cilt ve göz için tahriş edicidir.
1
Xi
Derişim
Risk Tanımı (R
No)
~%97-100
R22, R36/38
ALTEK DÖKÜM HADDE MAM. SAN. VE TİC. A.Ş.
CuNi18Zn20 Nikel Bant
4 İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
SOLUNUM
:
Derhal temiz havaya çıkarılmalı, sıcak ve hareketsiz tutulmalıdır. Rahatsızlık devam etme
durumunda tıbbi gözetim altına alınmalıdır.
Kirli elbiseler çıkarılmalı ve kullanılmadan önce yıkanmalıdır. Cilt, su ve sabun ile
yıkanmalıdır. Yıkandıktan sonra ciltte iritasyon devam eder ise, tıbbi gözetime alınmalıdır.
CİLDE TEMAS
:
GÖZE TEMAS
:
Ürünün göz ile temasında derhal göz kapağı açık tutularak su veya göz solüsyonu ile bolca
yıkayın. Gözde lens olma durumunda lensi çıkartınız ve yıkamaya devam ediniz. Doktora
başvurun.
YUTULURSA
:
Kusturmayınız. Ağzını çalkalayınız ve su içiriniz.
5 YANGIN ÖNLEMLERİ
YANGINLA MÜCADELEDE
KULLANILAN EKIPMAN:
ÖZEL KORUYUCU TEÇHİZAT:
TEHLİKELİ YANMA ÜRÜNLERİ:
Yangın söndürücülerden kuru toz uygun olanıdır. CO2 ve köpük söndürücüler asla
kullanılmamalıdır.
Yangınla mücadele esnasında özel maskeler kullanılmalı ve koruyucu elbise giyilmeli.
Yanma ürünlerine karbon oksitler ve diger zehirli dumanlar eklenebilir.
6 KAZA OLUŞUM ÖNLEMLERİ
DÖKÜLME DURUMUNDA
ALINACAK KIŞISEL
ÖNLEMLER:
ÇEVREYI KORUMA AMAÇLI
ÖNLEMLER:
DÖKÜLMÜŞ ÜRÜNÜ
TEMIZLEME YÖNTEMLERİ:
Alanı havalandırınız. Çevredeki kişileri uzaklaştırınız. Cilt temasını en azda tutmak için ;
teneffüz aparatlarını (S.C.B.A) ve tam koruma elbiselerini giyiniz.
Sızıntılar çalışma sahasına yayılmayı önlemek açısından derhal
Durdurulmalıdır. Eger çok fazla miktarda suyollarına ve/veya çevreye yayılırsa resmi
kurumlara (İl çevre müdürlügü veya yerel yönetimler gibi kurumlara) bildir.
Dökülen malzemeleri (toz) su ile ıslatınız ve uygun bir kaba aktarınız.
Kalan malzemeleri temizlemek için su ile ıslatılmıs emici kagıt kullanınız. Su ve sabunla
yüzeyi iyice yıkayınız. Tekrar dökülmemesi için bütün malzemeyi hava geçirmez plastik bir
torbaya doldurunuz ve agzını sıkıca kapatınız.
7 TAŞIMA VE DEPOLAMA
TAŞIMA ÖNLEMLERI
Sınıf 9 çesitli tehlikeli malzemeler asagıda sıralanan malzemeler ile birlikte nakliye
edilmemelidir.; - sınıf 1 patlayıcılar, - sınıf 5.1 oksitleyici ajanlar (sınıf 9 maddeler yanıcılıga
ve tutusuculuga duyarlı oldugunda), - sınıf 5.2 organik peroksitler (sınıf 9
maddeler yanıcılıga ve tutusuculuga duyarlı oldugunda).
2
ALTEK DÖKÜM HADDE MAM. SAN. VE TİC. A.Ş.
CuNi18Zn20 Nikel Bant
DEPOLAMA ÖNLEMLERI
Serin, kuru, iyi havalandırılmış yerde ve direk günes ısıgına maruz kalmayacak yerde
depolayınız. Etiketlenmis ve uygun konteynerlarda depolayınız. Konteynerlar
kullanılmazken ve bosken ağızlarını sıkıca kapalı tutunuz. Konteynerlerin Hasar almasını
önleyiniz. Depodan Ayrıldıgınızda uyarı isaretlerini koyunuz. Depolama alanını kalabalık
üretim alanından uzakta tutunuz. Sızıntı, dökülme, saçılma ve hasarlar gibi eksikleri
periyodik olarak denetleyiniz.
8 KİŞİSEL KORUMA / KONTROLLER
HAVALANDIRMA:
SOLUNUM AYGITI:
KORUYUCU ELDİVEN :
GÖZ KORUMASI :
DIĞER KORUMALAR :
Uygulama yok
P2 sınıf, tam yüzü kaplayan, degistirilebilir filtreli, AS/NZS 1715 ve AS/NZS 1716
gibi tavsiye edilen standartlar da gaz ve toz maskesi kullanımı önerilir.
Nitril kauçuktan yapılma eldiven kullanımı tavsiye edilir.
Yüz koruma maskesi, kimyasal gözlük veya yan muhafazalı koruma gözlügü kullanımı
tavsiye edilir.
Plastik önlük, kolluklar, tulumlar ve kauçuk bot kullanımı tavsiye edilir.
9 FİZİKSEL VE KİMYASALLAR ÖZELLİKLERİ
GÖRÜNÜM:
KOKU / TAD :
ÇÖZÜNÜRLÜK TANIMI
KAYNAMA NOKTASI. (°C):
Katı
Kokusuz
Yok
Yok
ERGİME NOKTASI (°C):
1080-1150
RENK:
PARLAMA NOKTASI (OC):
PH DEĞERI:
YOĞUNLUK
VİSKOZİTESİ:
Beyazımtırak
Yok
Yok
8,73 g/cm3
Yok
10 STABİLİTE VE REAKTİVİTE
STABİLİTE
KAÇINILMASI GEREKEN
MADDELER
Normal koşullar altında stabildir.
Bakır tuzlarının matlarla patlayıcı asetilen gazları olusturmak için reaksiyona girebilirler.
11 ZEHİRLENME BİLGİSİ
ZEHİRLENME BİLGİSİ:
Agızdan LD50 : 300 mg/kg
Ciltden LD50 : > 2 gm/kg
12 EKOLOJİK BİLGİ
ÇEVREYLE İLGİLİ ZARARLAR:
BIOLOJİK BİRİKİM:
ÇÖZÜLEBİLİRLİK:
Suda yaşayanlar için zararlı.
Bu karışımdaki yüzey aktif maddeler AB 648/2004 numaralı yasada belirtilen biyolojik
olarak çözünebilirlik kriterlerine uygundur.
13 ATIK ÖNLEMLERİ
ATIK YÖNTEMLERİ:
Yetkili makamların izni ile atık bertarafı yapılmalıdır.
3
ALTEK DÖKÜM HADDE MAM. SAN. VE TİC. A.Ş.
CuNi18Zn20 Nikel Bant
14 NAKLİYE VE TAŞIMA BİLGİSİ
NAKLİYECİ İÇİN ETİKET:
GENEL :
KARA YOLU:
UN No:
ZARAR SINIFI (ADR)
TAM YÜKLEME ADI I
TREN YOLU:
TREN YOLU NAKLİYE SINIF NO
Ürün tehlike sınıfına girmediği için özel bir nakliye şartı yoktur.
DENİZ YOLU :
DENİZ NAKLİYE SINIF NO
DENİZ KİRLİLİĞİ
HAVA YOLU :
UN No:
HAVA YOLU NAKLİYE SINIF NO
15 DÜZENLEMELER
15.1. TEDARİKÇİ İÇİN ETİKET
Ürün; ‘’ Tehlikeli maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında
Yönetmelikte’’ ve AB mevzuatında öngörülen usul ve esaslara göre sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir.
15.2. Tehlike Sembolu ve Tanımı
Xi:Tahriş Edici
Risk İbareleri
R22: Yutulduğunda zararlı.
R36/38: Cilt ve göz için tahriş edicidir.
15.3. Güvenlik Uyarıları
Tozunu soluma
S22
Göz ve cilt temasından kaçının
S24/25
Uygun koruyucu elbiselerini, eldivenlerini ve göz/yüz koruyucularını giy.
S36/37/39
16 DİĞER BİLGİLER
BİLGİ KAYNAKLARI
Onaylı Tedarik Listesi.
Malzeme Güvenlik Bilgi Föyü, Farklı üreticiler
06.08.2013
DÜZENLEME TARİHİ:
DÜZENLEME No. /
Yayın 1
DEĞİŞTİRİLMİŞ YAYIN
SDS No. (Güvenli Bilgi Föyü No)
Yutulduğunda zararlı
R (Risk) –DÜZENLEMELERİ
Cilt ve göz için tahriş edicidir.
4
ALTEK DÖKÜM HADDE MAM. SAN. VE TİC. A.Ş.
CuNi18Zn20 Nikel Bant
Ek Bilgi:
•Bu Güvenlik Bilgi Formunda saglanan bilgiler hazırlandıgı tarihteki mevcut en iyi tecrübe, bilgi ve inançlarımız temel alınarak
hazırlanmıştır. Verilen bilgiler, güvenli elleçleme, kullanım, işleme, depolama, taşıma imha ve bertaraf etme için rehber olması
amacı ile tasarlanmıştır.
•Bu bilgiler, dokümanda belirtilmedigi sürece, sadece belirlenmiş müstahzar için geçerlidir ve bu maddenin diger maddelerle
birlikte kullanılması durumunda veya herhangi diger bir proseste kullanılması halinde geçerli olmayabilir.
•Kullanım için Güvenlik Bilgi Formundaki bilgileri dikkate alınız.
•Bu bilgi mevcut bilgilerimize dayanmaktadır.
•Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü uygun güvenlik düzenlemelerine göre tanımlar ancak ürün özelliklerinin güvencesini garanti etmez.
Herhangi bir teminat teşkil etmez ve ürün özellikleri yasal olarak geçerli bir sözleşme ilişkisi tesis etmez.
5
Download

CuNi18Zn20 Nikel Bant - Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ( MSDS )